TITUS
Khanmeti Gospels A89/A844
Part No. 3
Previous part

Chapter: 7  
7. 4-29

Ms. page: A-844_093R1   [A-844_093R1]


Paragraph: 4   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1     ႭჃႠႪႱႠ ႸႨႣႠ ႢႨႺ
   
[თ]ოჳალსა შიდა გიც

Paragraph: 5   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႰႢႭჃႪႭ ႠႶႫႭႨႶႤ
   
[ო]რგოჳლო აღმოიღე

Line of ms.: 2    
ႨႰႥႤႪႠႣ ႣႨႰჁ ႤႢႤ
   
[პ]ირველად დირჱ ეგე

Line of ms.: 3    
ႭჃႠႪႨႱႠႢႠႬ ႸႤႬႨႱႠ
   
[თ]ოჳალისაგან შენისა

Line of ms.: 4    
Ⴀ ႫႠႸႨႬ ႾႨႾႨႪႭ ႠႶ
   
[დ]ა მაშინ ხიხილო აღ/[მ]ოღებად

Line of ms.: 5    
ႭႶႤႡႠႣ ႼႭჃႤႪႨ Ⴇ
   
წოჳელი თ/[ოჳ]ალისაგან

Line of ms.: 6    
ႭჃႠႪႨႱႠႢႠႬ ႻႫႨႱႠ ႸႤ
   
ძმისა შე/ნისა

Line of ms.: 7    
ႬႨႱႠ
   


Paragraph: 6   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႭჃ ႫႨႾႺႤႫႧ ႱႨႼႫႨႣႤ
   
[ნ]ოჳ მიხცემთ სიწმიდე/სა

Line of ms.: 2    
ႱႠ ႻႠႶႪႧႠ ႬႭჃႺႠ
   
ძაღლთა ნოჳცაMs. page: A-844_092V1   [A-844_092V1]


Line of ms.: 3    
ႠႾႭჃႣႤႡႧ ႫႠႰႢႠ
   
[დ]ახოჳდებთ მარგა/[ლ]იტსა

Line of ms.: 4    
ႨႲႱႠ ႧႵ~ႬႱႠ Ⴜ~Ⴄ ႶႭႰ
   
თქ(ოჳე)ნსა წ(ინაშ)ე ღორ/[თა]

Line of ms.: 5    
ႧႠ ႣႠ ႫႭႢႤႵႺႤႬ ႣႠ
   
და მოგექცენ და

Line of ms.: 6    
ႢႠႬႢႾႤႧႵႣႤႬ ႧႵ~Ⴌ
   
[განგ]ხეთქდენ თქ(ოჳე)ნ

Paragraph: 7   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႾႨႧႾႭႥႣႨႧ ႣႠ ႫႭႢႤ
   
[ხი]თხოვდით და მოგე/[ც]ეს

Line of ms.: 2    
ႤႱ ႧႵ~ ႾႤႨႤႡႣႨႧ
   
თქ(ოჳე)[ნ] ხე[ძ]იებდით

Line of ms.: 3    
Ⴀ ႾႮႭႭႧ ႾႨႰႤႩ
   
[დ]ა ხპოოთ ხირეკ/[დით]

Line of ms.: 4    
ႣႨႧ ႣႠ ႢႠႬႢႤႶႭႱ ႧႵ~Ⴌ
   
და განგეღოს თქ(ოჳე)ნMs. page: A-844_093R2   [A-844_093R2]


Paragraph: 8   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
Ⴐ~ Ⴗ~ႪႨ Ⴐ~ႪႨ ႾႨႧႾႭႥႬ
   
რ(ამეთოჳ) ყ(ოვე)ლი რ(ომე)ლი ხითხოვნ

Line of ms.: 2    
ႫႨႨႶႨႱ ႣႠ Ⴐ~ႪႨ ႾႤႻႨ
   
მიიღის და რ(ომე)ლი ხეძი/ებნ

Line of ms.: 3    
ႤႡႬ ႮႭႥႨႱ ႣႠ
   
პოვის და

Line of ms.: 4    
Ⴐ~ႪႨ ႾႨႰႤႩႬ ႢႠႬႾႤႶႨႱ
   
რ(ომე)ლი ხირეკნ განხეღის

Paragraph: 9   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႾႨႷႭႱ ႫႤ ႥႨႬ ႧႵ~ႬႢႠႬႨ
   
ხიყოს მე ვინ თქ(ოჳე)ნგანი

Line of ms.: 2    
ႩႠႺႨ Ⴐ~ႪႨ ႾႧႾႭႥႣႤႱ
   
კაცი რ(ომე)ლი ხთხოვდეს

Line of ms.: 3    
ႻჁ ႧჃႱႨ ႮႭჃႰႱႠ
   
ძჱ თჳსი პოჳრსა

Line of ms.: 4    
ႵႥႠჂ ႬႭჃ ႫႨႾႺႤႱႠ
   
ქვაჲ ნოჳ მიხცესა

Paragraph: 10   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႫႠႱ \ ႠႬႭჃ ႧႭჃ
   
მას \ ანოჳ თოჳ

Line of ms.: 2    
ႧႤႥႦႱႠ ႾႧႾႭႥႣႤႱ
   
თევზსა ხთხოვდესMs. page: A-844_092V2   [A-844_092V2]


Line of ms.: 3    
ႢႭჃႤႪႨ ႬႭჃ ႫႨႾႺႤႱႠ
   
გოჳელი ნოჳ მიხცესა

Paragraph: 11   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႭჃႩႭჃႤႧႭჃ ႧႵ~Ⴌ ႭჃ
   
ოჳკოჳეთოჳ თქ(ოჳე)ნ ოჳ/კეთოჳრთა

Line of ms.: 2    
ႩႤႧႭჃႰႧႠ ႾႨႺႨႧ
   
ხიცით

Line of ms.: 3    
ႬႨႽႨႱႠ ႩႤႧႨႪႨႱႠ ႫႨ
   
ნიჭისა კეთილისა მი/ცემაჲ

Line of ms.: 4    
ႺႤႫႠჂ ႸႥႨႪႧႠ ႫႠႧ
   
შვილთა მათ

Line of ms.: 5    
ႧႵ~ႬႧႠ ႰႠႭႣႤႬ
   
თქ(ოჳე)ნთა რაოდენ

Line of ms.: 6    
ႠႰႠ ႾႭჃႴႰႭჂႱ ႫႠ
   
არა ხოჳფროჲს მა/მამან

Line of ms.: 7    
ႫႠႫႠႬ ႧႵ~ႬႫႠႬ
   
თქ(ოჳე)ნმანMs. page: A-844_093V1   [A-844_093V1]


Line of ms.: 8    
ႦႤႺႠႧႠႫႠႬ ႫႭႾႺႤႱ
   
ზეცათამან მოხცეს

Line of ms.: 9    
ႩႤႧႨႪႨ Ⴐ~ႪႬႨ ႾႧႾႭႥ
   
კეთილი რ(ომე)ლნი ხთხოვ/დენ

Line of ms.: 10    
ႣႤႬ ႫႠႱ
   
მას

Paragraph: 12   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
Ⴗ~ႪႨႥႤ ႰႠჂႺႠ ႢႬႤႡႠ
   
ყ(ოვე)ლივე რაჲცა გნება/ვს

Line of ms.: 2    
ႥႱ ႰႠჂႫႺႠ ႢႨႷႥႤႱ
   
რაჲმცა გიყვეს

Line of ms.: 3    
ႧႵ~Ⴌ ႩႠႺႧႠ ႤႢႰႤႺႠ
   
თქ(ოჳე)ნ კაცთა ეგრეცა

Line of ms.: 4    
ႧႵ~Ⴌ ႾႷႭႴႣႨႧ ႫႠႧႠ
   
თქ(ოჳე)ნ ხყოფდით მათა

Line of ms.: 5    
ႫႨႫႠႰႧ Ⴐ~ ႤႢႰႤ ႠႰႱ
   
მიმართ რ(ამეთოჳ) ეგრე არს

Line of ms.: 6    
ႸႿႭჃႪႨ ႣႠ ႼႨႬႠႼႠႰ
   
შჯოჳლი და წინაწარ/მეტყოჳელნი

Line of ms.: 7    
ႫႤႲႷႭჃႤႪႬႨ
   


Paragraph: 13   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႸႤႥႨႣႭႣႤႧ ႨႼႰႭႱႠ
   
შევიდოდეთ იწროსაMs. page: A-844_092R1   [A-844_092R1]


Line of ms.: 2    
ႫႠႱ ႡႽႤႱႠ Ⴐ~ ႴႠႰ
   
მას ბჭესა რ(ამეთოჳ) ფარ/თო

Line of ms.: 3    
ႧႭ ႠႰႱ ႡႽჁ ႣႠ ႥႰ
   
არს ბჭჱ და ვრ/ცელ

Line of ms.: 4    
ႺႤႪ ႠႰႱ ႢႦႠჂ Ⴐ~Ⴌ
   
არს გზაჲ რ(ომელმა)ნ

Line of ms.: 5    
ႫႨႾႨႷႥႠႬႨႱ ႼႠႰႱႠ
   
მიხიყვანის წარსა/წყმედელად

Line of ms.: 6    
ႼႷႫႤႣႤႪႠႣ ႣႠ Ⴋ
   
და მ/რავალნი

Line of ms.: 7    
ႰႠႥႠႪႬႨ ႸႤႥႪႤႬႠႬ
   
შევლენან

Paragraph: 14   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႫႨႤႰ \ Ⴐ~ ႨႼႰႭ ႠႰႱ
   
მიერ \ რ(ამეთოჳ) იწრო არსMs. page: A-844_093V2   [A-844_093V2]


Line of ms.: 2    
ႡႽჁ ႣႠ ႼႭჃႪႨႪ ႢႦႠჂ
   
ბჭჱ და წოჳლილ გზ[აჲ]

Line of ms.: 3    
Ⴐ~Ⴌ ႫႨႾႨႷႥႠႬႨႱ ႺႾႭႥ
   
რ(ომელმა)ნ მიხიყვანის ცხ[ოვ]/რებად

Line of ms.: 4    
ႰႤႡႠႣ ႣႠ ႫႺႨႰႤႣ
   
და მცირედ [ა]/რიან

Line of ms.: 5    
ႰႨႠႬ Ⴐ~ႪႧႠ ႮႭႭ
   
რ(ომე)ლთა პოო[ნ]

Line of ms.: 6    
ႨႢႨ
   
იგი

Paragraph: 15   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႤႩႰႻႠႪႤႬႨႧ ႺႰႭჃႥ
   
ხეკრძალენით ცრ[ოჳვ]-/წინაწარმეტყოჳელ-

Line of ms.: 2    
ႼႨႬႠႼႠႰႫႤႲႷႭჃႤႪ
   


Line of ms.: 3    
ႧႠ ႫႠႧႢႠႬ ႰႪ~ႬႨ ႫႭ
   
თა მათგან რ(ომე)ლნი [მო]/ვიდოდიან

Line of ms.: 4    
ႥႨႣႭႣႨႠႬ ႧႵ~ႬႣႠ
   
თქ(ოჳე)ნდა

Line of ms.: 5    
ႱႠႫႭႱႪႨႧႠ ႺႾႭႥႠႰ
   
სამოსლითა ცხოვ[არ]/თაჲთაMs. page: A-844_093R2   [A-844_093R2]


Line of ms.: 6    
ႧႠჂႧႠ Ⴞ~ ႸႨႬႠႢႠႬ
   
ხ(ოლო) შინაგან

Line of ms.: 7    
ႠႰႨႠႬ ႫႢႤႪႬႨ ႫႲ
   
არიან მგელნი მტ[ა]/ცებელნი

Paragraph: 16   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႺႤႡႤႪႬႨ \ ႬႠႷႭႴႨ
   
\ ნაყოფი[ს]ა

Line of ms.: 2    
ႫႠႧႨႱႠႢႠႬ ႾႨႺႬႬႤ
   
მათისაგან ხიცნნე[თ]

Line of ms.: 3    
ႨႢႨႬႨ
   
იგინი

Line of ms.: 4    
Ⴍ ႬႭჃ ႨႱႧႭჃႪႬႨႠႬ
   
მო-ნოჳ-ისთოჳლნი[ან]

Line of ms.: 5    
ႤႩႠႪႧႠႢႠႬ ႷႭჃႰ
   
ეკალთაგან ყოჳრ/[ძენი]

Line of ms.: 6    
ႻႤႬႨ ႠႬႭჃ ႩႭჃႰႭჂႱ
   
ანოჳ კოჳრ[ოჲს]/თავთაგანMs. page: A-89_016R1   [A-89_016R1]


Line of ms.: 7    
ႧႠႥႧႠႢႠႬ ႪႤႶჃ
   
ლეღჳ

Paragraph: 17   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
Ⴗ~Ⴌ ႾႤႫႠႬ ႩႤႧႨႪႫႠႬ
   
ყ(ოველმა)ნ ხემან კეთილმან

Line of ms.: 2    
ႬႠႷႭႴႨ ႩႤႧႨႪႨ ႢႠ
   
ნაყოფი კეთილი გა/მოიღ[ის]

Line of ms.: 3    
ႫႭႨႶႨႱ Ⴞ~ . . .
   
ხ(ოლო) . . .

Line of ms.: 4    
. . . . . . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . . . . . .

Line of ms.: 5    
. . . . . . . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Line of ms.: 6    
. . . . . . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . . . . . .

Line of ms.: 7    
. . . . . . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . . . . . .

Paragraph: 18   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
. . . . . . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . . . . . .Ms. page: A-89_023V1   [A-89_023V1]


Line of ms.: 2    
ႿႤႰႩႭჃႠႪႱႠ ႩႤႧႨ
   
ჯერკოჳალსა კეთი/ლისა

Line of ms.: 3    
ႪႨႱႠ ႬႠႷႭႴႨႱႠ ႢႠ
   
ნაყოფისა გა/მოღებად

Paragraph: 19   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႫႭႶႤႡႠႣ \ Ⴗ~ႪႨ ႾჁ
   
\ ყ(ოვე)ლი ხჱ

Line of ms.: 2    
ႠႰႠ ႬႠႷႭႴႨႱႠ ႩႤ
   
არა ნაყოფისა კე/თილისაჲ

Line of ms.: 3    
ႧႨႪႨႱႠჂ ႫႭႾႨႩႭჃႤ
   
მოხიკოჳე/თოს

Line of ms.: 4    
ႧႭႱ ႣႠ ႺႤႺႾႪႧႠ
   
და ცეცხლთა

Paragraph: 20   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႣႠႾႤႣႥႠႱ \ ႠႼ ႭჃ
   
დახედვას \ აწ ოჳ/კოჳეMs. page: A-89_016R2   [A-89_016R2]


Line of ms.: 2    
ႩႭჃႤ ႬႠႷႭႴႨႱႠ ႫႠ
   
ნაყოფისა მა/თისაგან

Line of ms.: 3    
ႧႨႱႠႢႠႬ . . .
   
. . .

Paragraph: 21   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႰႠ . . . ႫႰႵႭჃႠႱ
   
არა . . . მრქოჳას

Line of ms.: 2    
ႫႤ Ⴍ~Ⴍ Ⴍ~Ⴍ ႸႤႥႨႣႤႱ
   
მე ო(ჳფალ)ო ო(ჳფალ)ო შევიდეს

Line of ms.: 3    
ႨႢ . . .
   
იგ[ი] . . .

Line of ms.: 4    
. . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . .

Line of ms.: 5    
. . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . .

Line of ms.: 6    
. . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . .

Line of ms.: 7    
. . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . .

Paragraph: 22   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
. . . . . . . . .
   
. . . . . . . . .Ms. page: A-89_023V2   [A-89_023V2]


Line of ms.: 2    
. . . . ႱႠႾႤႪႨ
   
. . . . სახელი/თა

Line of ms.: 3    
ႧႠ ႸႤႬႨႧႠ ႥႼႨႬႠႼ
   
შენითა ვწინაწ/არმ[ეტ]ყოჳელებდით

Line of ms.: 4    
ႠႰႫႤႲႷႭჃႤႪႤႡႣႨႧ
   


Line of ms.: 5    
ႣႠ ႱႠႾႤႪႨႧႠ ႸႤႬႨႧႠ
   
და სახელითა შენითა

Line of ms.: 6    
ႤႸႫႠႩႧႠ ႢႠႬႥႠႱ
   
ეშმაკთა განვას/ხემდით

Line of ms.: 7    
ႾႤႫႣႨႧ ႣႠ ႱႠႾႤႪႨ
   
და სახელი/თა

Line of ms.: 8    
ႧႠ ႸႤႬႨႧႠ ႻႠႪႧႠ
   
შენითა ძალთა

Line of ms.: 9    
ႫႰႠႥႠႪႧႠ ႾჃႵႫႭႣႤႧ
   
მრავალთა ხჳქმოდეთMs. page: A-89_023R1   [A-89_023R1]


Paragraph: 23   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႫႠႸႨႬ ႾႰႵႭჃ~Ⴀ ႫႠႧ Ⴅ~Ⴃ
   
მაშინ ხრქოჳა მათ ვ(ითარმე)დ

Line of ms.: 2    
ႠႰႠႱႠႣႠ ႢႨႺႭႣႤႬ
   
არასადა გიცოდენ

Line of ms.: 3    
ႧႵ~Ⴌ ႢႠႬႫႤႸႭႥႰႤႬႨႧ
   
თქ(ოჳე)ნ განმეშოვრენით

Line of ms.: 4    
ႹႤႫႢႠႬ Ⴗ~ႪႬႨ ႫႭႵႫႤႣ
   
ჩემგან ყ(ოვე)ლნი მოქმედ/ნი

Line of ms.: 5    
ႬႨ ႭჃႸႿႭჃႪႭႤႡႨႱႠႬႨ
   
ოჳშჯოჳლოებისანი

Paragraph: 24   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
~Ⴌ Ⴐ~Ⴌ ႨႱႫႨႬႬႤႱ ႱႨႲႷႭჃႠ
   
ყ(ოველმა)ნ რ(ომელმა)ნ ისმინნეს სიტყოჳა/ნი

Line of ms.: 2    
ႬႨ ႤႱႤ ႹႤႫႬႨ ႣႠ ႷႭჃ
   
ესე ჩემნი და ყოჳ/ნეს

Line of ms.: 3    
ႬႤႱ ႨႢႨႬႨ ႾႤႫႱႢႠႥႱႭႱ
   
იგინი ხემსგავსოს

Line of ms.: 4    
ႨႢႨ ႩႠႺႱႠ ႫႠႱ ႡႰႻႤႬ
   
იგი კაცსა მას ბრძენ/[სა]

Line of ms.: 5    
ႱႠ . . . . . . . . . . . .
   
. . . . . . . . . . . .Ms. page: A-89_016V1   [A-89_016V1]


Paragraph: 25   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႧჃႱႨ ႩႪႣႤႱႠ... \ ႣႠ
   
თჳსი კლდ[ესა]... \ და

Line of ms.: 2    
ႢႠႰႣႠႫႭჄႣႠ ႼჃႫႠჂ
   
გარდამოჴდა წჳმაჲ

Line of ms.: 3    
ႣႠ ႼႠႰႫႭႾႤႺႬႤႱ ႫႣႨ
   
და წარმოხეცნეს მდი/ნარენი

Line of ms.: 4    
ႬႠႰႤႬႨ ႣႠ ႵႰႭႣႤႱ
   
და ქროდეს

Line of ms.: 5    
ႵႠႰႬႨ ႣႠ ႾႤႺႬႤႱ ႱႠႾႪ
   
ქარნი და ხეცნეს სახლ/სა

Line of ms.: 6    
ႱႠ ႫႠႱ ႣႠ ႥႤႰ ႣႠႾႤ
   
მას და ვერ დახე/ცა

Line of ms.: 7    
ႺႠ Ⴐ~ ႣႠႫႷႠႰႤႡႭჃႪ
   
რ(ამეთოჳ) დამყარებოჳლ

Line of ms.: 8    
ႾႨႷႭ ႨႢႨ ႩႪႣႤႱႠ Ⴆ~Ⴀ
   
ხიყო იგი კლდესა ზ(ედ)აMs. page: A-89_023R2   [A-89_023R2]


Paragraph: 26   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
Ⴀ Ⴗ~ႪႱႠ Ⴐ~ႪႱႠ ႾႤႱႫႤႬ
   
და ყ(ოვე)ლსა რ(ომე)ლსა ხესმენ

Line of ms.: 2    
ႱႨႲႷႭჃႠႬႨ ႤႱႤ ႹႤႫႬႨ
   
სიტყოჳანი ესე ჩემნი

Line of ms.: 3    
ႣႠ ႠႰႠ ႷႥႬႤႱ ႨႢႨႬႨ
   
და არა ყვნეს იგინი

Line of ms.: 4    
ႾႤႫႱႢႠႥႱႭႱ ႨႢႨ ႩႠႺ
   
ხემსგავსოს იგი კაც/სა

Line of ms.: 5    
ႱႠ ႺႭႴႱႠ Ⴐ~Ⴌ ႠႶႠႸჁ
   
ცოფსა რ(ომელმა)ნ აღაშჱ/ნა

Line of ms.: 6    
ႬႠ ႱႠႾႪႨ ႧჃႱႨ ႫႵჃႸႠ
   
სახლი თჳსი მქჳშა/სა

Paragraph: 27   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႱႠ Ⴆ~Ⴀ \ ႣႠ ႢႠႰႣႠႫႭჄ
   
ზ(ედ)ა \ და გარდამოჴ/და

Line of ms.: 2    
ႣႠ ႼჃႫႠჂ ႣႠ ႠႶႣႢႤႱ
   
წჳმაჲ და აღდგეს

Line of ms.: 3    
ႫႣႨႬႠႰႤႬႨ ႣႠ ႵႰႭ
   
მდინარენი და ქრო/დეს

Line of ms.: 4    
ႣႤႱ ႵႠႰႬႨ ႣႠ ႾႤႺႬႤႱ
   
ქარნი და ხეც[ნეს]Ms. page: A-89_016V2   [A-89_016V2]


Line of ms.: 5    
ႱႠႾႪႱႠ ႫႠႱ ႣႠ ႣႠႾ
   
სახლსა მას და დახ[ე]/ცა

Line of ms.: 6    
ႺႠ ႣႠ ႾႨႷႭ ႣႠႺႤ
   
და ხიყო დაცე/მაჲ

Line of ms.: 7    
ႫႠჂ ႨႢႨ ႫႨႱႨ ႣႨႣ Ⴔ~Ⴃ
   
იგი მისი დიდ ფ(რია)დ

Paragraph: 28   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
Ⴀ ႾႨႷႭ Ⴐ~ႯႱ ႼႠႰႾႠႱ
   
და ხიყო რ(ა)ჟ(ამ)ს წარხას/როჳლნა

Line of ms.: 2    
ႰႭჃႪႬႠ Ⴈ~Ⴣ ႱႨႲႷႭჃႠ
   
ი(ესო)ჳ სიტყოჳა/ნი

Line of ms.: 3    
ႬႨ ႤႱႤ ႾႭჃႩჃႨႰႣႠ ႤႰ
   
ესე ხოჳკჳირდა ერ/სა

Line of ms.: 4    
ႱႠ ႫႠႱ ႱႼႠႥႪႠჂ ႨႢႨ
   
მას სწავლაჲ იგი

Paragraph: 29   Link to adisnt Link to cinant Link to giornt Link to gnt
Line of ms.: 1    
ႫႨႱႨ \ Ⴐ~ ႾႨႷႭ ႨႢႨ
   
მისი \ რ(ამეთოჳ) ხიყო იგიMs. page: A-89_059R1   [A-89_059R1]


Line of ms.: 2    
ႱႼႠႥႪႠႣ ႫႠႧႠ ჄႤႪ
   
სწავლად მათა ჴელ/მწიფე

Line of ms.: 3    
ႫႼႨႴႤ ႣႠ ႠႰႠ Ⴅ~Ⴐ
   
და არა ვ(ითა)რ

Line of ms.: 4    
ႫႼႨႢႬႭႡႠႰႬႨ ႫႠႧႬႨ
   
მწიგნობარნი მათნიNext partThis text is part of the TITUS edition of Khanmeti Gospels A89/A844.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.