TITUS
Text Collection: Avest. 
Avesta Corpus


On the basis of the editions by
K.F. Geldner,
Avesta.
The Sacred Books of the Parsis,
Stuttgart 1889-96;
N.L. Westergaard,
Zendavesta or The Religious Books of the Zoroastrians,
Copenhagen 1852-54
and others

electronically prepared by
Sonja Fritz, Berlin 1985-1988;
corrections and additions by
J. Gippert, H. Kumamoto, M. de Vaan
and others, 1989-1997;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 15.7.1996 / 28.2.1998 / 22.6.1998 / 15.3.2000 / 1.6.2000 / 9.12.2008
This is a preliminary edition. An extended version containing variant readings etc. is under preparation. JG

Marking conventions:
   
^ "Additions and corrections" as collected in Geldner's edition;
   
՚ other corrections as against Geldner's text.
Book: Y 
Yasna


On the basis of the edition Geldner 1896.


As against Geldner's edition, lines are arranged according to metrical or syntactical structures throughout.


Chapter: 0 
Paragraph: 1 
Verse: Q1Aa    
aṣ̌əm. vohū. (yak. u. si. bār.) vahištəm. astī::
Verse: Q1Ab    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q1Ac    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: Q1Ba    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q1Bb    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q1Bc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: Q1Ca    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q1Cb    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q1Cc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: Q1Da    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q1Db    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q1Dc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: a    
frauuarāne.2 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō::3
Verse: b       
hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
Verse: c          
yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
Verse: d       
sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
Verse: e          
yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.4::

Paragraph: 2 
Verse: a       
āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑrahe.1
Verse: b          
tauua. ātarš.2 puϑra. ahurahe. mazdā̊.3
Verse: c             
xṣ̌naoϑra. yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.4::

Paragraph: 3 
Verse: Q1a    
yaϑā. ahū. vairiiō.
Verse: Q1b       
zaotā. frā. . mrūtē::
Verse: Q1c    
aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.1
Verse: Q1d       
frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.2::

Verse: Q2Aa    
aṣ̌əm. vohū. (si. bār.) vahištəm. astī::
Verse: Q2Ab    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q2Ac    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: Q2Ba    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q2Bb    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q2Bc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: Q2Ca    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q2Cb    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q2Cc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::


Verse: Q3Aa    
yaϑā. ahū. vairiiō. (du. bār.)   aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
Verse: Q3Ab    
vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō.   š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Verse: Q3Ac    
xšaϑrəmcā. ahurāi.ā.   yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::

Verse: Q3Ba    
yaϑā. ahū. vairiiō.   aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
Verse: Q3Bb    
vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō.   š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Verse: Q3Bc    
xšaϑrəmcā. ahurāi.ā.   yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::


Paragraph: 4 
Verse: a    
1frastuiie. humatōibiiascā. hūxtōibiiascā. huuarštōibiiascā.
Verse: b       
mąϑβōibiiascā. vaxəδβōibiiascā.2 varštuuōibiiascā::
Verse: c    
aibigairiiā.3 daiϑē. vīspā. humatācā. hūxtācā. huuarštācā::
Verse: d    
paitiriciiā.4 daiϑē. vīspā. dušmatācā. dužūxtācā.5 dužuuarštācā.::

Paragraph: 5 
Verse: a    
fərā. və̄. rāhī.1 aməṣ̌ā.2 spəṇtā. yasnəmcā. vahməmcā.
Verse: b       
fərā.3 manaŋhā.
Verse: c       
fərā. vacaŋhā.
Verse: d       
fərā. š́iiaoϑanā.4
Verse: e       
fərā. aŋhuiiā.5
Verse: f       
fərā. tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.::

Paragraph: 6 
Verse: a    
staomī.1 aṣ̌əm::

Verse: Q1Aa    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q1Ab    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q1Ac    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm. (si. bār.) ::

Verse: Q1Ba    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q1Bb    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q1Bc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: Q1Ca    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q1Cb    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q1Cc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Paragraph: 7 
{~ Y. 27,12}
Verse: a    
1frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō.2 ahura.t̰kaēṣ̌ō::
Verse: b       
hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
Verse: c          
yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
Verse: d       
sāuuaŋhə̄e.3 vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
Verse: e          
yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::4
Verse: f       
raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca.
Verse: g       
māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.
Verse: h          
yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::

Paragraph: 8 
Verse: a       
1ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.2
Verse: b       
aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.3
Verse: c       
miϑrahe. vouru.gaoiiaotōiš.4
Verse: d       
rāmanasca. xvāstrahe::

Paragraph: 9 
Verse: a       
huuarəxṣ̌aētahe.1 aməṣ̌ahe. raēuuahe. auruuat̰.aspahe::
Verse: b       
vaiiaoš. uparō.kairiiehe. taraδātō.2 aniiāiš. dāmąn::
Verse: c    
*aētat̰. . vaiiō.
Verse: d          
yat̰. . asti. spəṇtō.mainiiaom::*
Verse: e       
razištaiiā̊. cistaiiā̊. mazdaδātaiiā̊.
Verse: f       
aṣ̌aoniiā̊. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš::

Paragraph: 10 
Verse: a       
mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəziiaŋuhahe.1
Verse: b       
dātahe. vīdaēuuahe.
Verse: c       
dātahe. zaraϑuštrōiš.
Verse: d       
darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.2
Verse: e       
daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Verse: f       
zarazdātōiš.3 mąϑrahe. spəṇtahe::
Verse: g    
*uṣ̌i.darəϑrəm.4 daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
Verse: h    
vaēδīm. mąϑrahe. spəṇtahe::*
Verse: i       
āsnahe. xraϑβō. mazdaδātahe.
Verse: j       
gaoṣ̌ō.srūtahe. xraϑβō. mazdaδātahe::

Paragraph: 11 
Verse: a       
āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑrahe.1
Verse: b          
tauua. ātarš. puϑra. ahurahe. mazdā̊. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō::2
Verse: c       
garōiš. uṣ̌i.darənahe.3 mazdaδātahe. aṣ̌axvāϑrahe::

Paragraph: 12 
Verse: a       
vīspaēṣ̌ąm. yazatanąm. aṣ̌aonąm. mainiiauuanąm. gaēϑiianąm::1
Verse: b       
aṣ̌āunąm.2 frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβiϑūranąm.
Verse: c       
paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌inąm.
Verse: d       
nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm.
Verse: e          
xṣ̌naoϑra. yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::

Paragraph: 13 
{~ Y. 3,25}
zōt̰.::
Verse: Q1a    
yaϑā. ahū. vairiiō.
Verse: Q1b       
zaotā. frā.mē. mrūtē:: rāspī
Verse: Q1c    
yaϑā. ahū. vairiiō.
Verse: Q1d       
. zaotā. frā.mē. mrūtē::2 zōt̰
Verse: Q1c    
aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
Verse: Q1d       
frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::

Verse: Q2Aa    
aṣ̌əm. vohū. (si. bār.) vahištəm. astī::
Verse: Q2Ab    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q2Ac    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: Q2Ba    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q2Bb    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q2Bc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: Q2Ca    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q2Cb    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q2Cc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Paragraph: 14 
Verse: a    
1xṣ̌naoϑra. ahurahe. mazdā̊.
Verse: b       
tarōidīte.2 aŋrahe. mainiiə̄uš::3
Verse: c          
haiϑiiāuuarštąm.4 hiiat̰.5 vasnā. fəraṣ̌ōtəməm.6::

Verse: Q1Aa    
aṣ̌əm. vohū. (si. bār.) vahištəm. astī::
Verse: Q1Ab    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q1Ac    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: Q1Ba    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q1Bb    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q1Bc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Verse: Q1Ca    
aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Verse: Q1Cb    
uštā. astī. uštā. ahmāi.
Verse: Q1Cc    
hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::


Paragraph: 15 
Verse: Q1Aa    
1yaϑā. ahū. vairiiō.   aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
Verse: Q1Ab    
vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō.   š́iiaoϑananąm.2 aŋhə̄uš. mazdāi.
Verse: Q1Ac    
xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi.ā.   yim.3 drigubiiō.4 dadat̰.5 vāstārəm. (čihār. bār.) ::::

Verse: Q1Ba    
yaϑā. ahū. vairiiō.   aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
Verse: Q1Bb    
vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō.   š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Verse: Q1Bc    
xšaϑrəmcā. ahurāi.ā.   yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::

Verse: Q1Ca    
yaϑā. ahū. vairiiō.   aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
Verse: Q1Cb    
vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō.   š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Verse: Q1Cc    
xšaϑrəmcā. ahurāi.ā.   yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::

Verse: Q1Da    
yaϑā. ahū. vairiiō.   aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
Verse: Q1Db    
vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō.   š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Verse: Q1Dc    
xšaϑrəmcā. ahurāi.ā.   yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::Next partThis text is part of the TITUS edition of Avestan Corpus.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 15.8.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.