TITUS
Leontius Neapolitanus, Vita Symeonis Sali
Part No. 2
Previous part

Chapter: 1  
Paragraph: 5  
Page of ed.: 228  
Line of ed.: 34        და ესრჱთ იყო დაწყებაჲ მონაზონებისა მისისაჲ Page of ms.: 7r  მეფობასა ივსტჳნიანე
Line of ed.: 35     
მეფისა მორწმუნისასა. მოვიდა იერუსალჱმდ ესე წმიდაჲ სჳმეონ
Line of ed.: 36     
დღესასწაულსა ჯუარობისასა, და ჰყვანდა მის თანა ჭაბუკი ერთი სხუაჲ, სახელით
Line of ed.: 37     
იოვანე. და იყვნეს იგინი ასურეთით Page of ms.: 7v  კერძონი და მოილოცნეს
Line of ed.: 38     
წმიდანი ადგილნი თაყუანისსაცემელნი და იყოფოდეს დღე რავდენმე. და
Page of ed.: 229  
Line of ed.: 1     
ვითარცა გარდაჴდა დღესასწაული იგი, მიიქცეს იგინი ერსავე თანა ქალაქადვე
Line of ed.: 2     
თჳსა. და ვითარცა მიიწინეს იგინი იერიქოდ, იხილა იო\ვანე Page of ms.: 8r  მონასტრები
Line of ed.: 3     
იგი, რომელი იყო პირსა ზედა იორდანისასა. და ჰრქუა სჳმეონს: უწყია,
Line of ed.: 4     
ძმაო, ვინ იყოფიან საყოფელთა იმათ, რომელნი არიან პირისპირ ჩუენსა?
Line of ed.: 5     
და მან ჰრქუა: ვინ იყოფიან? მიუგო იოვანე და ჰრქუა: ანგელოზნი Page of ms.: 8v 
Line of ed.: 6     
ღმრთისანი იყოფიან მათ შინა. და დაუკჳრდა სჳმეონს. და ჰრქუა მას სჳმეონ:
Line of ed.: 7     
ვერ შემძლებელ ვართა ხილვად მათდა? ხოლო იოვანე ჰრქუა: უკუეთუ ვიქმნნეთ*3,
Line of ed.: 8     
ვითარცა იგინი, შემძლებელ ვართ ხილვად მათა. და სხდეს იგი\ნი Page of ms.: 9r  (ბ^)
Line of ed.: 9     
ცხენთა ზედა, რამეთუ იყვნეს იგინი მდიდარ ფრიად. და ვითარცა
Line of ed.: 10     
გარდაჰჴდეს იგინი საჴედართა მათთაგან, მისცნეს იგინი მსახურთა მათთა
Line of ed.: 11     
და ჰრქუეს მათ: მივიდოდეთ მცირედ, ვიდრემდის მოგეწინეთ ჩუენცა.

Paragraph: 6  
Page of ed.: 229  
Line of ed.: 12        
და ნებითა ღმრთისაჲთა მიიწ\ინეს Page of ms.: 9v  იგინი გზასა მას, რომელი შთავალს
Line of ed.: 13     
იორდანედ. დადგა იოვანე მას ზედა და ჰრქუა სჳმეონს: ესე გზაჲ მიიყვანებს
Line of ed.: 14     
ცხორებად, ხოლო ესე მეორჱ -- სიკუდილად. იტყოდა მეორესა გზასა
Line of ed.: 15     
შჱგანსა Page of ms.: 10r  გზასა, რომელსა წარვიდეს მოყუასნი მათნი. მოვედ აწ, ვილოცოთ
Line of ed.: 16     
და დავდგეთ თითოეული ჩუენი -- ერთი იორდანისასა და ერთი შეჲგანსა.
Line of ed.: 17     
და წილ ვიგდოთ და, რომელსა ზედაცა გამო\ჴდეს Page of ms.: 10v  წილი, წარვიდეთ
Line of ed.: 18     
გზასა მას, რომელსაცა იგი ზედა დგეს. და მოდრკეს და თაყუანი-სცეს წინაშე
Line of ed.: 19     
ღმრთისა ტირილით და სულთქუმით და თქუეს: უფალო ღმერთო, რომელსა
Line of ed.: 20     
ყოველთა კაცთაჲ გნებავს ცხორებაჲ და Page of ms.: 11r  მეცნიერებასა ჭეშმარიტებისასა
Line of ed.: 21     
მოსლვაჲ, გამოუცხადე ნებაჲ შენი მონათა შენთა. დადგა იოვანე
Line of ed.: 22     
გზასა ზედა შეჲგანსა და სჳმეონ -- გზასა ზედა იორდანისასა, და წილ იგდეს.
Line of ed.: 23     
და Page of ms.: 11v  იყო დაწყებაჲ წილისაჲ იოვანჱსგან. და წარმოაგდო მან ხუთი და
Line of ed.: 24     
მან ხუთი, და ხუდა წილი სჳმეონს. და განმხიარულდეს და დაავიწყდეს ნათესავნი
Line of ed.: 25     
მათნი და ყოველი საცხორებე\ლი Page of ms.: 12r  მათი და შეიტყუბნეს ურთიერთას
Line of ed.: 26     
და წარემართნეს*4 იგინი სიხარულით გზასა მას იორდანისასა.

Paragraph: 7  
Page of ed.: 229  
Line of ed.: 27        
და თითოეული მათი ასწავებდა. და ასწრაფებდეს კეთილისა მიმართ, რამეთუ
Line of ed.: 28     
ეშინოდა Page of ms.: 12v  ერთმანერთისაგან, ნუუკუე*5 დაჰჴსნდეს და უკუნიქცეს.
Line of ed.: 29     
იოვანეს ეშინოდა სჳმეონისგან, ნუუკუე*6 დაჴსნეს იგი სიყუარულმან დედისა
Line of ed.: 30     
თჳსისამან, რამეთუ არა ესუა შვილი მისსა გარეშე. Page of ms.: 13r  და სჳმეონს ეშინოდა
Line of ed.: 31     
იოვანჱსგან სიყუარულისა ცოლისა მისისა, რამეთუ მათ დღეთა ოდენ შეერთო
Line of ed.: 32     
ცოლი ქმნულკეთილი და მდიდარი ფრიად. და იტყოდეს ურთიერთას:
Line of ed.: 33     
რაჲ სარგებელ იყვნენ ჩუენდა Page of ms.: 13v  საქმენი ამის სოფლისანი დღესა მას სარჩელისასა
Line of ed.: 34     
და რაჲ სარგებელ არს ჩუენდა შუენიერებაჲ სიჭაბუკისაჲ და სიმდიდრეჲ?
Line of ed.: 35     
და სჳმეონ ჰრქუა იოვანეს: მე, ძმაო, ვითარცა იცი, არავინ მი\ვის: Page of ms.: 14r 
Line of ed.: 36     
არცა მამაჲ, არცა ძმანი, არცა სხუაჲ ვინ, გარნა დედაჲ ხოლო მარტოჲ.
Line of ed.: 37     
გარნა მეშინის შენგან, ნუუკუე*7 დაგაბრკოლოს გზისა ამისგან სიყუარულმან
Line of ed.: 38     
ცოლისა შენისამან, რომელი შეირთე ჟამსა ამას.

Line of ed.: 39        
და ვითარ იგინი ამას ზ\რახვიდეს, Page of ms.: 14v  მიიწინეს იგინი მონასტრად წმიდისა
Page of ed.: 230  
Line of ed.: 1     
გელასისა. და ესრჱთ ელოცა და აღეთქუა: უფალო ღმერთო ჩუენო, მონასტერი,
Line of ed.: 2     
რომელსა შინა გნებავს, რაჲთა მონაზონ ვიქმნეთ, ვჰპოებთმცა
Line of ed.: 3     
კარსა მისსა განღებულსა. Page of ms.: 15r  და იყო მონასტერსა მას მამასახლისად კაცი
Line of ed.: 4     
წმიდაჲ, სახელით ნიკონ, იქმოდა საკჳრველებათა მრავალთა და აქუნდა
Line of ed.: 5     
მადლი*8 წინაწარმეტყუელებისაჲ. და იხილა მას დღესა შინა კაცი ვინმე, რომელი
Line of ed.: 6     
ეტყოდა: აღ\დეგ Page of ms.: 15v  და განუღე კარი მონასტრისაჲ, რაჲთა შემოვიდენ
Line of ed.: 7     
კრავნი ჩემნი. და ყო ეგრჱთ და განუღო კარი და დაჯდა მას ზედა. და მოვიდეს
Line of ed.: 8     
იგინი და პოვეს კარი განღებული, და მწყემსი ჯდა და ელოდა. და ჰრქუა იოვანე
Line of ed.: 9     
სჳმეონს: Page of ms.: 16r  სასწაული ესე კეთილ არს: კარი განღებული და მწყემსი
Line of ed.: 10     
მჯდომარჱ. და ვითარ მიეახლნეს, ჰრქუა მათ მამასახლისმან: კეთილად მოხუედით,
Line of ed.: 11     
კრავნო ქრისტჱსნო. და მიექცა სჳმეონს და ჰრქუა მას: კეთილად
Line of ed.: 12     
მოხუედ, სალოსო. ათი შენ გხუედა იოვანჱს\გან, Page of ms.: 16v  და იგი მიგელის. ამას ეტყოდა*9
Line of ed.: 13     
სრულ ყოფასა მისსა და მიწევნასა თავსა სათნოებისასა. და შეიწყნარნა
Line of ed.: 14     
იგინი, ვითარცა მივლინებულნი ღმრთისანი, და განუსუენა მათ.

Paragraph: 8  
Page of ed.: 230  
Line of ed.: 15        
და, ვითარცა იყო ხვალისაგან, ჰრქუა მათ მამასახლისმან: Page of ms.: 17r  (გ^) კეთილ
Line of ed.: 16     
არს და მსთუა მოსლვაჲ თქუენი ქრისტჱსა. აწ ნუმცა დაგჴსნის მტერი და
Line of ed.: 17     
ნუცამცა*10 განაცივებს მჴურვალებასა თქუენსა. სრბაჲ თქუენი კეთილ არს,
Line of ed.: 18     
არამედ ნუ დასცხრებით, ვიდრემდის გჳრგჳნოსან იქმნეთ. კეთილად გამოირ\ჩიეთ Page of ms.: 17v 
Line of ed.: 19     
წარუვალი იგი წარმავალისაგან. დაღაცათუ მსახურებაჲ მშობელთაჲ
Line of ed.: 20     
კეთილ არს, არამედ მსახურებაჲ მამისა ზეცათაჲსაჲ უფროჲს არს,
Line of ed.: 21     
და ძმანი სულიერნი უმჯობჱს არიან ჴორციელთა. გესხნეს სოფე\ლსა Page of ms.: 18r 
Line of ed.: 22     
შინა მეგობარნი, არამედ მეგობრობაჲ ანგელოზთაჲ უმჯობჱს არს, რამეთუ
Line of ed.: 23     
შემძლებელ არიან შეწევნად თქუენდა წინაშე ღმრთისა. მიცემაჲ მონაგებთაჲ
Line of ed.: 24     
კეთილ არს და შეწირვაჲ, არამედ არაჲ უფროჲს არს ღმრთისა წინაშე,
Line of ed.: 25     
ვითარცა Page of ms.: 18v  შეწირვაჲ თავისა თჳსისაჲ, საყუარელნო.

Paragraph: 9  
Page of ed.: 230  
Line of ed.: 26        
ამით ესევითარითა წმიდაჲ იგი ასწავებდა და არა უნდა დაცხრომის სიტყჳსა
Line of ed.: 27     
მისგან, რამეთუ ჰხედვიდა თუალთა მათთა, ვითარ-იგი გარდამოადინებდეს
Line of ed.: 28     
ცრემლთა, ვითარცა მდინარეთა. და იყვნეს Page of ms.: 19r  იგინი, ვითარმცა
Line of ed.: 29     
ყოვლადვე არა ესმინა სიტყუაჲ წიგნთაჲ. და შეხედა სჳმეონს და ჰრქუა: ნუ
Line of ed.: 30     
სწუხ სიბერისათჳს დედისა შენისა, რამეთუ შემძლებელ არს ღმერთი
Line of ed.: 31     
ნუგეშინისცემად გულსა მისსა, უფროჲს რომელ ნუგე\შინისცემად Page of ms.: 19v  არს
Line of ed.: 32     
ხილვითა პირისა შენისაჲთა. და, უკუეთუმცა ყოფილიყავ მის თანა, არა უწყი,
Line of ed.: 33     
რომელიმცა უწინარჱს მომკუდარ იყვენით: შენმცა ანუ*11 იგი, და გან-მცა-ხუედით
Line of ed.: 34     
საწუთრ\ოჲსა Page of ms.: 20r  ამისგან. არამცა ვინ გაქუნდა, ვინ გიჴსნნა სატანჯველისა
Line of ed.: 35     
მისგან საუკუნოჲსა. რამეთუ არა სარგებელ არს წინაშე მსაჯულისა
Line of ed.: 36     
არცა მამაჲ, არცა დედაჲ, არცა ცოლი, არცა ძმანი, არცა სხუაჲ ვინ, Page of ms.: 20v 
Line of ed.: 37     
არამედ საქმენი კეთილნი და გულსმოდგინებაჲ ჭეშმარიტი.

Paragraph: 10  
Page of ed.: 230  
Line of ed.: 38        
და მოექცა მერმე იოვანეს და ჰრქუა: და შენ, შვილო ჩემო, ნუ შეიწყნარებ
Line of ed.: 39     
ზრახვათა მტერისათა და დაჰჴსნდები და იტყჳ: ვინ ჰმსახუ\რებდეს Page of ms.: 21r 
Page of ed.: 231  
Line of ed.: 1     
მშობელთა ჩემთა, ანუ ვინ ნუგეშინის-სცეს ცოლსა ჩემსა, ანუ ვინ დაადუმნეს
Line of ed.: 2     
იგინი ტირილისაგან? და უკუეთუმცა დაგეტევნეს იგინი და მისრულ
Line of ed.: 3     
იყვენით მონებად სხჳსა ღმრთისა, რომელსა იგინი არა ჰმსახურებენ, Page of ms.: 21v 
Line of ed.: 4     
არმცა ჯერ-იყო*12 თქუენდა. ხოლო აწ რამეთუ მიგითუალვან იგინი ქრისტესა
Line of ed.: 5     
და შეგიწირვან თავნი თქუენნი ქრისტესა, გიღირს, რაჲთა გრწმენეს, რამეთუ
Line of ed.: 6     
არა დაუტევნეს იგინი და არცა თქუენ. უკუეთუ*13 იგი განაგებდა საქმეთა
Line of ed.: 7     
თქუენთა, სოფელსაღა შინა იყვენით, Page of ms.: 22r  რავდენ უფროჲს აწ, გამო-რაჲ-სრულ
Line of ed.: 8     
ხართ მისა, რაჲთა ჰმსახუროთ გულითა წმიდითა. და მოიჴსენეთ
Line of ed.: 9     
სიტყუაჲ მისი, რომელ ჰრქუა, რომელი-იგი იჯმნიდა მისგან. და ჰრქუა: მიბრძანე,
Line of ed.: 10     
რაჲთა წარვიდე და დავჰფლა მამაჲ ჩემი. Page of ms.: 22v  მიუგო მას იესუ და
Line of ed.: 11     
ჰრქუა: აცადენ მკუდარნი დამარხვად თჳსთა მკუდართა.
Line of ed.: 12        
და მე გეტყჳ თქუენ: შეუდეგით გულითა წმიდითა და გულის-სიტყჳთა
Line of ed.: 13     
დაუყდუნებელითა. მითხართღა, უკუეთუმცა მეფემან ქუეყანისამან Page of ms.: 23r 
Line of ed.: 14     
მოგივლინა და უნდა, რაჲთამცა გყვნა ერისმთავარ ანუ განმგებელ პალატსა
Line of ed.: 15     
თჳსსა, რომელი, ვითარცა აჩრდილი, წარვალს და, ვითარცა სიზმარი,
Line of ed.: 16     
განქარდების, არამცა შეურაცხ-ჰყავთა ყოველი საქმეჲ თქუენი და ნათესავნი
Line of ed.: 17     
და მი-მცა-ხუ\ედით Page of ms.: 23v  მისა სწრაფით და სიხარულით და თავსმცა
Line of ed.: 18     
იდევით ჭირი და იწროებაჲ სიხარულით, რაჲთამცა მიემთხჳენით, რომლისათჳს-იგი
Line of ed.: 19     
წოდებულ იყვენით? ხოლო მათ ჰრქუეს: ჭეშმარიტსა იტყჳ,
Line of ed.: 20     
წმიდაო მამაო. და მან ჰრქუა მათ: შეგიგავს თქუენ მეუფესა Page of ms.: 24r  მას მეუფეთასა
Line of ed.: 21     
სწრაფით და სიხარულით და მჴურვალებით უფროჲს მისა, და მოიჴსენეთ,
Line of ed.: 22     
რომელი აჩუენა უფალმან ნათესავისათჳს კაცთაჲსა, რამეთუ მისცა
Line of ed.: 23     
ძჱ დაუსაბამოჲ სიკუდილსა ჩუენთჳს. და უკუეთუმცა დავსთხიე\ნით Page of ms.: 24v  სისხლნი
Line of ed.: 24     
ჩუენნი მისთჳს, ვერვემცა მივაგეთ, რომელ-იგი მან ჩუენთჳს ყო.
Line of ed.: 25     
ამით და ესევითარითა სიტყჳთა ეტყოდა მათ წმიდაჲ იგი, რამეთუ წინაჲსწარ
Line of ed.: 26     
ეუწყა ღუაწლი იგი, რომელსა მიიწეოდეს.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Leontius Neapolitanus, Vita Symeonis Sali.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 9.2.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.