TITUS
Old Georgian Hagiographical Texts, vol. II
Part No. 3
Previous part

Chapter: III  
Page of ed.: 12  
Paragraph: 7 
Line of ed.: 36        3. ხოლო ჩუენ პირველსა-ვე სიტყუასა მოვიდეთ. 7. მოუჴდა წმიდასა
Line of ed.: 37     
მას სურვილი უცხოებისაჲ და სიძულილი ცუდად-დიდებისაჲ,
Line of ed.: 38     
უფროჲს და უპირატეს ამისსა სურვიელ იყო თაყუანის-ცემად
Line of ed.: 39     
წმიდათა მათ და ცხოველს-მყოფელთა ადგილთა, ვინაჲ-იგი თავს-ისხნა
Page of ed.: 13   Line of ed.: 1     
ჩუენთჳს ვნებანი ჴორცითა ამით კაცობრივითა, რომელნი
Line of ed.: 2     
ჩუენგან მიიხუნა სიტყუამან ღმრთისამან უვნებელმან. და ვითარ
Line of ed.: 3     
ეგულებოდა, Ms. page: L_69v   გამოირჩია ძმათა მათგან ძმაჲ ერთი, რომელი იყო
Line of ed.: 4     
უვაღრეს ყოველთაჲსა სათნოებითა და შემძლებელი წინა-მძღრობად
Line of ed.: 5     
მწყსად სულთა. ესე დაადგინა წინამძღურად ადგილსა თჳსსა, და
Line of ed.: 6     
წარიყვანა ძმაჲ ერთი, და წარემართა წმიდად ქალაქად იერუსალჱმდ.
Line of ed.: 7     
ვიდოდეს კეთილად წინამძღურობითა ღმრთისაჲთა. და ვითარცა
Line of ed.: 8     
ვლეს დღჱ მრავალი, მიიწინეს იგინი ქუეყანასა მას შამისასა,
Line of ed.: 9     
ვინაჲ-იგი მკჳდრ იყვნეს ნათესავნი ბარბაროზნი. და სლვასა მას
Line of ed.: 10     
მათსა შინა მიხუდეს ავაზაკნი ბოროტნი გზასა ზედა და მეყსეულად
Line of ed.: 11     
ვითარცა მჴეცნი მოუჴდეს მათ ზედა ჩუეულებისაებრ გონებათა
Line of ed.: 12     
მათთაჲსა, და იჴადეს მახჳლები მათი, რაჲთა სცენ მათ და აღიპყრეს
Line of ed.: 13     
პირველად ცემად წმიდისა ილარიონისა, და მეყსეულად განჴმეს
Line of ed.: 14     
ჴელნი მათნი და ვერ შეუძლეს ქუე ჩამოხუმად.

Line of ed.: 15        
მაშინ იწყეს ტირილით ვედრებად მისა და მიუდგეს უკუანა
Line of ed.: 16     
მათსა, ვითარ ხუთ უტევან. იხილა რაჲ წყალობის-მოყუარემან მან
Line of ed.: 17     
სულმან მისმან, და მოეჴსენა მცნებაჲ იგი მაცხოვრისაჲ, რომელსა
Line of ed.: 18     
იტყჳს სახარებასა შინა, ვითარმედ: "ნუ მიაგებთ ბოროტსა ბოროტისა
Line of ed.: 19     
წილ"*. მაშინ მოექცა წმიდაჲ იგი, დასწერა ჯუარი და განკურნნა
Line of ed.: 20     
იგინი და წარგზავნნა ცოცხლებით. ხოლო მათ, ვითარ იხილეს
Line of ed.: 21     
მსწრაფლი იგი განკურნებაჲ მათი, მოართუეს მას პური და
Line of ed.: 22     
კერატი, და ითხოვდეს შენდობასა და ეტყოდეს მას ენითა მათითა,
Line of ed.: 23     
რომელ საცნაურ იყო, რაჲთა არღარა ყონ ესრეთ მონაზონთა ზედა.
Paragraph: 8 
Line of ed.: 24        
და ერთი Ms. page: L_70r   მათგანი წარჰყვა ვიდრე მიწევნადმდე მთასა მას წმიდასა
Line of ed.: 25     
თაბორსა, ვინაჲ-იგი ფერი იცვალა დიდებით ქრისტემან,
Line of ed.: 26     
ღმერთმან ჩუენმან წინაშე წმიდათა მოწაფეთა თჳსთა. ილოცეს მუნ
Line of ed.: 27     
და თაყუანის-სცეს მთასა მას წმიდასა და მიერ წარვიდეს ქალაქად
Line of ed.: 28     
წმიდად იერუსალჱმად და მოილოცნეს წმიდანი იგი და თაყუანის-საცემელნი
Line of ed.: 29     
ადგილნი და იხილა მას შინა წმიდამან მან ყოველი-ვე
Line of ed.: 30     
სახჱ განგებულებისა სიტყჳსა ღმრთისაჲ და თაყუანის სცა წმიდასა
Line of ed.: 31     
დიდებულსა გოლგოთასა და ცხოველს-მყოფელსა საფლავსა. და
Line of ed.: 32     
მიერ წარვიდა ბეთლემად და იხილა ქუაბი იგი ცათა მობაძავი,
Line of ed.: 33     
ვინაჲ-ცა იშვა უფალი ჩუენი იესუ ქრისტჱ ქალწულისაგან წმიდისა,
Line of ed.: 34     
მოწლედ ამბორს-უყო და სურვილით თაყუანის-სცა. და მიერ მიიწია
Line of ed.: 35     
მდინარედ წმიდად იორდანედ და განიბანა წყლითა მით წმიდითა
Line of ed.: 36     
მოილოცნა ყოველნი იგი მონასტერნი, რომელნი შენ იყვნეს
Line of ed.: 37     
უდაბნოთა მათ შინა წმიდათა. და მიიწია ვიდრე ლავრადმდე დიდისა
Line of ed.: 38     
საბაჲსა. და დაყო ყოველთა მათ უდაბნოთა შინა შჳდი წელი
Line of ed.: 39     
ღუაწლითა და შრომითა, რომელთა გამოთქუმაჲ შეუძლებელ არს.

Page of ed.: 14  
Line of ed.: 1        
რამეთუ ვინაჲთგან მოიცალა ყოველთაგან-ვე ნივთთა და ზრუნვათა
Line of ed.: 2     
სოფლისათა და განემზადა გულისჴმი[ს]-ყოფად უვაღრესისა მის,
Line of ed.: 3     
ვითარცა დავით იტყჳს, ვითარმედ: "მოიცალეთ და გული[ს]ჴმა-ყავთ,
Line of ed.: 4     
რამეთუ მე ვარ ღმერთი"*. და დაემკჳდრა თავისა თჳსისა
Paragraph: 9 
Line of ed.: 5        
თანა და მხოლოჲ მხოლოჲსა მის თანა სასურველისა. 9. მიერითგან
Line of ed.: 6     
რაჲ-ღა ვინ თქუას, რავდენნი ღუაწლნი და შრომანი თავს-ისხნა, რამეთუ
Line of ed.: 7     
უცხოებითა Ms. page: L_70v   და უპოვარებითა და სიგლახაკისა შეყუარებითა
Line of ed.: 8     
სრულთა მათ და მოღუაწებასა შინა განთქუმულთა შეესწორა,
Line of ed.: 9     
ხოლო სიმჴნითა და სიბრძნით-მოყუარებითა და მტერთა მათ უხილავთა
Line of ed.: 10     
ახოვნად წყობითა და ჴორცთა თჳსთა უწყალოდ განკაფითა
Line of ed.: 11     
ყოველთა-ვე ღმრთისათჳს დამდაბლებულთა და უცხო-ქმნულთა მიემსგავსა,
Line of ed.: 12     
ორთა-ვე ამათ საზომთა თავსა შორის თჳსსა შემოკრებითა
Line of ed.: 13     
ორკერძო-ვე სრულთაჲსა სწორ იპოვა, რომლისათჳს-ცა სამარადისოდ
Line of ed.: 14     
ხედვასა ღმრთის[ა]სა შეესაკუთრა, რამეთუ ვინაჲთგან საქმჱ
Line of ed.: 15     
დასაბამი არს ხედვისაჲ და შიში ღმრთივ-გონიერი მომატყუებელი
Line of ed.: 16     
უშიშოებისაჲ, ვინაჲთგან არღარა მონებრ იშიშვოდის მოშიში იგი.
Line of ed.: 17     
და არცა ვითარცა მიზდური სასყიდლისათჳს შურებიდის, არამედ
Line of ed.: 18     
ვითარცა შვილი სასურველი და საყუარელი მამისაჲ მესამესა მას
Line of ed.: 19     
სისრულისა ხარისხსა აღსრულ იყოს და სასურველსა მას უმაღლეს
Line of ed.: 20     
პირველისა ხედვიდეს, მიერითგან განუშორებელად ზრახვად მისდა
Line of ed.: 21     
ოდენ მოსწრაფე იყოს, ვითარცა წმიდაჲ ესე მამაჲ ჩუენი ილარიონ.

Line of ed.: 22        
რამეთუ ესრეთ რაჲ იყოფებოდა უდაბნოთა მათ შინა იორდანისათა,
Line of ed.: 23     
ვითარცა პირველ ვთქუთ, და უმეტესად დიდსა მას ლავრასა
Line of ed.: 24     
მამისა საბაჲსსა, განკჳრდეს ყოველნი იგი მამანი ბუნებისა უვაღრესთა
Line of ed.: 25     
მათ მოღუაწებათა და შრომათა მისთა ზედა და ყოველთა მიერ
Line of ed.: 26     
ვითარცა საკჳრველი რაჲმე მისათხრობელ და თითის-საჩუე\ნებელMs. page: L_71r  
Line of ed.: 27     
იქმნა, ვითარცა იტყჳს მოციქული, ვითარმედ: "თითის-საჩუენებელ
Line of ed.: 28     
ვიქმნენით სოფლისა და ანგელოზთა და კაცთა"**, და ევედრებინ
Line of ed.: 29     
ღმერთსა მარადის, რაჲთა გამოუცხადოს უმჯობესი სულისა
Line of ed.: 30     
მისისაჲ, რომელი სათნო-უჩნს მოწყალებასა მისსა. და იტყჳნ სიტყუათა
Line of ed.: 31     
მათ ფსალმუნისათა: "მაუწყე მე, უფალო, გზაჲ, რომელსა-ცა
Line of ed.: 32     
ვიდოდი, და კუალად მასწავე მე, რაჲთა ვყო ნებაჲ შენი"*** და შემდგომი ამისი.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Old Georgian Hagiographical Texts, vol. II.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 31.10.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.