TITUS
Menog-i xrad
Part No. 2
Previous part

Chapter: ii 
Sentence: 1    pursīd dānāg ō mēnōg ī xrad
Sentence: 2    
čiyōn šāyēd xwāstan dārišn ud padēxīh ī tan ǰud az zyān ī ruwān ud bōxtārīh ī ruwān ǰud az zyān ī tan?
Sentence: 3    
mēnōg ī xrad passox kard
Sentence: 4    
: ān ī az keh pad hamtāg, ud hamtāg pad aziš-meh,
Sentence: 5    
ud aziš-meh pad sālār, ud sālār pad xwadāy dār
Sentence: 6    
ud andar xwadāyān ēkānag ud framān-burdār ud rāst-gōwišn bāš.
Sentence: 7    
andar hamahlān ēr-tan ud čarb ud hučašm bāš.
Sentence: 8    
spazgīh ma kun,
Sentence: 9    
kū+t dusrawīh ud druwandīh awiš rasēd,
Sentence: 10    
čē guft ēstēd
Sentence: 11    
: spazgīh garāntar ǰādūgīh,
Sentence: 12    
ud andar dušox harw druz dwārišn ō pēš ud druz ī spazgīh, garān-wināhīh rāy, dwārišn ō pas.
Sentence: 13    
āz-kāmagīh ma kun,
Sentence: 14    
kū+t āz dēw frēbēd
Sentence: 15    
u+t xīr ī gētīg abēmizag ud ān ī mēnōg wany bawēd.
Sentence: 16    
xešmīh ma kun,
Sentence: 17    
čē mard ka xešm gīrēd ēg+iš kār ud kirbag ud namāz ud paristišn ī yazadān framōš bawēd
Sentence: 18    
u+š hāmōyēn wināh ud bazag ō menišn ōftēd ud be nišastan ī xešm
Sentence: 19    
hāwand ahreman guft ēstēd.
Sentence: 20    
bēš ma bar,
Sentence: 21    
čē ōy ī bēš-burdār rāmišn ī gētīg ud mēnōg wany bawēd
Sentence: 22    
u+š kāhišn ō tan ud ruwān ōftēd.
Sentence: 23    
waranīgīh ma kun,
Sentence: 24    
kū+t az xwēš kunišn zyān ud pašēmānīh rasēd.
Sentence: 25    
arešk ī abārōn ma bar,
Sentence: 26    
kū+t zīndagīh abēmizag bawēd.
Sentence: 27    
nang rāy wināh ma kun,
Sentence: 28    
čē nēkīh ud ārāyišn ud hangadīh ud pādixšāyīh ud hunar ud šāyendagīh pad kām ud kunišn ī mardōmān, pad brēhēnišn ī spihr ud kāmag ī yazadān bawēd.
Sentence: 29    
būšāsp ma warz,
Sentence: 30    
kū+t kār ud kirbag ī abāyēd kardan akard mānēd.
Sentence: 31    
zan ī pad-gōhr wizīn,
Sentence: 32    
čē ān weh ī pad abdomīh husrawtar.
Sentence: 33    
drāyān-ǰōyišnīh ma kun,
Sentence: 34    
kū+t andar hordād ud amurdād amahraspand āstār ī garān ǰahēd.
Sentence: 35    
wišād-dwārišnīh ma kun,
Sentence: 36    
kū+t pad dōpāyān ud čahārpāyān zyān ud pad frazandān wizend rasēd.
Sentence: 37    
ēw-mōg ma raw,
Sentence: 38    
kū+t āstār ī garān ō ruwān rasēd.
Sentence: 39    
az pāy pēšārwār ma kun,
Sentence: 40    
pad dād ī dēwān griftār bawē
Sentence: 41    
u+t ān wināh rāy dēw ō dušox kešānd.
Sentence: 42    
tuxšāg ud paymānīg bāš
Sentence: 43    
ud az frārōn-tuxšāgīh ī xwēš xwar,
Sentence: 44    
ud yazadān ud wehān bahr kun,
Sentence: 45    
u+t ēd ēdōn-warzīdārīh andar xwēškārīh mahist kirbag.
Sentence: 46    
az xwāstag ī kasān ma appar,
Sentence: 47    
kū+t frārōn-tuxšāgīh ī xwēš wany bawēd,
Sentence: 48    
čē guft ēstēd
Sentence: 49    
, az frārōn-tuxšāgīh ī xwēš, az any, tis xwarēd ōy ēdōn homānāg čiyōn sar ī mardōmān pad dast dārēd ud mazg ī mardōmān xwarēd.
Sentence: 50    
az zan ī kasān pahrēxtār bāš,
Sentence: 51    
čē+t ēn har wany šāyēd būdan, ham xwāstag ud ham tan ud ham ruwān.
Sentence: 52    
abāg dušmenān pad dādestān kōxš.
Sentence: 53    
abāg dōst pad passand ī dōstān raw.
Sentence: 54    
abāg kēnwar mard nibard ma bar
Sentence: 55    
u+š pad tis+iz ēwēnag ma āzār.
Sentence: 56    
abāg āzwar mard hambāy ma bāš
Sentence: 57    
u+š pad sālārīh ma gumār.
Sentence: 58    
abāg spazg mard ō dar ī pādixšāyān ma šaw.
Sentence: 59    
abāg dusraw mard paywand ma kun.
Sentence: 60    
abāg dušāgāh mard hamkār ud hamtōzag ma bāš.
Sentence: 61    
abāg halag mard pahikār ma kun.
Sentence: 62    
abāg mastōg mard pad rāh ma raw.
Sentence: 63    
az wad-gōhr mard abām ma stān.
Sentence: 64    
pad spāsdārīh ī andar yazadān ud yašt ud niyāyišn ud ēzišn ud azbāyišn ud hammōxtārīh ī frahang kardan tuxšāg ud gyān-abespār bāš,
Sentence: 65    
čē guft ēstēd
Sentence: 66    
: pad ǰahišn-ayārīh ī pad mardōmān xrad weh
Sentence: 67    
ud pad nām xwāstan ud ruwān bōxtan rādīh weh
Sentence: 68    
ud pad rāyēnīdārīh ī kār ud dādestān bowandag-menišnīh weh
Sentence: 69    
ud pad ōstīgān-gōwišnīh ǰādangō-barišnīhā rāstīh weh
Sentence: 70    
ud pad kār-raftārīh tuxšāgīh weh
Sentence: 71    
ud pad harw kas padiš wistāx būdan awestwārīh weh
Sentence: 72    
ud pad nēkīh-awiš-madārīh spāsdārīh weh
Sentence: 73    
ud pad xwēštan anērang dāštan paymān-gōwišnīh ī pad rāstīh weh
Sentence: 74    
ud pad abāz dāštan ī ēbgat ud petyārag az xwēštan xwēškārīh weh
Sentence: 75    
ud pēš ī xwadāyān ud pādixšāyān paymān-gōwišnīh ud pad hanǰaman xūb-dranǰišnīh weh
Sentence: 76    
ud pad dōstān āsānīh-menišnīg dōstīh weh
Sentence: 77    
ud pad hamahl-ō-xwēš-kardārīh sōg-dādārīh weh
Sentence: 78    
ud andar aziš-mehān čarbīh ud ēr-tanīh weh
Sentence: 79    
ud andar aziš-kehān sāxtārīh ud huēwāzīh weh
Sentence: 80    
ud andar kardagārān spās-gōwišnīh ud āzādīh-kardārīh weh
Sentence: 81    
ud andar hamtōhmagān humānīh weh
Sentence: 82    
ud andar tan-drustīh paymānīg-xwarišnīh ud tan pad kār dāštan weh
Sentence: 83    
ud andar spās-ešnāsān kardārīh weh
Sentence: 84    
ud andar sālārān ēkānagīh ud sūd-xwāstārīh weh
Sentence: 85    
ud andar ēkānagān ud bandagān nēk-dāštārīh ud bīm-nimūdārīh weh
Sentence: 86    
ud andar xwēštan-kem-ranǰ-dāštārīh hunsandīh weh
Sentence: 87    
ud andar sālārīh wehān pad wehīh ud wattarān pad wattarīh be šnāxtan, wehān pādāšn ud wattarān āwēnišn kardan weh
Sentence: 88    
ud pad harw gāh ud zamān xwēštan az wināh pahrēxtan ud pad kirbagīg kār tuxšāg būdan weh
Sentence: 89    
ud pad harw rōz ōhrmazd pad dādārīh ud ahreman pad murnǰēnīdārīh menīdan ud andar ayād dāštan weh
Sentence: 90    
ud pad anāzarmīh awiš madan xwēštan-ešnāsīh weh.
Sentence: 91    
ēn hamāg drust ud rāst ud hamgōnag ast,
Sentence: 92    
xwēškārīh ud pād-uzwānīh azabar harw tis.
Sentence: 93    
az uzdēs-paristišnīh ud dēw-ēzagīh dūr pahrēz,
Sentence: 94    
čē paydāg
Sentence: 95    
, agar kay husraw uzdēszār ī pad war ī čēčist kand hād, andar ēn sē-hazārag ī hušēdar ud hušēdarmāh ud sōšāns, ǰud ǰud pad harw hazārag sar az awēšān ēk āyēd harw kār ī gēhān abāz wirāyēd ud mihrōdruǰān ud uzdēs-paristān ī andar kišwar be zanēd, ēg petyārag ēdōn stahmagtar būd hād rist-āxēz ud tan ī pasēn kardan šāyist hād.
Sentence: 96    
pad hambār kardan ī kirbag tuxšāg bāš,
Sentence: 97    
kū+t pad mēnōgān ō frayād rasēd.
Sentence: 98    
pad ēč nēkīh ī gētīg wistāx ma bāš,
Sentence: 99    
čē nēkīh ī gētīg ēdōn homānāg čiyōn abr ī pad afsālān rōz āyēd, pad ēč kōf abāz pāyēd.
Sentence: 100    
was gētīg-ārāy ma bāš,
Sentence: 101    
čē gētīg-ārāy mard mēnōg-wišōb bawēd.
Sentence: 102    
pad xīr ud xwāstag ī was wistāx ma bāš,
Sentence: 103    
čē+t pad frazām hamāg abāyēd hištan.
Sentence: 104    
pad pādixšāyīh wistāx ma bāš,
Sentence: 105    
čē+t pad frazām abādixšā abāyēd būdan.
Sentence: 106    
pad āzarm ud grāmīgīh wistāx ma bāš,
Sentence: 107    
čē pad mēnōg āzarmīgīh frayādēd.
Sentence: 108    
pad paywand ud tōhmag ī wuzurg wistāx ma bāš,
Sentence: 109    
čē+t pad frazām abestām ō kunišn ī xwēš bawēd.
Sentence: 110    
pad zīndagīh wistāx ma bāš,
Sentence: 111    
čē+t abdom margīh abar rasēd
Sentence: 112    
ud nasā sag ud way kirrēnēd
Sentence: 113    
ud astag ō zamīg ōftēd
Sentence: 114    
ud rōz-šabān ruwān pad bālēn ī tan nišīnēd
Sentence: 115    
ud rōz ī čahārom andar ōšbām pad abāgīh ī srōš-ahlā ud way ī weh ud wahrām ī amāwand ud hamēstārīh ī astwihād ud way ī wattar ud frazēšt dēw ud nizēšt dēw ud duškām-kardārīh ī xešm ī anāg-kardār ī xurdruš ō *činwad puhl ī buland ī sahmgen, harw ahlaw ud druwand awiš madār, *šawēd.
Sentence: 116    
ud was hamēstār ānōy pād ēstēnd.
Sentence: 117    
pad anāgīh-kāmagīh ī xešm ī xurdruš ud astwihād, hāmōyēn dām ōbārēd ud sagrīh dānēd,
Sentence: 118    
ud mayānǰīgīh ī mihr ud srōš ud rašn
Sentence: 119    
ud tarāzēnīdārīh ī rašn ī rāst
Sentence: 120    
pad tarāzūg ī mēnōgān, ēč kustag ōgrā kunēd ahlawān rāy ud nē+z druwandān, xwadāyān rāy ud nē+z any dahibedān,
Sentence: 121    
čand mōy+ēw tāg be wardēd ud āzarm dārēd
Sentence: 122    
ud ān ī xwadāy ud dahibed abāg ān ī xwurdagtom mardōm dādestān rāst dārēd.
Sentence: 123    
ud ka ruwān ī ahlawān pad ān puhl widerēd ēg frasang homānāg ān ī puhl pahnāy bawēd
Sentence: 124    
ud ān ī ahlaw ruwān pad abāgīh ī srōš-ahlā be widerēd
Sentence: 125    
u+š ān ī xwēš nēk-kunišn pad kanīg kirb ō padīrag āyēd,
Sentence: 126    
ī az harw kanīg ī pad gēhān hučihrtar ud weh,
Sentence: 127    
ud ān ī ahlaw ruwān gōwēd
Sentence: 128    
: , kē+m hagriz kanīg ī az hučihrtar ud weh pad gētīg dīd.
Sentence: 129    
pad passox paywāzēd ān kanīg kirb
Sentence: 130    
: az* kanīg kunišn ī nēk ī ham, ǰuwān ī humenišn ī hugōwišn ī hukunišn ī hudēn,
Sentence: 131    
čē , ka+t pad gētīg dīd dēw-ēzagīh kard ēg nišast u+t ēzišn ī yazadān kard
Sentence: 132    
ud ka+t dīd kas stahm ud appar kard ud weh mardōm bēšīd ud tar kard ud xwāstag az bazag handōxt ēg stahm ud appar ī xwēš az dāmān abāz dāšt
Sentence: 133    
u+t weh mardōm menīd ud aspinǰ ud padīriftārīh kard u-t dāšn dād,
Sentence: 134    
az nazdīk frāz mad ud kē+z az dūr, u+t xwāstag az frārōnīh handōxt
Sentence: 135    
ud ka dīd drō-dādwarīh ud pārag-stānišnīh kard u+š gugāyīh ī pad drō dād ēg nišast u+t dranǰišn ī rāstīh ud frārōnīh guft.
Sentence: 136    
az* ham ēd ī humat ud hūxt ud huwaršt ī+t menīd ud guft ud kard,
Sentence: 137    
čē ka burzišnīg būd ham ēg+it burzišnīgtar be kard ham
Sentence: 138    
ud ka grāmīg būd ham ēg+it grāmīgtar+iz be kard ham
Sentence: 139    
ud ka xwarrahōmand būd ham ēg+it xwarrahōmandtar+iz be kard ham.
Sentence: 140    
ud ka az ānōy frāz rawēd ēg+iš wād+ēw ī hubōy ō padīrag āyēd ī az hamāg hubōyīh hubōytar.
Sentence: 141    
pursēd ān ī ahlawān ruwān az srōš
Sentence: 142    
: ēn čē wād ast ī+m hagriz pad gētīg wād ī ēdōn hubōy ō mārišn mad.
Sentence: 143    
ēg srōš-ahlā ō ān ī ahlaw ruwān paywāzēd
Sentence: 144    
: ēn wād az wahišt ast ēdōn hubōy.
Sentence: 145    
pas fradom gām pad humat ud dudīgar pad hūxt ud sidīgar pad huwaršt abar āxrāmēd
Sentence: 146    
ud čahārom gām be ō ān ī asar rōšnīh ī hamāg xwārīh abar rasēd
Sentence: 147    
u+š hāmōyēn yazadān ud amahraspandān ō padīrag āyēnd
Sentence: 148    
ud saxwan aziš pursēnd
Sentence: 149    
: čiyōn az ān ī sēǰōmand ī bīmōmand ī was-anāgīh axwān ō ēn ī asēǰ axwān ī apetyārag mad , ǰuwān ī humenišn ī hugōwišn ī hukunišn ī hudēn?
Sentence: 150    
pas ōhrmazd ī xwadāy gōwēd
Sentence: 151    
kū+š ma saxwan aziš pursēd, čē az ān ī grāmīg tan ǰudāg ud pad ān ī bīmgen rāh āmad ēstēd
Sentence: 152    
u+š xwarišnān xwaštom, ān ī mēdyōzarm rōγn, awiš barēd,
Sentence: 153    
kū+š āsāyēd ruwān az ān ī sē-šabag puhl ī+š az astwihād ud abārīg dēwān awiš mad,
Sentence: 154    
u+š pad gāh ī harwisp-pēsīd abar nišānēd.
Sentence: 155    
čiyōn paydāg
Sentence: 156    
: ahlaw nar ud nārīg pas az bē-widerišnīh xwaštom az xwarišnān, ahy ān ī mēdyōzarm rōγn, mēnōgān yazadān awiš barēnd u+š pad gāh ī harwisp-pēsīd be nišānēnd,
Sentence: 157    
hamēw-ud-hamēw-rawišnīh pad harwisp xwārīh ēstēd abāg mēnōgān yazadān hamēw-rawišnīhā.
Sentence: 158    
ud ka ān ī druwand mīrēd ēg+iš ruwān rōz-šabān pad nazdīkīh ī kamāl ī ōy druwand dwārēd ud griyēd
Sentence: 159    
: ō šawam ud nūn pad panāh gīram?
Sentence: 160    
ud hāmōyēn wināh ud bazag ī+š pad gētīg kard andar ān rōz-šabān pad čašm wēnēd.
Sentence: 161    
rōz ī čahārom wizarš dēw āyēd ud ruwān ī druwandān pad ān ī wattar šōn bandēd
Sentence: 162    
ud pad hamēstārīh ī srōš-ahlā nayēd ō *činwad puhl.
Sentence: 163    
ēg rašn ī rāst ān ruwān ī druwandān pad druwandīh āškārag kunēd.
Sentence: 164    
pas wizarš dēw ān ruwān ī druwandān gīrēd ud anāzarmīhā ud xešm-kāmagīhā zanēd ud wināhēd
Sentence: 165    
ud ān ī druwandān ruwān borz-wāngīhā griyēd ud burāmēd ud was xwāhišn lābakkarīhā xwāhēd ud was kōxšišn gyān-apattūgīhā kunēd
Sentence: 166    
ī ka+š tis+iz kōxšīdārīh ud lābakkarīh čār u+š az bayān ud az+iz dēwān kas ō frayād rasēd, bē+š wizarš dēw akōmandīhā ō ān ī nizm dušox kešēd.
Sentence: 167    
ud pas kanīg+ēw ī ō kanīgān homānāg ō padīrag āyēd
Sentence: 168    
ud gōwēd ān ī druwandān ruwān ō ān duškanīg
Sentence: 169    
: , kē+m hagriz pad gētīg duškanīg ī az duščihrtar ud zišttar dīd?
Sentence: 170    
u+š pad passox awiš gōwēd
Sentence: 171    
: man kanīg, kunišn ī ham, zišt ī dušmenišn ī dušgōwišn ī duškunišn ī duǰdēn,
Sentence: 172    
čē ka+z pad gētīg dīd ēzišn ī yazadān kard ēg+iz nišast u+t dēw-ēzagīh kard
Sentence: 173    
ud dēwān ud druzān paristīd
Sentence: 174    
ud ka+z+it dīd weh mardōm aspinǰ ud padīriftārīh kard ud dāšn dād, az nazdīk frāz mad ud kē+z az dūr,
Sentence: 175    
ēg weh mardōm tar ud anāzarmīg kard ud dāšn dād ud dar+iz be bast
Sentence: 176    
ud ka dīd dādwarīh ī rāst kard ud pārag stad ud gugāyīh ī rāst dād ud dranǰišn ī frārōn guft
Sentence: 177    
ēg+iz nišast u+t dādwarīh ī drō kard u+t gugāyīh ī pad drō dād u+t dranǰišn ī abārōn guft.
Sentence: 178    
az* ham ēd ī dušmat ud dušhūxt ud dušxwaršt ī+t menīd ud guft ud kard,
Sentence: 179    
čē ka man aburzišnīg būd ham ēg+it aburzišnīgtar+iz be kard ham
Sentence: 180    
ud ka anāzarmīg būd ham ēg+it anāzarmīgtar+iz be kard ham
Sentence: 181    
ud ka pad gāh ī čašmagāhān nišast ham ēg+it čašmagāhtar+iz be kard ham.
Sentence: 182    
pas fradom gām pad dušmat ud dudīgar pad dušhūxt ud sidīgar gām pad dušxwaršt andar šawēd
Sentence: 183    
ud čahārom gām ō pēš gannāg mēnōg ī druwand ud abārīg+iz dēwān andar dwārēd
Sentence: 184    
ud dēwān afsōs ud riyahrīh padiš kunēnd
Sentence: 185    
kū+t az ōhrmazd ī xwadāy ud amahraspandān ud wahišt ī hubōy ud hurām čē must ud gilag būd ka+t ō wēnišn ī ahreman ud dēwān ud dušox ī tārīk ayāst,
Sentence: 186    
ka+t amā anāgīh padiš kunēm ud āmurzēm ud dagr zamān anāgīh wēnē?
Sentence: 187    
ud drāyēd gannāg mēnōg ō dēwān
Sentence: 188    
kū+š ma saxwan aziš pursēd
Sentence: 189    
čē az ān ī grāmīg tan ǰudāg ud pad ān ī wattar widarag be āmad ēstēd,
Sentence: 190    
bē+š awiš barēd rēmantom ud wattartom az xwarišnān, xwarišn ī pad dušox frawārd ēstēd.
Sentence: 191    
āwarēnd wiš ud zahr ī mār ud gazdum ud abārīg+iz xrafstar ī pad dušox
Sentence: 192    
u+š xward dahēnd.
Sentence: 193    
ud rist-āxēz ud tan ī pasēn pad was anāgīh ud pādifrāh ī ēwēnag ēwēnag pad dušox abāyēd būd
Sentence: 194    
ud frahixt ānōy xwarišn šāyēd xward, pad ān hangōšīdag homānāg.
Sentence: 195    
mēnōg ī āsn xrad ō dānāg guft
Sentence: 196    
: ēd ī+t pad dārišn ī tan ud bōzišn ī ruwān rāy pursīd, u+m xūbīhā awiš guft ud handarzēnīd ,
Sentence: 197    
awiš nēk pardaz {frēz ?} ud pad kār dār,
Sentence: 198    
čē+t ēd ast mahist rāh pad dārišn ī tan ud bōzišn ī ruwān.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Menog-i xrad.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 7.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.