TITUS
Indian Bundahisn
Part No. 2
Previous part

Chapter: II     II

IBd Location: 6,3     
IBd_6,3
TD1 Location: 22,14     
TD1_22,14
TD2 Location: 25,6     
TD2_25,6
DH Location: 12,15    
DH_12,15

Line: 10     
abar frāz brēhēnīdan ī rōšnān


Line: 11     Sentence: 1   ohrmazd andarag asmān ud zamīg rōšnīh brēhēnīd,
Line: 12     
starān axtarīg ud ān-iz axtarīg. Sentence: 2   pas māh pas xwa\ršēd.

Line: 13     
Sentence: 3   čiyōn gōwēd: fradom spihr brēhēnīd u-š starān ī
Line: 14     
axtarīg padiš gumārd hēnd. Sentence: 4   mādagwar ēn dwāzdah nām
Line: 15     
warrag ud gāw ud dō-pahikar ud karzang ud šagr ud h\ōšag
Line: 16     
ud tarāzūg ud gazdum ud nēm-asp ud wahīg ud dōl
Line: 17     
ud māhīg kē-šān az bun-dahišn[īh] {?!} pad wīst ud hašt xwu\rdag
Line: 18     
āmārišnīh {??} kē-šān nām padēwar, pēš-parwēz, parwēz,
Line: 19     
pahā, abesar, bašn, raxwat, taraha, azara, naxw, may\ān,
Line: 20     
abdom, māšāha, spur, husraw, srū, nūr, gil, graf\ša,
Page: 6   Line: 1     
wanand, , gōy, muri, bunza, kahtsar, kahtmayān,
Line: 2     
kaht. Sentence: 5   u-š harwisp bun-dahišnān ī gētīg mānišn awiš
Line: 3     
kard hēnd ka ēbgat rasēd, padīrag hamēmāl ī xwēš
Line: 4     
kōšēnd ud dāmān az awēšān petyāragān bōzēnd, handāz\ag
Line: 5     
spāh-ē čand ō kārezār baxt ēstēnd. Sentence: 6   har axtar-ē
Line: 6     
az awēšān šaš hazār <ud> čahār sad <ud> haštād [haz\ār]
Line: 7     
xwurdag stārag pad ayārīh frāz brēhēnīd hēnd, ud
Line: 8     
pad awēšān axtarān čahār spāhbed pad čahār kustag g\umārd.

Line: 9     
Sentence: 7   spāhbed-<ē> abar awēšān spāhbedān gumārd ud
Line: 10     
was ōšmār stārag nāmčistīg pad kustag kustag ud gyāg
Line: 11     
gyāg gumārd pad ham-zōrīh nērōg-dādār<īh> awēšān ax\tarān.

Line: 12     
Sentence: 8   čiyōn gōwēd tištar xwarāsān spāhbed, sadwēs
Line: 13     
xwarwarān spāhbed, wanand nēm-rōz spāhbed, haftōring
Line: 14     
abāxtar spāhbed, mēx ī gāh, [xwānēnd] mēx ī mayān
Line: 15     
ī asmān gōwēnd, <spāhbedān spāhbed>. Sentence: 9   pēš ēbgat
Line: 16     
mad hamēšag nēm-rōz būd ast ī rapihwin {!?}. Sentence: 10   ohrmazd abāg
Line: 17     
amahraspandān pad rapihwin {!?} gāh mēnōg yazišn frāz s\axt.

Line: 18     
Sentence: 11   u-š andar yazišn har abzār-ē pad zadan ī petyā\rag
Line: 19     
andar abāyist be dād. Sentence: 12   abāg bōy, frawahr ī mardō\mān
Line: 20     
uskārd, ud xrad ī harwisp-āgāh pad mardōmān frāz
Line: 21     
burd. Sentence: 13   guft kadār ī-tān sūdōmandtar sahēd, kū-tān
Line: 22     
ō gētīg dahēm, tan-kardagīhā abāg druz be kōšēd
Line: 23     
ud druz be abesīhēnēd, u-tān pad frazām drust ud an\ōšag
Page: 7   Line: 1     
abāz wirāyēm, u-tān pad frazām abāz ō gētīg da\hēm,
Line: 2     
hamēīhā a-marg, a-zarmān, abē-petyārag bawēd;
Line: 3     
ayāb-tān hamēšag pānagīh az ēbgat abāyēd kardan. Sentence: 14   <u\šān
Line: 4     
dīd> [tan] frawahr* ī mardōmān, pad ān xrad ī har\wisp-āgāh,
Line: 5     
anāgīh az druz ī ahreman andar gētīg pad\iš
Line: 6     
rasēd ud abdom abē-hamēmal az petyārag, drust anō\šag
Line: 7     
abāz būdan pad tan ī pasēn hamē-hamē-rawišnīh
Line: 8     
rāy; pad šudan ō gētīg ham-dādestān būd hēnd.Next partThis text is part of the TITUS edition of Indian Bundahisn.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.