TITUS
Manichaean Reader (arr. by texts)
Part No. 3
Previous part

Text: c  
Editor / Edition: HR.  
Item of Edition: ii  
The opening words of Maniʼs Evangel, with an exordium
Manuscript: M_17_+_M_172_I   Link to mirmankb
M_17 + M_172_I

HR.ii 25-27; 100-101; M.St. 8,19
Page of edition: 25 
Manuscript: M_17   Link to mirmankb
M_17

՚wnglywnyg ՚rb ncyhyd.
ewangelyōnīg arab nizēhēd.


Page of Manuscript: Ri  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   ՙstwd ՚wd ՙst՚yhyd qnygrwšn, sr ՙy wysp՚n wyhyh՚n ՙstwd ՚wd ՙst՚yhyd dyn ywjdhr, pd zwr ՙy pydr, pd ՚pryn ՙy m՚dr, ՚wd pd wyhyy ՙy pwsr.
   
istūd ud istāyīhēd kanīgrōšn, sar ī wispān wihīhān istūd ud istāyīhēd dēn yōǰdahr, pad zōr ī pidar, pad āfrīn ī mādar, ud pad wihī ī pusar.
Page of Manuscript: Rii  
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 1  
   
drwd ՚wd ՚pryn ՚br przynd՚n ՙy drwdyy, ՚wd ՚br gw՚g՚n ՚wd ՙšnw՚g՚n ՙy sxwn w՚bryg՚n.
   
drōd ud āfrīn abar frazendān ī drōdī, ud abar gōwāgān ud išnawāgān ī saxwan wābarīgān.
Page of edition: 26 
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 12  
   
hyb bwyd ՙst՚yšn ՚wd pdxšr ՚w pydr ՚wd ՚w pwsr ՚wd ՚w w՚xš ywjdhr ՚wd ՚w m՚dy՚n ywjdhr.
   
hēb bawēd istāyišn ud padixšar ō pidar ud ō pusar ud ō wāxš yōǰdahr ud ō mādayān yōǰdahr.
Page of Manuscript: Vi  
Paragraph: 4   Line of Manuscript: 1  
   
gwyšn ՙy ՚wnglywn zyndg ՙy cšm ՚wd gwš wcyhyd, ՚wd b՚r ՙy r՚styy ncyhyd:.
   
gōwišn ī ewangelyōn zīndag ī čašm ud gōš wizēhēd, ud bār ī rāstī nizēhēd:.

Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 12  
   
՚n m՚ny, prystg ՙyg yyšwՙ ՚ry՚m՚n, pd q՚m ՙy pdr, by w՚bryg՚n, h՚՚n *ky ՚n ՚cyš bwd *hym ...;
   
an mānī, frēstag īg yišō aryāmān, pad kām ī pidar, bay wābarīgān, hān an aziš būd ahy-m ...;
Page of Manuscript: Vii  
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 1  
   
wysp ՚st, ՚wd hrw cy bwd ՚wd bw՚d, pd ՚wy zwr ՙystyd.
   
wisp ast, ud harw če būd ud bawād, pad awē zōr ēstēd.
Page of edition: 27 
Paragraph: 3   Line of Manuscript: 12  
   
frwx՚n ՙyn myzdgt՚cyẖ pdyrynd, zyr՚n ՚šn՚synd, thm՚n pymwcynd, d՚n՚g՚n why ...
   
farroxān ēn mizdagtāzīh padīrēnd, zīrān ašnāsēnd, tahmān paymōzēnd, dānāgān wahy ...

Next partThis text is part of the TITUS edition of Manichaean Reader (arr. by texts).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 7.11.2009. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.