TITUS
Abdulmesiani
Part No. 2
Previous part

Part: I 
I


Canto: 4 
Strophe: 1 
Verse: a       ვიწყო-ღა ქებად,   ძვილ შეკადრებად:
Verse: c       
მსმენელთ ვაუწყო   ქვეყნის მპყრობელი,
Strophe: 2 
Verse: a       
მჴნე, ლმობიერი,   ქველი, ძლიერი,
Verse: c       
ჰაეროვანი,   მტკიცედ მფლობელი,
Strophe: 3 
Verse: a       
შარავანდ-გმირი,   ორგულთ გამგმირი,
Verse: c       
მტერთა ქვესკნელად   დამამხობელი,
Strophe: 4 
Verse: a       
რიტორი, ბრძენი,   მეფეთა ძენი,
Verse: c       
ასპარეზთა ზედ   მსპარაზნობელი.

Canto: 5 
Strophe: 1 
Verse: a       
დავითისადა   დავით ისადა,
Verse: c       
ეფუცა უფალს   სიტყვა-მტკიცედა:
Strophe: 2 
Verse: a       
"ნაშობნი შენნი,   შენ მიერ შენნი,
Verse: c       
დავსვა მსაჯულად   საყდართა ზედა".
Strophe: 3 
Verse: a       
ესე მისით-ა,   ესე მისითა
Verse: c       
კურთხევით უფლებს   ძალთა შემწედა.
Strophe: 4 
Verse: a       
ქამით მორჩი!   აქა მით მორჩი
Verse: c       
სატუხელებრსა,   ართუ არედ-ა.

Canto: 6 
Strophe: 1 
Verse: a       
არ იონათან,   არიო ნათან,
Verse: c       
ვინ ქმნა მას ზედა   ზეთ-მცხებელობა;
Strophe: 2 
Verse: a       
დაცხრა, დაყუდნა,   მისგან განცუდნა
Verse: c       
უგმილთა ბორგით   ზარ-მცემელობა.
Strophe: 3 
Verse: a       
დავით ძლიერი,   მჴნედ საშინელი,
Verse: c       
უფლებს და მთავრობს   ურჩთ-შემწველობა.
Strophe: 4 
Verse: a       
ვგონებ მაქსიმედ:   ჩემთვის მაქს იმედ -
Verse: c       
მისგან სჯულისა   დამბეჭდველობა.

Canto: 7 
Strophe: 1 
Verse: a       
ჴმობს ღმერც ხალისად,    მერცხალისად
Verse: c       
ჴმა-ტკბილ-მჴმობარედ   იადონისად;
Strophe: 2 
Verse: a       
ნაძვი ლიბანით,   სარო ერმონით,
Verse: c       
ფინიკად ზრდილი   ენაგდიმისად,
Strophe: 3 
Verse: a       
ნერგად ვარდისად   იერიქოსად -
Verse: c       
სხვამც რა ვაჴსენო   მსგავსად ამისად?
Strophe: 4 
Verse: a       
ასაფიც არი    საფიცარი,
Verse: c       
დამამტკიცარი   წინასწარისად!

Canto: 8 
Strophe: 1 
Verse: a       
ბოლოქ-ბოლოქად,   მყის სასალუქად
Verse: c       
ბრძენი რიტორებს   მისთვის სამოთხით:
Strophe: 2 
Verse: a       
"მირონ-გუნდრუკად,   შტაჴსად, კასიად,
Verse: c       
თაფლად, მანანად,   სძედ თქვეს სიპოხით,
Strophe: 3 
Verse: a       
ოქროდ სემურად,   მურად ქამურად,
Verse: c       
ალვად, კინამოდ,   სარდა-სარო ხით.
Strophe: 4 
Verse: a       
ნარგიზ-ლავროტი,   ია-მაკროტი
Verse: c       
მისთვის ამსგავსეს,   რომ არს სამოთხით".

Canto: 9 
Strophe: 1 
Verse: a       
გავსილო ამით,   ჰგავ, სილოამით
Verse: c       
შეცოდებისა   ბიწთა წარმრღვნელად
Strophe: 2 
Verse: a       
ვმოწმობ სულებსა   დას-დასულებსა,
Verse: c       
სამარადისოდ   სჩნდე განუხრწნელად.
Strophe: 3 
Verse: a       
მჴნე ხარ ასური,   მჭვრეტთა ასური,
Verse: c       
ალვის ხე-ტანი   რტო-განფენილად.
Strophe: 4 
Verse: a       
გხედვენ რა ღამით,   მოსრნე რაღამით,
Verse: c       
მიწევნულ იქმნენ   თვით სიკვდიდ-ქმნილად.

Canto: 10 
Strophe: 1 
Verse: a       
მზრდელ არს მონათა:   ზეცით მონათა
Verse: c       
ივლისის მზემან   ზედ ლომსა ჯდომით.
Strophe: 2 
Verse: a       
ტომნი და ერნი,   ყრმანი და ბერნი
Verse: c       
ადიდებდიან   შვებით და ხლდომით.
Strophe: 3 
Verse: a       
არიან მჴეცნი,   მთანი და ბორცვნი,
Verse: c       
მაღნარნი, ველნი   მისთვის შევრდომით.
Strophe: 4 
Verse: a       
შემუსრავს, შეფქვავს,   თხემსა ვის ერქვას
Verse: c       
ჭურად ჩაფხუტი,   ორგულთ მიწდომით.

Canto: 11 
Strophe: 1 
Verse: a       
თამარ მეფესა,   მტერთ სისხლ-მჩქეფესა,
Verse: c       
უკვდავთ წყაროსა,   ცის სამყაროსა,
Strophe: 2 
Verse: a       
სხვათა მძლეველსა,   თვით უძლეველსა,
Verse: c       
კისკასად მქცევსა,   ტანად საროსა,
Strophe: 3 
Verse: a       
მზედ სახოვანსა,   თვით ახოვანსა,
Verse: c       
ერთგულთა ჴსნილ-ჰყოფს,   მტერთ ესაროსა.
Strophe: 4 
Verse: a       
მნედ მისთვის ვიყო,   სული განვიყო,
Verse: c       
უფალსა ჩემსა   რამც გამყაროსა!
   
Canto: 12 
Strophe: 1 
Verse: a       
აქვს მას დაბეჭდვით,   სმენით და ხედვით
Verse: c       
"სიბრძნის დასაბამ--   შიში უფლისა".
Strophe: 2 
Verse: a       
ნათელი, წრფელი,   უხრწნელ-მყოფელი,
Verse: c       
შემწყნარებელი   დავრდომილის-ა.
Strophe: 3 
Verse: a       
ცუდ-ყვნის მან მტერნი,   ორგულთა ერნი,
Verse: c       
საჴმილმან ვით ქმნის   ძალი ცვილისა.
Strophe: 4 
Verse: a       
მოსე და არონ   თხემსა დაარონ
Verse: c       
მას ალაბასტრი   ნელსაცხებლისა.

Canto: 13 
Strophe: 1 
Verse: a       
უსწრო ხარანით,-   გაიხარანით! -
Verse: c       
მწიკვლისა მკლებ არს,   არ დამმატ ის-ა.
Strophe: 2 
Verse: a       
მსგავს მანტისა,   არ ამანტისა,
Verse: c       
უფროს მტკიცეობს   ანდამატისა,
Strophe: 3 
Verse: a       
უფალთ მთავარი,   მჭერ სამთავ არი
Verse: c       
სამსაჯულოსა   სრულად მათისა;
Strophe: 4 
Verse: a       
სწორად არს მზისა,   კირჩხიბსა ზისა,
Verse: c       
მთა ვერად სწორავს   არარატისა.

Canto: 14 
Strophe: 1 
Verse: a       
მადლისა პური,   სიბრძნის სადგური,
Verse: c       
მჴედარი ღმრთისა   სამ-ხატოვნისა;
Strophe: 2 
Verse: a       
უზვერლებითა,   სურნელებითა
Verse: c       
მსგავს არს წმიდისა   სამირონისა.
Strophe: 3 
Verse: a       
ყნოსა შროშანთა,   მღერა შროშანთა,
Verse: c       
ჴმანი ცუდ-იქმნეს   საფირონისა,
Strophe: 4 
Verse: a       
ქვეყნისა ზღვარი -   ჩრდილო და ბღვარი
Verse: c       
დავლონ, ვის ძალ-უც   მისებრ პოვნისა?

Canto: 15 
Strophe: 1 
Verse: a       
ზირაქს კრონოსით,   ზინონს ენოსით
Verse: c       
სწავლა დაებმის,   ბრგვნილ-ჰყოფს ენითა,
Strophe: 2 
Verse: a       
ამათ ძალითა   რომ ათძალითა
Verse: c       
ორღანო უძნონ,   ებან ებნითა.
Strophe: 3 
Verse: a       
უთრუთ-საამით   ზაალსა ამით
Verse: c       
განქიქებულ-ჰყოფს   ძლიერებითა.
Strophe: 4 
Verse: a       
სალიმ და თური,   ძლით უკეთური,
Verse: c       
როსტომ, ვერა ვცან,   სწორავს თუ რითა?Next partThis text is part of the TITUS edition of Abdulmesiani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 31.10.2007. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.