TITUS
Udanavarga
Part No. 2
Previous part

Varga: 2  
Kāmavarga

Reference: Xv_2,_1 
1 / 1
Verse: 1  
Halfverse: a  
kāma jānāmi te mūlaṃ
Halfverse: b  
saṃkalpāt kāma jāyase /
Halfverse: c  
na tvāṃ saṃkalpayiṣyāmi
Halfverse: d  
tato me na bʰaviṣyasi // 1

Reference: Xv_2,_2 
2 / 2
Verse: 2  
Halfverse: a  
kāmebʰyo jāyate śokaḥ
Halfverse: b  
kāmebʰyo jāyate bʰayam /
Halfverse: c  
kāmebʰyo vipramuktānāṃ
Halfverse: d  
nāsti śokaḥ kuto bʰayam // 2

Reference: Xv_2,_3 
3 / 3
Verse: 3  
Halfverse: a  
ratibʰyo jāyate śoko
Halfverse: b  
ratibʰyo jāyate bʰayam /
Halfverse: c  
ratibʰyo vipramuktānāṃ
Halfverse: d  
nāsti śokaḥ kuto bʰayam // 3

Reference: Xv_2,_4 
4 / 4
Verse: 4  
Halfverse: a  
madʰurāgrā vipāke tu
Halfverse: b  
kaṭukā hy abʰinanditāḥ /
Halfverse: c  
kāmā dahanti vai bālān
Halfverse: d  
ulkevāmuñcataḥ karam // 4

Reference: Xv_2,_5 
5 / 5
Verse: 5  
Halfverse: a  
na tad dr̥dʰaṃ bandʰanam āhur āryā
Halfverse: b  
yad āyasaṃ dāravaṃ balbajaṃ /
Halfverse: c  
saṃraktacittasya hi man(da)buddʰeḥ
Halfverse: d  
p[u]treṣ[u]1 dāreṣu ca avekṣā2 // 5

Reference: Xv_2,_6 
6 / 6
Verse: 6  
Halfverse: a  
etad dr̥dʰaṃ bandʰanam āhur āryāh
Halfverse: b  
samantataḥ sustʰiraṃ duṣpramokṣam /
Halfverse: c  
etad api ccʰitvā3 tu pari(vra)[janti]1
Halfverse: d  
[hy anape]kṣ[i]ṇaḥ1 kāmasukʰaṃ prahāya4 // 6

Reference: Xv_2,_7 
7 / 7
Verse: 7  
Halfverse: a  
na te kāmā yāni citrāṇi loke
Halfverse: b  
saṃkalparāgaḥ puruṣasya kāmaḥ /
Halfverse: c  
tiṣṭʰanti citrāṇi tatʰaiva loke
Halfverse: d  
atʰātra dʰīrā vinayanti ccʰandam // 7

Reference: Xv_2,_8 
8 / 8
Verse: 8  
Halfverse: a  
na santi nityā manujeṣu kāmāḥ
Halfverse: b  
santi tv anityā(ḥ) kāmino yatra baddʰāḥ /
Halfverse: c  
tāṃs tu prahāya hy apunarbʰavāya
Halfverse: d  
hy anāgataṃ mr̥tyudʰeyaṃ vadāmi // 8

Reference: Xv_2,_9 
9 / 9
Verse: 9  
Halfverse: a  
cʰandajāto hy avasrāvī
Halfverse: b  
manasānāvilo bʰavet /
Halfverse: c  
kāmeṣu tv apratibaddʰacitta
Halfverse: d  
[ū]rdʰvasroto1 nirucyate // 9

Reference: Xv_2,_10 
10 / 10
Verse: 10  
Halfverse: a  
anupūrveṇa medʰāvī
Halfverse: b  
sto(kaṃ) stokaṃ kṣaṇe kṣaṇe /
Halfverse: c  
karmāro rajatasyaiva2
Halfverse: d  
nirdʰamen malam ātmanaḥ // 10

Reference: Xv_2,_11 
11 / 11
Verse: 11  
Halfverse: a  
ratʰakāra iva carmanaḥ
Halfverse: b  
parikartann upānaham /
Halfverse: c  
yad ya(j) [ja]hāti kā[m]ā(n)ā(ṃ)1
Halfverse: d  
[ta]t1 tat saṃpadyate sukʰam // 11

Reference: Xv_2,_12 
12 / 12
Verse: 12  
Halfverse: a  
sarvaṃ cet sukʰam iccʰeta
Halfverse: b  
sarvakāmāṃ paritya(j)et /
Halfverse: c  
sarvakāmaparityāgī
Halfverse: d  
hy atyantaṃ sukʰaṃ [e]dʰate1 // 12

Reference: Xv_2,_13 
13 / 13
Verse: 13  
Halfverse: a  
y(ā)vat kāmān anusaraṃ
Halfverse: b  
na tr̥ptiṃ manaso 'dʰyagāt /
Halfverse: c  
tato nivr̥ttiṃ pratipaśyamānās
Halfverse: d  
te vai tr̥ptāḥ prajñayā ye sutr̥ptāḥ2 // 13

Reference: Xv_2,_14 
14 / 14
Verse: 14  
Halfverse: a  
śr(e)yasī prajñayā tr̥ptir
Halfverse: b  
na hi kāmair vitr̥pyate /
Halfverse: c  
prajñayā puruṣaṃ tr̥ptaṃ
Halfverse: d  
tr̥ṣṇā na kurute vaśam1 // 14

Reference: Xv_2,_15 
15 / 15
Verse: 15  
Halfverse: a  
gr̥ddʰā hi kāmesu narāh pramattā2
Halfverse: b  
hy adʰarme [bata]3 te ratāḥ /
Halfverse: c  
antarāyaṃ na te paśya(n)ty
Halfverse: d  
alpake jīvite sati // 15

Reference: Xv_2,_16 
16 / 16
Verse: 16  
Halfverse: a  
durmedʰasaṃ hanti bʰogo
Halfverse: b  
na tv ihātmagaveṣiṇam /
Halfverse: c  
durmedʰ(ā) bʰoga(t)r̥ṣnābʰir
Halfverse: d  
hanty ātmānam atʰo parān // 16

Reference: Xv_2,_17 
17 / 17
Verse: 17  
Halfverse: a  
na karṣāpaṇavarṣeṇa1
Halfverse: b  
tr̥ptiḥ kāmair hi vidyate2 /
Halfverse: c  
[a]lpāsvādasukʰāḥ3 kāmā
Halfverse: d  
iti vijñāya paṇḍitaḥ // 17

Reference: Xv_2,_18 
18 / 18
Verse: 18  
Halfverse: a  
api divyeṣu kāmeṣu
Halfverse: b  
sa ratiṃ nādʰigaccʰati /
Halfverse: c  
tr̥ṣṇākṣayarato bʰavati
Halfverse: d  
buddʰānāṃ śrāvaka[ḥ sadā]3 // 18

Reference: Xv_2,_19 
19 / 19
Verse: 19  
Halfverse: a  
parvato 'pi suvarṇasya
Halfverse: b  
samo himavatā bʰavet /
Halfverse: c  
vittaṃ taṃ nālam ekasya
Halfverse: d  
eta(j) jñātvā samaṃ caret4 // 19

Reference: Xv_2,_20 
20 / 20
Verse: 20  
Halfverse: a  
duḥkʰaṃ hi yo veda yato nidānaṃ
Halfverse: b  
kāmeṣu jantu1 sa katʰaṃ rameta /
Halfverse: c  
upadʰiṃ hi loke śalyam iti matvā
Halfverse: d  
tasyaiva dʰīro vinayāya śikṣet // 20

// kamavargaḥ 2 // //Next partThis text is part of the TITUS edition of Udanavarga.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 8.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.