TITUS
Armenian AT (Zohrab Bible)
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3 
ԳԼ(ՈՒԽ) Գ՜.


Verse: 1  Link to sept   Եւ օ́ձն էր իմաստնագոյն քան զա(մենայ)ն գազանս որ ՛ի վ(ե)ր(այ) երկրի զոր արա́ր տ(է)ր ա(ստուա)ծ։ եւ ասէ օձն ցկինն. զի՞ է զի ասաց ա(ստուա)ծ թէ յա(մենայ)ն ծառոց որ իցեն ՛ի ներքս ՛ի դրախտի այդր՝ մի́ ուտիցէք։

Verse: 2  Link to sept   
Եւ ասէ կինն ցօձն. ՛ի պտղոյ ծառոց դրախտիդ կերիցո́ւք։

Verse: 3  Link to sept   
բայց ՛ի պտղոյ ծառոյն, որ է ՛ի մէջ դրախտին, ասաց ա(ստուա)ծ՝ մի́ ուտիցէք ՛ի նմանէ, եւ մի́ հուպ լինիցիք՝ զի մի́ մեռանիցիք։

Verse: 4  Link to sept   
Եւ ասէ օձն ցկինն. ո́չ եթէ մահու մեռանիցիք։

Verse: 5  Link to sept   
զի գիտէ́ր ա(ստուա)ծ թէ յորում աւուր ուտիցէք ՛ի նմանէ, բանայցեն աչք ձեր, եւ լինիցիք իբրեւ զաստուածս, ճանաչել զբարի́ եւ զչար։

Verse: 6  Link to sept   
Եւ ետես կինն՝ զի բարի́ էր ծառն ՛ի կերակուր, եւ հաճո́յ աչաց հայելոյ, եւ գեղեցի́կ ՛ի տեսանել։ եւ ա́ռ ՛ի պտղոյ ն(ո)ր(ա), եկեր. եւ ետ առն իւրում ընդ իւր, եւ կերան։

Verse: 7  Link to sept   
եւ բացան ա́չք երկոցունց, եւ գիտացին զի մերկ էին. եւ կարեցին տերեւս թզենւոյ, եւ արարին իւրեանց սփածանելիս։

Verse: 8  Link to sept   
Եւ լուան զձայն զգնալոյ տ(եառ)ն ա(ստուծո)յ ՛ի դրախտի անդ՝ ընդ երեկս, եւ թաքեա́ն ադամ եւ կին իւր յերեսաց տ(եառ)ն ա(ստուծո)յ՝ ՛ի մէջ ծառոց դրախտին։

Verse: 9  Link to sept   
Եւ կոչեաց տ(է)ր ա(ստուա)ծ զադամ, եւ ասէ ցնա. ո՞ւր ես։

Verse: 10  Link to sept   
եւ ասէ. լուա́յ զձայն քո ՛ի դրախտի աստ՝ եւ երկեայ. քանզի մե́րկ էի՝ եւ թաքեայ։

Verse: 11  Link to sept   
Եւ ասէ ցնա. ո՞ պատմեաց քեզ թէ մերկ ես. բայց եթէ ՛ի ծառոյն յորմէ պատուիրեցի քեզ՝ անտի եւ եթ չուտել, կերա՞ր արդեւք ՛ի նմանէ։

Verse: 12  Link to sept   
Եւ ասէ ադամ. կինս զոր ետուր ընդ իս՝ սա́ ետ ինձ ՛ի ծառոյ անտի եւ կերայ։

Verse: 13  Link to sept   
Եւ ասէ տ(է)ր ա(ստուա)ծ ցկինն. * զի՞նչ գործեցեր զայդ։ եւ ասէ կինն. օձն խաբեաց զիս, եւ կերայ։

Verse: 14  Link to sept   
Եւ ասէ տ(է)ր ա(ստուա)ծ ցօձն. փոխանակ զի արարեր դու զայն, անիծեալ լիջիր դու յամենայն անասնոց եւ յա(մենայ)ն գազանաց երկրի. ՛ի վերայ լանջաց եւ որովայնի քոյ գնասցես, եւ հո́ղ կերիցես զա(մենայ)ն աւուրս կենաց քոց։

Verse: 15  Link to sept   
եւ եդից թշնամութի(ւն) ՛ի մէջ քո եւ ՛ի մէջ կնոջդ, եւ ՛ի մէջ զաւակի քոյ եւ ՛ի մէջ զաւակի դորա. նա սպասեսցէ քո́ւմ գլխոյ, եւ դու սպասեսցես նորա́ գարշապարի։

Verse: 16  Link to sept   
Եւ ցկինն ասէ. բազմացուցանելո́վ բազմացուցից զտրտմութի(ւն)ս քո եւ զհեծութի(ւն)ս քո. տրտմութ(եամ)բ ծնցես որդիս. եւ առ այր քո դարձ քո, եւ նա́ տիրեսցէ քեզ։

Verse: 17  Link to sept   
Եւ ցադամ ասէ. փոխանակ զի լուար ձայնի կնոջդ քոյ, եւ կերար ՛ի ծառոյ անտի, յորմէ պատուիրեցի քեզ անտի միա́յն չուտել, եւ կերար ՛ի նմանէ, անիծեա́լ լիցի երկիր ՛ի գործս քո. տրտմութ(եամ)բ կերիցես զնա զա(մենայ)ն աւուրս կենաց քոց։

Verse: 18  Link to sept   
փո́ւշ եւ տատասկ բուսուսցէ́ քեզ. եւ կերիցես զբանջար վայրի։

Verse: 19  Link to sept   
քրտամբք երեսաց քոց կերիցես զհաց քո, մինչեւ դարձցիս յերկիր ուստի առար. զի հող էիր եւ ՛ի հո́ղ դարձցիս։

Verse: 20  Link to sept   
Եւ կոչեաց ադամ զանուն կնոջ իւրոյ կեանս. զի նա́ է մայր ա(մենայ)ն կենդանեաց։

Verse: 21  Link to sept   
Եւ արա́ր տ(է)ր ա(ստուա)ծ ադամայ եւ կնոջ ն(ո)ր(ա) հանդերձս մաշկեղէնս, եւ զգեցո́յց զն(ո)ս(ա).

Verse: 22  Link to sept   
Եւ ասէ տ(է)ր ա(ստուա)ծ. ահա ադամ եղեւ իբրեւ զմի ՛ի մէնջ՝ գիտել զբարի եւ զչար։ եւ արդ գուցէ ձգիցէ զձեռն եւ առնուցու ՛ի ծառոյն կենաց, ուտիցէ եւ կեցցէ յաւիտեան։

Verse: 23  Link to sept   
Եւ եհան արձակեաց զնա տ(է)ր ա(ստուա)ծ ՛ի դրախտէ անտի փափկութե(ան)՝ գործե́լ զերկիր ուստի առաւ։

Verse: 24  Link to sept   
եւ եհան զադամ, եւ բնակեցո́յց յանդիման դրախտին փափկութե(ան). եւ հրամայեաց քերոբէից եւ բոցեղէն սրոյ շուրջանակաւ պահել զճանապարհս ծառոյն կենաց։Next partThis text is part of the TITUS edition of Armenian AT (Zohrab Bible).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 1.6.2018. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.