TITUS
Translated hagiographical texts
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3a  
Paragraph/Section: 21  Link to agath
Line of ed.: 7        და ვითარცა წარიკითხა ჰროვარტაკი იგი, ბრძანებაჲ მისცა
Line of ed.: 8     
მეფემან დიდითა სასტიკებითა მცნებისაჲთა, რაჲთა ყოველთა ადგილთა,
Line of ed.: 9     
უფლებისა მისისათა მსწრაფლ ეძიებდენ. მოციქულნი წარავლინნა ადგილად-ადგილად,
Line of ed.: 10     
რაჲთა
Line of ed.: 11     
ვითარცა პოვონ, ადრე მოაწიონ მისა, და
Line of ed.: 12     
რომელმან პოვოს ნიჭსა და პატივსა დიდსა აღუთქუმიდა.

Paragraph/Section: 22  Link to agath
Line of ed.: 13        
და ვიდრე-იგი ძებნა იყო მათთჳს სოფელსა მას საზღვრითი-საზღვარად, წმიდანი
Line of ed.: 14     
იგი მოსრულ იყვნეს და დამალულ საყოფელსა მას
Line of ed.: 15     
მეფეთასა, დამალულ მის-ვე მეფისაგან ვალენშეა ქალაქსა. და შემდგომად
Line of ed.: 16     
მცირედთა დღეთა იპოვნეს და გამოჩნდეს.

Paragraph/Section: 23  Link to agath
Line of ed.: 17        
რამეთუ არა ეგებოდა დამალვად ჭეშმარიტთა მათ მჴნეთა მოწამეთა,
Line of ed.: 18     
და არცა სანთლისა მის დადგომაჲ ქუეშე ჴჳმირსა, და არცა
Line of ed.: 19     
დაფარვად აჩრდილსა ქუეშე გარდართულთა მათ სასაწნეხლეთა შინა
Line of ed.: 20     
არამედ ზედა ოქროჲსა სასანთლეთა შემკულნი, და ოქროჲსა სასანთლეთა
Line of ed.: 21     
ზეთსა სიპოხისასა და სულნელებისასა სარწმუნოებითა და სიმართლითა
Line of ed.: 22     
აღჭურვილნი, ნათლითა ბრწყინვალედ გამოჩინებულნი, ვითარცა-იგი
Line of ed.: 23     
წინავე ილოცვიდეს, და ვითარცა-იგი უფალმან ჰრქუა თჳსთა მათ
Line of ed.: 24     
მოყუარეთა, რაჲთა ,ჰხედვიდენ საქმეთა თქუენთა კეთილთა და ადიდებდენ
Line of ed.: 25     
მამასა თქუენსა ზეცათასა."

Paragraph/Section: 24  Link to agath
Line of ed.: 26        
იხილეთ-ა აწ, რამეთუ კეთილის-მოქმედნი ჭეშმარიტმან ძემან
Line of ed.: 27     
ღმრთისამან არა იძაგნა თანამკჳდრ-ყოფად სამკჳდრებელსა თჳსსა თჳსნი
Line of ed.: 28     
იგი მოყუარენი და მსახურნი? რომელ ბუნებით ძე არს, ადრე-ადრე მიიზიდნის
Line of ed.: 29     
მისა თჳსნი იგი მცნებისა დამმარხველნი, გარნა ვიმარხავთ ხოლო
Line of ed.: 30     
მცნებათა მისთა, და ვითარცა მარგალიტნი პატიოსანნი გამოვჩნდეთ,
Line of ed.: 31     
სიხარულით მივისწრაფოთ განმზადებულსა პატივსა მას სამეუფოსა სასუფეველსა
Line of ed.: 32     
შინა და გამოვჩნდეთ აქა-ცა პატიოსანნი ბრწყინვალედ წარმართთა
Line of ed.: 33     
ამას სოფელსა სომხეთისასა, რომელთა დიდებისა და ღმრთის-მსახურებისა
Line of ed.: 34     
წილ აღუვსებიეს სოფელი ესე კერპებითა.

Paragraph/Section: 25  Link to agath
Page of ed.: 44  
Line of ed.: 1        
და იპოვნეს იგინი სასაწნეხლეთა მათ შინა, შორის ვენაჴოვანსა
Line of ed.: 2     
მას, რამეთუ ვითარცა მოიწია ჰროვარტაკი იგი დიდისა მის კეისრისა
Line of ed.: 3     
სომხეთად თრდატ მეფისა, არა მცირედ რაჲ[მე] აღრევა იყო შორის
Line of ed.: 4     
სომეხთა, რამეთუ სცვიდეს ყოველთა გზათა და მებოძირთა და ყოველთა
Line of ed.: 5     
ადგილთა. და იხილა ვინმე ერთმან და უთხრა მათთჳს.

Paragraph/Section: 26  Link to agath
Line of ed.: 6        
და ვითარცა იპოვნეს, ორ დღე ფაროსანნი მოადგინნეს და
Line of ed.: 7     
სცვიდეს მკჳრცხლითა ერითა მით მუნ-ვე, სადა-ცა-იგი იპოვნეს. და შემდგომად
Line of ed.: 8     
სამისა დღისა ჰამბავი იგი განმრავლდებოდა, და მიესმა ყოველთა;
Line of ed.: 9     
განითქუმოდა შუენიერებაჲ იგი და ქმნულ-კეთილობაჲ იგი რიფსიმესი,
Line of ed.: 10     
და იძრვოდეს ურაკპარაკნი მათნი და კაცად-კაცადისა თანა დაკჳრვება
Line of ed.: 11     
იქმნებოდა.

Paragraph/Section: 27  Link to agath
Line of ed.: 12        
და ხილვასა მას კეთილისასა მიკრბებოდა სიმრავლე დიდი,
Line of ed.: 13     
და მთავართა მათგანნი იგი-ცა ერთი-ერთსა ჰჴდებოდა და სრბით მივიდოდეს
Line of ed.: 14     
ხილვად სიკეთესა მისსა და აზნაურნი იგი აღრეულად გლეხითურთ
Line of ed.: 15     
ეტენებოდეს და დასდებდეს ერთი-ერთსა დასულებითა სიცოფისა
Line of ed.: 16     
გონებისაჲთა შეცთომილნი იგი და აღმღურეულ[ნი] გულის-თქ[უ]მითა
Line of ed.: 17     
ჩუეულებისა სახისა წარმართთაჲსა.

Paragraph/Section: 28  Link to agath
Line of ed.: 18        
ხოლო ნეტართა მათ ვითარცა იხილეს უგუნურებაჲ იგი
Line of ed.: 19     
კეთილის-მოძულეთა მათ კაცთაჲ, ცრემლ-სავსედ და მოდინებით აღიპყრნეს
Line of ed.: 20     
ჴელნი მათნი ზეცად და ითხოვდეს ჴსნასა ყოვლისა მპყრობელისაგან,
Line of ed.: 21     
ვითარცა წინასა მას ჟამსა განარინნა იგინი უშჯულოჲსა მის და ბილწისა
Line of ed.: 22     
და უკეთურისაგან და შეგინებულებისაგან წარმართთაჲსა, რაჲთა
Line of ed.: 23     
მან-ვე სცეს ძლევაჲ და განამტკიცნეს იგინი სარწმუნოებითა, და დაცჳვნეს
Line of ed.: 24     
იგინი და ისხნეს ქუეყანასა სირცხჳლისათჳს უგუნურთა მათ მხილველთაჲსა
Line of ed.: 25     
და მათთჳს ...

Paragraph/Section: 29  Link to agath
Line of ed.: 26        
რომელნი-იგი შინაგან იყვნეს მეფისანი, რაჲთა არა იხილონ
Line of ed.: 27     
შუენიერებაჲ იგი და ქმნულ-კეთილობაჲ და რაჲთა არა უთხრან წინაშე
Line of ed.: 28     
მეფისა. და მერმესა დღესა, ვითარცა განთენებოდა, ბრძანებაჲ გამოჴდა
Line of ed.: 29     
მეფისა მისგან, რაჲთა ნეტარი იგი რიფსიმე ადრე-ადრე შეიყვანონ სამეფოდ
Line of ed.: 30     
და წმიდა გაიანე უბიწოჲთ მოყუსებითურთ მუნ-ვე დამარხნენ.

Paragraph/Section: 30  Link to agath
Page of ed.: 46  
Line of ed.: 1        
და მეყსეულად ადრე-ადრე ოქროჲთა შემოსილნი გაფალაკნი
Line of ed.: 2     
მოიხუნეს მეგაფალაკეთა კართა მის სასაწნეხლისათა, სადა-იგი იყოფვოდეს
Line of ed.: 3     
გარეშე ქალაქსა მას. და სამკაულნი კეთილნი და ჩჩჳლნი შესამოსელად
Line of ed.: 4     
მიუპყრნეს მას, რაჲთა სამეფოდ შეიმკოს ჰაეროვნად და
Line of ed.: 5     
ბრწყინვალედ შევიდეს ქალაქად და ეგრეთ შეემთხჳოს მეფესა. რამეთუ,
Line of ed.: 6     
ვიდრე არა ეხილვა, იზრახა ცოლობაჲ მისი, რამეთუ უთხრობდეს მას,
Line of ed.: 7     
ვითარმედ შუენიერ არს და ქმნულ-კეთილ.

Paragraph/Section: 31  Link to agath
Line of ed.: 8        
და ვითარცა იხილნა იგინი წმიდამან გაიანე, იწყო სიტყუად
Line of ed.: 9     
ძუძეულისა მის თჳსისა და ჰრქუა: "მოიჴსენე, შვილო, რამეთუ დაუტევე
Line of ed.: 10     
დიდი იგი პატივი, შუენიერი სამკაულები, ოქრო-ქსოვილები და საყოფელი
Line of ed.: 11     
იგი შენი მამული და სამკაული იგი ძოწეული შარავანდედთაჲ,
Line of ed.: 12     
და გულმან გითქუა წარუვალისა მის ბრწყინვალისა შარავანდედთა მოცემისა
Line of ed.: 13     
ქრისტესისა, რომელ არს შემოქმედი და განმაახლებელი და
Line of ed.: 14     
მაცხოვარი და გამოუთქუმელთა კეთილთა მომცემელი თჳსთა მოსავთა,
Line of ed.: 15     
და შენ, შვილო, შეურაცხ-ჰყავ საწუთოჲ იგი სამკაული ძოწეული და
Line of ed.: 16     
აწ მი-მე-სცე-ა სიწმიდე შენი კბენად ძაღლთა ამათ წარმართთა
Line of ed.: 17     
სოფელთა? ნუ, შვილო, ნუ იყოფინ, ვითარ-მცა იყო ეგრე, არამედ დაგჳცვნეს ჩუენ
Line of ed.: 18     
შენითურთ, რომელი-იგი გჳძღოდა ჩუენ სიყრმით ჩუენითგან
Line of ed.: 19     
მოდღეინდელად დღედმდე, და აწ შემწე იყოს ჩუენი ჟამსა ამას".

Paragraph/Section: 32  Link to agath
Line of ed.: 20        
და ვითარცა იხილა რიფსიმე ყოველი იგი ამბოხი და ესმა
Line of ed.: 21     
სიტყუაჲ იგი დედა-მძუძისა თჳსისაჲ, შეიჭურა სულითა წმიდითა და განძლიერდა უფლისა
Line of ed.: 22     
მიმართ, რამეთუ შემოსა სარწმუნოებაჲ სიყრმით
Line of ed.: 23     
თჳსითგან. ვითარცა ახოვანი შეიჭურა, ჴმა-ყო ჴმითა დიდითა და განიპყრნა
Line of ed.: 24     
ჴელნი ჯუარისა სახედ, და იწყო სიტყუად მაღლითა ჴმითა და.
Line of ed.: 25     
თქუა:

Paragraph/Section: 33  Link to agath
Line of ed.: 26        
"უფალო ღმერთო, ყოვლისა მპყრობელო, რომელმან დაამტკიცენ
Line of ed.: 27     
დაბადებულნი ჴელითა საყუარელისა ძისა შენისაჲთა და განაწესენ
Line of ed.: 28     
გამოჩინებულნი და გამოუჩინებელნი დაბადებულნი მადლითა სულისა
Line of ed.: 29     
წმიდისაჲთა, შენ ხარ, რომელმან არარაჲსაგან არსად ყოველნი დაბადებულნი
Line of ed.: 30     
გამოაჩინენ, რამეთუ შენითა ბრძანებითა ყოველნი ძალნი იქმნნეს
Line of ed.: 31     
გამოჩინებულნი და გამოუჩინებელნი, რომელ არიან ცათა და ქუეყანასა,
Line of ed.: 32     
ზღუათა და ჴმელსა, რამეთუ შენ ხარ, უფალო, რომელმან მისცენ წყლით-რღუნასა
Line of ed.: 33     
უშჯულონი იგი და ბილწნი კაცნი, და იჴსენ საყუარელი
Line of ed.: 34     
იგი შენი ნოე, რომელმან დაიმარხა ბრძანებაჲ სიტყჳსა შენისაჲ, განარინე
Line of ed.: 35     
იგი ჯუარის სახედ მსგავსითა მით ძელითა წყალთა მათ რღუნისაგან.
Page of ed.: 48   Line of ed.: 1     
რომელმან მათ ჟამთა ჯუარის სახითა ჰყავ ჴსნაჲ მათი, ხოლო აწ-ცა
Line of ed.: 2     
ჰყავ ჭეშმარიტითა მაგით ჯუარითა, რომელსა აღჰჴედ და დასთხიენ
Line of ed.: 3     
სისხლნი შენნი კურნებისათჳს წყლულებათა ჩუენთასა".

Paragraph/Section: 34  Link to agath
Line of ed.: 4        
"რომელმან დაიცევ (!) აბრაჰამ შორის ნათესავსა მას (?) უშჯულოთასა, რომელმან
Line of ed.: 5     
სირცხჳლისაგან ქანანელთაჲსა და ყუედრებასა უშვილობისასა
Line of ed.: 6     
შვილიერ ჰყავ სარრა მჴევალი შენი, რომელმან შეიწყალე
Line of ed.: 7     
ისაკ და დაიცევ მჴევალი შენი რებეკა უშჯულოთა მათ ფილისტიმელთაგან - ნუ
Line of ed.: 8     
განგჳშორებ ჩუენ ჴელისაგან შენისა სახელისა შენისათჳს წმიდისა,
Line of ed.: 9     
რომელმან გუასწავე და გჳმოძღურე, და მოგუცენ სიტყუანი შენნი
Line of ed.: 10     
პირსა ჩუენსა, რაჲთა მით განვერნეთ მახეთაგან მტერთასა, რამეთუ
Line of ed.: 11     
სთქუ: სახელი ჩემი წოდებულ არს თქუენ ზედა, თქუენ ტაძარნი ხართ
Line of ed.: 12     
ღმრთისანი და სიწმიდენი ჩემნი გულთა თქუენთა.
Line of ed.: 13     
და მოგუეც სიწმიდე გონებასა ჩუენსა, რაჲთა ვითხოვოთ შენგან
Line of ed.: 14     
და რაჲთა სახელი შენი იყოს ჩუენ ზედა წერილითა მით თხოვად შენგან,
Line of ed.: 15     
ვითარმედ. "წმიდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევაჲ შენი, იყავნ
Line of ed.: 16     
ნებაჲ შენი ჩუენ ზედა, რომელნი-ესე (!) ვითხოვთ შენგან. აჰა მოკრებულ
Line of ed.: 17     
არიან უკეთურნი მრავალნი შებილწებად ჩუენდა რომელნი წოდებულ
Line of ed.: 18     
ვართ ტაძრად სახელისა შენისა, დაღათუ ჩუენ უძლურ და არა ღირს
Line of ed.: 19     
ვართ, ხოლო შენ და-ვე-იცვენ თავნი ჩუენნი არა ღირსთა ამათგან და
Line of ed.: 20     
ბილწთა და მიჴსენ ჩუენ განსაცდელისა ამისგან."

Paragraph/Section: 35  Link to agath
Line of ed.: 21        
"და მომეც ჩუენ ძლევაჲ ძლიერებითა შენითა, რამეთუ შენი
Line of ed.: 22     
არს ძლევაჲ და ვსძლოთ სახელითა შენითა, და რაჲთა დავიცვათ სასოებაჲ
Line of ed.: 23     
შენი უბიწოებით, და შევერთნეთ რიცხუსა ნაწილსა მას მართალთასა
Line of ed.: 24     
და მოვიღოთ სასყიდელი შრომისაჲ, რომელი მისცე და მიაგო
Line of ed.: 25     
თითოეულად მათ, რომელნი დაადგრნენ შიშსა შენსა და რომელთა დაიმარხნენ
Line of ed.: 26     
ბრძანებანი შენნი".

Paragraph/Section: 36  Link to agath
Line of ed.: 27        
"რომელმან განარინე ნოე წყლისა მისგან რღუნისა, განმარინენ
Line of ed.: 28     
ჩუენ-ცა უშჯულოთა ამათგან ნაღუარევთა, რომელ-ესე მოდგომილ
Line of ed.: 29     
არს და მოუცავთ. რამეთუ მჴეცი და პირუტყჳ განარინე კიდობანსა
Line of ed.: 30     
მას შინა, რავდენ უფროჲს არა შეგჳწყალნე ქმნულნი ესე შენნი,
Line of ed.: 31     
რომელნი შენ გადიდებთ? და რომელმან ქუე-წარმავალნი და მფრინველნი
Line of ed.: 32     
დაიფარენ კიდობანსა მას შინა, რავდენ არა უფროჲს შეგჳწყალნე ჩუენ,
Line of ed.: 33     
რომელთა-ესე გჳწოდე ტაძრად ნებისა შენისა?".

Next partThis text is part of the TITUS edition of Translated hagiographical texts.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 19.2.2011. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.