TITUS
Sama-Veda: Gautamiya-Dharmasutra
Part No. 2
Previous part

Paragraph: 2  
Verse: 1  
Page: 2  
Line: 1a    prāg upanayanāt kāmacāraḥ kāmavādaḥ kāmabʰakṣaḥ / [kāmacāravādabʰakṣo]
Verse: 2  
Line: 1b    
ahutāt\ /
Verse: 3  
Line: 1c    
brahmacārī /
Verse: 4  
Line: 1d    
yatʰā_upapādita [-upapāda]mūtrapurīṣo bʰavati / *
Verse: 5  
Line: 2a    
nāsyācamanakalpo vidyate\ /
Verse: 6  
Line: 2b    
anyatrāpamārjanapradʰāvanāva_ukṣaṇebʰyaḥ /
Verse: 7  
Line: 3    
na tadupasparśanād āśaucam /
Verse: 8  
Line: 4    
na tu_eva_enam agnihavanabaliharaṇayor niyuñjyāt\ /
Verse: 9  
Line: 5    
na brahmābʰivyāhārayed\ anyatra svadʰāninayanāt /
Verse: 10  
Line: 6    
upanayanādir niyamaḥ /
Verse: 11  
Line: 7    
uktaṃ\ brahmacaryam /
Verse: 12  
Line: 8a    
agnīndʰanabʰaikṣacaraṇe /
Verse: 13  
Line: 8b    
satyavacanam /
Verse: 14  
Line: 8c    
apām upasparśanam /
Verse: 15  
Line: 9    
eke godānādi /
Verse: 16  
Line: 10    
bahiḥsaṃdʰyatvaṃ ca /
Verse: 17  
Line: 11    
tiṣṭʰet\ pūrvām āsīta_uttarāṃ sajyotiṣyā jyotiṣo darśanād vāgyataḥ /
Verse: 18  
Line: 12    
nādityam īkṣeta\ /
Verse: 19  
Line: 13    
varjayen\ madʰumāṃsagandʰamālyadivāsvapnābʰyañjanayāna_upānac_cʰatrakāmakrodʰal obʰamohavādavādanasnānadantadʰāvanaharṣanr̥tya [nr̥tta]gītaparivādabʰayā ni /
Verse: 20  
Line: 14    
gurudarśane kaṇṭʰaprāvr̥tāvasaktʰikāpāśrayaṇapādaprasāraṇāni / *
Verse: 21  
Line: 15    
niṣṭʰīvitahasitaviṣkambʰitāvaspʰotanāni / [vijr̥mbʰitā-]
Verse: 22  
Line: 16    
strīprekṣaṇālambʰane maitʰunaśaṅkāyām / ՚
Verse: 23  
Line: 17    
dyūtaṃ hīnasevām adattādānaṃ hiṃsām /
Verse: 24  
Line: 18    
ācāryatatputrastrīdīkṣitanāmāni /
Verse: 25  
Line: 19-20    
śuklavāco [śuktā vācaḥ /] (2.19) madyaṃ nityaṃ brāhmaṇaḥ (2.20) / ՙ
Verse: 26  
Line: 21    
adʰaḥśayyāsanī pūrva_uttʰāyī jagʰanyasaṃveśī //
Verse: 27  
Line: 22    
vāgbāhūdarasaṃyataḥ //
Verse: 28  
Line: 23    
nāmagotre guroḥ samānato nirdiśet\ / **
Verse: 29  
Line: 24    
arcite śreyasi ca_evam // *
Verse: 30  
Line: 25    
śayyāsanastʰānāni vihāya\ pratiśravaṇam /
Verse: 31  
Line: 26    
abʰikramaṇaṃ vacanād adr̥ṣṭena //
Verse: 32  
Line: 27    
adʰaḥstʰānāsanas tiryagvātasevāyāṃ gurudarśane ca_uttiṣṭʰet /*r̥̂ [-āsanatiryag-]
Verse: 33  
Line: 28a    
gaccʰantam anuvrajet //
Verse: 34  
Line: 28b    
karma vijñāpya_ākʰyāya //
Verse: 35  
Line: 29    
āhuto_adʰyāyī // [āhūtādʰyāyī]
Verse: 36  
Line: 30    
yuktaḥ priyahitayoḥ /
Verse: 37  
Line: 31    
tadbʰāryāputreṣu ca_evam / *
Verse: 38  
Line: 32    
na_uccʰiṣṭāśanasnāpanaprasādʰanapādaprakṣālana_unmardana_upasaṅgrahaṇā ni /
Verse: 39  
Line: 33    
viproṣya_upasaṅgrahaṇaṃ gurubʰāryāṇām / **
Verse: 40  
Line: 34    
na_eke yuvatīnāṃ vyavahāraprāptena /
Verse: 41  
Line: 35    
sārvavarṇikabʰaikṣyacaraṇam abʰiśastapatitavarjam /ՙ* [bʰaikṣa-]
Verse: 42  
Line: 36    
ādimadʰya_anteṣu bʰavac_śabdaḥ prayojyo varṇānukrameṇa / ՙ
Verse: 43  
Line: 37    
ācāryajñātiguruṣu_alābʰe_anyatra /*r̥̂ [gurusveṣu]
Verse: 44  
Line: 38    
teṣāṃ pūrvaṃ pūrvaṃ pariharet //
Verse: 45  
Line: 39    
nivedya gurave_anujñāto bʰuñjīta // *
Verse: 46  
Line: 40    
asaṃnidʰau tadbʰāryāputrasabrahmacāribʰyaḥ [-brahmacārisadbʰaḥ] / **
Verse: 47  
Line: 41    
vāgyatas tr̥pyannalolupyamānaḥ saṃnidʰāya_udakam //
Verse: 48  
Line: 42    
śiṣyaśiṣṭir avadʰena / *
Verse: 49  
Line: 43    
aśaktau rajjuveṇuvidalābʰyāṃ tanubʰyām / [rajjuveṇuva dalā-]
Verse: 50  
Line: 44    
anyena gʰnan (han_) rājñā śāsyaḥ / ՙ
Verse: 51  
Line: 45    
dvādaśa varṣāṇy ekavede brahmacaryaṃ caret //
Verse: 52  
Line: 46    
pratidvādaśa sarveṣu /
Verse: 53  
Line: 47    
grahaṇāntaṃ /
Verse: 54  
Line: 48    
vidyānte gurur artʰena nimantryaḥ / *
Verse: 55  
Line: 49    
kr̥tvānujñātasya snānam /
Verse: 56  
Line: 50-51    
ācāryaḥ śreṣṭʰo gurūṇāṃ (2.50) mātā_iti_eke [matā_iti_eke] /1.3 (Stenzler III)


Next partThis text is part of the TITUS edition of Sama-Veda: Gautamiya-Dharmasutra.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.4.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.