TITUS
Old Georgian Hagiographical Texts, vol. II
Part No. 2
Previous part

Chapter: III  
Page of ed.: 10  
Paragraph: 2 
Line of ed.: 14        3. 2. იყო ნეტარი ესე და წმიდაჲ მამაჲ ჩუენი ილარიონ ნათესავით
Line of ed.: 15     
ქართველი, ვინაჲ-იგი მრავალნი წმიდანი გამოჩნდეს და სასწაულთა
Line of ed.: 16     
მოქმედნი კაცნი ხოლო დაღაცათუ აღუწერელობითა ცხორებისა
Line of ed.: 17     
მათისაჲთა ჟამთა სიმრავლითა დაივიწყნეს, არამედ იგინი
Line of ed.: 18     
წინაშე ღმრთისა ბრწყინვალედ მდგომარე არიან. გარნა რაოდენთა-მე
Line of ed.: 19     
ახლად გამოჩინებულთა წმიდათაჲ საჴსენებელი-ცა დაშთა
Line of ed.: 20     
ცხორებაჲ-ცა აღიწყრა ღმრთის-მოყუარეთა მიერ კაცთა და მოსწრაფეთა,
Line of ed.: 21     
ვითარცა-ესე წმიდისაჲ ამის, რომლისათჳს-ცა არს სიტყუაჲ
Line of ed.: 22     
ჩუენი.

Line of ed.: 23        
არამედ ჩუენ პირველსა-ვე სარბიელსა სიტყჳს[ა]სა მოვიდეთ
Line of ed.: 24     
მიგითხრათ ყოველი-ვე სახჱ ცხორებისა მისისაჲ, ვითარცა პირველ
Line of ed.: 25     
ვთქუთ. აღმოსცენდა უკუე ნეტარი ესე ქუეყანით ქართლით, საზღვართაგან
Line of ed.: 26     
კერძოთა კახეთისათა, შვილი აზნაურთა მდიდართა
Line of ed.: 27     
წარჩინებულთაჲ. ხოლო ამისსა მამასა ესხნეს სხუანი-ცა შვილნი,
Line of ed.: 28     
გარნა წმიდაჲ ესე აღთქუმულ იყო ღმრთისადა მშობელთა
Line of ed.: 29     
თჳსთაგან, ვითარცა პირველ სამოელ ანნაჲსგან.

Line of ed.: 30        
და იქმნა რაჲ ესე ექუსის წლის, მიეცა სწავლად კაცსა ღირსსა და
Line of ed.: 31     
ღმრთის-მოყუარესა, რომელი-ცა იყო დაბასა მისსა, სადა იყოფებოდა
Line of ed.: 32     
მამაჲ ნეტარისაჲ მის, და ასწავლიდა იგი მას წიგნთა სულიერთა
Line of ed.: 33     
დღე და ღამე. და ირწყვებოდა იგი, ვითარცა ხჱ დანერგული
Line of ed.: 34     
ღმრთისამიერ თანა-წარსადინელსა Ms. page: L_67v   წყალთა მათ სულისა
Line of ed.: 35     
წმიდისათა, რომელ არიან წიგნნი ღმრთივ-სულიერნი.

Paragraph: 4 
Line of ed.: 36        
4. და ვითარცა იხილა მამამან მისმან მოსწრაფებით სწავლაჲ
Line of ed.: 37     
ყრმისაჲ მის ბერისა მისგან წმიდისა, იწყო ყოვლისა-ვე საჴმრისა მიცემად
Line of ed.: 38     
უხუებით და ჴელ-ყო ადგილისა მის აღშენებაჲ მონასტრად.
Page of ed.: 11   Line of ed.: 1     
და შეკრბეს მუნ ძმანი რიცხჳთ ვითარ ათექუსმეტნი ოდენ. და მარადის
Line of ed.: 2     
მივალნ მამაჲ მისი შენებისათჳს მის ადგილისა და ხილვად
Line of ed.: 3     
სასურველისა მის ძისა თჳსისა.

Line of ed.: 4        
და ვითარცა იხილა ნეტარმან მან და ჭეშმარიტმან შვილმან
Line of ed.: 5     
ზეცათა მამისამან ზედაჲს-ზედა მოსლვაჲ იგი მამისა თჳსისაჲ, მწუხარე
Line of ed.: 6     
იქმნა ამას ზედა და მოეჴსენა სიტყუაჲ იგი წმიდისა სახარებისაჲ,
Line of ed.: 7     
ვითარმედ: "რომელმან არა დაუტეოს მამაჲ თჳსი და დედაჲ
Line of ed.: 8     
თჳსი და არა აღიღოს ჯუარი თჳსი და შემომიდგეს მე, იგი
Line of ed.: 9     
არა არს ჩემდა ღირს"*, და განიზრახა წარსლვაჲ უშინაგანესსა
Line of ed.: 10     
უდაბნოსა. და აღდგა და წარვიდა უდაბნოსა გარეშჯისასა, და პოვნა
Line of ed.: 11     
მუნ მრავალნი კაცნი მოღუაწენი და მახლობელად მათსა ქუაბი ერთი
Line of ed.: 12     
მცირჱ. განიხარა სიხარულითა დიდითა და შევიდა და დაემკჳდრა
Line of ed.: 13     
მას შინა. და იყო ჰასაკითა, ვითარ ათხუთმეტისა წლისაჲ.
Line of ed.: 14     
მიერითგან იწყო შესლვად სარბიელსა მოღუაწებისასა. მარხვითა
Line of ed.: 15     
მღჳძარებითა ჰასაკსა მას სიჭაბუკის[ა]სა დააჭნობდა, ლოცვითა
Line of ed.: 16     
მარადის ღმრთისა ხედვითა უჴორცოთა მიემსგავსებოდა,
Line of ed.: 17     
ვიდრე-ღა წარემატებოდა Ms. page: L_68r   და მოღუაწებითა ყოველთა-ვე მყოფთა
Line of ed.: 18     
მის ადგილისათა უდაბნოსა მას შინა, რამეთუ ყოველთა-ვე უკჳრდა
Line of ed.: 19     
ეგოდენი იგი შრომაჲ მისი და მოთმინებაჲ.

Line of ed.: 20        
და აღეშენებოდეს ყოველნი იგი ძმანი სწავლითა მისითა და
Line of ed.: 21     
შეუვრდებოდეს მას, რაჲთა იყოფოდინ მის თანა.

Paragraph: 5 
Line of ed.: 22        
5. და შეიწყნარნა მან მის თანა ვითარ ათერთმეტნი ძმანი, მოღუაწენი
Line of ed.: 23     
მშჳდნი და მდაბალნი. და იყვნეს იგინი ვითარცა ანგელოზნი
Line of ed.: 24     
მარხვითა და დაუცხრომელად ლოცვითა და გალობითა
Line of ed.: 25     
ღმრთისა მიმართ, ვიდრემდის განითქუა ჰამბავი ღირსებისა მისისაჲ
Line of ed.: 26     
ყოველსა მას ქუეყანასა ქართლისასა, რამეთუ ვითარ შესაძლებელ
Line of ed.: 27     
იყო სანთელი დაფარვად ჴჳმირსა ქუეშე გინა ცხედარსა** და არა
Line of ed.: 28     
საცნაურ-ყოფად ყოველთა მიერ, ვიდრემდის ეუწყა-ცა ეპისკოპოსსა
Line of ed.: 29     
რუისთველსა სიმრავლჱ იგი სათნოებათა მისთაჲ, აღივსო იგი სულიერითა
Line of ed.: 30     
სურვილითა, აღდგა და წარვიდა მოკითხვად მისდა.
Line of ed.: 31     
ვითარ მიიწია წმიდისა მის, მოიკითხნეს ურთიერთას ამბორის-ყოფითა
Line of ed.: 32     
წმიდითა. და იხილა რაჲ ეპისკოპოსმან პირი მისი ყჳთელი,
Line of ed.: 33     
სიტყუაჲ მდაბალი და სამოსელი შეურაცხი, განკჳრდა იგი გონიერითა
Line of ed.: 34     
განკჳრებითა და ჰრქუა მას:

Line of ed.: 35        
"მრავლით ჟამითგან მინდა ხილვაჲ შენი, შვილო ილარიონ,
Line of ed.: 36     
ღირს ვიქმენ მე ცოდვილი ესე მოღებად წმიდისა ლოცვისა შენისა.
Line of ed.: 37     
ამისთჳს უმეტესად ვჰმადლობ ღმერთსა, რომელმან არა
Line of ed.: 38     
ჴუებულ მყო სულიერისაგან სიყუარულისა შენისა. და აწ გევედრები,
Page of ed.: 12   Line of ed.: 1     
\, Ms. page: L_68v   შვილო, რაჲთა სრულ-ჰყო საწადელი ჩემი და მიიღო
Line of ed.: 2     
მღდელობაჲ ჩემ მიერ გლახაკისა ამის და უღირსისა".

Line of ed.: 3        
ხოლო ნეტარი იგი ვითარცა იყო ყოვლითურთ მდაბალი
Line of ed.: 4     
უცხოჲ კაცობრივისა დიდებისაგან, არა ენება პატივსა მას
Line of ed.: 5     
მღდელობის[ა]სა აღსლვაჲ და წინა-აღუდგებოდა ღირსსა მას ეპისკოპოსსა
Line of ed.: 6     
ევედრებოდა მჴურვალედ და იჯმნიდა, რაჲთა განათავისუფლოს
Line of ed.: 7     
იგი უღლისა მისგან მღდელობისა. ხოლო იგი აღძრვითა
Line of ed.: 8     
ღმრთისამიერითა კუალად-ცა აიძულებდა და ევედრებოდა მას,
Line of ed.: 9     
არამედ ვითარცა იხილა თავი თჳსი იძულებულად წმიდამან მან,
Line of ed.: 10     
და ბრალად შეჰრაცხა ურჩებაჲ იგი მღდელთ-მოძღურისაჲ და ზეგარდამოჲსა
Line of ed.: 11     
ძალისაგან გულსავსე-ქმნულმან ღმრთისა მიერ ჰრქუა
Line of ed.: 12     
მას: "ჵ, პატიოსანო მამაო, ჴელთა შენთა შინა ვარ მე გლახაკი ესე.
Line of ed.: 13     
რაჲ-ცა ჰნებავს ღირსებასა შენსა, ყავნ ჩემ ზედა".

Line of ed.: 14        
მაშინ აღდგა წმიდაჲ იგი ეპისკოპოსი და აკურთხა იგი მღდელად.
Line of ed.: 15     
აღასრულეს წმიდაჲ იგი საიდუმლოჲ და ეზიარნეს ურთიერთას.
Line of ed.: 16     
წარვიდა ეპისკოპოსი იგი და მიუთხრობდა ყოველსა
Line of ed.: 17     
ერსა სათნოებათა მისთა, და რომელთა ესმო, და ჰმადლობდეს ღმერთსა.
Line of ed.: 18     
ხოლო მრავალნი შორით ქუეყანით მოვიდოდეს ხილვად მისა და
Line of ed.: 19     
მოღებად ლოცვისა მისისა წმიდისა.

Paragraph: 6 
Line of ed.: 20        
6. და ამისა შემდგომად იხილა რაჲ ნეტარმან ილარიონ სიმრავლჱ
Line of ed.: 21     
იგი მისა მომავალთა მათ ერთაჲ, შეუძნდა საქმჱ ესე, და იწყო
Line of ed.: 22     
ურვად. და ჰასაკსა-ვე სიჭაბუკისასა მოხუცებულებრი სული მოიპო\ვა,Ms. page: L_69r  
Line of ed.: 23     
ვითარცა დიდმან მოსე. და მსაჯულ იქმნა შორის სულისა
Line of ed.: 24     
და ჴორცთა. უსაჯა დაწუნებულსა მას და მოუძლურებულსა, მოაკუდინა
Line of ed.: 25     
სიმაღლჱ იგი ჴორცთაჲ და დაფარა ქჳშასა შინა სიმდაბლისასა,
Line of ed.: 26     
ვინაჲ-იგი ვერ შეუძლებს აღმოცენებად საძოვარი ვნებათაჲ. და
Line of ed.: 27     
მერმე იხილა რაჲ, ვითარმედ არა დასცხრებიან ძალნი იგი ბნელისანი
Line of ed.: 28     
შფოთის-ყოფად ეგჳპტესა მას შინა ვნებათასა, დაუტევა ყოველი
Line of ed.: 29     
ფარაოჲსი ფარაოჲს-ვე თანა მძლავრისა, განეშორა იგი და
Line of ed.: 30     
ამაღლდა მთასა მას სათნოებათასა, ვინაჲ-იგი მწყსიდა გულის-სიტყუათა
Line of ed.: 31     
კეთილთა, ვითარცა რაჲ საცხოვართა მწუანვილოვანსა მას
Line of ed.: 32     
ზედა მოღუაწების[ა]სა. და ხილულთა ამათ განცდითა უხილავისა
Line of ed.: 33     
მის გულისჴმის-ყოფად აღიწეოდა, ვინაჲ-ცა ცოცხალი იგი სულისაჲ
Line of ed.: 34     
ეკლო ვნებასა მას შინა ჴორცთა თჳსთასა, იხილა მგზებარედ, რომლისაგან-ცა
Line of ed.: 35     
შეუწველად დაიწვებოდა.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Old Georgian Hagiographical Texts, vol. II.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 31.10.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.