TITUS
Lysius, Katekizmas
Part No. 2
Previous part

Part: I._Decal.  
Paragraph: Inc.   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 4  Pirma Dalìs Katgiſmo
Line: 5 
Déſʒimtis Diewo Priſákimai


Paragraph: 1   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 6          Pirmas Priſákimas.
Line: 7    
Aſʒ eſmi Ponas Diewas tawo.
Line: 8    
Ne turrėk kittû Diewû prieſʒ
Line: 9    
manę.
Line: 10          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 11    
Mes turrim' Pono Diewo ant
Line: 12    
wiſsû Daiktû bijotis, mÿlėti, ir
Line: 13    
jůmi nuſitikkėti.
Paragraph: 2   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 14          
Antras Priſákimas.
Line: 15    
Ne minnėk nopróſnay Wardo Diewo
Line: 16    
tawo.
Line: 17          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 18    
Mes turrim' Pono Diewo bijotis, ir
Line: 19    
mÿlėti, idant per jo Wardą ne
Page: 8   Line: 1    
kéiktumbim', ne paſſibáʒ́itumbim',
Line: 2    
ne ʒ́ynáutumbim', ne mellůtumbím'
Line: 3    
arba priwilotumbim', bet wisſoſa Reikme=
Line: 4    
nėſa praſʒytumbim', melſtumbimės,
Line: 5    
ir ſu Dėkawone garbintumbim'.
Paragraph: 3   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 6          
Tréćias Priſákimas.
Line: 7    
Atmink, idant Dieną ſʒwentą ſʒwęſtumbei.
Line: 8          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 9    
Mes turrim' Pono Diewo bijotis ir
Line: 10    
milėti, idant ſʒwentas koʒonis ir
Line: 11    
jo Ʒ́ódį ne papeiktumbim', \ rod's klauſÿʽ=
Line: 12    
tumbim' ir mokįtumbimės.
Paragraph: 4   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 13          
Ketwirtas Priſákimas.
Line: 14    
Gárbink Tėwą ir Mótiną ſawą, kad'
Line: 15    
taw geraÿ paſſiſektus, ir iłgaÿ patek=
Line: 16    
tumbei ant Ʒ́émês.
Line: 17          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 18    
Mes turrim' Pono Diewo bijotis', ir milėti,
Page: 9   Line: 1    
idant muſu Gimdÿtojus ir Ponus (Gadspa
Line: 2    
dorus) ne papeiktumbim', ney įpÿkÿtumbim',
Line: 3    
bet Garbeje laikytumbim', jiems ſluʒ́itumbim'
Line: 4    
klauſẏtumbim', ir jůs diddey milėtumbim'.
Paragraph: 5   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 5          
Penktas Priſákimas.
Line: 6    
Ne uʒ́muſʒk.
Line: 7          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 8    
Mes turrim' Pono Diewo bijotis, ir
Line: 9    
milėti, idant ſawo Artimo Kuną ir Gy=
Line: 10    
waſtį ne paʒ́eiſtumbim', ney iſʒkáditum=
Line: 11    
bim', bet jam pagélbetumbim' ir paſʒok=
Line: 12    
tumbim' wiſſoſe Kuno=Bėdoſe.
Paragraph: 6   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 13          
Sʒéſʒtas Priſákimas.
Line: 14    
Ne pérʒ́enk Wenćiawonyſtę.
Line: 15          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 16    
Mes turrim' Pono Diewo bijotis, ir mi=
Line: 17    
léti, idant wieʒ́libay ir patogey giwén=
Line: 18    
tumbim' Ʒ́odʒ́iůſe ir Darbůſe, irgi koʒ́nas
Page: 10   Line: 1    
ſaw priwenćiawotą milėtu, bei Garbeje
Line: 2    
laikytu.
Paragraph: 7   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 3          
Sékmas Priſákimas.
Line: 4    
Ne wôk'.
Line: 5          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 6    
Mes turrim' Pono Diewo bijotis, ir
Line: 7    
milėti, idant muſû Artimo Pinnįgû
Line: 8    
ir Turto ne wôktumbim', neigi netik=
Line: 9    
krù Taworù arba Klaſtȧ ne paſſiſáwį=
Line: 10    
tumbim', bet turrim' jam pagélbėti, jeib
Line: 11    
jo Turtas iſʒliktu, ir jo Gẏwata geryn
Line: 12    
eitu.
Paragraph: 8   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 13          
Aſʒmas Priſákimas.
Line: 14    
Ne luddÿk neteiſaus Luddimo prieſʒ
Line: 15    
Artimą ſawą.
Line: 16          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 17    
Mes turrim' Pono Diewo bijotis ir mi=
Line: 18    
lėti, idant Artimą ſawo neteiſey ne
Line: 19    
apmełůtumbim', ney iſʒdůtumbim', ney ap=
Line: 20    
ʒ́odʒiotumbim', neigi piktȧ Paſkálbȧ
Page: 11   Line: 1    
apſkélbtumbim', bet uʒ́tarti turrime,
Line: 2    
gér' apie kalbėti, wiſo ant géro iſʒguldÿdami.
Paragraph: 9   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 3          
Dewintas Priſákimas.
Line: 4    
Ne norėk Uʽkio Artimo ſawo
Line: 5          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 6    
Mes turrim Pono Diewo bijotis ir mi=
Line: 7    
lėti, idant Artimo ſawo Tėwiſʒkês arba
Line: 8    
Nammû kitryſtė ne tykotumbim', neẏgi
Line: 9    
Teiſybês Budù paſſiſáwintumbim', bet jam
Line: 10    
padėtumbim', jeng jis ſawo Lobį palaikyti
Line: 11    
gallėtu.
Paragraph: 10   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 12          
Déſʒimtas Priſákimas.
Line: 13    
Ne geiſk Artimo ſawo Motêrs, neÿ Bérno,
Line: 14    
ney Sługinês, (Tarno Tarnaitês) neÿ Gal=
Line: 15    
wijo, ir ne jokiû jo Dáiktû.
Line: 16          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 17    
Mes turrim' Pono Diewo bijotis, ir mi=
Line: 18    
lėti, idant ſawo Artimo Motėrį Wylůmis
Page: 12   Line: 1    
ne pérkalbėtumbim', Sʒeimÿna ne iſʒ'gáu=
Line: 2    
tumbim', ir jo Galwijus jo Wałês ne
Line: 3    
paſſiſáwįtumbim', bet turrim tus paćius
Line: 4    
paráginti, jeib paſſiliktus', ir darÿtu, kas
Line: 5    
jiems půłas'.
Paragraph: Or   Link to aprdt Link to apreuss Link to vilentas Link to alett
Line: 6       
Kągi ſáko Ponas Diewas apie wisſus
Line: 7          
tus Priſákimus?
Line: 8          
Taipo ſáko:
Line: 9    
Aſʒ ėſmi Ponas Diewas tawo, ſtipprus,
Line: 10    
ant Griekû diddey pykſtąs Diewas, at=
Line: 11    
łankąs Piktenybę Tėwû ant Waikû į
Line: 12    
tréćią ir ketwirtą Kartą (Eilę) ,
Line: 13    
kurrie nekenćʒ' manęs.
Line: 14    
Jr darąs Suſſimillimą į tukſtancʒę Kar=
Line: 15    
(Eilę) tiems kurrie myl manę, ir
Line: 16    
laiko Priſákimus mano.
Line: 17          
Kaip tai iſʒmanai?
Line: 18    
Ponas Diewas grumʒdʒ́' korawôt' wisſus,
Line: 19    
ſʒittus Priſákimus pérʒ́engencʒus, todeleÿ
Line: 20    
turrim bijotis' didʒio Pápikio jo, ir ne
Page: 13   Line: 1    
ſusſigrieſʒit' prieſʒ tus Priſákimus. Jis
Line: 2    
bettaig ʒ́ádo Małonę ir wisſą Gérą
Line: 3    
wisſiems ſʒittus Priſákimus laikantiem's,
Line: 4    
todeley turrim milėti, jůmi nuſſi=
Line: 5    
tikėti ir rôd's jo Priſákimû klauſÿti.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Lysius, Katekizmas.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 20.3.2012. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.