TITUS
Zamagirk
Part No. 3
Previous part

Page: 7   Line: 1     Աշխատեալ մարմնով, վաստակեալ՝ քաղցեալ՝ եւ
Line: 2     
ծարաւեալ։ Յետոյ եկեալ կամաւ ի չարչարանս. խաչեալ
Line: 3     
եւ մեռեալ մարմնովն, եւ կենդանի աստուածութեամբն։

Line: 4     
Մարմինն եդեալ ի գերեզմանի՝ միաւորեալ
Line: 5     
աստուածութեամբն, եւ հոգւովն իջեալ ի դժոխս՝
Line: 6     
անբաժանելի աստուածութեամբն։ Քարոզեալ հոգւոցն՝
Line: 7     
աւերեալ դժոխս' եւ ազատեալ զհոգիս։ Յետ երից աւուրց
Line: 8     
յարուցեալ ի մեռելոց եւ երեւեալ աշակերտացն։

Line: 9        
Հաւատամք զտէրն մեր Յիսուս Քրիստոս՝ նովին
Line: 10     
մարմնովն համբարձեալ յերկինս եւ նստեալ ընդ աջմէ
Line: 11     
Հօր։ Այլեւ գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր՝ ի
Line: 12     
դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս։ Որ եւ յարութիւն
Line: 13     
ամենայն մարդկան։

Line: 14        
Հաւատամք եւ զհատուցումն գործոց. արդարոցն կեանք
Line: 15     
յաւիտենական, եւ մեղաւորաց տանջանք յաւիտենական։Chapter: 3 
Line: 16  

ԶՂՋՈՒՄՆ*


Line: 17        
Մեղայ ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ
Line: 18     
եւ Հոգւոյն սրբոյ։ Մեղուցեալ եմ Աստուծոյ։

Line: 19     
Խոստովանիմ առաջի Աստուծոյ եւ սրբուհւոյ
Line: 20     
Աստուածածնին, եւ առաջի քո հայր սուրբ՝ զամենայն
Line: 21     
մեղս զոր գործեալ եմ։ Քանզի մեղայ խորհրդով, բանիւ
Line: 22     
եւ գործով, կամայ եւ ակամայ, գիտութեամբ եւ
Line: 23     
անգիտութեամբ, մեղայ Աստուծոյ։

Next partThis text is part of the TITUS edition of Zamagirk.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.