TITUS
Book: PT 
Corpus of Pahlavi Texts

On the basis of the edition by
Jamaspji Dastur Minocherji Jamasp-Asana,
Pahlavi Texts,
[reedited with] Transcription [and] Translation
[by] Said Orian,
Tehran 1992

entered by J. Gippert,
Frankfurt, 1997;
corrections and improvements by Carlo Cereti,
Vienna, 1997,
and Thomas Jügel,
Frankfurt, 2007-2008;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 28.2.1998 / 22.6.1998 / 26.9.1999 / 1.6.2000 / 23.11.2002 / 18.8.2008Page: 200 
Text: Ay.Zar.  
[<ayādgār ī zarērān>]


[pad nām ī dādār ohrmazd]
Sentence: _     pad nām ī dādār ohrmazd ud murwāg jahišn ī nēk, tan drustīh ud dagr-zīwišnīh har wehān ud frārōn kunišnān, nām čišt ōy rāy nibēsīhēd.

Sentence: 1     
ēn ayādgār ī zarērān xwānēnd, pad ān gāh nibēšt ka wištāsp-šāh abāg pusarān ud brādarān, wāspuhragān ud ham harzān ī xwēš ēn dēn ī abēzag ī māzdēsnān az ohrmazd padīrift.

Sentence: 2     
ud pas arjāsp <ī> xiyōnān xwadāy azd mad wištāsp-šāh abāg pusarān, brādarān ud wāspuhragān ud ham harzān ī xwēš ēn dēn ī abēzag māzdēsnān az ohrmazd padīrift.

Sentence: 3     
ēg-išān garān dušxwārīh būd.

Sentence: 4     
u-šān wīdrafš ī jādūg ud nām-xwāst ī hazārān abāg bēwar spāh ī wizīdag pad bayaspānīh ō ērān-šahr frēstīd.

Sentence: 5     
ud pas jāmāsp ī pēšēnīgān sālār zūd andarōn andar šud, u-š ō wištāsp-šāh guft az arjāsp ī xiyōnān xwadāy Page: 201  frēstag āmad andar hamāg šahr ī xiyōnān az awēšān hu-čihr-tar nēst.

Sentence: 6     
ēk wīdrafš jādūg ud dudīgar nām-xwāst ī hazārān, abāg bēwar spāh ī wizīdag abāg dārēnd ud frawardag pad dast dārēnd ud gōwēnd kū-mān andar ō pēš ī wištāsp-šāh hilēd.

Sentence: 7     
wištāsp-šāh guft kū-šān andar ō pēš hilēd.

Sentence: 8     
ud andar šud hēnd ud ō wištāsp-šāh namāz burd hēnd ud frawardag dād hēnd.

Sentence: 9     
ābrāhēm ī dibīrān mahist abar pāy ēstād ud frawardag pad buland xwand {!}.

Sentence: 10     
ud abar frawardag ēdōn nibēšt ēstād kū-m ašnūd ašmā bayān ēn dēn abēzag ī māzdēsnān az ohrmazd padīrift ud agar ān rāy (abāz) dārēd, ka amā garān zyān ud dušxwārīh az-iš šayēd būdan.

Sentence: 11     
agar ašmā bayān sahēd ēn dēn ī abēzag hilēd, abāg amā ham-kēš bawēd ēg-itān pad xwadāyīh parastēm, ēg-itān dahēm sāl pad sāl was zarr was sēm ud was asp nēk ud was gāh šahryārīh.

Sentence: 12     
ud agar ēn dēn hilēd ud abāg amā ham-kēš bawēd ēg-itān abar rasēm, xwēd xwarēm ud hušk sōzēm ud čahār-pāy ud dō-pāy az šahr wardag gīrēm Page: 202  ud u-tān pad bandag ī garān ud dušxwārīh kār framāyēm.

Sentence: 13     
pas wištāsp-šāh ka-šān saxwan ašnūd garān dušxwārīh būd.

Sentence: 14     
ud pas ān tahmag spāhbed ī nēw zarēr čiyōn-š dīd wištāsp-šāh nihīg būd zūd andarōn andar sūd.

Sentence: 15     
ta-š ō wištāsp-šāh guft agar ašmā bayān sahēd man ēn frawardag passox framāyēm kardan.

Sentence: 16     
wištāsp-šāh framān dād frawardag passox kun.

Sentence: 17     
ud ān tahm spāhbed ī nēw zarēr frawardag passox ōwōn framūd kardan az wištāsp-šāh ī ērān dahibed ō arjāsp ī xiyōnān-šāh drōd.

Sentence: 18     
pad fradomīh amā ēn dēn abēzag hilēm ud abāg ašmā ham-kēš bawēm ud amā ēn dēn abēzag az ohrmazd padīrift ud hilēm ud ašmā dudīgar māh anōš xwarēm.

Sentence: 19     
anōh pad hutōs ī razūr ud murw ī zarduštān kōf ī borz ud war zofr, pad ān dašt ī hāmōn aspān nēw Page: 203  payān wizārišn.

Sentence: 20     
ašmā az ānōh āyēd amā az ēdar āyēm ud ašmā amā wēnēd, amā ašmā wēnēm.

Sentence: 21     
u-tān nimāyēm čiyōn zad bawād dēw az dast <ī> yazdān.

Sentence: 22     
ābrāhēm ī dibīrān mahist frawardag āwišt ud wīdrafš jādūg nām-xwāst ī hazārān frawardag padīrift ud ō wištāsp-šāh namāz burd, raft hēnd.

Sentence: 23     
ud pas wištāsp-šāh ō zarēr ī brād framān dād pad garān bašn, kōf ī borz ātaxš framāy kardan.

Sentence: 24     
šahr azd kun ud bayaspān azd kun moγ-mard āb ud ātaxš ī wahrām yazēnd ud pahrēzēnd enyā az dah sāl haštād sālag ēč mard pad xānag ī xwēš ma pāyēd.

Sentence: 25     
ēdōn kunēd dudīgar māh ō dar ī wištāsp-šāh āyēd ud agar ka āyēd <ud> ān dār abāg xwēš tan āwarēd ānōh pad dār abar framāyēm kardan.

Sentence: 26     
pas har mardōm az bayaspān azd mad ō dar ī wištāsp-šāh Page: 204  āmad hēnd pad ham-spāh ud tumbag zad ud nāy pazdēnd ud gāwdumb wāng kunēnd.

Sentence: 27     
u-š kārawān ēwarz kunēnd ud pīlbān pad pīl rawēnd ud stōrbān pad stōr rawēnd ud wardēn-dār pad wardēn rawēnd.

Sentence: 28     
was ēstēd šif(a)rg (?) ī rōdastahm was kantigr ī purr tigr ud was zrēh ī rōyēn ud was zrēh ī čahār-kard.

Sentence: 29     
ud kārawān ī ērān-šahr ēdōn ēstēnd, ka wāng ō asmān šawēd ud pattān ō dušox šawēd.

Sentence: 30     
pad rāh šawēnd widarg ēdōn brīnēnd, abāg āb šōbēnd ī ē māh āb xwardan šāyēd.

Sentence: 31     
panjāh rōz rōšn bawēd murw-iz nišēm windād ka ō aspān bašn, nēzag-iz tēx ayāb ō kōf ī sar borz nišīnēnd, az gard ud dūd šab ud rōz paydāg.

Sentence: 32     
pas wištāsp-šāh ō zarēr ī brād framān dād wiyān kun ērān-iz wiyān kunēnd amā-iz dānēm šab ast ayāb rōz.

Sentence: 33     
pas zarēr az wardēn bērōn āmad ud wiyān kard ud ērān wiyān kard hēnd ud gard <ud> dūd nišast, star ud māh pad asmān paydāg būd.

Sentence: 34     
pas zanēnd sē-sad mēx ī āhanēn ī padiš bandēnd sē-sad Page: 205  arwes har arwēs-ē sad darāγ ī zarrēn padiš āgust ēstēd.

Sentence: 35     
pas wištāsp ō kay-gāh nišīnēd ud jāmāsp ī bīdaxš ō pēš xwānēd, gōwēd man dānēm jāmāsp dānāg ud wēnāg <ud> šnāsag .

Sentence: 36     
ēn-iz dānē ka dah rōz wārān āyēd čand srešk ō zamīg ud čand srešk abar srešk āyēd.

Sentence: 37     
ud ēn-iz dānē, urwarān wiškofēd, kadām ān gul ī rōz wiškofēd ud kadām ān ī šab, kadām ān ī fradāg.

Sentence: 38     
ēn-iz dānē mētarag (?) kadām ān āb dārēd ud kadām ān dārēd.

Sentence: 39     
ēn-iz dāne fradāg rōz čē bawēd andar ān azdahāg razm ī wištāspān, az pusarān ud brādarān ī man kay-wištāsp-šāh zīwēd ud mīrēd.

Sentence: 40     
gōwēd jāmāsp bīdaxš kāč ka man az mādar zād hēm ayāb ka zād hēm pad xwēš baxt pad rahīgīh murd hēm ayāb murw-ē būd hēm ō drayāb ōbast hēm ayāb ašmā bayān ēn frašn az man pursīd , ka-tān pursīd ēg-im kāmēm ka rāst gōwēm.

Page: 206 
Sentence: 41     
agar ašmā bayān sahēd dašn ī xwēš grōwān barēd pad xwarrah ī ohrmazd, dēn ī māzdēsnān ud gyān <ī> zarēr ī brād sōgand xwarēd šamšēr ī pōlāwadēn ud šēd ī tēz ērwār ō druwāsp bār māl kū-t zanēm ud ōzanēm ud (tō-iz) pad dēbahr dārēm gōwēd čē bawēd andar ān razm ī wištāspān.

Sentence: 42     
pas gōwēd wištāsp-šāh pad xwarrah ī ohrmazd ud dēn ī māzdēsnān ud gyān <ī> zarēr brād sōgand xwarēm kū-t zanēm ud ōzanēm ud tō-iz pad dēbahr darēm.

Sentence: 43     
pas gōwēd jāmāsp bīdaxš agar ašmā bayān sahēd ēn wuzurg spāh ērān-šahr az mašk ī pādixšā ē tigr-yāb frāztar framāyēd nišāstan.

Sentence: 44     
pas wištāsp-šāh ān wuzurg spāh ērān-šahr az mašk ī abarzēn ī wištāspān ē tigr-yāb frāztar framāyēd nišast<(an)>.

Sentence: 45     
pas gōwēd jāmāsp ī bīdaxš ōy weh az mādar zād ayāb ka zād murd ayāb az rahīgīh ō paymān Page: 207  mad.

Sentence: 46     
fradāg rōz ka pahikōbēnd nēw pad nēw ud warāz pad warāz, was mād abāg puhr (abē-puhr) was (puhr) abē-pid ud was pid abē-puhr ud was brād abē-brād ud was zan šōy-ōmand abē-šōy bawēnd.

Sentence: 47     
was āyēnd bārag ērānagān wišād, arwand rawēnd andar ān xiyōnān xwadāy xwāhēnd ud windēnd.

Sentence: 48     
ōy weh wēnēd ān wīdrafš jādūg ka āyēd ud razm tāzēd ud wināh kunēd ud ōzanēd tahm spāh-bed zarēr ī brād, u-š bārag barēnd ān syā āhanēn sumb ī zarēr bārag ud ōy nām-xwāst ī hazārān āyēd ud razm tāzēd ud wināh kunēd, ōzanēd ān pād-husro ī ardāy māzdēsnān ī brād, u-š bārag-iz barēnd ān zarrēn grī-kaft, ōy nām-xwāst ī hazārān āyēd ud razm tāzēd ud wīnāh kunēd ud ōzanēd ān frašāward ī pus ī tal zād pad nēm-wēčag kay-bāg, ud tō-iz az abārīg frazandān dōst-tar.

Sentence: 49     
u-t az pus brād wīst-ud-sē murd bawēnd.

Sentence: 50     
pas wištāsp-šāh ka-š ān saxwan āšnūd az farroxān-gāh ō zamīg ōbast.

Sentence: 51     
u-š pad hōy dast kārd ud pad dašn dast šamšēr gīrēd ud Page: 208  tag ō jāmāsp kunēd ud gōwēd ku ma drust awar sahm-spār ī jādūg, čē mād jādūg u-t pid drōzan būd.

Sentence: 52     
u-t ān guft, bawēd, ka-m pad xwarrah ī ohrmazd ud dēn ī māzdēsnān ud gyān ī zarēr ī brād sōgand <nē> xward hēm ēg-im pad ēn tēx ī šamšēr kārd sar brīd zamīg abgand hēm.

Sentence: 53     
pas jāmāsp gōwēd agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz ō kay-gāh nišīnēd, čē šāyēd būdan ka šāyēd būdan, ka ēn man guft bawād.

Sentence: 54     
wištāsp-šāh abar āxēzēd ud abāz nigerēd.

Sentence: 55     
pas ān tahm spāh-bed nēw zarēr šawēd gōwēd agar ašmā bayān az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz ō kay-gāh nišīnēd, čē man fradāg šawēm abāg ān ī xwēš zōr xiyōn pānzdah bēwar ōzanēm.

Sentence: 56     
wištāsp-šāh āxēzēd abāz nigerēd.

Sentence: 57     
pas ān pād-husraw ī ardāy māzdesnān šawēd ud gōwēd agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz ō kay-gāh nišīnēd, čē man fradāg rōz šawēm {!} ud ōzanēm abāg ān ī xwēš zōr xiyōn čahārdah.

Sentence: 58     
wištāsp-šāh abar āxēzēd ud abāz nigerēd.

Page: 209 
Sentence: 59     
pas ān frašāward ī wištāsp-šāh pus šawēd gōwēd agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk abar āxēzēd ud abāz ō kay-gāh nišīnēd, čē fradāg rōz šawēm ud ōzanēm abāg ān ī xwēš zōr xiyōn sēzdah bēwar.

Sentence: 60     
wištāsp-šāh āxēzēd ud abāz nigerēd.

Sentence: 61     
pas ān yal ī nēw spandyād šawēd ud gōwēd agar ašmā bayān sahēd az ēn xāk <abar> āxēzēd, abāz ō kay-gāh nišīnēd, čē man fradāg rōz šawēm xwarrah ī ohrmazd ud dēn ī māzdēsnān ud gyān ašmā bayān sōgand xwarēm zīndag xiyōn ēč hilēm az ān razm.

Sentence: 62     
pas wištāsp-šāh abar āxēzēd ud abāz ō kay-gāh nišīnēd ud jāmāsp ī bīdaxš ō pēš xwāhēd ud gōwēd , ma bād ēdōn čiyōn jāmāsp gōwē čē man diz-ē rōyēn framāyēm kardan ud ān diz dar-band ān ī āhanēn framāyēm kardan, awēšān pusarān ud brādarān ud wāspuhragān andar ān diz framāyēm kardan ud nišastan, šāyēd ō dast dušmenān rasēnd.

Sentence: 63     
gōwēd jāmāsp bīdaxš agar diz-ē rōyēn framāyē kardan ōy-šan pusarān ud brādarān, wāspuhragān ī rām-šahr kay-wištāsp-šāh andar ān diz framāyē Page: 210  nišastan, pas ān and dušmen az šahr abāz dāšt<(an)> tuwan.

Sentence: 64     
čē ān tahm spāh-bed ī nēw zarēr ī brād, šawēd <ud> ōzanēd xiyōn pānzdah bēwar, ud ān pād-husro ī ardāy māzdēsnān, šawēd ud ōzanēd xiyōn čahārdah bēwar ud ān frašāward ī pus šawēd ud ōzanēd xiyōn sēzdah bēwar.

Sentence: 65     
wištāsp-šāh gōwēd nūn čand āyēnd xiyōn az bunag ud ka ēw-bār āyēnd čand mīrēnd ud čand abāz šawēnd.

Sentence: 66     
gōwēd jāmāsp bīdaxš sad-ud-sīh-ud-ēk bēwar xiyōn az bunag āyēnd, ka ēw-bār āyēnd ēč zīndag abāz šawēnd ān ī ēk arjāsp ī xiyōnan xwadāy.

Sentence: 67     
ōy-iz yal spandyāl girēd, aziš dast-ē ud pāy-ē ud gōš-ē brīnēd, aziš čašm-ē pad ātaxš dazēd, u-š pad brīd<(ag)> dumb xar-ē abāz ō šahr ī xwēš frēstēd ud gōwēd šaw ud gōw čē dīd az dast ī man yal spandyād.

Sentence: 68     
ud pas gōwēd kay-wištāsp-šāh agar hamāg pus ud brād ud wāspuhragān ī man kay-wištāsp-šāh ud ān-iz ī hutōs ī-m xwah ud zan, az pus duxt sīh aziš zād ēstēd ud hamāg murd bawēnd ēg-im ēn abēzag dēn ī māzdēsn<ān> čiyōn-am az ohrmazd padīrift hilēm.

Sentence: 69     
pas wištāsp-šāh ō kōf sar nišīnēd zōr abāg būd dawāzdah dawāzdah bēwar, arjāsp ī xiyōnān xwadāy ō kōf sar Page: 211  nišīnēd u-š zōr būd dawāzdah bēwar bēwar.

Sentence: 70     
ud ān tahm spāh-bed ī nēw zarēr kārezār ōwōn nēw kunēd čiyōn ka ādur yazd andar ō nayestān ōftēd u-š wād-iz ayār bawēd, ka šamšēr frāz zanēd dah ud ka abāz wēzēd dah-ē xiyōn ōzanēd, ka gušnag, tišnag bawēd xōn <ī> xiyōn wēnēd šād bawēd.

Sentence: 71     
ud pas arjāsp ī xiyōnān xwadāg az kōf sar nigāh kunēd ud gōwēd az ašmā xiyōnān ast šawēd abāg zarēr kōxšēd u-š kušēd ān ī tahm spāh-bed ī nēw zarēr, zarr-stūn ī man duxt, pad zanīh awiš dahēm andar hamāg šahr <ī> xiyōnān zan-ē az ōy hu-čihr tar nēst.

Sentence: 72     
u-š hamāg šahr ī xiyōnān bīdaxš kunēm čē agar šab zīndag zarēr, ēg dagr-zamān bawēd ka az amā xiyōnān ēč zīndag abāz pāyēd.

Sentence: 73     
pas ān wīdrafš ī jādūg abar ō pāy ēstēd gōwēd man rāy asp zēn sāzēd man šawēm.

Sentence: 74     
ud asp zēn sāzēnd u-š wīdrafš ī jādūg abar nišīnēd ud stānēd ān fraš ī afsūdag, ī dēwān andar dušox pad xēšm ud zahr distag, pad āb ī bazag kard ēstād ud frāz ō dast stānēd ud andar razm dwārēd wēnēd zarēr kārezar Page: 212  čiyōn nēw kunēd frāz ō pēš ayārēd šudan.

Sentence: 75     
u-š az nihān, az pas frāz dwārēd, šawēd ud zarēr rāy azēr ī kamar band ud azabar ī kustīg pad pušt zanēd ud pad dil widārēd ud ō zamīg abganēd ud pas nišīnēd ān parrišn ī kamānān ud wāng ī nēw mardān.

Sentence: 76     
pas wištāsp-šāh az kōf sar nigāh kunēd ud gōwēd ku az pad ēd dārēm kū-mān ōzad zarēr ī ērān spāh-bed čē nūn āyēd parrišn ī kamānān ud wāng <ī> nēw mardān.

Sentence: 77     
az ašmā ērān ast šawēd ud zarērān kēn xwāhēd ka-š ān humāg ī man duxt pad zanīh awiš dahēm andar hamag šahr ī ērān zan az ōy hu-čihrtar nēst.

Sentence: 78     
u-š mān ud kadag ī zarēr, spāh-bedīh ī ērān awiš dahēm.

Sentence: 79     
ēč ēr ud āzād passox dād ān pus zarērān, kōdak <ī> haft sālag hōmānāg frāz ō pāy ēstād ud gōwēd man rāy asp zēn sāzēd man šawēm ud razm <ī> ērān wēnēm, wāspuhr ī wištāspān wēnēm ud ān tahm spāh-bēd ī nēw zarēr ī man pidar, agar zīndag ayāb murdag čiyōn ast pēš ašmā bayān gōwēm.

Page: 213 
Sentence: 80     
pas wištāsp-šāh gōwēd ma šaw čē aburnāy ud razmān pahrēz dānē, u-t angust pad tigr ōst ēstēd.

Sentence: 81     
ma xiyōn<ān> rasēnd ud ōzanēnd čē-šān zarēr-iz ōzad, pas xiyōn<ān> nām barēnd kū-mān ōzad zarēr ī ērān spāh-bed, u-mān zad bastwar ī-š pus.

Sentence: 82     
pas bastwar pad nihān ō ōy āxwarr-sālār gōwēd wištāsp<-šā> framān dād ān asp ka zarēr kōdak būd (abar nišast) ō bastwar dahēd.

Sentence: 83     
ōy ī āxwarr-sālār asp zēn framāyēd kardan ud bastwar abar nišīnēd ud asp frāz hilēd ud dušmēn ōzanēd ō ān gyāg rasēd murdag <ī> nēw pidar wēnēd.

Sentence: 84     
ud dagr-zamān pāyēd, gōwēd : alā dārūg, gyān ōžand-it amwašt, alā warāz padrān ī amwašt, alā sēn-murwag bārag-it {!} amwašt.

Sentence: 85     
ka-t hamē ēdōn kāmist kū-t abāg xiyōnān kārezār kunē, nūn ōzad abgand andar amā razm čiyōn a-gāh a-ganj mardōm.

Sentence: 86     
u-t ēn xwahl wars ud rēš wādān wišuft ēstēd, u-t abēzag tan, aspān xwast pad pāy, u-t xāk ō grīw nišast, nūn čiyōn kunēm čē agar az asp nišīnēm ud Page: 214  pidar sar andar kanār gīrēm u-t xāk az grīw gīrēm ud pas sabukīhā abāz ō asp nišastan tuwān.

Sentence: 87     
ma xiyōn<ān> rasēnd ud man ōzanēnd čē-šān tō-iz kušt, pas xiyōn<ān> nām barēnd kū-mān ōzad zarēr ērān spāh-bed, u-mān ōzad bastwar ī-š pus.

Sentence: 88     
pas bastwar asp frāz hilēd ud dušmen zanēd ō pēš <ī> wištāsp-šāh rasēd, gōwēd man šud hēm u-m razm <ī> ērān drust dīd, ud wāspuhr ī wištāspān.

Sentence: 89     
u-m murdag dīd ān tahm spāh-bed ī nēw zarēr ī man pidar, agar ašmā bayān sahēd man hilēd šawēm ud pidarān kēn xwāhēm.

Sentence: 90     
pas gōwēd jāmāsp bīdaxš hilēd ēd rahīg čē-š abar baxt ēstēd dušmen ōzanēd.

Sentence: 91     
ud pas wištāsp-šāh asp zēn framāyēd kardan.

Sentence: 92     
u-š bastwar abar nišīnēd; <wištāsp-šā> az kantigr ī xwēš tigr-ē dahēd u-š āfrīn padiš kunēd gōwēd : nūn-it yal az man šawē pērōz awar hāh pad har razm ud pād-razm-ē pērōz hāh, pād-rōz nām āwarē, jāwēdān rōzān dušmen murd āwarē.

Page: 215 
Sentence: 93     
ud nūn bārag ud drafš im spāh ērān kār-om framāyē, nām-āwurd ī bawē yad-ō rōz jāwēd.

Sentence: 94     
pas bastwar asp frāz hilēd ud dušmen ōzanēd ud kārezār ōwōn nēw kunēd čiyōn zarēr <ī> ērān spāh-bed kard.

Sentence: 95     
pas arjāsp <ī> xiyōnān xwadāy az kōf sar nigāh kunēd ud gōwēd ān ast, ān kayān nēw rahīg gurd-wār asp dārēd ud gurd-wār zēn dārēd, kārezār ōwōn nēw kunēd čiyōn zarēr <ī> ērān spāh-bed kard.

Sentence: 96     
az pad ēd dārēm ān tōhmag wištāspān zarērān kēn xwāhēd.

Sentence: 97     
ašmā xiyōnān ast šawēd ud abāg ān rahīg kōxšēd ēg-iš ān bēh-stūn ī man duxt, pad zanīh dahēm andar hamāg šahr ī xiyōnān zan az ōy hu-čihrtar nēst.

Sentence: 98     
u-š andar hamāg šahr ī xiyōnān bīdaxš kunēm čē agar šab zīndag rahīg, ēg dagr-zamān bawēd ka az amā xiyōnān ēč zīndag abāz mānēd.

Sentence: 99     
pas widrafš jādūg abar ō pāy ēstād u-š guft man rāy Page: 216  asp zēn sāzēd man šawēm.

Sentence: 100     
ud asp āhanēn sumb ī zarēr bārag zēn sāzēnd ud wīdrafš jādūg abar nišīnēd ud stānēd ān fraš ī afsūdag <ī> dēwān andar dušox pad xēšm ud zahr distag, pad āb <ī> bazag kard ēstēd, frāz ō dast stānēd ud andar razm dwārēd, wēnēd bastwar kārezār čiyōn nēw kunēd frāz ō pēš ayārēd šudan pad nihān az pas frāz šawēd.

Sentence: 101     
bastwar nigāh kunēd ud gōwēd druwand ī jādūg frāz ō pēš awar čē man dārēm bārag azēr rān tāxtan dānēm ud man dārēm tigr andar kantigr wistan dānēm frāz ō pēš awar u-t ēn xwaš gyān abar gīrēm čiyōn-it {!} ān tahm spāh-bed zarēr man pidar kard.

Sentence: 102     
ud wīdrafš jādūg wistāx šawēd, frāz ō pēš šawēd ud ān syā āhanēn sumb ī zarēr bārag ka wāng ī bastwar ašnawēd čahār-pāy abar zamīg ēstād nōh-sad-ud-nawad-ud-nōh wāng kunēd.

Sentence: 103     
ud wīdrafš fraš wēzēd ud bastwar pad dast frāz padīrēd.

Sentence: 104     
pas ruwān ī zarēr wāng kunēd ēd fraš az dast abgan ud az kantigr ī xwēš tigr-ē stān ēd druwand passox kun.

Sentence: 105     
ud bastwar fraš az dast abganēd ud az kantigr ī Page: 217  xwēš tigr-ē stānēd ud wīdrafš pad dil zanēd pad pušt widārēd ud ō zamīg abganēd ud drōd ō ruwān dahēd.

Sentence: 106     
u-š wizīd ān mōg ī spēd ī pad mōrwārīd ud ham zarr zarēr brahmag ud xwad abar bārag ī zarēr nišīnēd ud bārag-iz xwēš pad dast frāz padīrēd ud asp frāz hilēd ud dušmēn ōzanēd ō ān gyāg rasēd garāmīg-kard <ī> jāmāsp pus drafš ī pērōzān pad dandān dārēd ud pad dast kārezār kunēd.

Sentence: 107     
garāmīg-kard ud ān wuzurg spāh ka bastwar wēnēd hāmōyēn zarēr rāy brāmēnd ud gōwēnd ēdar čim āmad ka-t angust pad tigr ōst ēstēd ud razmān pahrēz dānē.

Sentence: 108     
ma xiyōn<ān> rasēnd ud ōzanēnd čē-š ān zarēr-iz ōzad pas (xiyōnān) nām barēnd kū-mān ōzad zarēr <ērān> spāh-bed u-mān ōzad bastwar ī-š pus.

Sentence: 109     
pas bastwar gōwēd pad pērōzīh dārē garāmīg-kard jāmāsp pus ēd drafš pērōzān čē agar zīndag rasēm ō pēš ī wištāsp-šāh gōwēm kū-t kārezār Page: 218  čiyōn nēw kard.

Sentence: 110     
pas bastwar asp frāz hilēd dušmen ōzanēd ō ān gyāg rasēd yal nēw spandyād (kārezār) kunēd.

Sentence: 111     
(spandyād) ka bastwar wēnēd ān wuzurg spāh ī ērān pad bastwar hilēd xwad ō kōf sar šawēd ud arjāsp abāg dawāzdah bēwar spāh az kōf sar zanēd ud ō dašt abganēd ud spandyād zanišn ō garamīg-kard spōzēd, garāmīg-kard zanēd ud ō bastwar spōzēd.

Sentence: 112     
ēg dagr-zamān bawēd ka az awēšān xiyōnān ēč zīndag abāz mānēd ān ī ēk arjāsp ī xiyōnān xwadāy.

Sentence: 113     
ud ōy-iz yal spandyād gīrēd, aziš dast-ē ud pāy<-ē> ud gōš-ē brīnēd ud aziš čašm-ē pad ātaxš sōzēd, u-š pad brīdag dumb xar-ē abāz <ō> šahr ī xwēš frēstēd.

Sentence: 114     
gōwēd šaw ud gōw kū-t čē dīd az dast man yal ī spandyād xiyōnān čē dānēnd čē būd pad rōz frawardīn andar azdahāg razm wištāspān. Page: 219  wištāsp lurāspān ud zarēr bastwar ud spandyād pad ham ēwēn frašāward ī wištāspān ud garāmīg-kard puhr jāmāsp, pād-husraw <ī> pād-yasn xwad-burd nām hēnd.

Sentence: 2     
harwīn wāspuhragān, gawān, ēraxtārān gāh-ē xwābar bawād, pad wahišt bāmīg pad a-sar rōšnīh <ī> nišēm warzāwandān.

Sentence: 3     
harwīn abzōn bawād ruwān anōšag bawād dēn panāh nibišt hēd. šād, pērōz bawād, šādān-zād puhr šādān darād.

Sentence: 4     
farrox ī bawād hazārān sālān, yad-ō ī rōz frašgird, ābādān mēhan <ud> mān, harwīn ud xīr abzōn bawād.

Sentence: 5     
kū-tān xwad rāmēd agar ka xwānēd farrox nibēg pad ō šādīh rustēm mihrābān nām ayādēnēd kē-š pačēn nibištag būd; man dēn bandag mihrābān

Page: 220 
Next partThis text is part of the TITUS edition of Middle Persian Corpus Jamasp-Asana.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.