TITUS
Karnamag-i Ardashir-i Pabagan
Part No. 2
Previous part

Chapter: i 
Sentence: 1    pad kārnāmag ī ardaxšīr ī pābagān ēdōn nibišt ēstād pas az marg ī alaksandar ī hrōmāyīg ērānšahr 240 kadag-xwadāy būd.
Sentence: 2    
spahān ud pārs ud kustīhā ī awiš nazdīktar pad dast ī ardawān sālār būd.
Sentence: 3    
pābag marzobān ud šahryār ī pārs būd ud az gumārdagān ī ardawān būd.
Sentence: 4    
*ud pad staxr nišast.
Sentence: 5    
ud pābag rāy ēč frazand ī nām-burdār būd.
Sentence: 6    
ud sāsān šubān ī pābag būd ud hamwār abāg gōspandān būd ud az tōhmag ī dārā ī dārāyān būd ud andar dušxwadāyīh ī alaksandar *niyāgān ō wirēg ud nihān-rawišnīh ēstād ud abāg kurdān šubānān raft.
Sentence: 7    
pābag dānist sāsān az tōhmag ī dārā ī dārāyān zād ēstēd.
Sentence: 8    
pābag šab-ēw pad xwamn dīd čiyōn ka xwaršēd az sar ī sāsān tāft ud hamāg gēhān rōšn kard.
Sentence: 9    
any šab ēdōn dīd čiyōn ka sāsān pad pīl-ēw ī ārāstag ī spēd nišast ēstād ud harw andar kišwar pērāmōn ī sāsān ēstēnd ud namāz awiš barēnd ud stāyišn ud āfrīn hamē kunēnd.
Sentence: 10    
ān ī sidīgar šab hamgōnag ēdōn dīd čiyōn ka ādur farrōbāy ud gušnasp ud burzēn-mihr pad xānag ī sāsān hamē waxšēnd ud rōšnīh ō hamāg gēhān hamē dahēnd.
Sentence: 11    
pābag ka-š pad ān ēwēnag dīd abd sahist,
Sentence: 12    
u-š dānāgān ud xwamn-wizārān ō pēš xwāst ud ān ī harw 3 šab xwamn čiyōn dīd ēstād pēš awēšān guft.
Sentence: 13    
xwamn-wizārān guft ān ēn xwamn padiš dīd --- ōy ayāb az frazandān ī ān mard kas-ēw ō pādixšāyīh ī gēhān rasēd, čē xwaršēd ud pīl ī spēd ī ārāstag čērīh ud tuwānīgīh ud pērōzīh, ud ādur farrōbay dēn-dānāgān ud mow-mardān, ud ādur gušnasp artēštārān ud spāhbedān, ud ādur burzēn-mihr wāstaryōšān ud warz-kardārān ī gēhān ud hāmōyēn ēn pādixšāyīh ō ān mard ayāb frazandān ī ān mard rasēd.
Sentence: 14    
pābag ka-š ān saxwan ašnūd kas frēstād ud sāsān ō pēš xwāst ud pursīd az kadām tōhmag ud dūdag hēh? az pidarān ud niyāgān ī kas būd pādixšāyīh ud sālārīh kard?
Sentence: 15    
sāsān az pābag pašt ud zēnhār xwāst kū-m wizand ud zyān kun.
Sentence: 16    
pābag padīrift ud sāsān rāz ī xwēš čiyōn būd pēš pābag guft.
Sentence: 17    
pābag šād būd ud framūd tan pad ābzan kun.
Sentence: 18    
ud pābag framūd dast-ēw ǰāmag, paymōzan ī xwadāywār, awiš āwurd hēnd ud ō sāsān dād hēnd paymōz. ud sāsān hamgōnag kard.
Sentence: 19    
ud pābag sāsān rāy framūd čand rōz-ēw pad xwarišn ud dārišn ī nēk ud sazāgwār parward.
Sentence: 20    
u-š pas duxt ī xwēš pad zanīh dād.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Karnamag-i Ardashir-i Pabagan.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 1.11.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.