TITUS
Author: Nand. 
Nandikeśvara
Text: Abhinayad. 
Abhinayadarpaṇam


Electronically prepared by
Pietro Chierichetti,
Torino 2010;
TITUS version by Jost Gippert,
Frankfurt a/M, 20.7.2012nandikeśvara-viracittam

abʰinayadarpaṇam


namaskriyāStrophe: 1 
Verse: a    āṅgikaṃ bʰuvanaṃ yasya vācikaṃ sarvavāṅmayam \
Verse: b    
āhāryaṃ candratārādi taṃ numaḥ sāttvikaṃ śivam \\ 1 \\

Strophe: 2 
Verse:        
nāṭyotpattiḥ
Verse: a    
nāyyavedaṃ dadau pūrvaṃ bʰaratāya caturmukʰaḥ \
Verse: b    
tataśca bʰarataḥ sārdʰaṃ gandʰarvāpsarasāṃ gaṇauḥ \\ 2 \\

Strophe: 3 
Verse: a    
nāṭyaṃ nr̥ṭyaṃ nr̥ttaṃ tatʰā nr̥tyamagre śambʰoḥ prayuktavān \
Verse: b    
prayogamuddʰataṃ smr̥tvā svaprayuktaṃ tato haraḥ \\ 3 \\

Strophe: 4 
Verse: a    
taṇḍunā svagaṇāgraṇyā bʰaratāya nyadīdiśat \
Verse: b    
lāsyamasyāgrataḥ prītvā pārvatyā samadīdiśat \\ 4 \\

Strophe: 5 
Verse: a    
buddʰvā 'tʰa tāṇḍavaṃ tāṇḍormartyebʰyo munayo 'vadan \
Verse: b    
pārvatī tvanuśāsti sma lāsyaṃ bāṇatmajamuṣāām \\ 5 \\

Strophe: 6 
Verse: a    
tayā dvāravatīgopyastābʰiḥ saurāṣṭr̥yoṣitaḥ \
Verse: b    
tābʰistu tattaddeśīyāstadaśiṣyanta yoṣitaḥ \\ 6 \\

Strophe: 7 
Verse: a    
evaṃ paramparāprāptamettalloke pratiṣṭitam \
Verse:        
nāṭyapraśaṃsā
Verse: b    
r̥gyajuḥ sāmavedebʰyo vedāccātʰarvaṇaḥ kramāt \\ 7 \\

Strophe: 8 
Verse: a    
pāṭyaṃ cābʰinayaṃ gītaṃ rasān saṃgr̥hya padmajaḥ \
Verse: b    
vyarīracaccāstramidaṃ dʰarmakāmārtʰamokṣadam \\ 8 \\

Strophe: 9 
Verse: a    
kīrtiprāgalbʰyasaubʰāgyavaidagdʰyānāṃ pravardʰanam \
Verse: b    
audāryastʰairyadʰairyāṇāṃ vilāsasya ca kāraṇam \\ 9 \\

Strophe: 10 
Verse: a    
duḥkʰārtiśokanirvekʰedakʰedaviccedakāraṇaṃ \
Verse: b    
api brahmaparānandādidamabʰyadʰikaṃ matam \\ 10 \\

Strophe: 11 
Verse: a    
jahāra nāradādīnāṃ cittāni katʰamanyatʰā \
Verse:        
naṭanabʰedāḥ
Verse: b    
etaccaturvidʰopetaṃ naṭanaṃ trividʰaṃ smr̥tam \\ 11 \\

Strophe: 12 
Verse: a    
nāṭyaṃ nr̥ttaṃ nr̥tyamiti munibʰirbʰaratādibʰiḥ \
Verse:        
naṭanaprayogakālaḥ
Verse: b    
draṣṭavye nāṭyanr̥tye ca parvakāle viśeṣataḥ \\ 12 \\

Strophe: 13 
Verse: a    
nr̥ttaṃ tatra narendrāṇāmabʰiṣeke mahotsave \
Verse: b    
yātrāyāṃ devayātrāyāṃ vivāhe priyasaṅgame \\ 13 \\

Strophe: 14 
Verse: a    
nagarāṇāmagārāṇāṃ praveśe putrajanmani \
Verse: b    
śubʰārtʰibʰiḥ prayoktavyaṃ māṅgalyaṃ sarvakarmabʰiḥ \\ 14 \\
Verse:        
nāṭyam

Strophe: 15 
Verse: a    
nāṭyaṃ tannāṭakaṃ cava pūjyaṃ pūrvakatʰāyutam \
Verse:        
nr̥ttam
Verse: b    
bʰāvābʰinayahīnaṃ tu nr̥ttamityabʰidʰīyate \\ 15 \\

Strophe: 16 
Verse:        
nr̥tyam
Verse: a    
rasabʰāvavyañjanādiyuktaṃ nr̥ttamitīryate \
Verse: b    
etannr̥tyaṃ mahārājasabʰāyāṃ kalpayet sadā \\ 16 \\

Strophe: 17 
Verse:        
sabʰāpatilakṣaṇam
Verse: a    
śrīmān dʰīmān vivekī vitaraṇanipuṇo gānavidyāpravīṇaḥ \
Verse: b    
sarvajñaḥ kīrtiśālī sarasaguṇayuto hāvabʰāveṣvabʰijñaḥ \
Verse: c    
mātsaryadve ṣahīnaḥ prakr̥tihitasadācāraśīlo dayāludʰīṃro
Verse: d    
dāntaḥ kalāvānabʰinayacaturo 'sau sabʰānāyakaḥ syāt \\ 17 \\

Strophe: 18 
Verse:        
mantrilakṣaṇam
Verse: a    
megʰāsustʰirabʰāṣaṇaguṇaparāḥ śr̥īmadyaśolampaṭā
Verse: b    
bʰāvajñā guṇadoṣabʰedanipuṇāḥ śraṅgāralīlāyutāḥ \
Verse: c    
madʰyastʰā nayakāvidāḥ sahr̥dayāḥ satpaṇiḍatā bʰānti te
Verse: d    
bʰāṣābʰedavicakṣaṇāḥ sukavayaścāsya prabʰormantriṇaḥ \\ 18 \\

Strophe: 19 
Verse:        
sabʰālakṣaṇam
Verse: a    
sabʰākalpatarurbʰāti vedaśākʰopajīvitaḥ \
Verse: b    
śāstrapuṣpasamākīrṇo vidvadbʰramaraśobʰitaḥ \\ 19 \\

Strophe: 20 
Verse:        
sabʰāracanā
Verse: a    
evaṃvidʰaḥ sabʰānātʰaḥ prāṅmukʰo niviśen mudā \
Verse: b    
varteran pārśvayostasyakavimāntrimuhr̥jjanāḥ \\ 20 \\

Strophe: 21 
Verse: a    
tadagre naṭanaṃ kuryāt tat stʰalaṃ raṅga ucyate \
Verse: b    
raṅgamadʰye stʰite pātre tatsamīpe naṭottamaḥ \\ 21 \\

Strophe: 22 
Verse: a    
dakṣiṇe tāladʰārī ca pārścadvamdve mr̥daṅgakau \
Verse: b    
tayormadʰye gītakārī śrutikārastasantike \\ 22 \\

Strophe: 23 
Verse: a    
evaṃ tiṣṭet krameṇaiva nāṭyādau raṅgamaṇḍalī \
Verse:        
pātralakṣaṇam
Verse: b    
tanvī rūpavatī śyāmā pīnotnatapayodʰarā \\ 23 \\

Strophe: 24 
Verse: a    
prahalbʰā sarasā kāntā kuśalā grahamokṣayoḥ \
Verse: b    
viśālalocanā gītavādyatālanuvartinī \\ 24 \\

Strophe: 25 
Verse: a    
parārdʰyabʰūṣāsampannā prasannamukʰapaṅkajā \
Verse: b    
evaṃvidʰaguṇopetā nartakī samudīritā \\ 25 \\

Strophe: 26 
Verse:        
varjanīyapātrāṇi
Verse: a    
puṣpākṣī keśahīnā ca stʰūloṣṭʰī lambitastanī \
Verse: b    
atistʰūlāpyatikr̥śā atyuccāpyativāmanā \\ 26 \\

Strophe: 27 
Verse: a    
kubjā ca svarahīnā ca daśaitā nāṭyavarjitāḥ \
Verse:        
pātrasya prāṇāḥ
Verse: b    
javaḥ stʰiratvaṃ rekʰā ca bʰramarī dr̥ṣṭaraśramaḥ \\ 27 \\

Strophe: 28 
Verse: a    
medʰā śraddʰā vaco gītaṃ prātnaprāṇā daśa smr̥tāḥ \
Verse: b    
evaṃvidʰena pātreṇa nr̥tyaṃ kāryaṃ vidʰānataḥ \\ 28 \\

Strophe: 29 
Verse:        
kiṅkiṇīlakṣaṇam
Verse: a    
sukʰarāśca surūpāśca sūkṣmā nakṣatradevatāḥ \
Verse: b    
kiṅkiṇyaḥ kāṃsyaracitā ekaikāṅgulikāntaram \\ 29 \\

Strophe: 30 
Verse: a    
badʰnīyānnalasūtreṇa grantʰibʰiśca dr̥ḍʰaṃ punaḥ \
Verse: b    
śatadvayaṃ śataṃ vāpi pādayornāṭyakāriṇī \\ 30 \\

Strophe: 31 
Verse:        
prārtʰanādikam
Verse: a    
vigʰneśaṃ murajādʰipaṃ ca gaganaṃ stutvā mahīṃ prārtʰayet \
Verse: b    
tattadvādyakadambakasya vidʰinā pūjāvidʰāmanasyet \
Verse: c    
ālapyātimanoharān bahuvidʰīn saṃpādya bʰūyastatʰā \
Verse: d    
gurvājñāmavalambya pātramucitaṃ śraṅgāramevārabʰet \\ 31 \\

Strophe: 32 
Verse:        
raṅgādʰidevatāstutiḥ
Verse: a    
bʰaratakulabʰāgyakalike bʰāvarasānandapariṇtākāre \
Verse: b    
jagadekamohanakale jaya jaya raṅgādʰidevate devi \\ 32 \\

Strophe: 33 
Verse:        
puṣpāñjaliḥ
Verse: a    
vigʰrānāṃ nāśanaṃ kartuṃ bʰūtānāṃ rakṣaṇāya ca \
Verse: b    
devānāṃ tuṣṭaye cāpi prekṣakāṇāṃ vibʰūtaye \\ 33 \\

Strophe: 34 
Verse: a    
śreyase nāyakasyātra pātrasaṃrakṣaṇāya ca \
Verse: b    
ācāryaśikṣāsiddʰyartʰaṃ puṣpāñjalimatʰārabʰet \\ 34 \\

Strophe: 35 
Verse:        
nāṭyakramaḥ
Verse: a    
evaṃ kr̥tvā pūrvaraṅgaṃ nr̥tyaṃ kāryaṃ tataḥ param \
Verse: b    
nr̥tyaṃ gītābʰinayanaṃ bʰāvatālayutaṃ bʰavet \\ 35 \\

Strophe: 36 
Verse: a    
āsyenalambayed gītaṃ hastenārtʰaṃ pradarśayet \
Verse: b    
cakṣurbʰyāṃ darśayed bʰāvaṃ pādābʰyāṃ tālamācaret \\ 36 \\

Strophe: 37 
Verse: a    
yato hastastato dr̥ṣṭiryato dr̥ṣṭistato manaḥ \
Verse: b    
yato manastato bʰāvo yato bʰāvastato smaḥ \\ 37 \\

Strophe: 38 
Verse:        
abʰinayaḥ
Verse: a    
tatra svabʰinayasyaiva prādʰānyamit katʰyate \
Verse: b    
āṅgiko vācikastadvadāhāryaḥ sātviko 'paraḥ \\ 38 \\

Strophe: 39 
Verse:        
caturdʰābʰinayas-
Verse:        
āṅgikābʰinayaḥ
Verse: a    
tatra āṅgiko 'ṅgainīrdaśitaḥ \
Verse:        
vācikābʰinayaḥ
Verse: b    
vācā viracitaḥ kāvyanāṭakādi tu vācikaḥ \\ 39 \\

Strophe: 40 
Verse:        
āhāryābʰinayaḥ
Verse: a    
āhāryā hārakeyūraveṣādibʰiralaṃkr̥tiḥ \
Verse:        
sātvikābʰinayaḥ
Verse: b    
sāttvikaḥ sāttvikairbʰāvairbʰāvajñena vibʰāvitaḥ \\ 40 \\

Strophe: 41 
Verse: a    
stambʰaḥ svedāmbu romāñcaḥ svarabʰaṅgo 'tʰa vepatʰuḥ \
Verse: b    
vaivarṇyamaśra pralaya ityaṣṭau sāttvikā smr̥tāḥ \\ 41 \\

Strophe: 42 
Verse:        
āṅgikābʰinayasādʰanāni
Verse: a    
atrāṅgiko 'ṅgopāṅgaistredʰā prakāśataḥ \
Verse: b    
aṅgānyatra śiro hastau vakṣaḥ pārśvau kaṭītaṭau \\ 42 \\

Strophe: 43 
Verse: a    
pādāviti ṣaḍuktāni grīvāmapyapare jaguḥ \
Verse:        
pratyaṅgāni
Verse: b    
pratyaṅgānyatʰa ca skandʰau bāhū pr̥ṣṭaṃ tatʰodaram \\ 43 \\

Strophe: 44 
Verse: a    
ūrū jaṅgʰe ṣaḍityāhurapare maṇibandʰakau \
Verse: b    
jānunī kūrparāvetat trayamapyadʰikaṃ jaguḥ \\ 44 \\

Strophe: 45 
Verse:        
grīvā syādapy-
Verse:        
upāṅgāni
Verse: a    
upāṅgantu skandʰa eva jagurbūdʰāḥ \
Verse: b    
dr̥ṣṭirbʰr puṭatārāśca kapolau nāsikā hanū \\ 45 \\

Strophe: 46 
Verse: a    
adʰaro daśanā jihvā cubukaṃ vadanaṃ tatʰā \
Verse: b    
upāṅgāni dvādaśvai śirasyaṅgāntareṣu ca \\ 46 \\

Strophe: 47 
Verse: a    
pārṇigulpʰau tatʰāṅgulyaḥ karayoḥ pādayostale \
Verse: b    
etāni pūrvaśāstrānusāreṇoktāni vai mayā \\ 47 \\

Strophe: 48 
Verse: a    
nr̥tyamātropayogīni katʰyante lakṣaṇaiḥ kramāt \
Verse: b    
aṅgānāṃ calanādeva pratyaṅgopāṅgayorapi \\ 48 \\

Strophe: 49 
Verse: a    
calanaṃ prabʰavettasmāt sarveṣāṃ nātra lakṣaṇam \
Verse:        
śirobʰedāḥ
Verse: b    
samamudvāhitamadʰomukamālolitṃ dʰutam \\ 49 \\

Strophe: 50 
Verse: a    
kampitaṃ ca parāvr̥ttamutkṣiptaṃ parivāhitam \
Verse: b    
navadʰā katʰitaṃ śīrṣaṃ nāṭyaśastraviśāradaiḥ \\ 50 \\

Strophe: 51 
Verse:        
samaśiraḥ
Verse: a    
niścalaṃ samamākʰyātaṃ tannatyunnativarjitam \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
nr̥tyārambʰe japādau ca garve praṇayakopayoḥ \\ 51 \\

Strophe: 52 
Verse: a    
stambʰane niṣkriyatve ca samaśīrṣamudāhr̥tam \
Verse:        
udvāhitaśiraḥ
Verse: b    
udvāhitaśiro jñemūrdʰvabʰāgonnatananam \\ 52 \\

Strophe: 53 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
dʰvaje candre ca gagane parvate vyomagāmiṣu \
Verse: b    
tuṅgavastuni saṃyojyamudvāhitaśiro budʰaiḥ \\ 53 \\

Strophe: 54 
Verse:        
adʰomukʰaśiraḥ
Verse: a    
adʰastānnamitaṃ vakta madʰomukʰamitoritam \
Verse:        
vinoyogaḥ
Verse: b    
lajjākʰedapraṇāmeṣu duścintāmūrcayostatʰā \\ 54 \\

Strophe: 55 
Verse: a    
adʰaḥstʰitārtʰanirdeśo yujyate 'mbuni majjane \
Verse:        
ālolitaśiraḥ
Verse: b    
maṇḍalākāramudbʰrāntamālolitaṃ śiro bʰavet \\ 55 \\

Strophe: 56 
Verse: a    
nidrodvegagrahāveśamadamadasūrcāsu tanmatam \
Verse: b    
bʰramaṇe vikaṭoddāmahāsye cālolitaṃ śiraḥ \\ 56 \\

Strophe: 57 
Verse:        
dʰutaśiraḥ
Verse: a    
vāmadakṣiṇabʰāgeṣu calitaṃ taddʰa tam śiraḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
nāstītivacane bʰayaḥ pārśvadeśāvalokane \\ 57 \\

Strophe: 58 
Verse: a    
janāśvāse vismaye ca viṣāde 'nīpsite tatʰā \
Verse: b    
śītārte jvarite bʰīte sadyaḥpītāsave tatʰā \\ 58 \\

Strophe: 59 
Verse: a    
yuddʰe yatne visedʰādāvamarṣe svāṅgavīkṣaṇe \
Verse: b    
pārśvahvane ca tasyoktaḥ prayogo bʰaratādibʰiḥ \\ 59 \\

Strophe: 60 
Verse:        
kampitaśiraḥ
Verse: a    
ūrdʰvādʰobʰāgacalitaṃ taccʰiraḥ kampitaṃ bʰavet \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
roṣe tiṣṭʰeti vacane praśne saṃkʰyopahūtayoḥ \\ 60 \\

Strophe: 61 
Verse: a    
āvāhane tarjane ca kampitaṃ viniyujyate \
Verse:        
parāvr̥ttaśiraḥ
Verse: b    
parāṅmukʰīkr̥taṃ śirṣaṃ parāvr̥ttamitīritam \\ 61 \\

Strophe: 62 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
tat kāryaṃ kopalajjādikr̥te vaktāpasaraṇe \
Verse: b    
anādare kace tūṇyāṃ parāvr̥ttaśiro bʰavet \\ 62 \\

Strophe: 63 
Verse:        
utkṣiptaśiraḥ
Verse: a    
pārśvārdʰvabʰāgacalitanutkṣiptaṃ katʰyate śiraḥ \
Verse: b    
gr̥hāṇāgaccetyādyartʰasūcane pariśoṣaṇe \\ 63 \\

Strophe: 64 
Verse: a    
aṅgikāre prayoktavyamutkṣiptaṃ nāma śīrṣakam \
Verse:        
parivāhitaśiraḥ
Verse: b    
pārśvayoścamaramiva tataḥ cet parivāhitam \\ 64 \\

Strophe: 65 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
mohe ca virahe stotre santoṣe cānumādane \
Verse: b    
vicāre ca prayoktavyaṃ parivāhitaśīrṣakam \\ 65 \\

Strophe: 66 
Verse:        
dr̥ṣṭibʰedāḥ
Verse: a    
samamālokitaṃ sācī prālokitanimīlite \
Verse: b    
ullokitānuvr̥tte ca tatʰā caivāvalokitam \\ 66 \\

Strophe: 67 
Verse: a    
ityaṣṭau dr̥ṣṭibʰedāḥ syuḥ kīrtitāḥ pūrvasūribʰiḥ \
Verse:        
samadr̥ṣṭiḥ
Verse: b    
vīkṣaṇaṃ suranārīvat sānandaṃ samavīkṣaṇam \\ 67 \\

Strophe: 68 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
nāṭyārambʰe tulāyāṃ cāpyanyacintāviniścaye \
Verse: b    
āścarye devatārūpe samadr̥ṣṭirudāhr̥tā \\ 68 \\

Strophe: 69 
Verse:        
ālokitadr̥ṣṭiḥ
Verse: a    
ālokitaṃ bʰavedāśubʰramaṇaṃ spʰuṭavīkṣaṇam \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
kulālacakrabʰramaṇe sarvavastupradarśane \\ 69 \\

Strophe: 70 
Verse: a    
yāñcāyāṃ ca prayoktavyamālokitanirīkṣaṇam \
Verse:        
sācīdr̥ṣṭiḥ
Verse: b    
svastʰāne tiryagākāramapāṅgavalanaṃ kramāt \\ 70 \\

Strophe: 71 
Verse: a    
sācīdr̥ṣṭiriti jñeyā nāṭyaśastraviśāradaiḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
iṅgite śmaśru saṃspatśe śaralakṣye śuke smr̥tau \\ 71 \\

Strophe: 72 
Verse: a    
sūcanāyāṃ ca kāryāṇāṃ nāṭye sācīnirīkṣaṇam \
Verse:        
pralokitadr̥ṣṭiḥ
Verse: b    
pralokitaṃ parijñeyaṃ calanaṃ parśvabʰāgayoḥ \\ 72 \\

Strophe: 73 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
abʰayoḥ pārśvayorvastu nirdeśe ca prasaṃjite \
Verse: b    
calane buddʰijāḍye ca pralokitanirīkṣaṇam \\ 73 \\

Strophe: 74 
Verse:        
mīlitadr̥ṣṭiḥ
Verse: a    
dr̥ṣṭerardʰavikāśena mīlitā dr̥ṣṭirīritā \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
āśīviṣe pāravaśye jape śyāne namaskr̥tau \\ 74 \\

Strophe: 75 
Verse: a    
unmāde sūkṣmadr̥ṣṭau ca mīlitā dr̥ṣṭirīritā \
Verse:        
ullokitadr̥ṣṭiḥ
Verse: b    
ullokitamiti jñeyamūrdʰvabʰāge vilokanam \\ 75 \\

Strophe: 76 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
dʰvajāgre gopure devamaṇḍale pūrvajanmani \
Verse: b    
aunnatye candrakādāvapyullokitanirīkṣaṇam \\ 76 \\

Strophe: 77 
Verse:        
anuvr̥ttadr̥ṣṭiḥ
Verse: a    
urdʰvādʰo vīkṣaṇaṃ vegādanuvr̥ttamitīritam \
Verse:        
viniyoga
Verse: b    
kopadr̥ṣṭau priyāmantre anuvr̥ttanarīkṣaṇam \\ 77 \\

Strophe: 78 
Verse:        
avalokitadr̥ṣṭiḥ
Verse: a    
adʰastāddarśanaṃ yattadavalokitamucyate \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
cāyāloke vicāre caryāyāṃ paṭʰanaśrame \\ 78 \\

Strophe: 79 
Verse: a    
svāṅgāvalokane yāne 'pyavalokitamucyate \
Verse:        
grīvābʰedāḥ
Verse: b    
sundarī ca tiraścīnā tatʰaiva parivartitā \\ 79 \\

Strophe: 80 
Verse: a    
prakampitā ca bʰāvajñairjñeyā grīvā caturvidʰā \
Verse:        
sundarī grīvā
Verse: b    
tiryak cañcalitā grīvā sundarīti nigadyate \\ 80 \\

Strophe: 81 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
snehārambʰe tatʰā yatne samyagartʰe ca vismr̥te \
Verse: b    
sarasatvānumode ca grīvā sundarī matā \\ 81 \\

Strophe: 82 
Verse:        
tiraścīnā grīvā
Verse: a    
pārśvayorurdʰvabʰāge tu calitā sarpayānavat \
Verse: b    
grīvā tu traścīnetyucyate nāṭyakovidaiḥ \\ 82 \\

Strophe: 83 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
kʰaḍgaśrame sarpagatyāṃ tiraścīnā prayujyate \
Verse:        
parivartitā grīvā
Verse: b    
savyāpasavyacalitā grīvā yatrārdʰacandravat \\ 83 \\

Strophe: 84 
Verse: a    
hi nāṭyakalābʰijñairvijñeyā parivartitā \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
śr̥ṅgāranaṭane kāntakapoladvayacumbane \\ 84 \\

Strophe: 85 
Verse: a    
nāṭyatantravicārajñaiḥprayojyā parivartitāa \
Verse:        
prakampita grīvā
Verse: b    
puraḥ paścāt pracalanāt kapolīkaṇṭʰakampavat \\ 85 \\

Strophe: 86 
Verse: a    
prakampiteti grīvā nāṭyaśāstre paśasyate \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
yuṣmadasmaditi prokte deśīnāṭye viśesataḥ \\ 86 \\

Strophe: 87 
Verse: a    
dolāyāṃ maṇite caiva prayoktavyā prakampitā \
Verse:        
hastabʰedāḥ
Verse: b    
atʰedānīntu hastānāṃ lakṣaṇaṃ procyate mayā \\ 87 \\

Strophe: 88 
Verse: a    
asaṃyutāḥ saṃyutāśca hastatadvedʰā nirūpetā \
Verse: b    
tatrāsaṃyutahastānāmādau lakṣaṇamucyate \\ 88 \\

Strophe: 89 
Verse:        
asaṃyutahastāḥ
Verse: a    
patākasripatāko 'rdʰapatākaḥ kartarīmukʰaḥ \
Verse: b    
mayūrākʰyo 'rdʰacandraśca arālaḥ śukatuṇḍakaḥ \\ 89 \\

Strophe: 90 
Verse: a    
muṣṭiśca śikʰarākʰyaśca kapittʰaḥ kaṭakāmukʰaḥ \
Verse: b    
sūcī candrakalā padmakośaḥ sarpaśirastatʰā \\ 90 \\

Strophe: 91 
Verse: a    
mr̥gaśīrṣaḥ siṃhamukʰaḥ kāmgulaścālapadmakaḥ \
Verse: b    
caturo bʰramaraścaiva haṃsāsyo haṃsapakṣakaḥ \\ 91 \\

Strophe: 92 
Verse: a    
sandaṃśo mukulaśceva tāmracūḍastriśūlakaḥ \
Verse: b    
ityasaṃyutahastānāmaṣṭāviśātirīritā \\ 92 \\

Strophe: 93 
Verse:        
patākahastaḥ
Verse: a    
aṅgulyaḥ kuñcitāṅguṣṭaḥ saṃśliṣṭāḥ prasr̥tā yadi \
Verse: b    
sa patākakaraḥ prokto nr̥tyakarmaviśāradaiḥ \\ 93 \\

Strophe: 94 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
nāṭyarambʰe vārivāhe vane vastuniṣedʰane \
Verse: b    
kucastʰale niśāyāṃ ca nadyāmaramaṇḍale \\ 94 \\

Strophe: 95 
Verse: a    
turaṅge kʰaṇḍane vāyau śayane gamanodyame \
Verse: b    
pratāpe ca prasāde ca candrikāyāṃ gʰanātape \\ 95 \\

Strophe: 96 
Verse: a    
kavāṭapāṭane saptavibʰaktyartʰe taraṅgake \
Verse: b    
vītʰipraveśabʰāve 'pi samatve cāṅgarāgake \\ 96 \\

Strophe: 97 
Verse: a    
ātmārtʰe śapatʰe cāpi tūṣṇīṃbʰāvanidarśane \
Verse: b    
tālapatne ca kʰeṭe ca dravyādisparśane tatʰā \\ 97 \\

Strophe: 98 
Verse: a    
āśīrvādakriyāyāṃ ca nr̥paśreṣṭasya bʰāvane \
Verse: b    
tatra tatreti vacane sindʰau ca sukr̥takrame \\ 98 \\

Strophe: 99 
Verse: a    
sambodʰane puroge 'pi kʰaṇgarūpasya dʰāraṇe \
Verse: b    
māse saṃvatsare varṣadine sammārjane tatʰā \\ 99 \\

Strophe: 100 
Verse: a    
evamartʰeṣu yujyante patākahastabʰāvanāḥ \
Verse:        
tripatākahastaḥ
Verse: b    
sa eva tripatākaḥ syāsvakritānāmikāṅguliḥ \\ 100 \\

Strophe: 101 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
makuṭe vr̥kṣabʰāveṣu vajre taddʰaravāsave \
Verse: b    
ketakīkusume dīpe vahnijvālā vijr̥mbʰane \\ 101 \\

Strophe: 102 
Verse: a    
kapote ṣatralekʰāyāṃ bāṇārtʰe parivartane \
Verse: b    
yujyate tripatāko 'yaṃ katʰito bʰaratottamaiḥ \\ 102 \\

Strophe: 103 
Verse:        
ardʰapatākahastaḥ
Verse: a    
tripatāke kaniṣṭā ced vakritārdʰapatākikā \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
pallave pʰalake tīre ubʰayoriti vācake \\ 103 \\

Strophe: 104 
Verse: a    
krakace curikāyāṃ ca dʰvaje gopuraśr̥ṅgayoḥ \
Verse: b    
yujyate 'rdʰapatākoa|yaṃ tattatkarmaprayogake \\ 104 \\

Strophe: 105 
Verse:        
kartarīmukʰahastaḥ
Verse: a    
asyaiva cāpi hastasya tarjanī ca kaniṣṭʰikā \
Verse: b    
bahiḥ prasārite dve ca sa karaḥ kartarīmukʰaḥ \\ 105 \\

Strophe: 106 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
strīpuṃsayostu viśleṣe viparyāsapade 'pi \
Verse: b    
luṇṭʰane nayanānte ca maraṇe bʰedabʰāvane \\ 106 \\

Strophe: 107 
Verse: a    
vidya dartʰe 'pye kaśayyāvirahe patane tatʰā \
Verse: b    
latāyāṃ yujyate yastu sa karaḥ kartarīmukʰaḥ \\ 107 \\

Strophe: 108 
Verse:        
mayūrahastaḥ
Verse: a    
asminnābʰikāṅ guṣṭʰau śliṣṭau cānyāḥ prasāritāḥ \
Verse: b    
mayūrahastaḥ katʰitaḥ karaṭīkāvicakṣaṇaiḥ \\ 108 \\

Strophe: 109 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
mayūrāsye latāyāṃ ca śakune vamane tatʰā \
Verse: b    
alakasyāpanayane lalāṭatilakeṣu ca \\ 109 \\

Strophe: 110 
Verse: a    
nadyudakasya nikṣepe śāstravāde prasiddʰake \
Verse: b    
evamartʰeṣu yujyante mayūrakarabʰāvanāḥ \\ 110 \\

Strophe: 111 
Verse:        
ardʰacandrahastaḥ
Verse: a    
ardʰacandrakaraḥ so 'yaṃ patāke 'ṅguṣṭʰasāraṇāt \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
candre kr̥ṣṇāṣṭamībʰāji galahastārtʰake 'pi ca \\ 111 \\

Strophe: 112 
Verse: a    
bʰallāyudʰe devatānāmabʰiṣa vanakarmaṇi \
Verse: b    
bʰukpātre codbʰave kaṭyāṃ vintāyāmātmavācake \\ 112 \\

Strophe: 113 
Verse: a    
dʰyāne ca prārtʰane cāpi aṅgānāṃ sparśane tatʰā \
Verse: b    
prākr̥tānāṃ namaskāre ardʰacandre niyujyate \\ 113 \\

Strophe: 114 
Verse:        
arālahastaḥ
Verse: a    
patāke rajanī vakrā nāmnā so 'yamarālakaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
viṣādyamr̥tapāneṣu pracaṇḍapavane 'pi ca \\ 114 \\

Strophe: 115 
Verse:        
śukatuṇḍahastaḥ
Verse: a    
asminnanābʰikā vakrā śukatuṇḍakaro bʰavet \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
bāṇāprayoge kuntārtʰe vālayasya smr̥tikrame \\ 115 \\

Strophe: 116 
Verse: a    
marmok tyāmugrabʰāveṣu śukataṇḍo niyujyate \
Verse:        
muṣṭihastaḥ
Verse: b    
melanādaṅgulīnāñca kuñcitānāṃ talāntare \\ 116 \\

Strophe: 117 
Verse: a    
aṅguṣṭʰaścopareyuto muṣṭihasto 'yamīryute \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
stʰire kacagrahe dārḍʰye vastvādīnāṃ ca dʰāraṇe \\ 117 \\

Strophe: 118 
Verse: a    
mallānāṃ yuddʰabʰāve 'pi muṣṭihasto 'yamiṣyate \
Verse:        
śikʰarahastaḥ
Verse: b    
cenmuṣṭirunnapatāṅguṣṭʰaḥ sa eva śikʰaraḥ karaḥ \\ 118 \\

Strophe: 119 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
madane kārmuke stambʰe niścaye pitr̥karmaṇi \
Verse: b    
oṣṭʰapraviṣṭarūpe ca radane praśnabʰāvane \\ 119 \\

Strophe: 120 
Verse: a    
liṅge nāstīti vacane smaraṇe 'bʰinayāntike \
Verse: b    
kaṭibandʰākarṣaṇe ca parirambʰavidʰikrame \\ 120 \\

Strophe: 121 
Verse: a    
gʰaṇṭānināde śikʰaro yujyate bʰaratādibʰiḥ \
Verse:        
kapittʰahastaḥ
Verse: b    
aṅguṣṭʰamūrdʰniśikʰare vakritā yadi tarjanī \\ 121 \\

Strophe: 122 
Verse: a    
kapittʰākʰyaḥ karaḥ so 'yaṃ kīrtito nr̥tyakovidaiḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
lakṣmyāṃ caiva sarakʰatyāṃ naṭānāṃ tāladʰāraṇe \\ 122 \\

Strophe: 123 
Verse: a    
godohane 'pyañjane ca līlākusumadʰāraṇe \
Verse: b    
celāñcalādigrahaṇe paṭasyaivāvaguṇṭʰane \\ 123 \\

Strophe: 124 
Verse: a    
dʰūpadīpārcane cāpi kapittʰaḥ saṃprayujyate \
Verse:        
kaṭakāmukʰahastaḥ
Verse: b    
kapittʰe tarjanī cordʰvamucitāṅguṣṭʰamadʰyamā \\ 124 \\

Strophe: 125 
Verse: a    
kaṭakāmukʰahasto 'yaṃ kīrtito bʰaratāgamaiḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
kusumāvacaye muktāstragdāmnāṃ dʰāraṇe tatʰā \\ 125 \\

Strophe: 126 
Verse: a    
śaramadʰyākarṣaṇe ca nāgavallīpradānake \
Verse: b    
kastūrikādivastūnāṃ peṣaṇe gandʰavāsane \\ 126 \\

Strophe: 127 
Verse: a    
vacane dr̥ṣṭibʰāve 'pi kaṭakāmukʰa iṣyate \
Verse:        
sūcīhastaḥ
Verse: b    
ūrdʰva prasāritā yatra kaṭakāmukʰatarjanī \\ 127 \\

Strophe: 128 
Verse: a    
sūcīhastaḥ sa vijñeyo bʰaratāgamakovidaiḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
ekārtʰe 'pi parabrahmabʰāvanāyāṃ śate 'pi ca \\ 128 \\

Strophe: 129 
Verse: a    
ravai nagaryāṃ lokārtʰe tatʰeti vacane 'pi \
Verse: b    
yaccabde 'pi taccabde vijanārtʰe 'pi tarjane \\ 129 \\

Strophe: 130 
Verse: a    
kārśye śalāke vapuṣi āścarye veṇibʰāvane \
Verse: b    
catre samartʰe pāṇai ca romālyāṃ merīvādane \\ 130 \\

Strophe: 131 
Verse: a    
kulālacakrabʰramaṇe ratʰāṅgamaṇḍale tatʰā \
Verse: b    
vivecane dinānte ca sūcīhastaḥ prakīrtitaḥ \\ 131 \\

Strophe: 132 
Verse:        
candrakalāhastaḥ
Verse: a    
sūcyāmaṅguṣṭʰamokṣe tu karaścandrakalā bʰavet \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
candre mukʰe prādeśe tanmātrākāravastuni \\ 132 \\

Strophe: 133 
Verse: a    
śivasya mukuṭe gaṅgānadyāṃ ca laguḍe 'pi \
Verse: b    
eṣāṃ candrakalā caiva viniyojyā vidʰoyate \\ 133 \\

Strophe: 134 
Verse:        
padmakośahastaḥ
Verse: a    
aṅgulyo viralā kiñcit kuñcitāstalanimnagāḥ \
Verse: b    
padmakośābʰidʰe hastastannirūpaṇamucyate \\ 134 \\

Strophe: 135 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
pʰale bilvakapittʰādai strīṇāṃ ca kucakumbʰayoḥ \
Verse: b    
āvarte kanduke stʰālyāṃ bʰojane puṣpakorake \\ 135 \\

Strophe: 136 
Verse: a    
sahakārapʰale puṣpavarṣe mañjarikādiṣu \
Verse: b    
japākusumabʰāve ca gʰaṇṭārūpe vidʰānake \\ 136 \\

Strophe: 137 
Verse: a    
valmīke kamale 'pyaṇḍe padmakośo vidʰīyate \
Verse:        
sarpaśirṣahastaḥ
Verse: b    
patākā namitāgrā cet sarpaśīrṣakaro bʰavet \\ 137 \\

Strophe: 138 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
cāndane bʰujage mandre prokṣaṇe poṣaṇādiṣu \
Verse: b    
devasyodakadāneṣu āspʰāle gajakumbʰayoḥ \\ 138 \\

Strophe: 139 
Verse: a    
bʰujastʰāne mallānāṃ tu yujyate sarpaśīrṣakaḥ \
Verse:        
mr̥gaśīrṣahastaḥ
Verse: b    
asmin kaniṣṭʰikāṅguṣṭʰe prasr̥te mr̥gaśīrṣakaḥ \\ 139 \\

Strophe: 140 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
strīṇāmartʰe kapole ca cakramaryādayorapi \
Verse: b    
bʰītyāṃ vivāde nepatʰye āhvāne ca tripuṇḍake \\ 140 \\

Strophe: 141 
Verse: a    
mr̥gamukʰe raṅgamallyāṃ pādasaṃvāhane tatʰā \
Verse: b    
sarvasve melane kāmamandire catradʰāraṇe \\ 141 \\

Strophe: 142 
Verse: a    
sañcāre ca priyāhvāne yujyate mr̥gaśīrṣakaḥ \
Verse:        
siṃhamukʰahastaḥ
Verse: b    
madʰyamānāmikāgrābʰyāmaṅguṣṭʰo miśrito yadi \\ 142 \\

Strophe: 143 
Verse: a    
śeṣai prasāritau yatra siṃhāsyakaro bʰavet \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
home śaśe gaje darbʰacalane padmadāmani \\ 143 \\

Strophe: 144 
Verse: a    
siṃhānane vaidyapāke śodʰane saṃprayujyate \
Verse:        
kāṅgulahastaḥ
Verse: b    
padmakośe 'nāmikā cennamnā kāṅgulahstakaḥ \\ 144 \\

Strophe: 145 
Verse:        
dʰutaśiraḥ
Verse: a    
lakucasya pʰale bālakiṅkiṇyāṃ gʰaṇṭikārtʰake \
Verse: b    
cakore kramuke bālakuce kahlārake tatʰā \\ 145 \\

Strophe: 146 
Verse: a    
cātake nālikere ca kāṅgulo yujyate karaḥ \
Verse:        
alapadmahastaḥ
Verse: b    
kaniṣṭʰādyā vakritāśca viralāścālapadmakaḥ \\ 146 \\

Strophe: 147 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
cakacābje katittʰādipʰale cāvartake kuce \
Verse: b    
virahe mukure pūrṇacandre saundaryabʰāvane \\ 147 \\

Strophe: 148 
Verse: a    
dʰammille cadraśālāyāṃ grāme coddʰr̥takopayoḥ \
Verse: b    
taṭāke śakaṭe cakravāke kalakalārave \\ 148 \\

Strophe: 149 
Verse: a    
ślāgʰane so 'lapadmaśca kīrtito bʰaratāgame \
Verse:        
caturahastaḥ
Verse: b    
tarjanyādyāstatra śliṣṭāḥ kaniṣṭʰā prasr̥tā yadi \\ 149 \\

Strophe: 150 
Verse: a    
aṅguṣṭʰo 'nāmikāmūle tiryak ceccaturaḥ karaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
kastūryāṃ kiñcidartʰe ca svarṇe tāmne ca lohake \\ 150 \\

Strophe: 151 
Verse: a    
ārdre kʰede rasāsvāde locane varṇabʰedane \
Verse: b    
pramāṇe sarase mandagamane śakalīkr̥te \\ 151 \\

Strophe: 152 
Verse: a    
ānane gʰr̥tatailādai yujyate caturaḥ karaḥ \
Verse:        
bʰramarahastaḥ
Verse: b    
madʰyamāṅguṣṭʰasaṃyoge tarjanī vakritākr̥tiḥ \\ 152 \\

Strophe: 153 
Verse: a    
śeṣāḥ prasāritāścāsau bʰramarābʰidʰahastakaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
bʰramare ca śuke pakṣe sārase kokilādiṣu \\ 153 \\

Strophe: 154 
Verse: a    
bʰramarākʰyaśca hasto 'yaṃ kīrtito bʰaratāgame \
Verse:        
haṃsāsyahastaḥ
Verse: b    
madʰyamādyāstrayoṅgulyaḥ prasr̥tā viralā yadi \\ 154 \\

Strophe: 155 
Verse: a    
tarjanyaṅguṣṭʰasaṃśleṣāt karo haṃsāasyako bʰavet \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
māṇgalye sūtrabandʰe ca upadeśaviniścaye \\ 155 \\

Strophe: 156 
Verse: a    
romāñce maiktikādai ca dīpavartiprasāraṇe \
Verse: b    
nikaṣe mallikādau ca citre tallekʰane tatʰā \\ 156 \\

Strophe: 157 
Verse: a    
daṃśe ca jalabandʰe ca haṃsāsyo yujyate karaḥ \
Verse:        
haṃsapakṣahastaḥ
Verse: b    
sarpaśīrṣkare samyak kaniṣṭʰā praṣr̥tā yadi \\ 157 \\

Strophe: 158 
Verse: a    
haṃsapakṣaḥ karaḥ so 'yaṃ tannirūpaṇamucyate \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
ṣaṭ saṃkʰyāyāṃ setubandʰe nakʰarekʰāṅkaṇe tatʰā \\ 158 \\

Strophe: 159 
Verse: a    
pidʰāne haṃsapakṣo 'yaṃ katʰito bʰaratāgame \
Verse:        
sandaṃśahastaḥ
Verse: b    
punaḥ punaḥ padmākośaḥ saṃśliṣṭo viralo yadi \\ 159 \\

Strophe: 160 
Verse: a    
sandaṃśābʰidʰahasto 'yaṃ kīrtito nr̥tyakovidaiḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
udare validāne ca vraṇe kīṭmahābʰaye \\ 160 \\

Strophe: 161 
Verse: a    
arcane pañcasaṃkʰyāyāṃ sandaṃśākʰyo niyujyate \
Verse:        
mukulahastaḥ
Verse: b    
aṅgulīpañcakaṃ caiva melayitvā pradarśane \\ 161 \\

Strophe: 162 
Verse: a    
mukulābʰidʰahasto 'yaṃ kīrtyate bʰaratāgame \
Verse: b    
kumude bʰojane pañcabāṇe mudrādidʰāraṇe \\ 162 \\

Strophe: 163 
Verse: a    
nābʰau ca kadalīpuṣpe yujyate mukulaḥ karaḥ \
Verse:        
tāmracūḍahastaḥ
Verse: b    
makule tāmracūḍaḥ syāttarjanī vakritā yadi \\ 163 \\

Strophe: 164 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
kukkuṭādau vake kāke uṣṭre vatse ca lekʰane \
Verse: b    
yujyate tāmracūḍākʰyaḥ karo bʰaratavedibʰiḥ \\ 164 \\

Strophe: 165 
Verse:        
triśūlahastaḥ
Verse: a    
nikuccanayutāṅguṣṭʰakaniṣṭʰastu triśūlakaḥ \
Verse: b    
bilvapatre tritvayukte triśūlakara īrite \\ 165 \\

Strophe: 166 
Verse:        
vyāgʰrahastaḥ
Verse: a    
kaniṣṭʰāṅguṣṭʰanamane mr̥gaśīrṣakare tatʰā \
Verse: b    
vyāgʰrahastaḥ sa vijñeyo bʰaratāgamakovidaiḥ \\ 166 \\

Strophe: 167 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
vyāgʰre bʰeke markaṭe ca śukto saṃyujyate karaḥ \
Verse:        
ardʰasūcīhastaḥ
Verse: b    
kapittʰe tarjanī ūrdʰvasāraṇe tvardʰasūvikaḥ \\ 167 \\

Strophe: 168 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
aṅkure pākṣiśāvādau br̥hatkoṭe niyujyate \
Verse:        
kaṭakahastaḥ
Verse: b    
sandaṃśo 'pyurdʰvabʰāge tu madʰyamānāmikānvayā \\ 168 \\

Strophe: 169 
Verse: a    
------- -------- -------- kaṭako hasta ucyate \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
etasya viniyogastu ------ ------ darśate \\ 169 \\

Strophe: 170 
Verse: a    
āhvānabʰāvacalane ------ ------ \
Verse:        
pallihastaḥ
Verse: b    
mayūre tarja nīpr̥ṣṭʰo madʰyamena yuto yadi \\ 170 \\

Strophe: 171 
Verse: a    
pallihastaḥ sa vijñeyaḥ pallyartʰe viniyujyate \
Verse: b    
abʰinayavaśādeṣāṃ saṃyutatvaṃ prakīrtitam \\ 171 \\

Strophe: 172 
Verse: a    
mārgapradarśānaṃ teṣāṃ kramāllakṣyānusāratḥ \
Verse:        
saṃyutahastāḥ
Verse: b    
añjaliśca kapotaśca karkaṭaḥ svastikastatʰā \\ 172 \\

Strophe: 173 
Verse: a    
ḍolāhastaḥ puṣpapuṭa utsaṅgaḥ śivaliṅgakaḥ \
Verse: b    
kaṭakāvardʰanaścaiva kartarīsvastikastatʰā \\ 173 \\

Strophe: 174 
Verse: a    
śakaṭaṃ śaṅkʰacake ca sampuṭaḥ pāśakīlakau \
Verse: b    
matsyaḥ kūrmo varāhaśca garuḍo nāgabandʰakaḥ \\ 174 \\

Strophe: 175 
Verse: a    
kʰaṭvā bʰeruṇḍa ityete saṃkʰyātā saṃyutāḥ karāḥ \
Verse: b    
trayāviṃśatirityuktāḥ pūrvagairbʰaratādibʰiḥ \\ 175 \\

Strophe: 176 
Verse:        
añjalihastaḥ
Verse: a    
patākātalayoryogādañjaliḥ kara īritaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
devatāguruviprāṇāṃ namaskāreṣbanukramāt \\ 176 \\

Strophe: 177 
Verse: a    
kāryaḥ śiromukʰorastʰo viniyoge 'ñjalirbudʰaiḥ \
Verse:        
kapotahastaḥ
Verse: b    
kapoto 'sau karo yatra śliṣṭāmūlāgrapāśvakaḥ \\ 177 \\

Strophe: 178 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
praṇāme gurusambʰāṣe vinayāṅgīkr̥teṣvayam \
Verse:        
karkaṭahastaḥ
Verse: b    
anyonyasyāntare yatrāṅgulyo niḥsr̥tya hastayoḥ \\ 178 \\

Strophe: 179 
Verse: a    
antarbahirvā vartante karkaṭaḥ so 'bʰidʰīyate \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
samūhāgamane tundadarśane śaṅkʰapūraṇe \\ 179 \\

Strophe: 180 
Verse: a    
aṅgānāṃ moṭane śākʰonnamane ca niyujyate \
Verse:        
svastikahastaḥ
Verse: b    
patākayoḥ sanniyuktaḥ karayormaṇibandʰayoḥ \\ 180 \\

Strophe: 181 
Verse: a    
saṃyogena svastikākʰyo makare viniyujyate \
Verse:        
ḍolāhastaḥ
Verse: b    
patāka ūrūdeśastʰe ḍolāhasto 'yamiṣyate \\ 181 \\

Strophe: 182 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
nāṭyārambʰe prayoktavya iti nāṭyavido viduḥ \
Verse:        
puṣpapuṭahastaḥ
Verse: b    
saṃśliṣtakarayoḥ sarpaśīrṣaḥ puṣpapuṭaḥ karaḥ \\ 182 \\

Strophe: 183 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
nīrājanāvidʰau vāripʰalādigrahaṇe 'pi ca \
Verse: b    
sandʰyāyāmardʰyadāne ca mantrapuṣpe ca yujyate \\ 183 \\

Strophe: 184 
Verse:        
utsaṅgahastaḥ
Verse: a    
anyonyabāhudeśastʰau mr̥gaśīrṣakarau yadi \
Verse: b    
utsaṅgahastaḥ sa jñeyo bʰaratāgamavedibʰiḥ \\ 184 \\

Strophe: 185 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
āliṅgane ca lajjāyāamaṅgadādipradarśane \
Verse: b    
bālānāṃ śikṣaṇe cāyamutsaṅgo yujyate karaḥ \\ 185 \\

Strophe: 186 
Verse:        
śivaliṅgahastaḥ
Verse: a    
vāme 'rdʰacandro vinyastaḥ śikʰaraḥ śivaliṅgakaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
viniyogastu tasyaiva śīvaliṅgasya darśane \\ 186 \\

Strophe: 187 
Verse:        
kaṭakāvardʰanahastaḥ
Verse: a    
kaṭakāmukʰyoḥ pāṇyoḥ svastiko maṇibandʰayoḥ \
Verse: b    
kaṭakāvardʰanākʰyaḥ syāditi nāṭyavido viduḥ \\ 187 \\

Strophe: 188 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
paṭṭābʰiṣeke pūjāyāṃ vivāhādiṣu yujyate \
Verse:        
kartarīsvastikahastaḥ
Verse: b    
kartarīsvastikākārā kartarīsvastiko bʰavet \\ 188 \\

Strophe: 189 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
śākʰāsu cādriśikʰare vr̥kṣeṣu ca niyujyate \
Verse:        
śakaṭahastaḥ
Verse: b    
bʰramare madʰyamāṅgaṣṭʰaprasārāccakaṭo bʰavet \\ 189 \\

Strophe: 190 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
rākṣasābʰinaye prāyaḥ śakaṭo viniyujyate \
Verse:        
śaṇkʰahastaḥ
Verse: b    
śikʰarāntargatāṇguṣṭʰa itarāṇguṣṭʰasaṅgataḥ \\ 190 \\

Strophe: 191 
Verse: a    
tarjanyā yuta aśliṣṭaḥ śaṅkʰahastaḥ prakīrtitaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
śaṇkʰādiṣu prayojyo 'yamityāhurbʰaratādayaḥ \\ 191 \\

Strophe: 192 
Verse:        
cakrahastaḥ
Verse: a    
yatrārdʰacandrau tiryañcāvanyonyatalasaṃspr̥śau \
Verse: b    
cakrahastaḥ sa vijñeyaścakrārtʰe viniyujyate \\ 192 \\

Strophe: 193 
Verse:        
sampuṭahastaḥ
Verse: a    
kuñcitāṅgulayaścake proktaḥ sampuṭahastakaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
vastvāccāde sampuṭe ca sampuṭaḥ kara īritaḥ \\ 193 \\

Strophe: 194 
Verse:        
pāśāhastaḥ
Verse: a    
sūcyāṃ nikuñcite śliṣṭe tarjanyau pāśa īritaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
anyonyakalahe pāśe śr̥ṅkʰalāyāṃ niyujyate \\ 194 \\

Strophe: 195 
Verse:        
kīlakahastaḥ
Verse: a    
kaniṣṭʰe kuñcite śliṣṭe mr̥gaśīrṣastu kīlakaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
snehe narmānulāpe ca kīlako viniyujyate \\ 195 \\

Strophe: 196 
Verse:        
matsyahastaḥ
Verse: a    
karapr̥ṣṭʰāpari nyasto yatra hastastvadʰomukʰaḥ \
Verse: b    
kiñcitprasāritāṅguṣṭʰakaniṣṭʰo matsyanāmakaḥ \\ 196 \\

Strophe: 197 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
etasya viniyogastu sammato matsyadarśane \
Verse:        
kūrmahastaḥ
Verse: b    
kuñcitāgrāṅgaliścakre tyaktāṅguṣṭʰakaniṣṭʰakaḥ \\ 197 \\

Strophe: 198 
Verse: a    
kūrmahastaḥ sa vijñeyaḥ kūrmārtʰe viniyujyate \
Verse:        
varāhahastaḥ
Verse: b    
mr̥gaśīrṣe tvanyatare svoparyekaḥ stʰite yadi \\ 198 \\

Strophe: 199 
Verse: a    
kaniṣṭʰāṅguṣṭʰayoryogādvarāhakara īritaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
etasya viniyogaḥ syādvarāhārtʰapradarśane \\ 199 \\

Strophe: 200 
Verse:        
garuḍahastaḥ
Verse: a    
tiryaktalastʰitāvardʰacandrāvaṅguṣṭʰayogataḥ \
Verse: b    
garuḍahastaḥ ityāhurgaruḍārtʰe niyujyate \\ 200 \\

Strophe: 201 
Verse:        
nāgabandʰahastaḥ
Verse: a    
sarpaśīrṣasvastikañca nagabandʰa itīritaḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
etasya viniyogastu nāgabandʰe hi sammataḥ \\ 201 \\

Strophe: 202 
Verse:        
kʰaṭvāhastaḥ
Verse: a    
cature caturaṃ nyasya tarjanyaṇguṣṭʰamokṣataḥ \
Verse: b    
kʰaṭvāhasto bʰavedeṣa kʰaṭvāśivikayoḥ smr̥taḥ \\ 202 \\

Strophe: 203 
Verse:        
bʰeruṇḍahastaḥ
Verse: a    
maṇibandʰe kapittʰābʰyāṃ bʰeruṇḍakara iṣyate \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
bʰeruṇde pakṣidampatyorbʰeruṇḍo yujyate karaḥ \\ 203 \\

Strophe: 204 
Verse:        
devahastāḥ
Verse: a    
atʰātra brahmārudrādidevatābʰinayakramāt \
Verse: b    
mūrtibʰedena ye hastāsteṣāṃ lakṣaṇamucyate \\ 204 \\

Strophe: 205 
Verse:        
brahmāhastaḥ
Verse: a    
brahmāṇaścaturo vāme haṃsāsyo dakṣiṇe karaḥ \
Verse:        
īśvarahastaḥ
Verse: b    
śambʰorvāmv mr̥śirṣastripatākastu dakṣiṇe \\ 205 \\

Strophe: 206 
Verse:        
viṣṇuhastaḥ
Verse: a    
hastābʰyāṃ tripatākastu viṣṇuhastaḥ sa kīrtitaḥ \
Verse:        
sarasvatīhastaḥ
Verse: b    
sūcīkr̥te dakṣiṇe ca vāme cāṃsasamakr̥tau \\ 206 \\

Strophe: 207 
Verse: a    
kapittʰake 'pi bʰāratyāḥ kara syāditi sammataḥ \
Verse:        
pārvatīhastaḥ
Verse: b    
ūrdʰvādʰaḥ prasr̥tāvardʰacandrākʰyau vāmadakṣiṇau \\ 207 \\

Strophe: 208 
Verse: a    
abʰayo varadaścaiva pārvattyāḥ kara īritaḥ \
Verse:        
lakṣmīhastaḥ
Verse: b    
aṃsopakaṇtʰe hastābʰyāṃ kapittʰastu śriyaḥ karaḥ \\ 208 \\

Strophe: 209 
Verse:        
vināyakahastaḥ
Verse: a    
arogatābʰyāṃ hastābʰyāṃ kapittʰo vigʰrarāṭ karaḥ \
Verse:        
ṣaṇmukʰahastaḥ
Verse: b    
vāme kare triśūlañca śikʰaro dakṣiṇe kare \\ 209 \\

Strophe: 210 
Verse: a    
ūrdʰvaṃ gate ṣaṇmukʰasya hastaḥ syāditi kīrtitaḥ \
Verse:        
manmatʰahastaḥ
Verse: b    
vāme kare tu śikʰaro dakṣiṇe kaṭakāmukʰaḥ \\ 210 \\

Strophe: 211 
Verse: a    
manmatʰasya karaḥ prokto nāṭyaśāstrārtʰakovidaiḥ \
Verse:        
indrahastaḥ
Verse: b    
tripatākaḥ svastikaśca śakrahastaḥ prakīrtitaḥ \\ 211 \\

Strophe: 212 
Verse:        
agnihastaḥ
Verse: a    
tripatāko dakṣiṇe tu vāme kāṅgulahastakaḥ \
Verse: b    
agnihastaḥ sa vijñeyo nāṭyaśāstraviśāradaiḥ \\ 212 \\

Strophe: 213 
Verse:        
yamahastaḥ
Verse: a    
vāme pāśaṃ dakṣiṇe tu sūcī yamākaraḥ smr̥taḥ \
Verse:        
nirr̥tihasaḥ
Verse: b    
kʰaṭvā ca śakaṭaścaiva kīrtito nirr̥teḥ karaḥ \\ 213 \\

Strophe: 214 
Verse:        
varuṇahastaḥ
Verse: a    
patāko dakṣiṇe vāme śikʰaro vāruṇaḥ karaḥ \
Verse:        
vāyuhastaḥ
Verse: b    
arālo dakṣiṇe haste vāme cārdʰapatākikā \\ 214 \\

Strophe: 215 
Verse: a    
dʰr̥tā cedvāyudevasya kara ityabʰidʰīyate \
Verse:        
kuberahastaḥ
Verse: b    
vāme padmaṃ dakṣiṇe tu gadā yakṣapateḥ karaḥ \\ 215 \\

Strophe: 216 
Verse:        
daśāvatārahastāḥ
Verse:        
matsyāvatārahastaḥ
Verse: a    
matsyahastaṃ darśayitvā tataḥ skandʰasamau karau \
Verse: b    
dʰr̥tau matsyāvatārasya hasta ityuabʰidʰīyate \\ 216 \\

Strophe: 217 
Verse:        
kūrmāvatārahastaḥ
Verse: a    
kūrmahastaṃ darśayitvā tataḥ skandʰasamau karau \
Verse: b    
dʰr̥tau kūrmāvatārasya hasta ityamidʰīyate \\ 217 \\

Strophe: 218 
Verse:        
nr̥siṃhāvatārahastaḥ
Verse: a    
vāme siṃhamukʰaṃ dʰr̥tvā dakṣiṇe tripatākikā \
Verse: b    
narasiṃhāvatārasya hasta ityucyate buddʰaiḥ \\ 218 \\

Strophe: 220 
Verse:        
vāmanāvatārahastaḥ
Verse: a    
urdʰvādʰo dʰr̥tamuṣṭbʰyāṃ savyānyābʰyāṃ yadi stʰitaḥ \
Verse: b    
sa vāmanāvatārasya hasta ityabʰidʰīyate \\ 220 \\

Strophe: 221 
Verse:        
paraśurāmāvatārahastaḥ
Verse: a    
vāmaṃ kaṭitaṭe nyasya dakṣiṇe 'rdʰapatākikā \
Verse: b    
dʰr̥tā paraśurāmasya hasta ityabʰidʰīyate \\ 221 \\

Strophe: 222 
Verse:        
rāmacandrāvatārahastaḥ
Verse: a    
kapittʰo dakṣiṇe haste vāme tu śikʰaraḥ karaḥ \
Verse: b    
ūrdʰvaṃ dʰr̥to rāmacandrahasta ityucyate buddʰaiḥ \\ 222 \\

Strophe: 223 
Verse:        
balarāmāvatārahastaḥ
Verse: a    
patāko dakṣiṇe haste muṣṭirvāmakare tatʰā \
Verse: b    
balarāmāvatārasya hasta ityucyate buddʰaiḥ \\ 223 \\

Strophe: 224 
Verse:        
kr̥ṣṇāvatārahastaḥ
Verse: a    
mr̥gaśirṣe tu hastābʰyāmanyonyābʰimukʰe kr̥te \
Verse: b    
āsyopakaṇṭʰe kr̥ṣṇāsya hasta ityucyate buddʰaiḥ \\ 224 \\

Strophe: 225 
Verse:        
kalkyavatārahastaḥ
Verse: a    
patāko dakṣiṇe vāme tripatākaḥ karo dʰr̥taḥ \
Verse: b    
kalkyākʰyasyāvatārasya hasta ityabʰidʰīyate \\ 225 \\

Strophe: 226 
Verse:        
atʰa tattajjātīyahastāḥ
Verse:        
rākṣasahastaḥ
Verse: a    
mukʰe karābʰyāṃ śakaṭau rākṣasānāṃ karaḥ smr̥taḥ \
Verse:        
brāhmaṇahastaḥ
Verse: b    
karābʰyāṃ śikʰaraṃ dʰr̥tvā yajñasūtrasya sūcane \\ 226 \\

Strophe: 227 
Verse: a    
dakṣiṇena kr̥te niryag brāhmaṇānāṃ karaḥ smr̥taḥ \
Verse:        
kṣatriyahastaḥ
Verse: b    
vāmena śikʰaraṃ tiryag dʰr̥tvānyena patākikā \\ 227 \\

Strophe: 228 
Verse: a    
dʰr̥tā yadi kṣatriyāṇāṃ hasta ityabʰidʰīyate \
Verse:        
vaiśyahastaḥ
Verse: b    
kare vāme tu haṃsāsyo dakṣiṇe kaṭakāmukʰaḥ \\ 228 \\

Strophe: 229 
Verse: a    
vaiśyahasto 'yamākʰyāto munibʰirbʰaratādibʰiḥ \
Verse:        
śūdrahastaḥ
Verse: b    
vāme tu śikʰaraṃ dʰr̥tvā dakṣiṇe mr̥gaśīrṣakaḥ \\ 229 \\

Strophe: 230 
Verse: a    
śūdrahastaḥ sa vijñeyo munibʰirbʰaratādibʰiḥ \
Verse: b    
yadaṣṭādaśajātīnāṃ karma tena karāḥ smr̥tā \\ 230 \\

Strophe: 231 
Verse: a    
tattaddeśajānāmapi evamuhyaṃ buddʰottamaiḥ \
Verse:        
bāndʰavahastāḥ
Verse:        
dampatihastāḥ
Verse: b    
vāme tu śikʰaraṃ dʰr̥tvā dakṣiṇe mr̥gaśīrṣakaḥ \\ 231 \\

Strophe: 232 
Verse: a    
dʰr̥taḥ strīpuṃsayorhastaḥ kʰyāto bʰaratakovidaiḥ \
Verse:        
mātr̥hastaḥ
Verse: b    
vāme haste 'rdʰacandraśca sandaṃśo dakṣiṇe kare \\ 232 \\

Strophe: 233 
Verse: a    
āvartayitvā jaṭʰare vāmahastaṃ tataḥ param \
Verse: b    
striyāḥ karo dʰr̥to mātr̥hasta mātr̥hasta ityucyate buddʰaiḥ \\ 233 \\

Strophe: 234 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
jananyāṃ ca kumāryāṃ ca mātr̥hasto niyujyate \
Verse:        
pitr̥hastaḥ
Verse: b    
etasmin mātr̥haste tu śikʰare dakṣiṇena tu \\ 234 \\

Strophe: 235 
Verse: a    
dʰr̥te sati pitr̥hasta ityākʰyāto manīṣibʰiḥ \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
ayaṃ hastastu janake jāmātari ca yujyate \\ 235 \\

Strophe: 236 
Verse:        
ścaśrūhastaḥ
Verse: a    
vinyasya kaṇṭʰe haṃsāsyaṃ sandaṃśaṃ dakṣiṇe kare \
Verse: b    
udare ca parāmr̥śya vāmahastaṃ tataḥ param \\ 236 \\

Strophe: 237 
Verse: a    
striyāḥ karo dʰr̥taḥ śvaśrūhastastasyāṃ niyujyate \
Verse:        
śvaśurahastaḥ
Verse: b    
etasyānte tu hastasya śikʰaro dakṣiṇe yadi \\ 237 \\

Strophe: 238 
Verse: a    
dʰr̥taśca śvaśurasyāyaṃ hasta ityucyate buddʰaiḥ \
Verse:        
bʰartr̥bʰrātr̥hastaḥ
Verse: b    
vāme tu śikʰaraṃ dʰr̥tvā pārśvayoḥ kartarīmukʰaḥ \\ 238 \\

Strophe: 239 
Verse: a    
dʰr̥to dakṣiṇahastena bʰartr̥bʰrātr̥karaḥ smr̥taḥ \
Verse:        
nanāndr̥hastaḥ
Verse: b    
ante tvetasya hastasya strīhasto dakṣiṇe kare \\ 239 \\

Strophe: 240 
Verse: a    
dʰr̥to nanāndr̥hastaḥ syāditi nāṭyavidāṃ matam \
Verse:        
jyeṣṭʰakaniṣṭʰabʰrātr̥hastaḥ
Verse: b    
mayūrahastaḥ pūrataḥ pārśvabʰāge ca darśitaḥ \\ 240 \\

Strophe: 241 
Verse: a    
jyeṣṭʰabʰrātuḥ kaniṣṭʰasyāpyayaṃ hasta iti smr̥taḥ \
Verse:        
putrahastaḥ
Verse: b    
sandaṃśāmudare nyasya bʰrāmayitvā tataḥ param \\ 241 \\

Strophe: 242 
Verse: a    
dʰr̥to vāmena śikʰaraṃ putrahastaḥ prakīrtitaḥ \
Verse:        
snuṣāhastaḥ
Verse: b    
etadante dakṣiṇena strīhastaśca dʰr̥to yadi \\ 242 \\

Strophe: 243 
Verse: a    
snuṣāhasta iti kʰyāto bʰaratāgamakovidaiḥ \
Verse:        
sapatnīhastaḥ
Verse: b    
darśayitvā pāśahastaṃ karābʰyāṃ strīkarāvubʰau \\ 243 \\

Strophe: 244 
Verse: a    
dʰr̥tau sapatnīhastaḥ syāditi bʰāvadido viduḥ \
Verse:        
nr̥ttahastānāṃ gatayaḥ
Verse: b    
bʰavanti nr̥ttahastānāṃ gatayaḥ pañcadʰā bʰuvi \\ 244 \\

Strophe: 245 
Verse: a    
ūrdʰvādʰarottarā prācī dakṣiṇā ceti viśra \
Verse: b    
yatʰā syāt pādavinyāstatʰaiva karayorapi \\ 245 \\

Strophe: 246 
Verse: a    
vāmāṅgabʰāge vāmasya dakṣiṇe dakṣiṇasya ca \
Verse: b    
kuryāt pracalanaṃ hya tannr̥ttasiddʰāntalakṣaṇam \\ 246 \\

Strophe: 247 
Verse: a    
yatʰo hastastato dr̥ṣṭiryato dr̥ṣṭistato manaḥ \
Verse: b    
yato manastato bʰāvo yato bʰāvastato smaḥ \\ 247 \\

Strophe: 248 
Verse:        
nr̥ttahastaḥ
Verse: a    
patākāsvastikākʰyaśca ḍolāhastastatʰāñjali \
Verse: b    
kaṭakāvardʰanaścaiva śakaṭaḥ pāśakīhakau \\ 248 \\

Strophe: 249 
Verse: a    
kapittʰaḥ śikʰaraḥ kūrmo haṃsāsyaścālapadmakaḥ \
Verse: b    
trayodaśaite hastāḥ syurnr̥ttasyāpyupayoginaḥ \\ 249 \\

Strophe: 250 
Verse:        
navagrahahastaḥ
Verse:        
sūryahastaḥ
Verse: a    
aṃsopakaṇṭʰe hastābʰyāmalapadmakapittʰakaḥ \
Verse: b    
dʰr̥to yadi karo hyeṣa divākarakaraḥ smr̥taḥ \\ 250 \\

Strophe: 251 
Verse:        
candrahastaḥ
Verse: a    
alapadmo vāmahaste dakṣiṇe ca patākikā \
Verse: b    
niśākarakaraḥ prokto bʰaratāgamadarśibʰiḥ \\ 251 \\

Strophe: 252 
Verse:        
kujahastaḥ
Verse: a    
vāme kare tu sūcī syānmuṣṭihastastu dakṣiṇe \
Verse: b    
dʰr̥taścennāṭyaśāstrajñairaṅgārakakaraḥ smr̥taḥ \\ 252 \\

Strophe: 253 
Verse:        
budʰahastaḥ
Verse: a    
tiryagvāme ca muṣṭiḥ syāddakṣiṇe ca patākikā \
Verse: b    
budʰagrahakaraḥ prokto bʰaratāgamavedibʰiḥ \\ 253 \\

Strophe: 254 
Verse:        
guruhastaḥ
Verse: a    
hastābʰyāṃ śikʰaraṃ dʰr̥tvā yajñasūtrasya darśanam \
Verse: b    
r̥ṣibrāhmaṇahasto 'yaṃ guroścāpi prakīrtitaḥ \\ 254 \\

Strophe: 255 
Verse:        
śukrahastaḥ
Verse: a    
vāmoccabʰāge muṣṭiḥ syādadʰastāddakṣiṇe tatʰā \
Verse: b    
śukragrahakaraḥ prokto bʰaratāgamavedibʰiḥ \\ 255 \\

Strophe: 256 
Verse:        
śanihastaḥ
Verse: a    
vāme kare tu śikʰarastriśūlo dakṣiṇe kare \
Verse: b    
śanaiścarakaraḥ prokto bʰaratāgamakovidaiḥ \\ 256 \\

Strophe: 257 
Verse:        
rāhuhastaḥ
Verse: a    
sarpaśīrṣā vāmakare sūcī syāddakṣiṇe kare \
Verse: b    
rāhugrahakaraḥ prokto nāṭyavidyādʰipairjanaiḥ \\ 257 \\

Strophe: 258 
Verse:        
ketuhastaḥ
Verse: a    
vāme kare tu sūcī syāddakṣiṇe tu patākikā \
Verse: b    
ketugrahakaraḥ prokto bʰaratāgamadarśibʰiḥ \\ 258 \\

Strophe: 259 
Verse:        
pādabʰedāḥ
Verse: a    
vakṣyate pādabʰedānāṃ lakṣaṇaṃ pūrvasammatam \
Verse: b    
maṇḍalotplavane caiva bʰramarī pādacārikā \\ 259 \\

Strophe: 260 
Verse: a    
caturdʰā pādabʰedāḥ syusteṣāṃ lakṣaṇamucyate \
Verse:        
maṇḍalabʰedāḥ
Verse: b    
stʰānakaṃ cāyatālīḍʰaṃ proṅkʰaṇapreritāni ca \\ 260 \\

Strophe: 261 
Verse: a    
pratyālīḍʰaṃ svastikaṃ ca moṭitaṃ samasūcikā \
Verse: b    
pārśvasūcīti ca daśa maṇḍalānīritānīha \\ 261 \\

Strophe: 262 
Verse:        
stʰānakamaṇḍalam
Verse: a    
kaṭi spr̥ṣṭvārdʰacandrākʰyapāṇibʰyāṃ samapādataḥ \
Verse: b    
samarekʰatayā tiṣṭʰet tat syāt syānakamaṇḍalam \\ 262 \\

Strophe: 263 
Verse:        
āyatamaṇḍalam
Verse: a    
vitastyantaritau pādau kr̥tvā tu caturastrakau \
Verse: b    
tiryak kuñcitajānubʰyāṃ stʰitirāyatamaṇḍalam \\ 263 \\

Strophe: 264 
Verse:        
ālīḍʰamaṇḍalam
Verse: a    
dakṣiṇāṇgʰreśca purataḥ vitastitritayāntaram \
Verse: b    
vinyased vāmapādaṃ ca śikʰaraṃ vāmapāṇinā \\ 264 \\

Strophe: 265 
Verse: a    
kaṭakāmukʰahastastaśca dakṣiṇena dʰr̥to yadi \
Verse: b    
ālīḍʰamaṇḍalamiti vikʰyātaṃ bʰaratādibʰiḥ \\ 265 \\

Strophe: 266 
Verse:        
pratyālīḍʰamaṇḍalam
Verse: a    
allīḍʰasya viparyāsāt pratyālīḍʰākʰyamaṇḍalam \
Verse:        
preṅkʰaṇamaṇḍala
Verse: b    
prasr̥tyaikapadaṃ pārśve pārṣṇideśasya pādataḥ \\ 266 \\

Strophe: 267 
Verse: a    
stʰitvānte kūrmahastena stʰitiḥ preṅkʰamaṇḍalam \
Verse:        
preritamaṇḍalam
Verse: b    
santāḍyaikaṃ padaṃ pārśve vitastitritayāntaram \\ 267 \\

Strophe: 268 
Verse: a    
tiryak kuñcitajānubʰyāṃ stʰitvātʰa śikʰaraṃ karam \
Verse: b    
vidʰāya vakṣyasyanyena prasr̥tā ca patākikā \\ 268 \\

Strophe: 269 
Verse: a    
pradarśayedidaṃ tajjñāḥ preritaṃ maṇḍalaṃ jaguḥ \
Verse:        
svastikamaṇḍalam
Verse: b    
dakṣiṇottarataḥ kuryāt pāde pādaṃ kare karam \\ 269 \\

Strophe: 270 
Verse: a    
vyātyāsena tadā proktaṃ svastikaṃ nāma maṇḍalam \
Verse:        
moṭitamaṇḍalam
Verse: b    
prapadābʰyāṃ bʰuvi stʰitvā jānuyugmena saṃspr̥śet \\ 270 \\

Strophe: 271 
Verse: a    
kramād bʰūtalamekaikaṃ tripatākakaradvayam \
Verse: b    
kr̥tvā tanmoṭitaṃ nāma maṇḍalam katʰitaṃ buddʰaiḥ \\ 271 \\

Strophe: 272 
Verse:        
samasūcīmaṇḍalam
Verse: a    
pādāgrābʰyāṃ ca jānubʰyāṃ bʰūtalaṃ saṃspr̥śedyadi \
Verse: b    
maṇḍalaṃ samasūcīti katʰitaṃ pūrvasūribʰiḥ \\ 272 \\

Strophe: 273 
Verse:        
pārśvasūcīmaṇḍalam
Verse: a    
stʰitvā pādāgrayugmeṇa jānunaikena pārśvataḥ \
Verse: b    
saṃspr̥śed bʰūtalaṃ pārśvasūcīmaṇḍalamīritam \\ 273 \\

Strophe: 274 
Verse:        
stʰānakabʰedāḥ
Verse: a    
pādavinyāsabʰedena stʰānakaṃ ṣaṇvidʰaṃ bʰavet \
Verse: b    
samapādaṃ caikapādaṃ nāgabandʰastataḥ param \\ 274 \\

Strophe: 275 
Verse: a    
aindraṃ ca gāruḍaṃ caiva brahmastʰānamiti kramāt \
Verse:        
sampādastʰānam
Verse: b    
stʰitiḥ samābʰyāṃ pādābʰyāṃ samapādamiti smr̥tam \\ 275 \\

Strophe: 276 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
puṣpāñjalau devarupe samapādaṃ niyujyate \
Verse:        
ekapādastʰānam
Verse: b    
jānvāśritya padaikena stʰitiḥ syādekapādakam \\ 276 \\

Strophe: 277 
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: a    
ekapādaṃ tvidaṃ stʰānaṃ niścale tapasi stʰitam \
Verse:        
nāgabandʰastʰānam
Verse: b    
pādaṃ pādena saṃveṣṭya tatʰā pāṇiṃ ca pāṇinā \\ 277 \\

Strophe: 278 
Verse: a    
stʰitiḥ syānnāgabandʰākʰyā nāgabandʰe prayujyate \
Verse:        
aindrakastʰānam
Verse: b    
pādamekaṃ samākuñcya stʰitvānyapadajānunī \\ 278 \\

Strophe: 279 
Verse: a    
uttānite karaḥ nyasya stʰitiṃraindramitīritam \
Verse:        
viniyogaḥ
Verse: b    
vāsave rājabʰāve ca stʰānamaindraṃ niyujyate \\ 279 \\

Strophe: 280 
Verse:        
guruṇstʰānakam
Verse: a    
ālīḍʰamaṇḍale paścādatʰa jānutalaṃ bʰuvi \
Verse: b    
saṃstʰāpya pāṇiyugmena vahan viralamaṇḍalam (?) \\ 280 \\

Strophe: 281 
Verse: a    
stʰitistu garuḍastʰānaṃ garuḍe viniyujyate \
Verse:        
brahmastʰanam
Verse: b    
jānupari padaṃ nyasya pasasyopari jānu ca \\ 281 \\

Strophe: 282 
Verse: a    
stʰitaṃ yadi bʰaved brāhmaṃ japādiṣu niyujyate \
Verse:        
utplavanabʰedāḥ
Verse: b    
atʰotplavanabʰedānāṃ lakṣaṇaṃ parikatʰyate \\ 282 \\

Strophe: 283 
Verse: a    
alagaṃ kartarī vāśvotplavnaṃ moṭitaṃ tatʰā \
Verse: b    
kr̥pālagamiti kʰyātaṃ pañcadʰotplavanaṃ buddʰaiḥ \\ 283 \\

Strophe: 284 
Verse:        
alagotplavanam
Verse: a    
utplutya pārśvayugalaṃ kaṭideśe tu vinyaset \
Verse: b    
badʰvāṃkarābʰyāṃ śikʰarau alagotplavanaṃ bʰavet \\ 284 \\

Strophe: 285 
Verse:        
utplavanakartarī
Verse: a    
utplutya prapadaiḥ savyapādasyaikasya pr̥ṣṭʰataḥ \
Verse: b    
kartarī vinyasedeṣā syādutplavanakartarī \\ 285 \\

Strophe: 286 
Verse: a    
adʰomukʰaṃ ca śikʰaraṃ kaṭau hastaṃ nyasadiha \
Verse:        
aśvotplavanam
Verse: b    
paraḥ pādaṃ samutplutya paścātpādaṃ niyojayet \\ 286 \\

Strophe: 287 
Verse: a    
dvau karau tu tripatākʰyau kr̥tvāśvotplavanaṃ bʰavet \
Verse:        
moṭitotplavanam
Verse: b    
paryāyapārśvotplavanaṃ kartarīva tu moṭitā \\ 287 \\

Strophe: 288 
Verse: a    
tripatāke ca karayoḥ kr̥tvā śaśvatprakāśanāt \
Verse:        
kr̥pālagotplavanam
Verse: b    
pārṣṇimekaikapādasya kaṭau paryāyato nyaset \\ 288 \\

Strophe: 289 
Verse: a    
ardʰacandrakalāmadʰye nyastamanyat kr̥pālagam \
Verse:        
bʰramarīlakṣaṇam
Verse: b    
bʰramaryā lakṣaṇānyatra vakṣye lakṣaṇabʰedataḥ \\ 289 \\

Strophe: 290 
Verse: a    
utplutabʰramarī cakrabʰramarī garuḍābʰidʰā \
Verse: b    
tatʰaikapādabʰramarī cakrabʰramarī garuḍābʰidā \
Verse: c    
tatʰaikapādabʰramarī kuñcitabʰramarī tatʰā \\ 290 \\

Strophe: 291 
Verse: a    
ākāśabʰramarī caiva tatʰāṅgabʰramarīti ca \
Verse: b    
bʰramaryaḥ sapta vijñeyā nāṭyāśāstraviśāradaiḥ \\ 291 \\

Strophe: 292 
Verse:        
utplutabʰramarī
Verse: a    
stʰitvā samābʰyāṃ pādābʰyāmutplutya bʰrāmayodyadi \
Verse: b    
sarvāṅgamantarāle syādumluttabʰramarī tvasau \\ 292 \\

Strophe: 293 
Verse:        
cakrabʰramarī
Verse: a    
bʰuvi pādau muhuḥ karṣaṃ stripatākau karau vahan \
Verse: b    
cakravad bʰramate yatra cakrabʰramarī bʰavet \\ 293 \\

Strophe: 294 
Verse:        
garuḍabʰramarī
Verse: a    
tiryak prasārtʰekapādaṃ paścājjānu bʰuvi kṣipet \
Verse: b    
samyak prasārya bāhū bʰrāmayed garuḍo bʰavet \\ 294 \\

Strophe: 295 
Verse:        
ekapādabʰramarī
Verse: b    
tvekapādabʰramarī bʰavediti vinisicatā \\ 295 \\

Strophe: 296 
Verse:        
kuñcitabʰramarī
Verse: a    
nikuṃcya jānubʰramaṇaṃ kuñcitabʰramarī bʰavet \
Verse:        
ākāśabʰramarī
Verse: b    
utplutya pādau viralau kr̥tvā pādau prasārya ca \\ 296 \\

Strophe: 297 
Verse: a    
bʰrāmayet sakalaṃ gātramākāśabʰramarī bʰavet \
Verse:        
aṅgabʰramarī
Verse: b    
vitastyantaritau pādau kr̥tvāṅgabʰramaṇaṃ tatʰā \\ 297 \\

Strophe: 298 
Verse: a    
tiṣṭʰed yadi bʰavedaṅgabʰramarī bʰarataditā \
Verse:        
cāribʰedāḥ
Verse: b    
atʰātra cāribʰedānāṃ lakṣaṇaṃ katʰyate mayā \\ 298 \\

Strophe: 299 
Verse: a    
ādau tu calanaṃ proktaṃ paścāccaṃkramaṇaṃ tatʰā \
Verse: b    
saraṇaṃ veginī caiva kuttanaṃ ca tataḥ param \\ 299 \\

Strophe: 300 
Verse: a    
luṭʰitaṃ lolitaṃ caiva tato viṣamasañcaraḥ \
Verse: b    
cāribʰedā amī aṣṭau proktā bʰratavedibʰiḥ \\ 300 \\

Strophe: 301 
Verse:        
calanacāri
Verse: a    
svastʰānāt svasya pādasya calanāccalanaṃ bʰavet \
Verse:        
caṃkramaṇam
Verse: b    
pādayorbāhyapārśvābʰyāmutkṣipyotkṣipya yatnataḥ \\ 301 \\

Strophe: 302 
Verse: a    
gatirbʰaveccaṃkramaṇaṃ varṇitaṃ nāṭyakovidaiḥ \
Verse:        
saraṇam
Verse: b    
calanaṃ tu jalūkāvadekenānyasya pārṣṇinā \\ 302 \\

Strophe: 303 
Verse: a    
tiryagākarṣayed bʰūmi karābʰyāṃ tu patākike \
Verse: b    
dʰr̥tvā ca gamanaṃ yattu saraṇaṃ tadudīritam \\ 303 \\

Strophe: 304 
Verse:        
veginī
Verse: a    
pārṣṇināṃ padāgreṇa dra taṃ gatyā tu cālanam \
Verse: b    
karābʰyāṃ cālapadme ca tripatāke tatʰākramam \\ 304 \\

Strophe: 305 
Verse: a    
dʰr̥tvā naṭed yadi bʰaved vegavattvena veginī \
Verse:        
kuttunam
Verse: b    
pārṣṇinā padāgreṇa samastena talena \\ 305 \\

Strophe: 306 
Verse: a    
yattaḍanaṃ bʰūtalasya kuttanaṃ tadudīritam \
Verse:        
luṭʰitam
Verse: b    
svastikastʰitipādāgre kuṭṭanālluṭʰitaṃ bʰavet \\ 306 \\

Strophe: 307 
Verse:        
lolitam
Verse: a    
pūrvavat kuṭṭanaṃ kr̥tvā mandaṃ mandamataḥ param \
Verse: b    
aspr̥ṣṭabʰūmeḥ pādasya cālanaṃ lolitaṃ bʰavet \\ 307 \\

Strophe: 308 
Verse:        
viṣamasañcaraḥ
Verse: a    
veṣṭayitvā dakṣiṇena vāmaṃ vāmena dakṣiṇam \
Verse: b    
krameṇa pādaṃ vinyasya bʰaved viṣamasañcaraḥ \\ 308 \\

Strophe: 309 
Verse:        
gatibʰedāḥ
Verse: a    
atʰātra gatibʰedānāṃ lakṣaṇaṃ vakṣyate kramāt \
Verse: b    
haṃsī mayūrī ca mr̥gī gajalīlā turaṅginī \\ 309 \\

Strophe: 310 
Verse: a    
siṃho mujaṅgī maṇḍūkī gatiṃvīrā ca mānavī \
Verse: b    
daśautā gatayo jñeyā nāṭyaśāstraviśāradaiḥ \\ 310 \\

Strophe: 311 
Verse:        
haṃsīgatiḥ
Verse: a    
parivartya tanuṃ pārśvaṃ vitastyantaritaṃ śanaiḥ \
Verse: b    
ekaikaṃ tat padaṃ nyasya kapittʰaṃ karayorvahan \\ 311 \\

Strophe: 312 
Verse: a    
haṃsavadgamanaṃ yattu haṃsī gatirīritā \
Verse:        
mayūrīgatiḥ
Verse: b    
prapadābʰyāṃ bʰūvi stʰitvā kapittʰaṃ karayorvahan \\ 312 \\

Strophe: 313 
Verse: a    
ekaikajānucalanānmayūrī gatirīrita \
Verse:        
mr̥gīgatiḥ
Verse: b    
mr̥gavad gamanaṃ vegāt tripatākakarau vahan \\ 313 \\

Strophe: 314 
Verse: a    
purataḥ pārśvayoścaiva yānaṃ mr̥gagatirbʰavet \
Verse:        
gajalīlāgatiḥ
Verse: b    
pārśvayostu patākābʰyāṃ karābʰyāṃ vicaraṃstataḥ \\ 314 \\

Strophe: 315 
Verse: a    
samapādagatirbʰandaṃ gajalīleti viśrutā \
Verse:        
turaṅgiṇīgatiḥ
Verse: b    
utkṣipya dakṣiṇaṃ pādamullaṇdʰya ca muhurmuhu \\ 315 \\

Strophe: 316 
Verse: a    
vāmeṇa śikʰaraṃ dʰr̥tvā dakṣiṇena patākikām \
Verse: b    
turaṅgiṇī gatiḥ proktā nr̥ttaśāstraviśāradaiḥ \\ 316 \\

Strophe: 317 
Verse:        
siṃhīgatiḥ
Verse: a    
pādāgrābʰyāṃ bʰuvi stʰitvā pura utplutya vegataḥ \
Verse: b    
karābʰyāṃ śikʰaraṃ dʰr̥tvā yānaṃ siṃhagatirbʰavet \\ 317 \\

Strophe: 318 
Verse:        
bʰujaṅgīgatiḥ
Verse: a    
tripatākakarau dʰr̥tvā pārśvayorubʰayorapi \
Verse: b    
pūrvavadgamanaṃ yattu bʰujaṅgī gatirbʰavet \\ 318 \\

Strophe: 319 
Verse:        
maṇḍūkīgatiḥ
Verse: a    
karābʰyāṃ śikʰaraṃ dʰr̥tvā kiñcit siṃhīsamā gatiḥ \
Verse: b    
maṇḍūkī gatirityeṣā prasidvā bʰaratāgame \\ 319 \\

Strophe: 320 
Verse:        
vīrāgatiḥ
Verse: a    
vāme tu śikʰaraṃ dʰr̥tvā dakṣiṇena patākikā \
Verse: b    
dūrādāgamanaṃ yattu vīrā gatirīritā \\ 320 \\

Strophe: 321 
Verse:        
manavigatiḥ
Verse: a    
maṇḍalākāravad bʰrāntyā samāgatya muhurmuhuḥ \
Verse: b    
vāmaṃ karaṃ nyasya kaṭau dakṣiṇe kaṭakāmukʰam \\ 321 \\

Strophe: 322 
Verse: a    
mānavī gatirityeṣā prasiddʰā pūrvasuribʰiḥ \
Verse: b    
maṇḍalāni prayuktāni tatʰaivotplavanāni ca \\ 322 \\

Strophe: 323 
Verse: a    
bʰramaryaścaiva cāryaśca gatayaśca paramparam \
Verse: b    
ekaikabʰedasambandʰādanantāni bʰavanti hi \\ 323 \\

Strophe: 324 
Verse: a    
etāśca nartanavidʰau śāstrataḥ sampradāyataḥ \
Verse: b    
satāmanugraheṇaiva vijñeyā nānyatʰā bʰuvi \\ 324 \\

Strophe: * 
Verse:        
kecit ślokāḥ -
Verse: a    
kevalam emākʰyātapustake maṇḍalabʰedebʰyaḥ prāg dr̥śyate \
Verse: b    
spaṣṭataḥ prakṣiptā iti te parityaktāḥ \


This text is part of the TITUS edition of Nandikeshvara, Abhinayadarpana.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 16.9.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.