TITUS
Mazvydas, Forma Chrikstima
Part No. 3
Previous part

Part: II  
Page: 26  
Line: 1     Ape Priega=
Line: 2    
das Chrikſtima.
Line: 3    
Pamokſlas / kaip ſu tais pacʒeis
Line: 4    
waikeleis / kurie namuſu cʒeſu
Line: 5    
priegadas ſtoieſi apchrik=
Line: 6    
ſtiti / tur laikitieſi.


Line: 7     KAda Kudikelis
Line: 8    
io rupeſtingoſes ſil=
Line: 9    
pnibes delei / namůſu
Line: 10    
per Motka / alba per
Line: 11    
kita Motriſchka argi Wiriſchka
Line: 12    
persona / pagałei Chriſtaus iſta=
Line: 13    
tima / ing Warda Diewa Tewa /
Line: 14    
ir Sunaus / ir Dwaſſes ſchwen=
Line: 15    
toſes / apchrikſtitas butu eſſas /
Line: 16    
Netur tas patis Kudikis / norint
Line: 17    
potam atſiliktu giwas / antra
Line: 18    
karta Chrikſtitas buti: Betaiga


Line: C     prieg


Page: 27  
Line: 1    
prieg prieimtoia Chrikſta tur
Line: 2    
palaikiti.

Line: 3    
Bet wienok tokſai Kudikis
Line: 4    
ing Baſʒnicʒe tur buti atneſch=
Line: 5    
tas. Ir tada baſʒnicʒas tarnas
Line: 6    
tur be vſchwodima ir be truk=
Line: 7    
laus pagelei ſekancʒoia budu elg+
Line: 8    
tieſi ir ſprowawotieſi.

Line: 9    
Iſch pirma / Klauſk Motka /
Line: 10    
alba Gimditoius / kaip / ir ſu ku=
Line: 11    
reis ſʒodeis Kudikis eſt Chrikſti=
Line: 12    
tas / Ir kas priegtam buwa.

Line: 13    
Potam teperklauſa ghiſſai ir
Line: 14    
tuʒ kituʒ kurie prieg to buwa /
Line: 15    
kokiů budu tas Kudikis apchrik=
Line: 16    
ſtitas butu. Ir iei tur ghriſſai
Line: 17    
Warda.


Line: C     Kaip


Page: 28  
Line: 1    
Kaip ghiſſai tada ras / iog ti=
Line: 2    
krai ing Warda Diewa Tewa /
Line: 3    
ir Sunaus / ir Dwaſſes ſchwen=
Line: 4    
toſes apchrikſtitas butu eſſas /
Line: 5    
tur potam Surinkimop Baſʒni=
Line: 6    
cʒas taip biloti.

Line: 7    
MIeli Prietelei / tas
Line: 8    
Kudikis / kurſai mumus
Line: 9    
ſchonai eſt atneſchtas / ſawa ru=
Line: 10    
peſtingoihe Silpnibeie / namů=
Line: 11    
ſa / Wardana Diewa Tewa /
Line: 12    
Sunaus / ir Dwaſſes Schwen=
Line: 13    
toſes / pagalei iſtatima Chri=
Line: 14    
ſtaus / apchrikſtitas ira. Schi=
Line: 15    
cʒonai ięng Schwentas ir Pa=
Line: 16    
garbintas Chrikſta Sacramen=
Line: 17    
tas / nebutu apgedintas / nei Die=
Line: 18    
wa ſʒodis / kuri prieg Chrikſta
Line: 19    
wartoia / vſch apiůka butu pa=


Line: C     laikitas /


Page: 29  
Line: 1    
laikitas / tur ghis prieg prieim=
Line: 2    
toia Chrikſta paſſilikti / ir atpentʒ
Line: 3    
ne tur buti Chrikſtitas.

Line: 4    
Ir potam (** iog niekokio
Line: 5    
Warda netur / tada tur buti wa=
Line: 6    
dentas N.) Todelei turim ir kal=
Line: 7    
ti eſme N. kaip tikra Sąnari
Line: 8    
Pona muſu Jheſaus Chriſtaus /
Line: 9    
ir ſawa ſchwentoſes Baſʒnicʒas /
Line: 10    
prieimti.

Line: 11    
Paklauſikem priegtam ſchwen=
Line: 12    
toſes Euangelias / kurioihe pa=
Line: 13    
tis Ponas muſu Jheſus Chri=
Line: 14    
ſtus / Kudikelus labai prieteliſkai
Line: 15    
prieim / per tatai důdamas mu=
Line: 16    
mus ſupraſti / mes ape Kudi=
Line: 17    
kelus turim laikiti. Taipo raſcha
Line: 18    
Schwentas Marcus 10. pagul=
Line: 19    
dime.


Line: C     Atneſche


Page: 30  
Line: 1    
ATneſche Bernelus
Line: 2    
Jheſauſp / idant iu
Line: 3    
daſſilitetu: Apaſtalai po=
Line: 4    
tam draude neſchancʒů=
Line: 5    
ſius. Bet kaip Jheſus
Line: 6    
iſchwida / apſiſchokoſi / ir
Line: 7    
tare anump: Leiſket Ber+
Line: 8    
nelus manęſp eiti / ir ne=
Line: 9    
drausket ius: tokiu neſa ira
Line: 10    
Karaliſta Diewa. Vſch=
Line: 11    
tieſos bilau iumus / Kurſai
Line: 12    
Karaliſte Diewa ne prie=
Line: 13    
im / kaip Kudikelis / taſſai
Line: 14    
ne tur ing ineiti. Ir pa=
Line: 15    
mielawa anus / ir vſch=
Line: 16    
deia ſawa rąnkas ant iu /
Line: 17    
ir ſʒegnoia anus.Line: C     Jog


Page: 31  
Line: 1    
JOg mes nu iſch gir=
Line: 2    
detuiu ſʒodʒu Pona muſu
Line: 3    
Jheſaus Chriſtaus eſme
Line: 4    
tikrai paſtiprinti / iog Kudikelei
Line: 5    
Chriſtauſp atneſchteghi / iem
Line: 6    
paſſimegſtami ira / ir nu ſchis Ku+
Line: 7    
dikis Ponui Chriſtui / per Chrik=
Line: 8    
ſta eſt attadůtas / ir todelei ing
Line: 9    
karaliſte Malones eſt prieim=
Line: 10    
tas / ir nu Bernelis wiſſagalin=
Line: 11    
cʒoia / ir Sąnaris Pona muſu
Line: 12    
Jheſaus Chriſtaus / ſtoięſi ira /
Line: 13    
kurem Angelai Diewa tarnauie:
Line: 14    
A taipo vſch tatai tureket / ir nie=
Line: 15    
wienos proces ir darba neturit
Line: 16    
gailetieſi / koſʒnas pagalei ſawa
Line: 17    
pawadinima ir pawinniſtes ſu
Line: 18    
Waikelu / ghi Ponui vſchau=
Line: 19    
ginti / ir iem inroditi / ięng mokin=
Line: 20    
ſiſi laikiti / tatai mumus Po=


Line: C     nas


Page: 32  
Line: 1    
nas prieſakes eſt. Cʒa ius Gim=
Line: 2    
ditoiei / Gentis ir Kumai dabo=
Line: 3    
keteſi patis / idant necʒeditumbi=
Line: 4    
te iuſſu pilnos proces / ir Ku=
Line: 5    
diki Baſʒnicʒon Catechiſma mok+
Line: 6    
ſlop wernai wadintumbit ir
Line: 7    
weſtumbit / kaip tiektai ghis ſa=
Line: 8    
wa tikrus metus prieaugs / ir
Line: 9    
prota prieims kaip mokitieſi ga=
Line: 10    
letu / Idant ghis gerai ir grun=
Line: 11    
tawnai mokintuſi paſʒinti / kaip
Line: 12    
dide ir neiſchkalbetinga Malo=
Line: 13    
ne / ir gi dowanas nůg Diewa
Line: 14    
Schwentame Chrikſte iem do=
Line: 15    
wanotas ir priedůtas ira. Ir
Line: 16    
iſch to ſawa Wiera Draugiſtoie
Line: 17    
Diewa patſai rodas iſchreikſchtu
Line: 18    
ir apſwiecʒitu. Atſiſʒdetu Wel=
Line: 19    
nui irgi ſʒwetui / ſu wiſſais iu
Line: 20    
darbais ir geiduleis / inſidůtu ir
Line: 21    
paſſiſtatitu tena Ponui / ir


Line: C     ſchwen=


Page: 33  
Line: 1    
ſchwentai Baſʒnicʒei / celame pa=
Line: 2    
kluſnume ſawa ſchwentoſes
Line: 3    
Euangelias / ſtowetu ir paſſilai=
Line: 4    
kitu prieg Pona muſu Jheſaus
Line: 5    
Chriſtaus / ik giwatas gala / at=
Line: 6    
neſchtu kaip giwaſſis Sąnaris
Line: 7    
Chriſtaus / ir waiſingoghi Wi=
Line: 8    
natſʒala / kuri ant Medwinia
Line: 9    
Chriſtaus ſweika laikoſi / daug
Line: 10    
waiſſaus ant Diewa garbæs / ir
Line: 11    
ant naudos ſawa ſchwentoſes
Line: 12    
Baſʒnicʒas.Line: 13     Melskemoſi to=
Line: 14    
delei.


Line: 15    
WIſſagaliſis Die=
Line: 16    
we ir Tewe mieloia Po=
Line: 17    
na muſu Jheſaus Chriſtaus /
Line: 18    
kurs Kudiki / per Wandeni ir


Line: C     ſchwenta


Page: 34  
Line: 1    
ſchwenta Dwaſſe antra karta pa+
Line: 2    
gundei / ir iem wiſſus ſawa Ghre+
Line: 3    
kus atleides eſſi / ſtiprink nu ghi
Line: 4    
tawa Malone / daukſing ieme
Line: 5    
tawa ſchwentąie Dwaſſe / idant
Line: 6    
ghiſſai Kunu ir Duſchei ſchga=
Line: 7    
niting ai vſchaugtu / ir nauio=
Line: 8    
ihe / Diewieſchkaihe Giwatoihe /
Line: 9    
ant kurios tu ghi nauiei Pagim=
Line: 10    
des eſſi / daukſintuſi. Ir důk ſa=
Line: 11    
wa Gimditoiems ir mumus
Line: 12    
wiſſiemus / idant mes tau prieg=
Line: 13    
to Kudikia wernai ir iſchanitin=
Line: 14    
gai ſluſʒitumbim / ięng per pa=
Line: 15    
ti / ir per mus wiſſus / tawa Die=
Line: 16    
wiſchſkas wardas didʒaus
Line: 17    
butu ſchwenſtas / ir tawa Ka=
Line: 18    
raliſta praplatinta butu / per
Line: 19    
Jheſu Chriſtu pona muſu / A=
Line: 20    
men.


Line: C     Vſchra=


Page: 35  Line: 1     Vſchrakindams Kunigas
Line: 2    
taip tebila.


Line: 3    
Pakaius wieſchpaties
Line: 4    
muſu buk ſu tawimi / irgi
Line: 5    
ſu mumis wiſſais / Amen.

Line: 6    
IEi potam ſʒmones /
Line: 7    
kurios Kudiki chrikſtop
Line: 8    
atneſcha / ant Baſʒnitʒas tarna
Line: 9    
klauſima / netikra atſakima dů=
Line: 10    
tu / ir taritu / iog ghie nieka ne=
Line: 11    
ſʒinotu / butu tokeme iſchgą=
Line: 12    
ſteię ir reikoie mineie / Ir ne=
Line: 13    
ſʒina (kaip tatai daſʒnai paiunkt
Line: 14    
ira prieſitikti) kalbeia alba
Line: 15    
dare. Tada ne darik didʒa kal=
Line: 16    
beſia / bet be mąſtineghima ir


Line: C     priemi=


Page: 36  
Line: 1    
priemineghima wiſſotinu prieſʒa+
Line: 2    
ſtu / chrikſtik pagalei pirm para=


Line: 3     ſchitoia Buda ir Inſtati=
Line: 4    
ma / kaip ir wiſſi kiti ne=
Line: 5    
chrikſtiti Kudikei chrik=
Line: 6    
ſtiëme ira.


Line: C     GieſmeNext partThis text is part of the TITUS edition of Mazvydas, Forma Chrikstima.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 29.7.2014. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.