TITUS
Heliand-Fragment L
Part No. 2
Previous part

Manuscript Page: 4073v  
Cod. Leipzig Thomas 4073 (Ms.), verso


Manuscript Line: 1     ſtrang . Verse: 5847  te t ſuíkle ſkir te ſehanna ·    thúo ſprákuN im ſan
Manuscript Line: 2     
aNgegiN · Verse: 5848  Uualdandaſ bodoN endi thea uuif fra
Manuscript Line: 3     
goduN · Verse: 5849  Te hui ſia criſta tharod · quicaN mid
Manuscript Line: 4     
duN · Verse: 5850  ſuno drohtinaſ ſuókiaN quámiN · Verse: 5851  ferahaſ
Manuscript Line: 5     
fullaN gi ina Ne fíđat hier · Verse: 5852  aN theſuN ſteNgra
Manuscript Line: 6     
ua ac hie iſ aſtandaN giu · Verse: 5853  aN iſ líchamoN theſ
Manuscript Line: 7     
giloƀean ſculuN · Verse: 5854  Endi gehuggiat thero uuor
Manuscript Line: 8     
do the hie iu teuuaraN oft · Verse: 5855  ſelƀo ſagda thann hie
Manuscript Line: 9     
aN iuuuoN geſíđea uuaſ · Verse: 5856  AN galileo landa hu hie
Manuscript Line: 10     
ſcoldi gigeƀen uuerđaN · Verse: 5857  giſald ſelbo an ſundigaro
Manuscript Line: 11     
manno · Verse: 5858  hetteandero hand hélag drohtiN · Verse: 5859  That
Manuscript Line: 12     
ſea ina quelediN endi aN crucea ſlúogiN · Verse: 5860  dóđaN
Manuscript Line: 13     
gidádiN endi that hie ſcoldi thuruh drohtinaſ
Manuscript Line: 14     
craft · Verse: 5861  An thriddion daga thioda te uuilleaN ·
Manuscript Line: 15   Verse: 5862    
LibbeaNdi aſtandaN habat hie all gileſtid ſó .
Manuscript Line: 16   Verse: 5863    
gefrumid miđ firihoN   ileat forđ hinaN ·
Manuscript Line: 17   Verse: 5864    
gangat gahlico · eNdi giduat it them iſ giungarom kúđ .Chapter: LXX  
LXX


Manuscript Line: 18   Verse: 5865    
Hie haƀat ſia giu farfarana · endi iſ im forđ
Manuscript Line: 19     
hinaN · Verse: 5866  AN galileo land thar ina eft iſ giunga
Manuscript Line: 20     
roN ſculuN · Verse: 5867  giſehan iſ geſíđoſ thuo uuarđ ſán af
Manuscript Line: 21     
tar thiu · Verse: 5868  thém uuiboN aN uuilleoN · that ſia gihór
Manuscript Line: 22     
duN ſulic uuord ſprekaN · Verse: 5869  kuđean thia craft godaſ ·
Manuscript Line: 23     
uuaruN im ſó akumana thúo noh · Verse: 5870  Ia forohta


This text is part of the TITUS edition of Heliand-Fragment L.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 7.11.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.