TITUS
Mazvydas, Catechismas
Part No. 2
Previous part

Part: Prol.  
Page: 2/6  
Line: 1     AD MAGNVM
Line: 2    
DVCATVM LITVANIAE


Line: 3     Fauſta ducum magnorum altrix, Lituania clara,
Line: 4       
Hæc mandata Dei, ſuſcipe mente pia,
Line: 5    
Ne te, cum dederis rationes ante tribunal
Line: 6       
Auguſtum, magni iudicis ira premat.Page: 3/7  
Line: 1     PASTORIBVS
Line: 2    
ET MINISTRIS ECCLESI=
Line: 3    
arum in Lituania gratiam
Line: 4    
et pacem.


Line: 5    
QVidam nimis arctis limitibus ſcripturæ ſacræ
Line: 6    
poſſeſsionem includunt, dum eam ſola ſacerdotum fa-
Line: 7    
millia terminant, plebe interim exterminata. Pollui
Line: 8    
ſacra, prophanari myſteria clamitãt, et quaſi magnã
Line: 9    
publicis domeſticisq~; ſeditionibus feneſtrã aperiri, ſi
Line: 10    
populum admittendum cenſeas. His igitur cautio eſt,
Line: 11    
nequis in Apoſtolorum, Prophetarumq~; ſacrarium
Line: 12    
introducatur, lingua uernacula loquens. Sed hæc in-
Line: 13    
iuria eſt intolerabilis. A cõmunibus ſacris arceri po-
Line: 14    
pulum, quibus tamen abeſſe ſine animæ uitæq~; æter-
Line: 15    
detrimento, poſsit nemo, quid quæſo poteſt ini-
Line: 16    
quius? Qvæ. n. ſacra cõmuniora, quæ magis ne-
Line: 17    
ceſſaria populo, quam doctrina cœleſtis ? Hæc et-
Line: 18    
enim ſola ceu leophoros certam æternæ ſalutis uiã
Line: 19    
omnibus æque præſcribit, atq~; demonſtrat. Quia
Line: 20    
enim tam plebs, quam proceres, cœleſti opus habent
Line: 21    
doctrina, quæ quid Deus a nobis poſtulet, quid nos
Line: 22    
poſsimus præſtare, doceat, oſtendatq~; quæ ſint cauſæ
Line: 23    
conſequendæ ſalutis ſempiternæ, etc. Ergo cum hæc
Line: 24    
doctrina excludat neminem, haud recte quidem intra


Line: C  A ij priuata


Page: 4/8  
Line: 1    
priuata ſepta concluditur. Cõmune bonum, publi
Line: 2    
cumq~; eſt æternæ ſalutis poſſeſsio. Hoc quis pote-
Line: 3    
rit negare? Deus. n. uult omnes ſaluos fieri. Cur
Line: 4    
eodem pacto ſcriptura, quæ eſt de iſta, quam dixi,
Line: 5    
poſſeſsione priuilegium, uel ſyngrapha, publicum bo-
Line: 6    
num et cõmune æſtimaretur? Quamobrem popu-
Line: 7    
lum admittite O Proceres, et ad ea quidem sacra,
Line: 8    
quæ ipſius ſunt propria, uel certe uobiſcum cõmu-
Line: 9    
nia. Non loquor de abſtruſioribus controuerſijs re-
Line: 10    
ligionum, de quibus promiſcua multitudo ut nec iu-
Line: 11    
dicium præſtare, ita tamẽ Catecheſim perdiſcere, et
Line: 12    
debet, et poteſt. Opus eſt.n. cuilibet pro ſe, conſcien-
Line: 13    
tiaq~; ſua, ut fidei ſuæ confeſsionem edere, ut in peri-
Line: 14    
culis, in afflictionibus, in mortis agone recte, uereq~;
Line: 15    
ſe consolari poſsit, atq~; erigere fiducia Chriſti ſal-
Line: 16    
uatoris. Itaq~; in primitiua eccleſia, nemo admitte-
Line: 17    
batur ad cõmunionẽ cænæ dominicæ, nemo ad ſuſci-
Line: 18    
piendum infantem e Baptiſmo, nemo copulabatur
Line: 19    
matrimonio, qui non probe ex catecheſi confeſsionẽ
Line: 20    
fidei potuiſſet exhibere. Ac officij erat ueſtri Pa-
Line: 21    
ſtores, hanc puerilem (quam catecheſim dixerunt
Line: 22    
ueteres) doctrinam, rudiori populo proponere: hanc
Line: 23    
reiterare atq~; inculcare ſubinde, ut ſaltem his religio-
Line: 24    
nis Chriſtianæ ſeminarijs imperitorum pectora im-
Line: 25    
plerentur. Vobis.n. grex iſte paſcendus, uobis cu-
Line: 26    
randus atq~; tuẽdus ab ipſo principe Paſtore Chriſto


Line: C  cõmiſſus


Page: 5/9  
Line: 1    
cõmiſſus eſt: uos illi accepti expenſiq~;, et fidei, diligen-
Line: 2    
tiæq~; ueſtræ reddetis rationem: imo animas illorum
Line: 3    
de manibus poſtulabit ueſtris. Perpendite, quæſo
Line: 4    
quam res horrenda ſit ignoratio Dei, cuiusmodi a-
Line: 5    
nimarum peſtis idololatria, quantus furor Diaboli
Line: 6    
graſſantis atq~; excitantis ſubinde idolomanias nouas
Line: 7    
et opiniones prauas. Tum, quod non ſine magno
Line: 8    
dolore cõmemoro, quam præ cæteris nationibus no-
Line: 9    
ſtra gens ignara, rudisq~; et expers omnis pietatis, ac
Line: 10    
religionis Chriſtianæ? quam paucos reperias de
Line: 11    
plebe, qui non dicam catecheſeos integram doctrinam
Line: 12    
probe teneant, ſed qui uel primam Dominicæ præca-
Line: 13    
tionis ſyllabam queăt recitare? Imo quod auditu hor
Line: 14    
ribilius eſt, multi etiamnum manifeſtam idololatriă
Line: 15    
et exercẽt et profitentur palam: alij arbores, alij flu
Line: 16    
mina, alij ſerpentes, alij aliud colunt, honorem exhi-
Line: 17    
bentes diuinũ. Sunt qui Percuno uota faciant, qui-
Line: 18    
busdam ob rem frumentariam, Laucoſargus, et
Line: 19    
propter pecuariam Semepates colitur. Qui ad
Line: 20    
malas artes adijciunt animum, Eithuaros et Caucos
Line: 21    
Deos profitentur ſuos. Cuiusmodi autem aduerſus
Line: 22    
hæc mala, ira Dei exardeſcat, pauci conſiderant:
Line: 23    
tamen Diuus Paulus pari crimine reos pronuntiet
Line: 24    
tam hos, qui dum non obſtant, aſſentiantur, quam
Line: 25    
etiam illos, quos manifeſta delicta redarguant.
Line: 26    
Quamobrem in primis uos moneo, hortorq~; Paſto-


Line: C  A iij res,


Page: 6/10  
Line: 1    
res, aliquando tamen ut ſitis officij, functionisq~; ue-
Line: 2    
ſtræ memores: ac ut cogitetis, tot animarum cauſam
Line: 3    
curamq~; uos ſuſcepiſſe: Vobisq~; pro ſingulis magnō
Line: 4    
in extremo iudicio dicendi coronam reſtare: nullam
Line: 5    
iſtic futuram eſſe translationem culpæ, nullũ inſcitiæ
Line: 6    
prætextũ. Vobis populus fecit ocium, ut eccleſiæ
Line: 7    
procuraretis negotium, quod qua fide, quaq~; diligen
Line: 8    
tia geſſeritis, in cœleſti ſenatu uos referre oportebit.
Line: 9    
Id autem ut bona conſcientia facere, et intrepide poſ
Line: 10    
ſitis, huc animum intendite ueſtrum, huc omnis cura
Line: 11    
propendat, ne catecheſeos doctrina ignota ſit popu-
Line: 12    
lo. Principio diſcant homines ex decalogo, quid De-
Line: 13    
us a nobis exigat, et econtra quid nos ualeamus, hoc
Line: 14    
eſt diſcamus de noſtris uiribus deſperare, atq~; nullum
Line: 15    
mortalium eſſe, qui poſsit obedientiam, quam lex re-
Line: 16    
quirit, præſtare integram. Quemadmodum teſta-
Line: 17    
tur Pſal, Non iuſtificatur in conſpectu tuo omnis
Line: 18    
uiuens. Item illud, Maledictus, qui non manſerit in
Line: 19    
omnibus, quæ ſcripta ſunt in lege, ut faciat ea. De-
Line: 20    
inde cum hoc pacto conſtet, legi diuinæ non ſatisfa-
Line: 21    
cientes damnari, neceſſario conſequetur, omnes aut
Line: 22    
æternæ mortis reos fore, aut ipſis quærendum eſſe
Line: 23    
auxiliũ, quod doctrina Euangelij promittit. Quip-
Line: 24    
pe ad æterni Patris miſericordiã confugiendum eſſe,
Line: 25    
fiducia ſolius Chriſti ſaluatoris noſtri. Hic etenim
Line: 26    
omnes, quicunq~; in ipſum confidunt, redimit a male-


Line: C  ledictoPage: 7/11  
Line: 1    
ledicto legis, ab ira Dei, a condemnatione æternæ
Line: 2    
mortis, idq~; gratis, absq~; ulla uel antecedentium, uel
Line: 3    
conſequentium operum conditione, ac dignitate. Po-
Line: 4    
ſtremo hoc quoq~; docendum eſt, Deum ab his, qui
Line: 5    
ſe grautito ſolius Chriſti beneficio redemptos confi-
Line: 6    
dunt, poſtulare fidei atq~; pœnitentiæ fructum. Non
Line: 7    
id tamen ideo, quia opera aliquid conferant ad iuſti-
Line: 8    
ficationem noſtri: ſed quia euchariſtica ſint, quæ
Line: 9    
uitæ æternæ ſalutem (hæc n. ſolius Chriſti merito
Line: 10    
contingit gratis) ſed quæ mereantur mitigationem
Line: 11    
temporalium pœnarũ, et præmia quædam alia, tam
Line: 12    
hic, quam in uita futura. Hæc in ſumma docet ca-
Line: 13    
techeſis, Cuius iam uobis reuerẽdi Paſtores ac ludi
Line: 14    
magiſtri rude exemplum, et breue, et quidem lingua
Line: 15    
Lituanica noſtra damus, daturi, Deo uolẽte, mox
Line: 16    
copioſius aliquod et melius, Si prius in hoc exiguo,
Line: 17    
promptitudinẽ et boneuolentiã erga me ueſtram intel
Line: 18    
lexero. Valete.


Line: C  A iiij


Next partThis text is part of the TITUS edition of Mazvydas, Catechismas.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 7.5.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.