TITUS
Handarz-i Oshnar-i Danag
Part No. 3
Previous part

Paragraph: [3]  
Sentence: 24  
   3 MNDOM dlwpwšttl ՚p̄՚yt d՚štn' ՚ywk ....k W dtȳḵl dwst-1 W stȳḵl zynh՚l.:.
   
tis drubušttar abāyēd dāštan: ēk [ 4 ]k ud dudīgar dōst-ē ud sidīgar zēnhār

Sentence: 25  
   
{3yn} 3 +ẔNE MNDOM .... gl՚mȳḵtl YHWWNt PWN l՚styh dhyšn ...... .:.
   
ēn tis [ 4 ] grāmīgdar būd: pad rāstīh dahišn [ 6 ].:.

Sentence: 26  
   
ẔNE dwšhw՚ltl YHSNNyt ՚c ՚p̄wln՚d kwl W NYŠE.:.
   
ēn dušxwārdar dārēd: āz, aburnāy kōr ud zan.:.

Sentence: 27  
   
3 HWEd MNW dwst wyš scyt YHWWNt' d՚n՚k bwcšk [!] nywk W NYŠE Y NPŠE Y nywk.:.
   
hēnd, dōst wēš sazēd būd: dānāg, buzešk nēk ud zan ī xwēš ī nēk

Next partThis text is part of the TITUS edition of Handarz-i Oshnar-i Danag.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 7.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.