TITUS
Udzv.iadg.
Part No. 2
Previous part

Date: M12_25   Link to lektpar
Line of ed.: 7  თთუესა დეკენბერსა კე შობაჲ უფლისა ჩუენისა იესუ
Line of ed.: 8 
ქრისტჱსი.

Line of ed.: 9 
წინა დღით მწუხრისა ჟამსა შევიდენ, ყონ კუერექსი და ლოცვაჲ, და თქუან


Line of ed.: 10       იბაკოჲ ჴ̃ჲ გ̃ი

Line of ed.: 11       
მაღალთა ზე დიდებაჲ, ქუეყანასა ზედა მშჳდობაჲ. რომელი ცათა არა
Line of ed.: 12    
დააკლდი, მოხუედ ქუეყანად, ღმერთო, და სიხარულითა აღმავსენ ჩუენ, უფალო,
Line of ed.: 13    
დიდებაჲ შენდა.


Line of ed.: 14       
დასადებელი

Line of ed.: 15       
ქუეყანამან გამოსცა ნაყოფი თჳსი, მაკურთხე (ps. 66, 7 Link to psa).


Line of ed.: 16       
[იბაკოჲ]

Line of ed.: 17       
პირველადვე თქუა ესაია: აჰა ესერა ქალწულმან მუცლად-იღოს და
Line of ed.: 18    
შ\ვეს ძჱ, რომლისა სახელი ენმანუველ -- ჩუენ თანა ღმერთი. კაცთმოყუარე
Line of ed.: 19    
უფალო, დიდებაჲ შენდა.


Line of ed.: 20       
და თქუან ფსალმუნი ჴ̃ჲ

Line of ed.: 21       
უფალმან მწყსოს მე და მე არა მაკ (ps. 22, 1 Link to psa).


Line of ed.: 22       
დასადებელი

Line of ed.: 23       
წყალთა ზედა განსასუენებელთასა (ps. 22, 2 Link to psa).


Line of ed.: 24       
ალელუაჲ

Line of ed.: 25       
რომელი ჰმწყსი ისრაელსა, მოიხილე, რომელი უძღჳ (ps. 79, 2 Link to psa).


Line of ed.: 26       
დასადებელნი უფალო ღაღატყავსა ჴ̃ჲ გ̃ი

Line of ed.: 27       
ანგელოზთასა შენდა შევსწირავთ გალობასა, რომელი ქალწულისაგან
Line of ed.: 28    
განჰჴორციელდი უთესლოდ, ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, და ვიტყჳთ: ალელუაჲ,
Line of ed.: 29    
ალელუაჲ, ალელუაჲ.

Line of ed.: 30       
ქუაბსა შინა შობაჲ ჴორციელად თავს-იდევ და მარსკულავისა მიერ შეიწყნარენ
Line of ed.: 31    
მოგუნი, ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, და ვიტყჳთ: ალელუაჲ, ალელუაჲ,
Line of ed.: 32    
ალელუაჲ.

Line of ed.: 33       
გამოჰბრწყინდი, ქრისტე, ქალწულისაგან საცნაური მზჱ სიმართლისაჲ
Line of ed.: 34    
და მასკულავმან გუაჩუენა შენ ქუაბსა \ შინა დატევნულად დაუტევნელი,
Line of ed.: 35    
მოგუთა წარუძღუა თაყუანის-ცემად შენდა, რომლისათჳსცა გადიდებთ შენ,
Line of ed.: 36    
ცხორების მომცემელო უფალო, დიდებაჲ შენდა.

Line of ed.: 37       
რომელი გალობაჲ ანუ ვითარი ქებაჲ გშუენის შენ, მარიამ? რამეთუ ცანი
Line of ed.: 38    
მოდრიკნა და გარდამოჴდა და შენგან სათნო-იყო შობაჲ, ქალწულისაგან, პირველ
Page of ed.: 12   Line of ed.: 1    
საუკუნეთა ღმერთმან, რომლისათჳსცა დღეს ყოველნი ქუეყანასა ზედა
Line of ed.: 2    
სიხარულითა აღივსნეს, დაგლახაკნეს კერპთა ტაძარნი და ბორცუნი გარდაიცვალნეს,
Line of ed.: 3    
რამეთუ ქრისტჱ მოვიდა სოფლად განკაცებული ცხორებად
Line of ed.: 4    
ჩუენდა.


Line of ed.: 5       
სხუანი

Line of ed.: 6       
ვაკურთხევდეთ მამასა, რომელმან კაცთმოყუარებისათჳს მოავლინა ძჱ
Line of ed.: 7    
თჳსი ზეცით ქუეყანად, და იშვა ბეთლემს \ ქუაბსა შინა ქრისტჱ, მაცხოვარი
Line of ed.: 8    
ჩუენი, და ვიტყჳთ: ალელუაჲ, ალელუაჲ.

Line of ed.: 9       
ვაკურთხევდეთ ძესა, რომელი კაცთმოყუარებისათჳს ზეცით ქუეყანად
Line of ed.: 10    
გარდამოჴდა და საშოსა ქალწულისასა ადამ შეიმოსა, იშვა და ინება პირველშექმნულისაჲ
Line of ed.: 11    
მის კუალად განახლებაჲ, და ვიტყჳთ: ალელუაჲ, ალელუაჲ,
Line of ed.: 12    
ალელუაჲ.

Line of ed.: 13       
ვაკურთხევდეთ სულსა წმიდასა, რომელი პირითა წინაწარმეტყუელთაჲთა
Line of ed.: 14    
დაამტკიცებდა მოსლვასა ძისა ღმრთისასა ქუეყანად, რომლისაგან
Line of ed.: 15    
გუეუწყა ენმანუელისი ქალწულისაგან ჴორცთა შესხმაჲ, რომელ არს: ჩუენ
Line of ed.: 16    
თანა ღმერთი. და ვიტყჳთ: ალელუაჲ.


Line of ed.: 17       
ჟამისწირვისა ფსალმუნი გ̃ი

Line of ed.: 18       
უფალმან მრქუა მე: ძჱ ჩემი ხარი შენ (ps. 2, 7 Link to psa).


Line of ed.: 19       
დასადებელი

Line of ed.: 20       
ითხოვენ შენგან და მიგცნე შენ (ps. 2, 8 Link to psa).


Line of ed.: 21       
ოხითაჲ წინა ჰპოო.


Line of ed.: 22       
ჴელთაბანისაჲ

Line of ed.: 23       
უფალი იშვა ბეთლე\მს ჰურიასტანისასა. აღმოსავალით მოვიდეს მოგუნი
Line of ed.: 24    
თაყუანის-ცემად ღმრთისა განკაცებასა. საფასეთა მათთა გულსმოდგინედ
Line of ed.: 25    
ააღეს, ძღუენი პატიოსანი მიუპყრეს: გამოცდილი ოქროჲ -- მეუფესა საუკუნესა,
Line of ed.: 26    
გუნდრუკი -- ღმერთსა ყოველთასა, ვითარცა სამ დღისა მკუდარსა,
Line of ed.: 27    
მური -- უკუდავსა მას. ყოველი თესლები მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ, რამეთუ
Line of ed.: 28    
ესე არს მაცხოვარი ჩუენი ყოველთაჲ.


Line of ed.: 29       
სიწმიდისაჲ ჴ̃ჲ

Line of ed.: 30       
რაჲ-მე შევწიროთ შენდა, ქრისტე, რამეთუ გამოშჩნდი ჴორცითა, ვითარცა
Line of ed.: 31    
კაცი, ჩუენთჳს? თითოეულნი, შენგან ქმნულნი და დაბადებულნი, მადლობასა
Line of ed.: 32    
შენდა შევსწირავთ: ანგელოზნი -- ქებასა, ცანი -- მასკულავსა, მოგუნი
Line of ed.: 33    
-- ძღუენსა, მწყემსნი -- \ საკჳრველებასა, ქუეყანაჲ -- ქებასა, უდაბნოჲ
Line of ed.: 34    
-- ბაგასა, ხოლო ჩუენ -- დედასა და ქალწულსა. რომელი საუკუნითგან
Line of ed.: 35    
ღმერთ ხარ, შეგჳწყალენ ჩუენ.


Line of ed.: 36       
შოვაღამითგან იწყონ საკითხავთა კითხვად და ამათ დასადებელთა იტყოდიან


Line of ed.: 37       
ჴ̃ჲ

Line of ed.: 38       
შობასა უფლისასა ბეთლემს წმიდისაგან ქალწულისა განათლდა სოფელი.
Line of ed.: 39    
მწყემსნი ჴუმილვიდეს, მოგუთა თაყუანის-სცეს, ეროდე შეძრწუნდა,
Page of ed.: 13   Line of ed.: 1    
რამეთუ ღმერთი ჴორციელად გამოჩნდა მაცხოვრად სულთა ჩუენთათჳს.


Line of ed.: 2       
ფსალმუნი

Line of ed.: 3       
აღმოთქუნ გულმან ჩემმან სიტ (ps. 44, 1 Link to psa).


Line of ed.: 4       
დასადებელი ჴ̃ჲ

Line of ed.: 5       
იხარებდით მართალნი, ცანი მხიარულ იყვენით, იმღერდით მთანი ქრისტჱს
Line of ed.: 6    
გამოჩინებასა. \ ქალწული ზის მობაძავი ქერობინთაჲ, უტჳრთავს წიაღითა
Line of ed.: 7    
სიტყუაჲ ღმრთისაჲ ჴორციელად. მწყემსთა შობილი დაუკჳრდების,
Line of ed.: 8    
მოგუნი უფლისა ძღუენსა შესწირვენ, ანგელოზნი ღაღადებენ და იტყჳან:
Line of ed.: 9    
გამოუთქმელო უფალო, დიდებაჲ შენდა.


Line of ed.: 10       
ფსალმუნი

Line of ed.: 11       
ყოველთა წარმართთა აღიპყრენით (ps. 46, 2 Link to psa).


Line of ed.: 12       
დასადებელი

Line of ed.: 13       
რამეთუ გამოჩნდა მადლი იგი ღმრთისაჲ მაცხოვრად ყოვლისა სოფლისა,
Line of ed.: 14    
რამეთუ მეუფჱ იშვა, ქრისტჱ, ქალაქსა დავითისსა, ბეთლემს ჰურიასტანისასა.
Line of ed.: 15    
რომელი ქუეყანასა ზედა გამოჩნდა და კაცთა შორის იქცეოდა, ესე
Line of ed.: 16    
არს ღმერთი ღმრთისაგანი, ნათელი ნათლისაგანი. შენ ხარ ღმერთი ჭეშმარიტი,
Line of ed.: 17    
რომელი იშევ ქალწულისაგან, შეგჳწყალენ ჩუენ.


Line of ed.: 18       
\ ფსალმუნი

Line of ed.: 19       
ღმერთი ღმერთთაჲ, უფალი იტყოდა (ps. 49, 1 Link to psa).


Line of ed.: 20       
დასადებელი

Line of ed.: 21       
აღესრულა თქუმული იგი წინაწარმეტყუელთაჲ, რომელსა ქადაგებდეს
Line of ed.: 22    
შენთჳს, მაცხოვარო ჩუენო. რამეთუ წინაჲთვე გიხილეს შენ, შემოქმედი ყოველთაჲ,
Line of ed.: 23    
ყრმაჲ, წიაღთა ქალწულისათა: ესე არს შობილი ქალწულისა მარიამისი,
Line of ed.: 24    
რომლისა სახელი ენმანუელ. ესე არს ღმერთი, მაცხოვარი სოფლისაჲ
Line of ed.: 25    
და მჴსნელი სულთა ჩუენთაჲ.


Line of ed.: 26       
ფსალმუნი

Line of ed.: 27       
ღმერთო, მიწყალენ ჩუენ და მაკ (ps. 66, 2 Link to psa).


Line of ed.: 28       
დასადებელი ჴ̃ჲ გ̃ი

Line of ed.: 29       
ვიხილეთ ჩუენ ქუაბსა ბაგასა შინა მწოლარჱ ყრმაჲ, მარსკულავითა
Line of ed.: 30    
შემკული, სახუევლითა გრაგნილი მეუფჱ და მსაჯული და მოღუაწეჲ
Line of ed.: 31    
საუკუნჱ.


Line of ed.: 32       
ფსალმუნი

Line of ed.: 33       
ღმერთო, საშჯელი შენი მეუფესა (ps. 71, 1 Link to psa).


Line of ed.: 34       
დასადებელი გ̃ი

Line of ed.: 35       
დღეს იხარებენ ცანი და მხიარულ არს ქუეყანაჲ, ზღუაჲ და ყოველი,
Line of ed.: 36    
რაჲ არს \ მას შინა. უხარის ერთა ზეცისათა, რამეთუ ქრისტჱ იშვა, მაცხოვარი
Line of ed.: 37    
ჩუენი. აღმოსავალით მოვიდეს მოგუნი და შეწირეს ძღუენი მეუფისა
Line of ed.: 38    
ცათაჲსა. ღაღადებდეს სიხარულით და იტყოდეს: ესე არს ღმერთი ჩუენი,
Page of ed.: 14   Line of ed.: 1    
რომელსა ჩუენ ვესევდით და გუექმნა ცხორება. ერნო ნათლისანო, მოვედით,
Line of ed.: 2    
თაყუანის-ვსცეთ, რომელი გამოჩნდა მაცხოვრად სულთა ჩუენთათჳს.


Line of ed.: 3       
ფსალმუნი

Line of ed.: 4       
გთნდა, უფალო, ქუეყანაჲ შენი, მოაქ (ps. 84, 2 Link to psa).


Line of ed.: 5       
დასადებელი გ̃ი

Line of ed.: 6       
ვინაჲ მოხუედით, მოგუნო, ანუ ვის ეძიებთ? ჰურიანი ღაღადებდეს: მეფესა
Line of ed.: 7    
თუ ეძიებთ, აჰა ეროდე. ხოლო მოგუთა მათ ჰრქუეს: ჩუენ ვარსკულავი
Line of ed.: 8    
ვიხილეთ მეუფისა შობისაჲ, რომელსა წინაწარმეტყუელნი ქადაგებდეს, მამადმთავა\რნი
Line of ed.: 9    
გუაუწყებდეს სოფლისა შემოქმედსა. ამისა ძღუენი შევწიროთ
Line of ed.: 10    
და ვთქუათ: შენ ხარ ღმერთი, შეგჳწყალენ ჩუენ.


Line of ed.: 11       
ფსალმუნი

Line of ed.: 12       
საფუძველნი მისნი (ps. 86, 1 Link to psa).


Line of ed.: 13       
დასადებელი გ̃ი

Line of ed.: 14       
ქრისტჱს გამოჩინებასა ვარსკულავი გამობრწყინდა. მწყემსთა იხილეს,
Line of ed.: 15    
მოგუნი თაყუანის-სცემდეს, ჰეროდე განკჳრვებულ იქმნა, რამეთუ ღმერთი
Line of ed.: 16    
ჴორციელად გამოჩნდა.


Line of ed.: 17       
ფსალმუნი

Line of ed.: 18       
წყალობათა შენთა, უფალო, უკუნისამდე (ps. 88, 2 Link to psa).


Line of ed.: 19       
დასადებელი

Line of ed.: 20       
\ შობილსა ქალწულისაგან მოგუნი თაყუანის-სცემდეს, მწყემსნი
Line of ed.: 21    
ანგელოზთა თანა ღაღადებდეს და იტყოდეს: მოვედით, ერნო, და ღმერთსა
Line of ed.: 22    
ღმრთისაგანსა თაყუანის-ვსცემდეთ.


Line of ed.: 23       
ფსალმუნი

Line of ed.: 24       
ჰრქუა უფალმან უფალსა ჩემსა (ps. 109, 1 Link to psa).


Line of ed.: 25       
დასადებელი ჴ̃ჲ

Line of ed.: 26       
მეუფჱ ჰურიათაჲ და მჴსნელი \ ჩუენი ქრისტე, რომელი იშვა ქალწულისაგან,
Line of ed.: 27    
რომლისათჳსცა მწყემსნი ღაღადებდეს და იტყოდეს: აჰა მასკულავი,
Line of ed.: 28    
აჰა მოგუნი, სადა არს მშობელი? ანუ ვინ გჳჩუენოს ჩუენ შობილი იგი, რომელი
Line of ed.: 29    
ბეთლემს იშვა?


Line of ed.: 30       
ფსალმუნი

Line of ed.: 31       
აუარებდით (ps. 117, 1 Link to psa).


Line of ed.: 32       
ია დასადებელი ჴ̃ჲ ბ-ვე

Line of ed.: 33       
ქალაქი, რომელ შეიყუარე, ბეთლემი, საშოდ თჳსა უწოდე და ქუაბი იგი
Line of ed.: 34    
მრწემი ცათა მიამსგავსე, რამეთუ მოგუთა მათ ბაგასა შინა მწოლარჱ გიხილეს,
Line of ed.: 35    
რომლისათჳსცა განსასუენებელ ეწოდა.

Page of ed.: 15  
Line of ed.: 1       
ფსალმუნი

Line of ed.: 2       
მოიჴსენე, უფალო, დავით და ყოველი სიმშჳდჱ (ps. 131, 1 Link to psa).


Line of ed.: 3       
ფსალმუნი

Line of ed.: 4       
აღდეგ, უფალო, გან ვიდრე სიწმიდის (ps. 131, 8 Link to psa).


Line of ed.: 5       
დასადებელი

Line of ed.: 6       
მოიჴსენე, უფალო, დავით (ps. 131, 1 Link to psa).


Line of ed.: 7       
და იკითხონ სახარებაჲ.


Line of ed.: 8       
\ უგალობდითსა ჴ̃ჲ გ̃ი

Line of ed.: 9       
ისრაელი მონებისაგან იჴსენ, უფალო, მკლავითა შენითა მტკიცითა.
Line of ed.: 10    
ამისთჳსცა გიგალობთ, რამეთუ დიდებით დიდებულ ხარ.

Line of ed.: 11       
მონებისაგან მტერისა სოფელი განა\თავისუფლე, დღეს ქალწულისაგან
Line of ed.: 12    
იშევ დაუსაბამოჲ, რამეთუ დიდებით დიდებულ ხარ.

Line of ed.: 13       
ქალწულისაგან უთესლოდ შობილსა დღეს, პირველ საუკუნეთა ღმერთსა,
Line of ed.: 14    
ყოველნი უგალობდეთ, რამეთუ დიდებით დიდებულ არს.

Line of ed.: 15       
მამისაგან პირველ საუკუნეთა შობილსა ღმერთსა და ქალწულისაგან
Line of ed.: 16    
დღეს განჴორციელებულსა უთესლოდ ქრისტესა უგალობდეთ, რამეთუ დიდებით
Line of ed.: 17    
დიდებულ არს.

Line of ed.: 18       
მარადის ღმრთისმშობელო, შენგან შობილსა ევედრე, გამოუთქმელსა
Line of ed.: 19    
სიტყუასა, განჴორციელებულსა ღმერთსა ჴსნად ყოვლისაგან ჭირისა სულნი
Line of ed.: 20    
ჩუენნი, გევედრებით.


Line of ed.: 21       
მოიხილესა

Line of ed.: 22       
იხილეთ, იხილეთ, რამეთუ მე ვარ ღმერთი თქუენი, რომელი პირველ
Line of ed.: 23    
საუკუნეთა მამისაგან ვიშევ უდედოდ და აღსასრულსა ჟამთასა ქალწულისაგან
Line of ed.: 24    
თჳნიერად მამაკაცისა \ განვჴორციელდი და დავჰჴსენ წყევაჲ პირველისა
Line of ed.: 25    
მამისა ადამისი, ვითარცა მოწყალე ვარ.

Line of ed.: 26       
იხილეთ, იხილეთ, რამეთუ მე ვარ ღმერთი თქუენი, რომელი ქალწულისაგან
Line of ed.: 27    
ჩჩჳლ ვიქმენ ქუეყანასა და ვარსკულავითა \ მოგუნი ქუაბად მოვიყვანენ
Line of ed.: 28    
და ვაჩუენე წინაწარმეტყუელებული დღეს აღსრულებად საიდუმლოჲ.

Line of ed.: 29       
დიდებაჲ შენდა, დიდებაჲ შენდა, კაცთმოყუარეო ღმერთო ჩუენო, რომელმან
Line of ed.: 30    
სათნო-იყავ ქუაბსა შინა შობაჲ და შეიხჳე სახუეველითა ბაგასა შინა
Line of ed.: 31    
ჴორციელად, ქველისმოქმედ, და დაჰჴსენ წყევაჲ პირველისა მამისა ჩუენისაჲ,
Line of ed.: 32    
ვითარცა კაცთმოყუარე ხარ.


Line of ed.: 33       
განძლიერდასა

Line of ed.: 34       
არავინ არს წმიდა, ვითარ უფალი, და არავინ არს მართალ, ვითარ შენ,
Line of ed.: 35    
ღმერთო ჩუენო, რომელსა გიგალობს ყოველი დაბადებული, რამეთუ არავინ
Line of ed.: 36    
არს წმიდაჲ შენსა გარეშე, უფალო.

Line of ed.: 37       
\ იშევ დღეს ქალწულისაგან ჴორცთა შინა დადგრომითა. რომელი იყავ
Line of ed.: 38    
ღმერთი შეუწერელი, ბაგასა მიიწვინე პირუტყუთასა და განაახლე უტყჳ
Line of ed.: 39    
ბუნებაჲ კაცთაჲ, ქრისტე.

Page of ed.: 16  
Line of ed.: 1       
მწყემსნი დადუმნეს კაცობრივსა სიტყუად, ველსა გარე მდგომნი ანგელოზთა
Line of ed.: 2    
თანა ღაღადებდეს და იტყოდეს: დიდებაჲ მაღალთა შინა ღმერთსა,
Line of ed.: 3    
რომელი იშვა დღეს ქალწულისაგან ცხორებად სულთა ჩუენთათჳს.

Line of ed.: 4       
მოგუთა მოუწოდე ვარსკულავისაგან, ქველისმოქმედ, და ძღუნისა შეწირვითა
Line of ed.: 5    
ესენი განაყენენ კერპთმსახურებისა საცთურისაგან და სარწმუნოებასავე
Line of ed.: 6    
დაამტკიცენ მგალობლად შენისა ღმრთეებისა.

Line of ed.: 7       
\ ქალწულმან ჰშევ, გამოუცდელო ქორწილისაო, და ქალწულად დაადგერ,
Line of ed.: 8    
დედაო \ უსძლოო, ღმრთისმშობელო მარიამ, ქრისტჱს ღმრთისა მიმართ
Line of ed.: 9    
მეოხ გუეყავ ცხოვრებად ჩუენდა.


Line of ed.: 10       
უფალო მესმასა

Line of ed.: 11       
მესმა სმენაჲ ჴორც-შესხმისა შენისაჲ.

Line of ed.: 12       
ბეთლემს იშევ, ქრისტე, ქალწულისაგან, ბაგასა დაიდევ და შორის ორთა
Line of ed.: 13    
მათ ცხოველთასა გამოშჩნდი ცხოვრებად ჩუენდა.

Line of ed.: 14       
მოუწოდე, ვითარცა ღმერთ ხარ, მასკულავისა მიერ მოგუთა ქებად შენდა,
Line of ed.: 15    
თაყუანის-ცემად, უფალო.

Line of ed.: 16       
წარგჳმართე ჩუენცა ნებასა შენსა მეოხებითა მშობელისა შენისაჲთა
Line of ed.: 17    
მარადის ქალწულისაჲთა, კაცთმოყუარე.

Line of ed.: 18       
ევედრე ღმერთსა, რომელი ჰშევ, ქალწულო, რაჲთა აცხოვნნეს სულნი
Line of ed.: 19    
ჩუენნი, სახარულევანო.


Line of ed.: 20       
ღამითგანსა

Line of ed.: 21       
ღამითგან აღვიმსთობთ, გიგალობთ შენ, უფალო, მაცხოვნენ ჩუენ, რამეთუ
Line of ed.: 22    
შენ ხარ ღმერთი ჩუენი და \ შენსა გარეშე სხუაჲ არავინ ვიცით.

Line of ed.: 23       
იშევ ქალწულისაგან დღეს, კაცთმოყუარე, დაჰჴსენ ცოდვაჲ პირველისა
Line of ed.: 24    
დედისაჲ, ვითარცა კაცთმოყუარე ხარ.

Line of ed.: 25       
ქალწულსა შემდგომად შობისა გიგალობთ შენ, ღმრთისმშობელო, რამეთუ
Line of ed.: 26    
შენ ღმრთისა სიტყუაჲ ჴორციელად სოფელსა უშევ.

Line of ed.: 27       
სიმრავლეთაგან ცოდვათა ჩემთაჲსა მიჴსენ \ მე, ღმერთო ჩემო, მეოხებითა
Line of ed.: 28    
მშობელისა შენისა, მარადის ქალწულისაჲთა, კაცთმოყუარე.


Line of ed.: 29       
ღაღატყავსა

Line of ed.: 30       
შთამაგდეს მე სიღრმესა გულსა ზღჳსასა და ვიხილენ საკჳრველებანი.

Line of ed.: 31       
საშოჲსაგან ქალწულისა გამოხუედ გამოუთქუმელად, მოწყალე, და
Line of ed.: 32    
იჴსენ ხრწნილებისაგან ცხორებაჲ ჩუენი, ვითარცა სახიერ ხარ.

Line of ed.: 33       
განმათავისუფლენ ჩუენ საცთურისაგან კერპთაჲსა, ქრისტე, ღმერთო
Line of ed.: 34    
ჩუენო, და მიჴსნენ შობითა შენითა, კაცთმოყუარე.

Line of ed.: 35       
\ დაფარულად ინებე შობაჲ ქუაბსა შინა, არამედ შენ ცამან ყოველთა
Line of ed.: 36    
გჳჩუენა, ვითარცა პირითა მასკულავისა მიერ ეუწყებოდე, მაცხოარ, და მოგუნი
Page of ed.: 17   Line of ed.: 1    
შენ წინაშე მოიყვანენ სარწმუნოებით თაყუანის-ცემად შენდა, რომელთა
Line of ed.: 2    
თანა ჩუენცა შეგჳწყალენ.

Line of ed.: 3       
ქალწული დღეს უმეტჱსსა არსსა ჰშობს და ქუეყანაჲ ქებასა მიუწდომელისა
Line of ed.: 4    
შესწირვენ, მწყემსნი ანგელოზთა თანა ღაღადებენ, რამეთუ იშვა
Line of ed.: 5    
ჩუენდა ყრმაჲ ახალი, რომელი არს პირველ საუკუნეთა ღმერთი.


Line of ed.: 6       
კურთხეულარსა

Line of ed.: 7       
რომელმან დასაბამსა ცანი დაამყარენ და სიტყჳთა ქუეყანაჲ წყალთა
Line of ed.: 8    
ზედა დააფ.

Line of ed.: 9       
რომელი იშევ, ქრისტე, ქალწულისაგან და წიაღთაგან მამისათა არა
Line of ed.: 10    
დააკლდი, კურთხეულ ხარ შენ უკუნისამდე, უფალო, ღმერთო მამათა
Line of ed.: 11    
ჩუენთაო.

Line of ed.: 12       
\ რომელი ბაგასა დაიდევ, ქრისტე, სახუეველითა და მოგუთა მოუწოდე
Line of ed.: 13    
მასკულავითა, კურთხეულ ხარ შენ უკუნისამდე, უფალო, ღმერთო მამათა
Line of ed.: 14    
ჩუენთაო.

Line of ed.: 15       
რომელმან სამთა ყრმათა საჴუმილსა მას შინა ცუარი ასხურე და ქალწულად
Line of ed.: 16    
დაიცევ მშობელი შენი შემდგომად შობისა, კურთხეულ ხარ შენ
Line of ed.: 17    
უკუნისამდე, უფალო, ღმერთო მამათა ჩუენთაო.


Line of ed.: 18       
სხუანი

Line of ed.: 19       
რომელმან აზარიაეთა საჴუმილსა მას შინა ანგელოზი მიუვლინა და
Line of ed.: 20    
მძლავრი იგი განაკჳრვა, მანვე ქუაბსა შინა შობითა და მოგუთა მოწოდებითა
Line of ed.: 21    
ეროდე შეაძრწუნა, უფალმან, ღმერთმან მამათა ჩუენთამან.

Line of ed.: 22       
რომელმან დაიცვნა სამნი ყრმანი საჴუმილსა შინა და არა ეუფლა მათ
Line of ed.: 23    
ცეცხლი იგი ქალდეველთაჲ, მანვე ქუაბსა შინა შობითა და მოგუთა მოწოდებითა
Line of ed.: 24    
ეროდე შეაძრწუნა, უფალმან, ღმერთმან მამათა ჩუენთამან.


Line of ed.: 25       
სხუანი

Line of ed.: 26       
რომელსა წინაწარმეტყუელნი ქადაგებდეს და მამადმთავარნი გუაუწყებდეს,
Line of ed.: 27    
რამეთუ ბეთლემს იშვეს ქრისტე, სიხარული მორწმუნეთაჲ, რომელმან
Line of ed.: 28    
მოჰფინის წყალობაჲ მისი მოშიშთა მისთა ზედა. აწ მოედით, მორწმუნენო,
Line of ed.: 29    
ანგელოზებრითა ჴმითა შე\ვასხმიდეთ და ვიტყოდით: კურთხეულ ხარ
Line of ed.: 30    
შენ.

Line of ed.: 31       
კურთხეულ არს უფალი, ღმერთი ისრაელისაჲ, რომელი მოვიდა ქუეყანად,
Line of ed.: 32    
ცათა დაუტევნელი საშოსა ქალწულისასა დაემკჳდრა და მისგან იშვა
Line of ed.: 33    
მჴსნელი ყოვლისა სოფლისაჲ. აწ მოვედით, მორწმუნენო, ანგელოზებრითა
Line of ed.: 34    
[ჴმითა შევასხმიდეთ და ვიტყოდით: კურთხეულ ხარ შენ].

Line of ed.: 35       
შენ, რომელმან ანგელოზისა მიერ შობისა შენისა მოსლვითა აუწყე
Line of ed.: 36    
მოსლვაჲ მწყემსთა და მოგუნი შენ წინაშე მოიყვანე, რომელნი ძღუენსა
Line of ed.: 37    
შესწირვიდეს, ღაღადებდეს და იტყოდეს: დიდებაჲ მაღალთა შინა ღმერთსა,
Line of ed.: 38    
ქუეყანასა ზედა მშჳდობაჲ, კაცთა შორის სათნოებაჲ. აწ მოვედით, მორწმუნენო,
Line of ed.: 39    
ანგელოზებ[რითა ჴმითა შევასხმიდეთ და ვიტყოდით: კურთხეულ ხარ
Line of ed.: 40    
შენ].

Page of ed.: 18  
Line of ed.: 1       
აკურთხევდითსა

Line of ed.: 2       
რომელი მთასა წმიდასა იდიდა, მაყლოვანსა შინა ცეცხლითა ქალწულისა
Line of ed.: 3    
საიდუმლოჲ მოსეს გამოუცხადა, უფალსა უგალობდით და უფროჲსად
Line of ed.: 4    
ამაღლებდით.

Line of ed.: 5       
რომელი საშოსა დაემკჳდრა ქალწულისასა და მისგან საშინელად ზეშთა
Line of ed.: 6    
სიტყჳთა დაძუელებული ადამ განაახლა, უფალსა უგალობდით და
Line of ed.: 7    
უფ[როჲსად ამაღლებდით].

Line of ed.: 8       
რომელი ბაგასა დაიდვა სახუეველითა და მოგუთა \ ზეცისა მასკულავისა
Line of ed.: 9    
მიერ მოუწოდა ძღუენისა შეწირვად, უფალსა უგალობდით [და უფროჲსად
Line of ed.: 10    
ამაღლებდით].


Line of ed.: 11       
სხუანი

Line of ed.: 12       
თანაარსსა მამისასა, პირველ საუკუნეთა სიტყუასა, აღსასრულსა ჟამთასა
Line of ed.: 13    
ქალწულისაგან შობილსა, ვითარცა სრულსა კაცსა და ღმერთსა ღმრთისაგანსა,
Line of ed.: 14    
გაკურთხევთ გალობით და უფროჲსად აგა.

Line of ed.: 15       
წიაღთა მამისათა მაღალთა შინა ქებულსა და ქუეყანასა ზედა სახუეველითა
Line of ed.: 16    
შეხუეულსა შენ, მეუფესა, გაკურთხევთ [გალობით და უფროჲსად
Line of ed.: 17    
აგა].

Line of ed.: 18       
აღმოსავალით მოგუთა მასკულავი წარუძღუა ღმრთის-მეცნიერებით,
Line of ed.: 19    
ძღუენი შენდა შეწირეს, მეუფისა საუკუნეთაჲსა. მჴედრობაჲ ანგელოზთაჲ
Line of ed.: 20    
გიგალობს, ერნი უფროჲსად აგამაღლებენ შენ უკუნისამდე.


Line of ed.: 21       
სხუანი

Line of ed.: 22       
ქრისტე განჰკაცენ, სოფელი განათავისუფლე და ქალწულებისა ბეჭედი
Line of ed.: 23    
უნებელად დაიცევ. ამისთჳსცა გიღაღადებთ: აკურთხევდით ყოველნი საქმენი
Line of ed.: 24    
უფლისანი უფალსა, უგალობდით და.

Line of ed.: 25       
ვათარცა ჩჩჳლი ბაგასა მიიწვინე დღეს პირველ საუკუნეთა სიტყუაჲ,
Line of ed.: 26    
ანგელოზთა მიერ თაყუანისცემული. ამისთჳსცა გიღაღადებთ: აკურთხევდით
Line of ed.: 27    
ყოველნი საქმენი უფლისანი უფალსა, უგალობდით და უფ.

Line of ed.: 28       
მოგუთა, ვითარცა მეუფისა, ძღუენი შენდა შეწირეს და კაცნი საცთურისაგან
Line of ed.: 29    
იჴსნენ, ამისთჳსცა გიღაღადებთ: აკურთხევდით ყოველნი [საქმენი
Line of ed.: 30    
უფლისანი უფალსა, უგალობდით და].


Line of ed.: 31       
\ ადიდებდითსა

Line of ed.: 32       
ნათელი ნათლისაგან შობილი და სიტყუაჲ მამისა მიერ მოივლინე.
Line of ed.: 33    
ადიდებს სული ჩემი უფალსა.

Line of ed.: 34       
რომელი ჴორციელად იშვა ქალწულისაგან, რაჲთა მშობელი იგი განანათლოს
Line of ed.: 35    
და მისგან განიხაროს ყოველმან დაბადებულმან, ადიდებს სული
Line of ed.: 36    
ჩემი უფალსა.

Line of ed.: 37       
რომელი წყალთა ზედა იქცეოდა და ჴორცითა გამოგჳჩნდა ჩუენ, ამისთჳსცა
Line of ed.: 38    
ანგელოზთა დაუკჳრდა, ადიდებს სული ჩემი უფალსა.

Line of ed.: 39       
მწყემსნი სასმენელთა შინა ოხრიდეს, რაჟამს იხილეს ქრისტე, შობილი
Line of ed.: 40    
ქალწულისაგან. ერთობით ღაღადებდეს და იტყოდეს: დიდებაჲ მაღალთა
Page of ed.: 19   Line of ed.: 1    
შინა ღმერთსა.

Line of ed.: 2       
მოგუნი აღმოსავალით მოვიდეს ძღუნითა და მასკულავი დიდებისაჲ
Line of ed.: 3    
წინა უძღოდა მას. ძღუენი შეწირეს და იტყოდეს: ადიდებს სული ჩემი
Line of ed.: 4    
უფალსა.

Line of ed.: 5       
\ ამისთჳსცა ანგელოზნი ღრუბლითა გფარვიდეს და ძალნი ცათანი იხარებდეს.
Line of ed.: 6    
კურთხეულ არს ქრისტე, შობილი ქალწულისაგან. ადიდებს სული
Line of ed.: 7    
ჩემი უფალსა.


Line of ed.: 8       
სხუანი

Line of ed.: 9       
რომელი ცათა არა დააკლდი, ქალწულისა თანა დაიმკჳდრე უქცეველი
Line of ed.: 10    
ღმერთი, ჴორცნი შეიმოსენ, მაცხოარ, ქუაბსა შინა იშევ, მოგუთა ძღუენი
Line of ed.: 11    
შენდა შეწირეს. ამისთ\ჳსცა გიღაღადებთ: გუაცხოვნენ ჩუენ, ყრმაო, პირველ
Line of ed.: 12    
საუკუნეთა ღმერთო.

Line of ed.: 13       
რომელსა ცათა საყდარნი გქონდეს, ქუეყანასა ზედა ჯერ-იჩინე ქალწულისაგან
Line of ed.: 14    
შობაჲ, სახუეველითა შეიხჳე, ბაგასა დაიდევ მამისა თანა-მოსაყდრჱ,
Line of ed.: 15    
წესნი ზეცათანი და ქუეყანისანი გალობით იტყჳან: დიდებაჲ მაღალთა
Line of ed.: 16    
შინა ღმერთსა.

Line of ed.: 17       
საყდართა ქერობინთა მჯდომარჱ დაიტიე, ღმრთისმშობელო. ჰშევ მაცხოვარი
Line of ed.: 18    
სოფლისაჲ, მოგუთა ძღუენი შენ მიგიპყრეს, მწყემსთა განკრთომით
Line of ed.: 19    
დაუკჳრდა, ანგელოზნი გალობით ღაღადებდეს და იტყოდეს: დიდებაჲ
Line of ed.: 20    
მაღალთა შინა ღმერთსა.

Line of ed.: 21       
რომელსა ცანი ვერ გიტევდეს, საშოჲ ქალწულისაჲ არა იწრო გეყო,
Line of ed.: 22    
უქცეველი ღმერთი ჴორციელად ჩჩჳლად გიხილეს, მწყემსთა შობაჲ შენი
Line of ed.: 23    
დაუკჳრდების, წესნი ზეცათანი და ქუეყანისანი გალობით იტყჳან: დიდებაჲ
Line of ed.: 24    
მაღალთა შინა ღმერთსა.


Line of ed.: 25       
აქებდითსა

Line of ed.: 26       
ვაქებდეთ ქრისტესა, მეუფესა, რომელი კაცთმოყუარებისათჳს ზეცით
Line of ed.: 27    
ქუეყანად გარდამოჴდა.

Line of ed.: 28       
დაემკჳდრა მუცელსა ქალწულისასა და მისგან იშვა უხილავი ძჱ
Line of ed.: 29    
ღმრთისაჲ.

Line of ed.: 30       
\ ყოლად წმიდაო ქალწულო, უსძლოო, რომელმან ჰშევ სიტყუაჲ ხატითა
Line of ed.: 31    
მონისაჲთა.

Line of ed.: 32       
რომელი შენგან ჴორციელ იქმნა, მრავალმოწყალე, ოთხნი კიდენი ქუეყანისანი
Line of ed.: 33    
განანათლნა.

Line of ed.: 34       
მასკულავი, რომელი წინა აუწყებდა, რომელი მწყემსთა იხილეს,
Line of ed.: 35    
დაუკჳრდა.

Line of ed.: 36       
რომელსა მოგუნი ძღუენსა შესწირვიდეს და ეროდე კლვასა
Line of ed.: 37    
განიზრახვიდა.

Page of ed.: 20  
Line of ed.: 1       
\ ... ჩუენ თუით, რომელნი ვიკადრებთ ქებასა და უღირსითა შევსწირავთ
Line of ed.: 2    
ბაგითა.

Line of ed.: 3       
\ ვითარ განუ[შორებელ არს ღმრთეებაჲ შენი, ქრისტე, ნუ განგუაშორებ
Line of ed.: 4    
წყალობასა შენსა ჩუენგან].


Line of ed.: 5       
სხუანი

Line of ed.: 6       
განზრახვით გარდამოსლვასა შენსა მამისა მიერ ჴორცთა შესხმად
Line of ed.: 7    
შიშით განგეხმოდეს შენ ბჭენი ცათანი, წმიდაო ძრიელო.

Line of ed.: 8       
რომელი იშევ ქუაბსა შინა და ბაგასა დაიდევ, სახუევლითა შენ
Line of ed.: 9    
[მწყემ]სთაგან ხილვისა არა [დაეფარ]ე. რომელსა გაქებს ყოველი
Line of ed.: 10    
სული, შენ [გშუენის გალობაჲ მაღალთა შინა].

Line of ed.: 11       
[პირვე]ლ საუკუნეთა სიტყუაჲ [მამი]საჲ დღეს ქალწულისაგან
Line of ed.: 12    
ნათლ[ად სოფე]ლსა გამოუბრწყინდი, წმიდაო ძრიელო, რომლისაგან
Line of ed.: 13    
შეძრწუნებულ იქმნა ეროდე, და მასკულავისა დად[გრო]მითა შენ
Line of ed.: 14    
მიგიპყრეს ძღუენი მოგუთა. რომელსა [გაქებს ყოველი სული, შენ
Line of ed.: 15    
გშუენის გალობაჲ მაღალთა შინა].

Line of ed.: 16       
\ დ[ასნი უჴორ]ცოთა ანგელოზთანი დ[ა მთა]ვარანგელოზთა
Line of ed.: 17    
მ[თ]ავრობანი შენ ძალთა თანა [თაყუან]ის-გცემენ, წმიდაო,
Line of ed.: 18    
უკუდაო ს[ულო][ჭ]ეშმარიტისა ღმრთის-მ[ეც]ნიერებისაო, რომელი
Line of ed.: 19    
თაყუანისცემულ ხარ ძისა თანა და თქუენ შორის იდიდების მამაჲ.
Line of ed.: 20    
რომელსა გაქებს ყოვე[ლ]ი [სული, შენ გშუენის გალობაჲ მაღალთა
Line of ed.: 21    
შინა].


Line of ed.: 22       
სხუანი

Line of ed.: 23       
ვიხარებდეთ და ვიშუებდეთ სახიერებასა ღმრთისასა, რამეთუ სათნოიყო
Line of ed.: 24    
სიმდაბლჱ უფალმან მონათათჳს. ქალწულისაგან ჴორცნი შეისხნა და
Line of ed.: 25    
მის მიერ ჩჩჳლი იხილეს დაბადებულთა. ამისთჳსცა ანგელოზთა დაუკჳრდა
Line of ed.: 26    
და აქებდეს ძესა მამისა თანა.

Line of ed.: 27       
სიტყუამან დაუსაბამომან განგებულებით ჩუენთჳს სათნო-იყო შობაჲ
Line of ed.: 28    
ქალწულისაგან და, ვითარცა ჩჩჳლი, მიიწვინა ბაგასა პირუტყუთასა, რომელმან
Line of ed.: 29    
პირმეტყუელ ყვნა ძენი კაცთანი. ამისთჳსცა ანგელოზთა დაუკჳრდა
Line of ed.: 30    
და აქ[ებდეს ძესა მამისა თანა].

Line of ed.: 31       
გამოუთქუმელი და საშინელი, ძჱ დაუსაბამოჲ დაუსაბამოჲსა მამისაჲ,
Line of ed.: 32    
რომელმან დასაბამსავე მამისა თანა განაგო თანა-განზრახვითა სულისა წმიდისაჲთა
Line of ed.: 33    
და ჩუენთჳს სათნო-იყო შობაჲ ქალწულისაგან. ამისთჳსცა ანგელოზთა
Line of ed.: 34    
[დაუკჳრდა და აქებდეს ძესა მამისა თანა].

Line of ed.: 35       
რაჟამს მოგუთა მასკულავისა მიერ ეუწყა შობაჲ მეუფისა (კაც)თაჲსა,
Line of ed.: 36    
\ აღმოსავალით მოვიდეს, ძღუენი შენდა შეწირეს: ოქროჲ, გუნდრუკი და მური.
Page of ed.: 21   Line of ed.: 1    
ამისთჳსცა ანგელოზთა დაუ[კჳრდა და აქებდეს ძესა მამისა თანა].


Line of ed.: 2       
სხუანი

Line of ed.: 3       
ცათა საყდართა, ქერობინთა ზედა მჯდომარჱ, დაუკლებელად სერაბინთა
Line of ed.: 4    
შენ გიხილა წინაწარმეტყუელმან, წმიდაო ღმერთო, რომელმან დააფუძნე
Line of ed.: 5    
ქუეყანაჲ წყალთა ზედა და ცანი, ვითარცა კამარანი, მოსდრიკენ. რომელსა
Line of ed.: 6    
გაქებს ყოველი სული, შენ გშუენის გალობაჲ მაღალთა შინა.

Line of ed.: 7       
შენ, რომლისაგან შეიძრნიან დაბადებულნი და შეძრწუნებით ძწიედ
Line of ed.: 8    
ძალნი ცათანი, წმიდაო ღმერთო, რომელმან საიდუმლოჲ განგებულებისა
Line of ed.: 9    
შენისაჲ შორის მაყლოანსა მას სახედ გამოაჩინე ცეცხლისა და ჩუენ, შენ
Line of ed.: 10    
მიერ განათლებულნი, ვღაღადებთ: რომელსა გაქებს ყოველი სული, შენ
Line of ed.: 11    
გშუენის გალ[ობაჲ მაღალთა შინა].


Line of ed.: 12       
ოხითაჲ ჴ̃ჲ

Line of ed.: 13       
ყოველთა დაბადებულთა შემოქმედი ღმერთი, მამისა თანა მჯდომარეჲ,
Line of ed.: 14    
შენ, ღმრთისმშობელო მარიამ, ჴორცითა შევ. რომელი მწყემსთა
Line of ed.: 15    
ანგელოზთა მიერ ბეთლემს ღმერთი გამოუბრწყინდა და ვარსკულავისა
Line of ed.: 16    
მიერ მოგუთა ეუწყა და თაყუანის-სცეს მას, ჩუენცა უღირსნი
Line of ed.: 17    
ესე, ღმრთისმშობელო, შენგან შობილსა ქრისტესა თაყუანის-ვსცემთ
Line of ed.: 18    
და გადიდებთ შენ, კურთხეულო დედათა შორის.


Line of ed.: 19       
ფსალმუნი ჴ̃ჲ

Line of ed.: 20       
უფალმან მრქუა მე (ps. 2, 7 Link to psa).
Line of ed.: 21       
უფალმან მწყსოს მე და მე არა მაკლდეს (ps. 22, 1 Link to psa).


Line of ed.: 22       
დასადებელი

Line of ed.: 23       
ადგილსა მწუან (ps. 22, 2 Link to psa).


Line of ed.: 24       
ალელუაჲ ჴ̃ჲ

Line of ed.: 25       
შენ თანა არს მთავ ვიდრე გშევ შენ (ps. 109, 3 Link to psa).
Line of ed.: 26       
ჰრქუა უფალმან უფალსა ჩემსა: დაჯე (ps. 109, 1 Link to psa).


Line of ed.: 27       
ჴელთაბანისაჲ

Line of ed.: 28       
უფალი იშვა ბეთლემს ურიასტანისასა. აღმოსავალით მოვიდეს მოგუნი
Line of ed.: 29    
თაყუანის-ცემად ღმრთისა განკაცებასა, საფასეთა მათთა გულსმოდგინედ
Line of ed.: 30    
ააღეს, ძღუენი პატიოსანი მიუპყრეს: გამოცდილი ოქრო -- მეუფესა საუკუნესა,
Line of ed.: 31    
გუნდრუკი -- ღმერთსა ყოველთასა, ვითარცა [სამისა]დღისა მკუდარსა,
Line of ed.: 32    
მური -- უკუდავსა მას. ყოველი თესლები \ მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ,
Line of ed.: 33    
რამეთუ ესე არს მაცხოარი ჩუენ ყოველთაჲ.

Page of ed.: 22  
Line of ed.: 1       
სიწმიდის შემოყვანებისაჲ

Line of ed.: 2       
რაჲ-მე შევწიროთ შენდა, ქრისტე? რამეთუ გამოშჩნდი ჴორცითა, ვითარცა
Line of ed.: 3    
კაცი, ჩუენ შორის. თითოეულნი, შენგან ქმნულნი, დაბადებულნი,
Line of ed.: 4    
მადლობით დიდებასა შენდა შესწირვენ: ანგელოზნი -- ქებასა, ცანი -- მასკულავსა,
Line of ed.: 5    
მოგუნი -- ძღუენსა, მწყემსნი -- საკჳრველებასა, ხოლო ჩუენ --
Line of ed.: 6    
დედასა და ქალწულსა. რომელი საუკუნითგან ღმერთ ხარ, შეგჳწყალენ ჩუენ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Udzv.iadg..

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 19.11.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.