TITUS
Middle Persian Corpus Jamasp-Asana
Part No. 3
Previous part

Text: Abd.Sah.Sist.  
[abdīh ud sahīgīh ī sīstān]


pad nām ī yazdān
Sentence: 1     abdīh ud sahīgīh ī zamīg ī sīstān az abārīg šahrīhā ēd rāy abērtar ud weh.

Sentence: 2     
ēk ēn rōd ī hēdmand ud war ī frazdān ud zrēh ī kayānsē ud gar usdāštār andar zamīg ī sīstān.

Sentence: 3     
zāyīšn ud parwarišn ī hušēdar ud hušēdarmāh <ud> sōšāns ī zarduštān ī spitāmān aziš rīst-āxēz kardan.

Sentence: 4     
ēk ēn paywand ud tōhmag ī kayān dahibedān, pad ēn kišwar wizand awiš mad.

Sentence: 5     
az frazandān ī frēdōn, salm kišwar ī hrōm ud tūč turkestān pad xwadāyīh dāšt, ērij ērān dahibed būd, u-š<ān> ōzad.

Sentence: 6     
ud az frazandān <ī> ērij kanīg-ē ēnyā kas mānd.

Sentence: 7     
ud pas frēdōn ō war frazdān nīd ud pad nihān dāšt <n->ohom paywand ka az ān kanīg pus zād.

Sentence: 8     
pas frēdōn ō war ī frazdān šud, u-š az ardwisūr anāhīd Page: 230  <ud> abārīg yazdān andar sīstān gāh <ud> mehmānīh abartar, āyaft xwāst pad abāz ārāstan <ī> ērān-šahr ud xwarrah <ī> kayān; āyaft windād abāg manūščihr ud awēšān ērān āfrīn

Sentence: 9     
ēk ēn wištāsp-šāh dēn pad war ī frazdān kard rawāgīh.

Sentence: 10     
fradom pad sīstān ud pas pad abārīg šāhrīhā. pad hampursagīh ī zardušt ud sēn <ī> ahūmstūdān ī bustīg, čiyōn <az> hāwištān ī zardušt fradom pad <ē->; sad hāwištīh ōy būd.

Sentence: 11     
dēn <andar> sīstān ō čāštan, rawāg dāštan rāy nask nask pad dūdag <ī> wehān frāz frēstīd

Sentence: 12     
was-ē baγān, yasn-iz xwand {!} čiyōn yasn burzmihr, ī zardušt pad wirastagīh ī ān būd <ud> windād

Sentence: 13     
ka gizistag alaksandar ī hrōmīg ō ērān-šahr mad, Page: 231  awēšān pad brēh ī moγ-mardīh raft, grift, ōzad.

Sentence: 14     
mard ud rēdag-ē čand ō sistān frēstād hēnd

Sentence: 15     
was-ē būd ī zanān, būd ī aburnāyag-ē, was-ē bāγān yašn ōst warm kard ēstād. pad-iz ān rāh dēn andar sistān abāz gašt ud ārāst ud wirāst nōg nōg. pad sīstān enya abārīg gyag ne warm.

Sentence: 16     
man pad ān gyāg hamāg dēn-ē yazēm, šādīh gōhrīgānīh rāy, hādōxt-ē framāyēnd yaštān. frazaft pad drōd, šādīh, rāmišn, šād ud farrox ud dagr-zīwišn ud pērōz-garud ahlaw kāmag-hanjām bawād nibišt xwēš ud xwānēd. ašəm

Page: 232 
Next partThis text is part of the TITUS edition of Middle Persian Corpus Jamasp-Asana.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.