TITUS
Manichaean Reader (arr. by texts)
Part No. 2
Previous part

Text: b  
Mani tells of his Twin Spirit, and of first preaching his gospel to his own family
Manuscript: M_49_II   Link to mirmankb
M_49_II
Page of edition: 307 
Mir.Man.ii, 307-308


Page of Manuscript: R  
Chapter: 1  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 4  
   ՚wm nwnc xwd ՚b՚g rwyd, ՚wm xwd d՚ryd ՚wd p՚yd, ՚wš pd zwr ՚b՚g ՚՚z ՚wd ՚hrmyn qwšym, ՚wd mrdwhm՚n xrd ՚wd d՚nyšn hmwcym, ՚wš՚n ՚c ՚՚z ՚wd ՚hrmyn bwzym.
   
ō-m nūn-z xwad abāg rawēd, ō-m xwad dārēd ud pāyēd, u-š pad zōr abāg āz ud ahremen kōšēm, ud mardōhmān xrad ud dānišn hammōzēm, u-šān az az ud ahremen bōzēm.

Page of edition: 308 
Chapter: 2  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 12  
   
՚wd mn ՙyn xyr ՙy yzd՚n, ՚wd xrd ՚wd d՚nyšn ՙyg rw՚ncynyẖ, ՙym ՚c h՚n nrjmyg pdyrypt hynd, ...
   
ud man ēn xīr ī yazdān, ud xrad ud dānišn īg ruwānčīnīh, im az hān narǰamīg padīrift hēnd, ...

Page of Manuscript: V  
Chapter: 3  
Paragraph: 1   Line of Manuscript: 1  
   
... pd nrjmyg ... *pyš xwybš n՚p ՙyst՚d hym, ՚wd *yzd՚n pnd grypt hym, ՚wd ՙyn xyr ՙy nrjmyg ՚w mn ncyst, ՚ygwm nwyst ՚w pydr ՚wd ՚wystw՚r՚n gw՚n ՚wd ncyh՚n ՚wš՚n, ՚xšyd, wdymwšt bwd hynd.
   
... pad narǰamīg ... pēšī(h) xwēbaš nāf ēstād hēm, ud yazdān pand grift hēm, ud ēn xīr ī narǰamīg ō man nizist, ēg-om niwist ō pidar ud awestwārān gōwān ud nizēhān u-šān, ka āxšīd, *widimušt būd hēnd.
Paragraph: 2   Line of Manuscript: 10  
   
՚wd ՚՚wn c՚wn zyr myrd, ky drxt ՙyw nyw ՚wd b՚rwr twhm ՚ndr zmyg ՙy ՚gyrd wyndyẖ ՚wd ՚m՚xšyẖ, ... ՚wš bryẖ ՚w hwqyrd ՚wd wyr՚st zmyg ...
   
ud *a՚ōn če՚ōn zīr merd, draxt ēw nēw ud bārwar tōhm andar zamīg ī agird windēh ud āmāxšēh, ... u-š barēh ō *hukird ud wirāst zamīg ...

Next partThis text is part of the TITUS edition of Manichaean Reader (arr. by texts).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 7.11.2009. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.