TITUS
Heliand-Fragment V
Part No. 2
Previous part

Manuscript Page: 32v  
Manuscript Line: 1   Verse: 1324    aftar te éuuandaga ſo iſ gío endi Ni kumit · Verse: 1325  uuelan vuunſamaſ · ſo haƀda thuó uualdand Criſt Verse: 1326  for them erlom thár ahta
Manuscript Line: 2     
gitalda Verse: 1327  ſalda giſagda miđ them ſcal ſimlo gihué · Verse: 1328  himilríki gihalon ef he it hebbiaN uuili · Verse: 1329  efthó he ſcal te euuandaga aftar
Manuscript Line: 3     
tharaƀon Verse: 1330  uuelon endi uuilleon ſíđor he theſa uuerold agiƀit · Verse: 1331  Erđlíƀegiſcapu endi ſuókit im óđar lioht · Verse: 1332  ſo léof · ſo léđ · ſo he miđ
Manuscript Line: 4     
theſun liodion hiér Verse: 1333  giuuerecot an theſaro uueroldi · All ſo it thar thuó miđ iſ uuordun ſagda · Verse: 1334  Criſt alouualdo kuningo ríkeoſt
Manuscript Line: 5   Verse: 1335    
godaſ égan barn giungarun ſínun · Verse: 1336  Gi uuerđat ok ſo ſáliga quađ he · theſ iu ſaka beodon Verse: 1337  liodi aftar theſun landa endi léđ
Manuscript Line: 6     
ſprekat · Verse: 1338  hebbiat iu te huſca endi haramaſ filo Verse: 1339  geuuirikeat an theſaro uueroldi · endi uuíte gifrumiat · Verse: 1340  felgeat eu firin
Manuscript Line: 7     
ſpráka · Endi fiundſcepi · Verse: 1341  Lognot iuuua léra · duót iu léđaſ filo · Verse: 1342  haramaſ thuruh iuuuan hérran · theſ látat iuuuan hugi ſimlon
Manuscript Line: 8   Verse: 1343    
lif an luſtun · huand that lón ſtendit · Verse: 1344  an godaſ ríkea · garo gódo gehuilicaſ Verse: 1345  mikil endi managfald · that iſ te međo fargeƀan
Manuscript Line: 9   Verse: 1346    
huand gi híer ér biuoran araƀad tholodun · Verse: 1347  uuíti an theſaro uueroldi ; Uuirſ iſ them óđrum Verse: 1348  giƀidig grimmora thing
Manuscript Line: 10     
them the hiér guód égun Verse: 1349  uuídana uuerolduuelaN · Thea farſlítat ira uunnia hiér Verse: 1350  giníodat ſía ginuógaſ · ſculun eft
Manuscript Line: 11     
Narouuora thing · Verse: 1351  aftar iro hinferđi · heliđoſ tholian · Verse: 1352  thann uuópan thar uuanſcefti · thea hiér ér an uuunNiun ſind
Manuscript Line: 12   Verse: 1353    
libbiat aN allun luſtuN Ne uuilliat theſ farlátan uuiht Verse: 1354  méngithahteo · theſ ſia an iro múod ſpenit Verse: 1355  léđaro giléſto · thanne
Manuscript Line: 13     
im that lón kumit · Verse: 1356  Uƀil araƀadſam · than ſea iſ thana eNdi ſculun Verse: 1357  ſorogonde giſehan than uuirđit im ſér hugi Verse: 1358  theſ ſea


This text is part of the TITUS edition of Heliand-Fragment V.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 7.11.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.