TITUS
Middle Persian Corpus Jamasp-Asana
Part No. 2
Previous part

Text: Sahr.Er.  
[šahr<estān>īhā ī ērān]


pad nām ī dādār ī weh, abzōnīgSentence: _     pad nām ud nērōg ud ayārīh ī dādār ohrmazd, jadag ī nēk.

Sentence: 1     
šahr<est>ānīhā ī andar zamīg ī ērān-šahr kard ēstēd, jud jud būm, kadām sar-xwadāy kard, pad gōkān abar ēn ayādgār nibišt ēstēd.

Sentence: 2     
pad kust ī xwarāsān, samarkand šahrestān kāyōs ī kawādān bun fragand, siyāwaxš ī kāyōsān be frazāmēnīd.

Sentence: 3     
kay-husraw ī siyāwaxšān ānōh zād, u-š warzāwand ātaxš wahrām ānōh nišāst.

Sentence: 4     
pas zardušt dēn āwurd az framān <ī> wištāsp-šā, hazār ud dō-sad fragard pad dēn-dibīrīh, pad taxtagīhā <ī> zarrēn kand ud nibišt ud pad ganj <ī> ān ātaxš nihād.

Sentence: 5     
ud pas gizistag skandar sōxt ud andar ō drayāb abgand.

Page: 221 
Sentence: 6     
sugd ī haft āšyān, u-š haft āšyānīh ēd haft āšyān andar bud: ēk ān ī jam ud ēk <ān> ī azdahāg ud ēk ān <ī> frēdōn ud ēk ān ī manūčihr ud ēk ān ī kāyōs ud ēk ān ī kay-husraw ud ēk ān ī luhrāsp ud ēk ān ī wištāsp-šā.

Sentence: 7     
pas gizistag frāsiyāg ī tūr har ēk nišēmag ī šāhān uzdēs-zār-ē {!} bašn padiš kard.

Sentence: 8     
andar baxl ī bāmīg šahrestān <ī> nawāzag spandyād ī wištāspān kard.

Sentence: 9     
u-š warzāwand ātaxš wahrām ānōh nišāst, u-š nēzag ī xwēš ānōh be zad, u-š ō yabbū-xāgān ud sinjēbīk-xāgān ud čōl xāgān ud wuzurg-xān ud gōhram ud tuzāb ud arzāsp ī xiyōnān-šāh paygām frēstīd nēzag ī man be nigerēd har pad wēzišn ī ēn nēzag nigerēd čē andar ō ērān-šahr dwārēd.

Page: 222 
Sentence: 10     
šahrestān ī xwārazm narsēh ī yahūdagān kard.

Sentence: 11     
šahrestān ī marw-rōd wahrām ī yazdagirdān kard.

Sentence: 12     
šahrestān ī marw ud sahrestān <ī> harē gizistag skandar ī hrōmā<yī>g {!} kard.

Sentence: 13     
šahrestān <ī> pōšang šāpuhr ī ardašīrān kard, u-š pad pošang puhl-ē wuzurg kard.

Sentence: 14     
šahrestān <ī> tūs, tūs ī nōdarān [kard ī] nōh-sad sāl spāh-bed būd. pas az tūs spāh-bedīh ō zarēr ud az zarēr ō bastwar ud az bastwar ō karazm mad.

Sentence: 15     
šahrestān ī nēw-šāpuhr, šāpuhr ī ardašīrān kard, pad ān gāh ka-š pāhrēzag {!} <ī> tūr ōzad, u-š pad ham gyāg šahrestān<-ē> framūd kardan.

Sentence: 16     
šahrestān ī kāyēn kay-luhrāsp ī wištāsp pid kard.

Sentence: 17     
andar gurgān, šahrestān ī dahestān xwānēnd, narsēh ī aškānān kard

Sentence: 18     
šahrestān <ī> kūmis <ud> panj burg azdahāg pad šabestān kard, mānišn <ī> pārsīgān ānōh būd pad Page: 223  xwadāyīh, yazdgird ī šāpuhrān kard andar tāzišn ī cōl nērōg<-ē> pāhr ān ālag.

Sentence: 19     
šahrestān <ī> panj-husraw: šād-husraw, must-ābād-<husraw> ud wisp-šād-husraw ud hu-bōy-husraw, šād-farrox-husraw, kawādān kay-husraw kard <ud> nām nihād.

Sentence: 20     
u-š frasp-ē ē sad ud haštād frasang drahnāy ud wīst <ud> panj šāh-ārešn bālā, ē sad ud haštād dar kōšk <ud> dastgird andar framūd kardan.

Sentence: 21     
pad kust<ī> xwarwarān, šahrestān ī tīsifōn az framān ī tūs warāzag ī gēwagān kard.

Sentence: 22     
šahrestān <ī> nasībīn warāzag <ī> gēwagān kard.

Sentence: 23     
šahrestān ī ōrhāy narsēh ī aškānān kard.

Sentence: 24     
šahrestān ī bābēl pad xwadāyīh <ī> jam kard, u-š tīr abāxtar ānōh be bast pad mārīg <ī> haft <ud> dwāzdah axtarān ud abāxtarān ud haštom bārag pad jādūgīh ō mihr azērīg be nimūd.

Sentence: 25     
šahrestān ī hērat šāpuhr ī ardašīrān kard, u-š mihr-zād ī hērat marz-bān pad war ī tāzīgān be gumārd.

Page: 224 
Sentence: 26     
šahrestān ī hamadān yazdgird ī šāpuhrān kard, kē-šān yazdgird ī dabr xwānēnd.

Sentence: 27     
andar Māy {!} ud kust ī nihāwand ud war <ī> wahrām-āwand šahrestān-ē wahrām ī yazdgirdān kard kē-šān wahrām gōr xwand {!}.

Sentence: 28     
wīst-ē šahrestān ī andar padišxwārgar kard ēstēd, čē ēg-iš, az framān ī armāyīl, awēšān kōfyārān kard, kē-šān az azdahāg kōf pad šahryārīh windād ēstād.

Sentence: 29     
kōfyār haft hēnd <pad> dumbāwand: wisēmagān ud āhagān ud wispūr ud sōbārān ud musragān ud barōzān ud marinzān.

Sentence: 30     
ēn ān būd kē-šān az azdahāg kōf pad šahryārīh windād ēstād.

Sentence: 31     
šahrestān mūsel pērōz {ī} šāpuhrān kard.

Sentence: 32     
nōh šahrestān andar zamīg gazīrag kard ēstēd, āmitūs, kēsar brādar-zād, kard.

Sentence: 33     
wīst čahār šahrestān andar zamīg šām <ud> frīgā ud kufah ud makkah ud madīnag gāh kard ēstēd, ast šāhān šāh, ast kēsar.

Page: 225 
Sentence: 34     
pad kust nēm-rōz šahrestān ī kābul ardašīr ī spandyādān kard ēstēd.

Sentence: 35     
šahrestān raxwat rahām ī gōdarzān kard pad ān gāh ka-š asp warz-bar ī tūr ōzad, u-š yabbū-xāgān az ānōh stō be kard.

Sentence: 36     
šahrestān ī bost bastwar <ī> zarērān kard, pad ān gāh ka wištāsp-šāh {!} dēn yaštan pad frazdān būd ud bunag ī wištāsp ud abārīg wāspuhragān andar nišāst.

Sentence: 37     
šahrestān ī frāh ud šahrestān zāwalestān rōdstahm ī sīstān-šāh {!} kard

Sentence: 38     
šahrestān zarang naxust gizistag frāsiyāg ī tūr kard, u-š warzāwand ātaxš karkōy ānōh nišāst, u-š manuščihr andar ō padišxwārgar kard, u-š spandarmad pad zanīh xwāst ud spandarmad andar ō zamīg gumēxt, šahrestān awērān kard, u-š ātaxš afsārd ud pas kayhusraw siyāwašān šahrestān abāz kard, u-š ātaxš karkōy abāz nišāst ud ardašīr pābagān šahrestān bun pad frazāmēnīd.

Sentence: 39     
šahrestān kirmān, pērōzān kirmān-šāh, kard.

Page: 226 
Sentence: 40     
šahrestān weh-ardašīr pad xwadāy kard ud ardašīr bābagān pad frazāmēnīd.

Sentence: 41     
šahrestān staxr ardawān ī pārsīgān-šāh kard.

Sentence: 42     
šahrestān dārāb-kird dārāy ī dārāyān kard.

Sentence: 43     
šahrestān weh-šāpuhr, šāpuhr ī ardāšīrān kard.

Sentence: 44     
šahrestān gōr-ardasīr-xwarrah, ardāšīr bābagān kard.

Sentence: 45     
šahrestān tawwag, humāy ī čihr-āzādān kard.

Sentence: 46     
šahrestān ī ohrmazd ardašīrān <ud> šahrestān ī rām-ohrmazd, ohrmazd nēw šāpuhrān {!} kard.

Sentence: 47     
šahrestān šūs ud šūstar, šīšīnduxt, zan ī yazdgird šāpuhrān kard, čiyōn duxt ī rēš-galūdag, yahūdagān-šā, mād-iz ī wahrām ī gōr būd.

Sentence: 48     
šahrestān ī wandōy-šāpuhr ud šahrestān ī ērān-kard-šāpuhr, šāpuhr {!} ī ardašīrān kard. u-š palābād nām nihād.

Sentence: 49     
šahrestān ī nahr-tīrag pad duš-xwadāyīh ī azdahāg pad šabestān kard ud zēndān ī ērānšahr būd, zēndān aškān nām būd.

Sentence: 50     
šahrestān simrān frēdōn ī ādwēnān kard, u-š maswar, simrān-šāh ōzad, u-š zamīg ī simrān abāz xwēšīh {!} Page: 227  ērān šahr āwurd u-š dašt tāzīg pad xwēšīh {!} ud ābādīh be ō baxt-husraw ī tāzīg-šāh dād, paywand dārišn ī xwēš ray.

Sentence: 51     
šahrestān {!} ī ārēst šāpuhr ī ardašīrān kard.

Sentence: 52     
šahrestān ī asūr ud šahrestān ī weh-ardašīr [ardašīr] ī spandyādān kard. u-š ōšag ī hagar marzbān, gund-gar ud burg-gar pad war ī tāzīgān be gumārd.

Sentence: 53     
šahrestān ī gay gizistag aleksandar ī filipān {!} kard, mānīšn ī yahūdān ānōh būd <ī> pad xwadāyīh <ī> yazdgird ī šāpuhrān nīd az xwāhišn ī šīšīnduxt ī-š zan būd.

Sentence: 54     
šahrestān ī ērān-āsān-kard-kawād, <kawād> pērōzān {!} kard.

Sentence: 55     
šahrestān ī aškar, wahrām ī yazdgirdān kard.

Sentence: 56     
šahrestān ī ādurbādagān ērān-gušnasp ī ādurbādagān spāh-bed [kard].

Sentence: 57     
šahrestān ī wan, wan ī gulaxšān kard ud pad zanīh ō kay-kawād mad ud drubuštīh arwand-asp <ī> tūr ī brād-rōš ī karb pad jādūgīh kard, pānagīh ī gyān xwēš Page: 228  rāy.

Sentence: 58     
pad kust ādurbādagān, šahrestān ī ganzag frāsiyāg tūr kard.

Sentence: 59     
šahrestān ī āmōγ, zandīg ī purr-marg kard. zardušt ī spitāmān az ān šahrestān būd.

Sentence: 60     
šahrestān ī bagdād abū-gāfar čiyōn-šān abū-dawānīg xwand {!} kard.


pad pērōzīh āwišt.
frazaft pad drōd, šādīh, rāmišn.

Page: 229 
Next partThis text is part of the TITUS edition of Middle Persian Corpus Jamasp-Asana.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.