TITUS
Tamariani
Part No. 2
Previous part

Part: I 
ICanto: 4 
Strophe: 1 
Verse: a       ვინ ჩნდა ეგმისად,   მსგავსად აწ მისად
Verse: c       
წინასწარ მთქმელი   მისთა მთქმებულად
Strophe: 2 
Verse: a       
თუ ვერვინ გნახის,   მით ივაგლახის,
Verse: c       
შეიქმნებოდის   განცვიფრებულად;
Strophe: 3 
Verse: a       
ვერ მრავლებისა   გატევრებისა,
Verse: c       
თამარ, შენ გიცნობ   განცხადებულად!
Strophe: 4 
Verse: a       
ჩვენ ვთქვათ: "ეს რად ჰგავ?-   ზეციერად ჰგავ
Verse: c       
შვიდთა მნათობთა   დაშვენებულად".


Canto: 5 
Strophe: 5 
Verse: a       
მოუბარისა   მის მდუღარისა
Verse: c       
დილარგეთისგან   აღშფოთებულად
Strophe: 6 
Verse: a       
ბროლისა ველსა,   თვალ-უწდომელსა,
Verse: c       
ინდონი ეყვნეს   დამონებულად.
Strophe: 7 
Verse: a       
შუქნი კრთებიან,   ემუქფებიან,
Verse: c       
ზუალ იჩინებს   დაქადებულად.
Strophe: 8 
Verse: a       
გულისა ნებო,   მზეო, ინებო,
Verse: c       
თამარ ჩანს შენად   რუსხა მკლებულად.


Canto: 6 
Strophe: 9 
Verse: a       
თუ მოვანება   გწადდეს, თუ ნება,
Verse: c       
ვისგან უფრო აქვს   დამეტებულად,
Strophe: 10 
Verse: a       
ვის ძოწეული,   ვარდ-გაწეული
Verse: c       
ღაწვი უმწყაზრობს   განბრწყინვებულად,
Strophe: 11 
Verse: a       
ვინ ჩნდეს სამყაროს,   ალვა აყაროს,
Verse: c       
ან თამარ ჩნდების   განმთავრებულად,
Strophe: 12 
Verse: a       
მეშურნეობდეს,   რად მიმყვანობდეს,
Verse: c       
რომე ვინ იყოს   მოშორვებულად.


Canto: 7 
Strophe: 13 
Verse: a       
ლერწამ ტანისა,   საროსა ხისა
Verse: c       
მიმსგავსებულ ხარ   განკვირვებულად!
Strophe: 14 
Verse: a       
თავსა კლვად სდებდეს,   ხვეჭით ეძებდეს
Verse: c       
შენსა ნახვასა   მიახლებულად;
Strophe: 15 
Verse: a       
ვინა შვენებდენ,   სულთ აშენებდენ,
Verse: c       
სამონოდ მოგცენ   ერთ-უფლებულად.
Strophe: 16 
Verse: a       
ბნელი თუ უყო,   ელვა განუყო,
Verse: c       
მაშინც არ ითქმი   დაბნელებულად.


Canto: 8 
Strophe: 17 
Verse: a       
მე თუ ვსტირ ოდე,   ვისღა ვსტიროდე,
Verse: c       
თუ არ შენ გჭვრეტდე   დადუმებულად?
Strophe: 18 
Verse: a       
დავით მჴნე, ბრძენი,   რომელსა ზენი
Verse: c       
ჴდად-ჰყოფენ ზესთა   წარჩინებულად,
Strophe: 19 
Verse: a       
ისრვის ისარსა,-   ვიტყვი: "ის არსა
Verse: c       
ეფრემის ძირთა   აღმორჩებულად,
Strophe: 20 
Verse: a       
ვინ ჴრმლითა ბადრობს,   უშიშ-უკადრობს
Verse: c       
მტერთა სრვისათვის   აღმართებულად".


Canto: 9 
Strophe: 21 
Verse: a       
რომლისა ძემან,   უბინდოდ მზემან,
Verse: c       
ლაშა-ყე გიმზო   წარმართებულად,-
Strophe: 22 
Verse: a       
ვიტყვი: "მას მზესა!   ვინ განუწესა
Verse: c       
ღმერთსა ღმრთისაებრ   შეყვარებულად,
Strophe: 23 
Verse: a       
ძესა სანდომსა,   ვახტანგის ტომსა,
Verse: c       
რომელ ენატრა   მისად სწრებულად,
Strophe: 24 
Verse: a       
ვითა იწადა,   რა დაიბადა
Verse: c       
სპარსთა სიმაღლე   და-ცა-დებულად?"


Canto: 10 
Strophe: 25 
Verse: a       
მით ლხინი თქვენი   იყვეს საშვენი
Verse: c       
ალაბს და მუშოვს   დასულტნებულად;
Strophe: 26 
Verse: a       
მოწონეს თავი,   ცნეს მათი ნავი
Verse: c       
მაშინ დანთქმისა   მიახლებულად;
Strophe: 27 
Verse: a       
სწრაფით მოხარკე   იქმნეს მოხარკე,
Verse: c       
თავის მმონები   მით შეძლებულად.
Strophe: 28 
Verse: a       
თვით ამან დავით   ქმნა, უნდოდა ვით,
Verse: c       
ურჩ-ქმნილთა ძებნად   მოწოდებულად.


Canto: 11 
Strophe: 29 
Verse: a       
ყარყუმს და არანს,   მით ზედა არანს
Verse: c       
როსტომ ებრძოდა   თვით შეძლებულად.
Strophe: 30 
Verse: a       
ყოვლითვე მჯობენ   სძლო დიდად მჯობენ,
Verse: c       
ვინ ჩნდეს მას თემსა   განმთავრებულად.
Strophe: 31 
Verse: a       
სხვაცა ჩანს მათი   შარავანდ-მნათი
Verse: c       
მისგან ნაოტი   დამონებულად.
Strophe: 32 
Verse: a       
მონებენ ზღვანი,   სიტყვაცა-მავნი:
Verse: c       
არვინ ჩნდა თქვენად   ასწორებულად.


Canto: 12 
Strophe: 33 
Verse: a       
გამოჩნდა ზვავი,   მძლედ ჰქონდა თავი,
Verse: c       
იბრდღვენდა მჴეცებრ   განძვინებულად.
Strophe: 34 
Verse: a       
მდედრნი და ცუდნი,   ძალ-შეუზღუდნი
Verse: c       
კაცნი რომე ყვნეს   დატყვევებულად,
Strophe: 35 
Verse: a       
მათსა ძლევსა   და აწ რჩევასა
Verse: c       
გაეამაყნეს   ალაღებულად.
Strophe: 36 
Verse: a       
უთხარ მთავართა   ესე: "ჰავართა
Verse: c       
მათ ზედა განმჴნდენ   გასაჴრმლებულად!"


Canto: 13 
Strophe: 37 
Verse: a       
ურიცხვი ერი,   მოყმე და ბერი
Verse: c       
წამო-ცა-ვიდეს   ამჴედრებულად.
Strophe: 38 
Verse: a       
არ ზარ-მოსულსა   ეთქვა მოსულსა:
Verse: c       
"ქაფარსა ნახავთ   გაბასრებულად!"
Strophe: 39 
Verse: a       
იტყოდა: "ვჰკადრე,   მე შევქმენ ადრე
Verse: c       
მათი ქვეყანა   მოოჴრებულად".
Strophe: 40 
Verse: a       
რა გესმა მშვიდსა,   საქმესა შვიდსა
Verse: c       
ჴელ-ჰყავ სიბრძნითა   არ შფოთებულად.


Canto: 14 
Strophe: 41 
Verse: a       
უბრძანე სპათა:   "ლხინად ვლი სჯათა,
Verse: c       
რომლისაგან ვჩანთ   ნათელ-ღებულად!"
Strophe: 42 
Verse: a       
განამჴნენ მჴნენი,   თავის კლვად მთნენი,
Verse: c       
თქვენთა სჯულთათვის   სისხლ-წამებულად.
Strophe: 43 
Verse: a       
დაასკვნეს ომი.   წაუძღვა ლომი
Verse: c       
დავით დავითის   მიბაძვებულად,
Strophe: 44 
Verse: a       
მჴნედ და სვიანად,   აგარიანად;
Verse: c       
არა განრისხდა   გაზი ვსებულად.


Canto: 15 
Strophe: 45 
Verse: a       
ელნი ელნობდეს,   ვინ სოგრატ ბრძნობდეს,
Verse: c       
იგია მისთვის   შემსგავსებულად;
Strophe: 46 
Verse: a       
გინა უმიროს,   გულსა უგმიროს,
Verse: c       
ვის ძალ-აქვს ცნობა   განმარტებულად,
Strophe: 47 
Verse: a       
ანუ ენოსა.   მე უენოსა
Verse: c       
რად ვინ მაბრალებს   ვთქვა დაკლებულად?
Strophe: 48 
Verse: a       
მათ რომე წიგნნი   გასცნეს ჟამისნი,
Verse: c       
მცნობნი მით იქმნენ   განცვიფრებულად.


Canto: 16 
Strophe: 49 
Verse: a       
მოუჴდეს ზედა,   რა ზედი-ზედა
Verse: c       
ცხენს ლომი მელებრ   დაჯაბნებულად,
Strophe: 50 
Verse: a       
მართ ვითა ნახეს,   მით ივაგლახეს,
Verse: c       
თავი მცდრადა ქმნეს,   ცნობა-ვნებულად.
Strophe: 51 
Verse: a       
მათგანვე ივნეს,   მით განიბნივნეს,
Verse: c       
განდრკეს მეოტნი   განრიდებულად;
Strophe: 52 
Verse: a       
თანა-მეყოფნი   წარვიდეს მსრბოლნი,
Verse: c       
შეიქმნა შიში   ზარ-აღებულად.


Canto: 17 
Strophe: 53 
Verse: a       
მან იქალაქა.   აღსრულდა აქა
Verse: c       
შენით აღთქმული   თვით ქადებულად.
Strophe: 54 
Verse: a       
თქვენგანმან ოცმან,   ბევრისა მჴოცმან,
Verse: c       
სძლო მათთა სპათა   დამეტებულად.
Strophe: 55 
Verse: a       
არ იცის ერთმან   ათასი, ერთმან
Verse: c       
მით წარიქცივნა   მიდევნებულად.
Strophe: 56 
Verse: a       
მოჰმადის ტომნი   უკრავ-უომნი
Verse: c       
მოსრნეს, მოსწყვიდნეს   განქიქებულად.


Canto: 18 
Strophe: 57 
Verse: a       
აღივსნეს ტყვითა,   ლარ-პირუტყვითა,
Verse: c       
არ დარჩა კაცი   არ შოებულად.
Strophe: 58 
Verse: a       
ეზინკას მფლობი,   არ შენაფლობი,
Verse: c       
სეგორს დამქცევად   ჰგავს შესწრებულად.
Strophe: 59 
Verse: a       
უარ-ყვეს თნებით:   "არ მოვეთ ნებით,
Verse: c       
ვიყავთ უნებლივ   მო[ცთუ]ნებულად".
Strophe: 60 
Verse: a       
გვესმინა, სითგან   იქმნეს დღესითგან
Verse: c       
მოჰმადიანნი   მოყვანებულად.


Canto: 19 
Strophe: 61 
Verse: a       
ჩვენ, ერნი შენნი,   შენ მიერ შენნი,
Verse: c       
ერთ-ჴმობით ვიტყვით   განმარტებულად:
Strophe: 62 
Verse: a       
"რა არს-ქმნა იყოს,   ვირე თვით იყოს,
Verse: c       
ღმერთმან თქვენცა გყვნეს   ძითურთ გებულად".
Strophe: 63 
Verse: a       
საულს მეფობა   ართო, მეფობა
Verse: c       
დავითს მიჰმადლა   შეფიცებულად.
Strophe: 64 
Verse: a       
შენგან იშვების,   პირველ შიშვლდების
Verse: c       
სამოთხესავე   კვალად შვებულად.
Next partThis text is part of the TITUS edition of Tamariani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 31.10.2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.