TITUS
Sama-Veda: Gautamiya-Dharmasutra
Part No. 3
Previous part

Paragraph: 3  
Verse: 1  
Page: 3  
Line: 1    tasyāśramavikalpam eke bruvate\ /
Verse: 2  
Line: 2    
brahmacārī gr̥hastʰo bʰikṣur vaikʰānasaḥ / *
Verse: 3  
Line: 3    
teṣāṃ gr̥hastʰo yonir aprajanatvād itereṣām / *
Verse: 4  
Line: 4    
tatra_uktaṃ brahmacāriṇaḥ / *
Verse: 5  
Line: 5    
ācāryādʰīnatvam āntam / *
Verse: 6  
Line: 6    
guroḥ karmaśeṣeṇa japet\ / **
Verse: 7  
Line: 7-8    
guru_abʰāve tadapatyavr̥ttis [-apatye vr̥ttiḥ] (3.7) tadabʰāve vr̥ddʰe sabrahmacāriṇi_agnau (3.8) / *
Verse: 8  
Line: 9    
evaṃvr̥tto brahmalokam āpnoti [avāpnoti] jita_indriyaḥ /
Verse: 9  
Line: 10    
uttareṣāṃ [itareṣāṃ] ca_etadavirodʰi /
Verse: 10  
Line: 11    
anicayo bʰikṣuḥ / *
Verse: 11  
Line: 12    
ūrdʰvaretāḥ /
Verse: 12  
Line: 13    
dʰruvaśīlo varṣāsu /
Verse: 13  
Line: 14    
bʰikṣārtʰī grāmam iyāt //
Verse: 14  
Line: 15    
jagʰanyam anivr̥ttaṃ caret\ /
Verse: 15  
Line: 16    
nivr̥ttāśīḥ /
Verse: 16  
Line: 17    
vākcakṣuḥkarmasaṃyataḥ //
Verse: 17  
Line: 18    
kaupīnāccʰādanārtʰe [-artʰaṃ] vāso bibʰr̥yāt\ /
Verse: 18  
Line: 19    
prahīṇam eke nirṇijya\ /
Verse: 19  
Line: 20    
na_aviprayuktam oṣadʰivanaspatīnām aṅgam upādadīta\ /
Verse: 20  
Line: 21    
na dvitīyām apa_r̥tu rātriṃ grāme vaset\ /
Verse: 21  
Line: 22    
muṇḍaḥ śikʰī /
Verse: 22  
Line: 23    
varjeyed\ bījavadʰam /
Verse: 23  
Line: 24    
samo bʰūteṣu hiṃsānugrahayoḥ /
Verse: 24  
Line: 25    
anārambʰī /
Verse: 25  
Line: 26    
vaikʰānaso vane mūlapʰalāśī tapaḥśīlaḥ / *
Verse: 26  
Line: 27    
śrāvaṇakena [śrāmaṇakena]_agnim ādʰāya\ /
Verse: 27  
Line: 28    
agrāmyabʰojī /
Verse: 28  
Line: 29    
devapitr̥manuṣyabʰūta_r̥ṣipūjakaḥ /
Verse: 29  
Line: 30    
sarvātitʰiḥ pratiṣiddʰavarjam /
Verse: 30  
Line: 31    
vaiṣkam [baiṣkam] api_upayuñjīta\ /
Verse: 31  
Line: 32    
na pʰālakr̥ṣṭam adʰitiṣṭʰet\ /
Verse: 32  
Line: 33    
grāmaṃ ca na praviśet\ /
Verse: 33  
Line: 34    
jaṭilaś cīrājinavāsāḥ /
Verse: 34  
Line: 35    
na_atisaṃvatsaraṃ [atisāṃvatsaraṃ] bʰuñjīta\ /
Verse: 35  
Line: 36    
ekāśramyaṃ tu_ācāryāḥ pratyakṣavidʰānād gārhastʰasya gārhastʰasya [gārhastʰyasya gārhastʰyasya] / /*1.4 (Stenzler IV)


Next partThis text is part of the TITUS edition of Sama-Veda: Gautamiya-Dharmasutra.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.4.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.