TITUS
Girk tltoc
Part No. 3
Previous part

Letter: 7 
Page: 49 
Line: 1  Թուղթ Յակակայ Եպիսկոպոսէ Մելիտինացւոյ,
Line: 2 
առ սուրբ Սահակ Հայոց Հայրապետ


Line: 3       Որ ամենայնիւ աստուածասէրդ ես եւ
Line: 4    
լի սրբութեամբ տէր իմ եւ գործակից, ըստ
Line: 5    
նմանութեան միոյ մարմնոյ յաւդապատեալ,
Line: 6    
այսպիէս բազում ազգս ի միաբանութիւն հաստատեաց
Line: 7    
ըստ Պաւղոսեան բանին թէ գոյ հրեայ, եւ
Line: 8    
ոչ յոյն այոովքն՝ բայց յամենայնի Քրիստոս,
Line: 9    
ցուցանէ այս զմիաբանութիւնհաւատոյն, զոր
Line: 10    
շարժեաց չար աղանդն Նեստորի, որ էր նա
Line: 11    
ի Քաղաքի Կոստանդինեայ եպիսկոպոս եւ ապա
Line: 12    
հերետիկոս գտեալ կործանէրյաշտիճանէն,
Line: 13    
որով ծանեաք զգայլն յափշտակող յարձակեալ
Line: 14    
ի վերայ սուրբ եկեղեցեաց, եւ ուրեք ուրեք
Line: 15    
զպարզամիտս յիւր դարձուցեալ ի չարակամութիւննն.
Line: 16    
Ջահի հարեալ թէ գուցէ եւ ի ձեր եկեղեցիսդ
Line: 17    
արատ գտեալ ճարակեսցի, լաւ համարեսցաք
Line: 18    
ազդել առ ձեզ զհասարակաց աւգուտն խորհելով
Line: 19    
զի ոչ ուստեք են դէմքն այլ ի հրեարէն
Line: 20    
ախտն զանգեալ զտանին՝ զի սխալեն ի խոնարհելոյն
Line: 21    
Տեառն ընդ բնաւ կիրս մարդակաւրէն անցանելոյն
Line: 22    
բաց ի մեղաց. ժպրհին զլանալ զերկրպագութիւնն
Line: 23    
տեառն, ընդ ամենայն
Page: 50  Line: 1    
գիրս հակառակ եդեալ՝ ոչ ընդայն հայհեցեալ որ ի ծնէ
Line: 2    
կոյրն բժշկեցաւ ի տեառնէ, Ե հարց ցնա եւ ասէ՝
Line: 3    
Դու հաւատաս յՈրդի Աստուծոյ, ետ պատասխանի եւ ասէ՝
Line: 4    
Տէր ո՞վ է զի հաւատացից ի նա, եւ ասէ
Line: 5    
Տէր՝ Եւ տեսեր զնա եւ որ խաւսիդ եպդ
Line: 6    
քեզ՝ նա է, խոնարհեալ երկիր պագանէր ասելով,
Line: 7    
Հաւատամ Տէր, իսկ փրկիչն փրկիչն ասէ՝
Line: 8    
ի դատաստանս եկի յաշխարհս, զի որք ոչն
Line: 9    
տեսանեն՝ տեսցեն՝ եւ որք տեսանենն՝ կուրասցին.
Line: 10    
Ոչ աւելի առնեն զնա քան զառաքեալսն եւ
Line: 11    
զայլ սուրբսն՝ Պաւղոս լցեալ աստուածաին
Line: 12    
զաւրութեամբն՝ թէ զփորձ ինչ առնուլ կամիք
Line: 13    
զՔրիստոսի որ ինեւս ընդ ձեզ խաւսի, եւ
Line: 14    
բոլոր սուրբքն զոր ինչ արարին սքանչելիս,
Line: 15    
ոչ իւրեանց զաւրութեամբ, այլ աստուածութեանան
Line: 16    
շնորհիւ. Յաղագս նորին եւ Տէրն ասէր ցմատուցեալսն,
Line: 17    
Հաւատայք եթէ եմ զայդ առնել, յայտ արար
Line: 18    
զանձնէ եթէոչ է մարդ դուզնաքեայ, այլ
Line: 19    
աստուած ճշմարիտ.

Line: 20       
Բերեն ի մէջ ասելով զբանն, թէ Մարմին
Line: 21    
ինչ ոչ աւգնէ, իսկ զիա՞րդ տէր ասաց, Եթէ
Line: 22    
ոչ կերիջիք ի մարմնոյ իմմէ եւ արբջիք
Line: 23    
յարենէ իմմէ, ոչ ունիք կեանս յանձինս
Line: 24    
ձեր. Արդ այս բան՝ է յանդիմանիչ եւ կշտամբիչ
Line: 25    
նոցա անաւրէնութեան, որչափ պատշած է ըստ
Line: 26    
չափոյ թղթոյդ առաջի արկեալ. Բայց եւ զայն
Line: 27    
եւսպարտ է ասել որով նախատեն զմեզ, եւ
Line: 28    
գըտուն առնել սիրոյդ ձերում, զի բամբասեն
Line: 29    
զմեզ իբրեւ թէ Աստուած զայն պաշտեմք որ
Line: 30    
ընդ չարչարանաւք է. իսկ մեք ոչ միայն
Line: 31    
չընդունիմք զիմաստս նոցա, այլ եւ նզովեմք
Line: 32    
որ զայս իշխեն ասել թէ ի բնէ իսկ էր Աստուած
Line: 33    
ընդ չարչարանաւք՝ մահկանացու զանմահն,
Line: 34    
եւ եղծանելի զանեղծն եւ զանարատն համարին՝
Line: 35    
ոչ հային ի գիրս սուրբս, եւ ոչ ի վարդապետութիւնն, ՅԺ՜Ը
Page: 51  Line: 1    
եպիսկոպոսացն որ ի Նիկիացւոյց քաղաքին.
Line: 2    
Այլ մեք հաւատամք եւ հաստատիմք, եւ ի
Line: 3    
վկայութիւն հասանեն մեզ վարդապետք սուրբք
Line: 4    
եւ գիրք աստուածաշունչք, Բանն ասէ մարմին
Line: 5    
եղեւ, ոչ եթէ եղծաւ ինչ յիւրմէ բնութենէն,
Line: 6    
կամ փոփոխեցաւ, այլ ըստ անհաս զարմանալեաց
Line: 7    
մարդկային մտաց եւ խորհրդոց եկաց ի նմիմ
Line: 8    
որպէս էրն իսկ եւ եղեւ զինչ կամեցաւ.
Line: 9    
Որպէս եմուտ ընդչարչարանաւք, ոչ լիկով
Line: 10    
մարդկութեամբն, այլ եւ Աստուածութեամբն,
Line: 11    
ըստ բարբառոյն Թումայի, որ իբրեւ շուշափեաց
Line: 12    
զվէրսն, ասաց մեծաձայն, Տէր իմ եւ Աստուած
Line: 13    
իմ՝ ոչ ասաց եթէ՝ այրդ Աստուծոյն իմոյ
Line: 14    
ըստ ամբարշտացն մտաց.

Line: 15       
Արդ իբրեւ առնուցուք զթուղթդ, ի վերայ
Line: 16    
իմոյ տկարութեանս աղաւթս անպակաս մատուսջիք
Line: 17    
Աստուծոյ. Բայց մեզերկիւղ է, թէ գուցէ
Line: 18    
ի Թէոդորեա Մամուեստեայ ոխմանէն աշակերտեալ
Line: 19    
ոք գտցի եւ ի չար ժանգէն Նեստորի, ի միամիտ
Line: 20    
անձինս ազդիցէ. Զի զնորա մնացեալ գրեանն
Line: 21    
իբրեւ խնդիրս այս յայտնեցաւ, եւ մանաւանդ
Line: 22    
որ վասն մարմնախառինն գրեալ էր, վճիռ
Line: 23    
հրամանի ետուն սուրբ աշխարհաժողով եպիսկոպոսացն,
Line: 24    
որ յԵփեսացւոց քաղաքին եղեւ՝ ի մի վայր
Line: 25    
ժողովել զբնաւ գրեանն եւ այրել. Արդ փոյթ
Line: 26    
լիցի ձեզ առանց պղտորութեան զհաւատսն պահել,
Line: 27    
զի կատարեալ զարդարութիւնն անապական ընկալջիք.
Next partThis text is part of the TITUS edition of Girk tltoc.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 28.8.2010. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.