TITUS
Agathangelos
Part No. 3
Previous part

Chapter: 3  
Line: 14    Sentence: 1   Վասն այսորիկ ընդ անհնարին պատերազմ
Line: 15    
մարտնչին ի մէջ բարձրացելոց ջրեղէն լերանց
Line: 16    
եւ ի մէջ խոնարհելոց ծովային ձորոցն,
Line: 17    
ջանան զապրուստ անձանց փրկութեան գտանել,
Line: 18    
զի ի շրջանացն շփոթեալ ուռուցիկ փոթորկացն
Line: 19    
բքացելոց զերծանել եւ յանքոյթ նաւահանգիստն
Line: 20    
հասանել կարասցեն. Sentence: 2   զի արդարեւ
Line: 21    
իսկ շատ այնք են, որ ոչ առ ագահութեան
Line: 22    
զանձինս ի մահ դնեն, այլ առ չգոյութեան աղքատութեան
Line: 23    
կարօտութեան յետին տնանկութեան,
Line: 24    
շտապեալք առ վտանգի անկեալք տարակուսանաց
Line: 25    
վասն զհարկսն հաճելոյ, թերեւս գլխոյ
Page: 4   Line: 1    
փրկանս գտանել, ի պարտուց զանձինս թափել
Line: 2    
կարասցեն. Sentence: 3   փոխ եւս ի պարտուցն իվերայ առեալ,
Line: 3    
թերեւս երկպատիկ օգտութեան ելի աղագս գտանել կարասցեն.

Line: 4    
Sentence: 4   միանգամայն զպարտառուսն հաճել,
Line: 5    
եւ անձանց եւս միանգամայն օգուտ շահի
Line: 6    
աւելագոյն ստանալ։

Next partThis text is part of the TITUS edition of Agathangelos.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.12.2008. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.