TITUS
Kartlis Cxovreba IV: Vakhushti Bagrationi
Part No. 3
Previous part

Part: Aghc.Sam.Sak.  
Page of ed.: 39  
Manuscript page: A_13 
Manuscript page: R_23 
Line of ed.: 1   აღწერა სამეფოსა საქართველოსა


Section: 1  
Page of ed.: 39  
Line of ed.: 2  
სახელი რით ეწოდა


Line of ed.: 3        ხოლო ქუეყანა ესე იწოდების სახელითა სამითა. პირველად \საქართველო,
Line of ed.: 4     
მეორედ -- ივერია, მესამედ -- გიორგია. ხოლო სა\ქართველო
Line of ed.: 5     
არს სახელი ქართლოსის გამო, რომელსა წილად ხუდა
Line of ed.: 6     
ქუეყანა ესე და, სადა დაეშენა, უწოდა სახელითა თჳსითა ქართლი,
Line of ed.: 7     
და მის გამო მორჩილთა ანუ წილჴდომილთა მისთა ეწოდა საქართ\ველო.
Line of ed.: 8     
გინა შემდგომად მისსა, რომელ ფუცვიდნენ ძენი და ძენი ძე\თა
Line of ed.: 9     
მისთანი საფლავსა მისსა, ეწოდათ საქართველო.

Line of ed.: 10        
ხოლო მეორე სახელი, ივერია, ენითავე ქართულითა მიეცა,
Line of ed.: 11     
რამეთუ "იი" არს შორისყრილი, რომელი არს სასიხარულო ჴმა ზა\ხილისა,
Line of ed.: 12     
ხოლო "ვერიე" -- მოვერივე, არამედ წყობისათჳს შეთზუ\ლად
Line of ed.: 13     
"ივერია", რამეთუ ოდეს ი̃ მეფემან ადერკიმ მოკლა არშაკ, მე\ფე
Line of ed.: 14     
ქართლისა, გოლიათობითა თჳსითა, მაშინ აღუტევა ჴმა სპათა
Line of ed.: 15     
მიმართ თჳსთა: "იი, ვერიე!" და განჴდა ჴმა ესე, და იტყოდიან ყო\ველნი
Line of ed.: 16     
სიმჴნისა მისისათჳს; ამის გამო იწოდა ივერია. არამედ წო\დება
Line of ed.: 17     
სასიხარულოს ჴმისა მოასწავებდა სიხარულსა დიდსა, რამეთუ
Line of ed.: 18     
პირველსა მეფობასა ადერკისასა იშვა უფალი ჩუენი იესო ქრისტე, და
Line of ed.: 19     
მოასწავებდა ჴმა სახარებისა ხარებასა და სიხარულსა სასუფევლი\\სასა, Manuscript page: B_20 
Line of ed.: 20     
ხოლო "ვერიე" -- მორევნასა კერპთა ზედა ძალსა ჯუარისასა
Line of ed.: 21     
და ჴსნასა ეშმაკისაგან საქართველოსასა.

Line of ed.: 22        
კუალად გიორგიაცა მჴნედ მომჭირნეობისა მუშაკობისა ქარ\თველთათა
Line of ed.: 23     
ეწოდა [რამეთუ "გიორგი" მუშაკად ითარგმნის]. კუა\ლად
Line of ed.: 24     
ვინაჲთგან იცნეს სამება-ერთარსება, ჭეშმარიტი ღმერთი წმი\დის
Line of ed.: 25     
ნინოს მიერ, რამეთუ მამა ნინოსი იყო ზაბილონ, და ესე ზაბი\ლონ
Page of ed.: 40   Line of ed.: 1     
იყო კაბადუკიელი, ნათესავი წმიდისა დიდის მოწამის გიორგი\სა,
Line of ed.: 2     
ამისთჳს მიერ ჟამითგან ნიშნი და სასწაულნი უმრავლესნი არიან
Line of ed.: 3     
მთავარ-მოწამისა გიორგისანი ყოველსა ივერიასა შინა, რამეთუ არა
Line of ed.: 4     
არიან ბორცუნი ანუ მაღა\\ლნი Manuscript page: R_24  გორანი, რომელსა ზედა არა იყოს
Line of ed.: 5     
შენნი ეკლესიანი წმიდისა გიორგისანი, და ესეცა ამის მიერ იწოდა.
Line of ed.: 6     
არამედ ევროპელნი და ბერძენნი უჴმობენ ჯორჯიანსა, და რუსნი
Line of ed.: 7     
გრუზსა, და მოჰმა\\დიანნი Manuscript page: d_6a  გურჯსა მათითა ორფოღრაფიის გამო,
Line of ed.: 8     
არამედ იგივე გიორგიავე არს.

Line of ed.: 9        
ხოლო არს სიგრძე ქუეყნისა ამის პ̃ ეჯი, ხოლო განი სპერის
Line of ed.: 10     
ზღჳსაკენ ჲ̃ ეჯი, შუა ადგილი ლ̃ბ ეჯი, ხოლო ბოლოთ კერძი ლ̃ე
Line of ed.: 11     
ეჯი, და მდებარებს კასპიისა და პონტოს ზღუას შორის. გარნა არს
Line of ed.: 12     
ქუეყანა შუენიერი და ნაყოფიერი ყოვლითა ღვთისა მიერ, და არა
Line of ed.: 13     
ჴელოვნებითა კაცთათა, რამეთუ ნაყოფიერებს ყოველნი თესლ\მარცვალნი
Line of ed.: 14     
კაცთა საზრდელნი: ბრინჯნი, ხორბალნი, ქრთილი,
Line of ed.: 15     
შვრივა, სიმინდი, ღომი, ფეტვი, მუხუდო, ლობიო, ოსპი, ცერცვი,
Line of ed.: 16     
საკადრისი, ძაძა, მაშა, უგრეხელი, კანაფი, სელი და სხუანიცა.Section: 2  
Page of ed.: 40  
Line of ed.: 17   აბრეშუმისათჳს


Line of ed.: 18        
კუალად ჰყოფენ აბრეშუმსა, არამედ ქუხილის გამო ვერა მრა\ვალსა,
Line of ed.: 19     
რამეთუ სასტიკად მქუხარებს, და მის გამო მოსწყდების ჭიანი.
Line of ed.: 20     
კუალად ბამბას სთესენ, გარნა სხუაგნებური უმჯობეს არს, არამედ
Line of ed.: 21     
მრავალნაყოფიერებს.Section: 3  
Page of ed.: 40  
Line of ed.: 22   ხილთათჳს


Manuscript page: B_21 
Line of ed.: 23        
ხოლო ხილნი წალკოტთა მრავალნი: ნარინჯი, თურინჯი, ლი\მონი,
Line of ed.: 24     
ზეთისხილი, ბროწეული, ყურძენი, ატამი, ვაშლ-ატამი, ყაისი,
Line of ed.: 25     
ჭერამი, ალუჩა, ტყემალი, ნუში, უნაბი, თუთა, ხართუთა, ბუსტუღი,
Page of ed.: 41   Line of ed.: 1     
ქლიავი მრავალგუარი, ლეღჳ, მბალი, ალუბალი, სხალი და ვაშლი
Line of ed.: 2     
მრავალგუარი, კომში, ნიგოზი, თხილი, ზღმარტლი, ფშატი, ნესვი,
Line of ed.: 3     
მელსაპენონი, პუმპულა, კიტრი. ხოლო ტყისანი არიან: თხილი, ტყე\მალი,
Line of ed.: 4     
ზღმარტლი, ფშატი, ხურმა, წაბლი, კრიკინა, ალუბალი, ბა\ლამწარა,
Line of ed.: 5     
ბალღოჯი, მაჟაველი, პანტა, კუნელი, ჯახველი, მჭნავი,
Line of ed.: 6     
მწიფელი, დათჳს-სხალა, დათჳს-ბაბა, დათჳს-თხილა, Manuscript page: R_25  კოწახური,
Line of ed.: 7     
მაყუალი მრავალგუარი, ნიგოზი და სხუანიცა. ხოლო მთისანი არიან:
Line of ed.: 8     
მოცხარი, კლდის-მერსენი, ჟოლო, უელი, მოცვი, და სხუანიცა
Line of ed.: 9     
მრა/ვალნი.Section: 4  
Page of ed.: 41  
Line of ed.: 10   სავარდისათჳს


Line of ed.: 11        
სავარდეთა ყუავილნი მრავალნი: ვარდნი წითელი, ყვითელი და
Line of ed.: 12     
თეთრი, მიხაკი, სუნბული, ნარგისი, ზამბახი, ყაყაჩონი მრავალ\გუარნი,
Line of ed.: 13     
და კუალად სხუანიცა მრავალნი ყუავილნი სხუა-სხუა გუ\არნი
Line of ed.: 14     
და ფერნი. ხოლო ველთა: ია, კოჩივარდა, ნეგო, მიხაკი, შრო\შანა
Line of ed.: 15     
და სხუანი მრავალნი, ვიდრე ას ფერამდე და ას გუართამდე.Section: 5  
Page of ed.: 41  
Line of ed.: 16   მტილოვანთათჳს


Line of ed.: 17        
მტილთა: ბადრიჯანი, ქინძი, კამა, ცერეცო, ტარხუნა, ნიახური,
Line of ed.: 18     
ქონდარი, ხახვი, პრასა, ბოლოკი, პეტრუშკა, სტაფილო, ქინძიჯორა,
Line of ed.: 19     
ოხრახუში, მაკედონი, კომბოსტო, ლახანა, ყრდელი და სხუანიცა.
Line of ed.: 20     
ხოლო ტყეთა და ველთა არიან მრავალნი სურნელნი საზამთროდ
Line of ed.: 21     
საჴმარნი ბალახნი, მხლად წოდებულნი, და თესლნი, ვითარცა: სა\ტაცური,
Line of ed.: 22     
ასპანახი და სხუანი, და ვითარცა კვლიავი, და ტყიურა,
Line of ed.: 23     
და მისთანანი მრავალნი.Section: 6  
Page of ed.: 41  
Line of ed.: 24   პირუტყუთა და ფრინველთათჳს


Line of ed.: 25        
არამედ პირუტყუნიცა მრავალნი, ვითარცა: აქლემი, ცხენი,
Line of ed.: 26     
ჯორი, ვირი, ძროხა, კამბეჩი, ცხვარი, თხა, ღორი. ხოლო ნადირნი
Page of ed.: 42   Line of ed.: 1     
ტყეთა და ველთა: ირემი, ქურციკ, ჯიხვი, მშუელი, არჩჳ, თხა,
Line of ed.: 2     
კურდღელი, ვეფხი, დათჳ, მგელი, აფთარი, ფოცხუერი, ღორი, მელი,
Line of ed.: 3     
მაჩჳ, მწავი, მთახჳ, ძღარბი და სხუანიცა. კუალად ფრინველნი:
Line of ed.: 4     
ქათამი, ბატი, იხჳ, ინდოური, ქათამი, ტრედი; ამათ შინ იპყრობენ.
Line of ed.: 5     
ხოლო ველთა და ტყეთა: წერო, ყარახილა, ბატი, შავი ბატი, იხჳ,
Line of ed.: 6     
აკაური, ვარხვი, ღალღა, ლაინა, ესენი ზამთარ არიან, ზოგნი გაზაფ\ხულ-შემოდგომას,
Line of ed.: 7     
თჳნიერ არა; ჴოჴობი, კაკაბი, დურეჯი, გნოლი,
Line of ed.: 8     
როჭო, შურთხი, Manuscript page: A_14  მწყერი, ასკატა, ჩახრუხი, კიოტო, ტყის ქათამი,
Line of ed.: 9     
გარიელი, Manuscript page: R_26  სავათი, ტრედი მრავალგუარი, გვრიტი, გუგული, ოფო\ფი,
Line of ed.: 10     
შაშვი, ჩხართვი, შროშანი, ტარბი, კოლინბური, ბულბული,
Line of ed.: 11     
ყაზალახი, მალაღური, ჩიტნი და სირნი მრავალგუარნი, შუენიერ\ჭრელნი
Line of ed.: 12     
და მომღერალნი მრავალნი. ხოლო ჴორცისმჭამელნი: ყა\ჯირი,
Line of ed.: 13     
სუავი, ორბი, არწივი, შავარდენი, გავაზი, ბარი, ქორი თეთ\რი
Line of ed.: 14     
და წითელი, ქორი შაბარდუხი, მიმინო, მარჯანი, თუალშავი,
Line of ed.: 15     
ალალი, კირკიტა, ძერა, ბაბაყველი, ბოლო-ბეჭედა ჭარო, ყორანი,
Line of ed.: 16     
მახარა, შავი ყუავი, მაღრანი, ყუავი, ბუ, ზარნაშო, წოტი, ჭკა, ჭილ\ყუავი,
Line of ed.: 17     
ყაპყაპი, კაჭკაჭი, ჩხიკჳ, ყოდალა, ოყარი, ლაკლაკი, ყარა\ულა,
Line of ed.: 18     
და სხუანიცა.Section: 7  
Page of ed.: 42  
Line of ed.: 19   მთათათჳს


Line of ed.: 20        
ხოლო არს მთანი და ტყენი აურაცხელითა ყუავილითა, მწუა\\ნითა Manuscript page: d_6b 
Line of ed.: 21     
და სურნელითა აღსავსე, ტყენი სხუადასხუა ხითა შუენიერი\თა
Line of ed.: 22     
ჭალათა და მთათა შინა. კუალად არიან მთანი დიდროვანნი, რა\მეთუ
Line of ed.: 23     
ჩდილოთ უძეს კავკასი შავის ზღჳდამ ვიდრე კასპიამდე, რომ\ლისა
Line of ed.: 24     
სიმაღლე დღე ერთისა სავალ, და მარადის მყინვარე უმაღლეს\თა
Line of ed.: 25     
ზედა, რომლისა სიზრქე ყინულისა არს კ̃, ლ̃ მჴარი, და ჟამსა
Page of ed.: 43   Line of ed.: 1     
ზაფხულისასა გასქდების და, თუ შთაუტეო კაცი, მცირეს ჟამს ვერ
Line of ed.: 2     
ძალ-უცს დათმენად სიცივისა; და ქუეშე მისსა დის მდინარენი, და
Line of ed.: 3     
არს ყინულნი მწუანე და წითელი, ვითარცა კლდე, სიძუელის გამო.
Line of ed.: 4     
ხოლო დიან მთისა მისგან მდინარენი იმიერ და ამიერ მრავალნი, და
Line of ed.: 5     
შორის მთისა ამის სცხოვრებენ კაცნი. სხუა არს მთა სამჴრით,
Line of ed.: 6     
რომელი იწყების შავის ზღჳთვე და განვლის აზრუმს, ბასიანს და
Line of ed.: 7     
მოვალს ბარდა-არაზამდე, და არა ეგრე მყინვარე და მაღალი, არა\მედ
Line of ed.: 8     
თოვლნი მარადის აუღებელად, გარნა ადგილ-ადგილს. და ეგ\რეთვე
Line of ed.: 9     
მდინარენი დიან იმიერ და ამიერ. კუალად არიან საშორის
Line of ed.: 10     
მათსა მთანი დიდროვანნი და მცირენი, და კლდენი საშინელნი და
Line of ed.: 11     
შუენიერებით აღმატებულნი, არამედ თჳს-თჳს ადგილს იწეროდენ.Section: 8  
Page of ed.: 43  
Line of ed.: 12   მდინარეთა და ტბათათჳს


Line of ed.: 13        
კუალად მდინარენი მრავალნი და წყარონი დიდ-დიდნი, ცივნი,
Line of ed.: 14     
გე\\მოიანნი Manuscript page: B_23  Manuscript page: R_27  და შემრგონი, და მკურნალნი სენთანი, და ტბანი დიდნი
Line of ed.: 15     
და მცირენი, არამედ ვიეთნი თევზითა ტკბილითა სავსენი და ვიეთ\ნი
Line of ed.: 16     
უჴმარნი.Section: 9  
Page of ed.: 43  
Line of ed.: 17   თევზთათჳს


Line of ed.: 18        
ხოლო წყალთა შინა თევზნი არიან: ორაგული, ზუთხი, ანდა\კია,
Line of ed.: 19     
გოჭა, ჭანარი, ლოქო, კაპოეტი, კარჩხანა, მწერი, კალმახი,
Line of ed.: 20     
ფიჩხული და წვრილნი თევზნი მრავალნი და სხუანიცა.Section: 10  
Page of ed.: 43  
Line of ed.: 21   მძრომთათჳს


Line of ed.: 22        
ხოლო არიან მძრომნი მაწყინარნი: გუელნი მკბენელნი, ღრი\ანკელნი
Line of ed.: 23     
გესლიანნი გუელ-ხოკერა, ჯოჯო, ფსუენი, ხულიკი, კუ,
Line of ed.: 24     
თაგჳ და სხუანიცა.Section: 11  
Page of ed.: 43  
Page of ed.: 44  
Line of ed.: 1   მწერთათჳს


Line of ed.: 2        
ხოლო მწერნი: კოღო, ბუზი, ბორა, კრაზანა, კაცთა და პი\რუტყუთა
Line of ed.: 3     
მაწყინარნი, და სხუანიცა დიდნი და მცირენი მრავალნი.
Line of ed.: 4     
არამედ ფუტკარი სარგებლიანი, რომლისა თაფლი ვიეთთა ადგილ\თა,
Line of ed.: 5     
ვითარცა შაქარი შეყინებული და სპეტაკი, და ცჳლთა და თაფ\ლთა
Line of ed.: 6     
სიმრავლე არს. ხოლო არს შემკობილი მთითა და ბარითა,
Line of ed.: 7     
რამეთუ არა არს ადგილი, რომლისა მთა-ბარი არა იყოს ესრეთ,
Line of ed.: 8     
რამეთუ ბ̃, გ̃, ვ̃ ჟამს მთიდამ ბარს და ბარიდამ მთას არა მიიწე\ოდეს.
Line of ed.: 9     
არამედ მთათა ხორბალი, ქრთილი, შვრია, სელი და ხილნი,
Line of ed.: 10     
რომელნი დავსწერეთ, მთისანი ნაყოფიერებს და სხუანი არარაჲ,
Line of ed.: 11     
ხოლო ბართა ყოველნივე ზეითწერილნი.Section: 12  
Page of ed.: 44  
Line of ed.: 12   კაცთათჳს


Line of ed.: 13        
ხოლო კაცნი ამის ქუეყანისანი არიან სარწმუნოებით ქრისტია\ნენი,
Line of ed.: 14     
რომელთა მიიღეს ჰრომით ჟამსა დიდის კოსტანტინესასა და
Line of ed.: 15     
სილიბისტროსსა წესნი და რიგნი ძუელნი ბერძენთა ბასილის კაბა\დუკიელისათა
Line of ed.: 16     
და შჳდის კრებისა უპყრავთ მტკიცედ, არამედ
Line of ed.: 17     
მძლავრებით უკეთუ ვინმე მიიქცის, ოდეს იცის ჟამი, კუალად ეგე\ბის
Line of ed.: 18     
ქრისტეანედ შემნანე. ხოლო ანაგებით არიან კაცნი და ქალნი
Line of ed.: 19     
შუენიერნი, ჰაეროვანნი, შავ თუალ-წარბ-თმოსანნი, თეთრყირმიზ\ნი,
Line of ed.: 20     
იშჳთ შავგურემან და მოყვითან, იშჳთ თუალჭრელ და გრემანი,
Line of ed.: 21     
და მწითურ ანუ თეთრ. ქალთა თმა გარდაშუებული და დაწნული.
Line of ed.: 22     
ხოლო კაცთა ყურთა ზედა მოკუეცილნი; წერ\\წეტნი Manuscript page: R_26  უმეტეს ქალ\ნი,
Line of ed.: 23     
იშჳთ სქელნი, მჴნენი მუშაკნი, ჭირთა მომთმენნი, ცხენსა ზედა
Line of ed.: 24     
და მჴედრობათა შინა კადნიერნი, მკჳრცხლნი, მსწრაფლნი, რამეთუ
Line of ed.: 25     
ვიეთნი ლ̃გ ეჯს ი̃დ ჟამს გაირბენს. სალაშკ\\როთა Manuscript page: B_24  შინა ახოვანნი,
Line of ed.: 26     
საჭურველთ მოყუარენი, ამაყნი, ლაღნი, სახელის მეძიებელნი ეს\რეთ,
Line of ed.: 27     
რამეთუ თჳსთა სახელთათჳს არა რიდებენ ქუეყანასა და მე\ფესა
Line of ed.: 28     
თჳსსა, სტუმართა და უცხოთ მოყუარენი; მხიარულნი, უკე\თუ
Line of ed.: 29     
ორნი ანუ სამნი არიან, არარაჲ შეიჭირვიან; უხუნი, არცა თჳსსა
Page of ed.: 45   Line of ed.: 1     
და არცა სხჳსას კრძალვენ; საუნჯეთა არა მმესველნი, გონიერნი,
Line of ed.: 2     
მსწრაფლ-მიმჴდომნი, მჩემებელნი, სწავლის მოყუარენი. არამედ
Line of ed.: 3     
არს ჟამი რაოდენიმე, არღარა ისახელების ცოდნა, თჳნიერ წიგნის
Line of ed.: 4     
კითხვისა და წერისა, გალობა-სიმღერისა და სამჴედროსაგან კიდე,
Line of ed.: 5     
და ჰგონებენ დიდ-მცოდინარობად. ურთიერთის მიმყოლნი, სიკე\თის
Line of ed.: 6     
დამსწავლელნი და მიმგებელნი, სირცხვილის მდევარნი, კეთილ\ბოროტზედ
Line of ed.: 7     
ადრე მიმდრეკნი, თავჴედნი, დიდების მოყუა\\რენი, Manuscript page: d_7a  თუალ\მგებნი
Line of ed.: 8     
და მოთაკილენი. ხოლო რომელნი მთათა შინა სცხოვრე\ბენ,
Line of ed.: 9     
მგზავსნი ნადირთა, გარნა გონიერნი.

Line of ed.: 10        
ხოლო შემოსილნი არიან ქართველნი და კახნი ერთრიგად;
Line of ed.: 11     
თავს სკლატისაგან ანუ შალისაგან ქუდი გრძელ-წვრილი, ბეწვებუ\ლი,
Line of ed.: 12     
აფროსანი; ტანს კაბა ლარისა, სკლატისა ანუ ჩოხისა მუჴლთ
Line of ed.: 13     
ქუემომდე, მაზედ სარტყელი, შიგნით საგულე ბამბიანი კაბის უმოკ\ლე,
Line of ed.: 14     
პერანგი აბრეშუმისა, ბამბისა ანუ ტილოსაგან, უგრძე კაბისა,
Line of ed.: 15     
და კისერი სრულიად მჩენი; ნიფხავი აბრეშუმისა, ანუ ბამბისაგან,
Line of ed.: 16     
ანუ ტილოსა. არამედ ცხენ\\სა Manuscript page: R_29  ზედა მოსიათ საწარმართული და
Line of ed.: 17     
მოგუნი, თვნიერ მისსა -- არა; ფერჴთა პაიჭი და წუღა ტყავისა ანუ
Line of ed.: 18     
სკლატისა, ხოლო მაშია სპარსული; უმცირესთა ჩუსტი და ქალა\მანი.
Line of ed.: 19     
კუალად ტყავ-კაბა კაბისაგან უმოკლე და ტყავი ზამთარს დი\დი
Line of ed.: 20     
[არამედ პირველ ერთმეფობასა შინა სცმიათ სხუაგუარ: თავს
Line of ed.: 21     
ქუდი გრძელი, რომლისა კუნჭული ბეჭსა ზედა მცემელი და გრძელ\ბეწოსანი,
Line of ed.: 22     
პერანგი Manuscript page: A_15  ბერული ტილოსი, საგულე და კაბა გრძელი კო\ჭამდე
Line of ed.: 23     
უღილოდ, მას ზედა სარტყელი ფოჩჩაშუებული, ტყავი დიდი
Line of ed.: 24     
საჴელ-ვიწრო და ფერჴთა ზედა მოგჳ, ვითარცა იცნობიან ნახატებ\თა
Line of ed.: 25     
ზედა]. ქალთაცა მგზავსად, გარნა სარტყელთა წუერნი ჩაშუე\ბულნი
Page of ed.: 46   Line of ed.: 1     
და მას ზეით კაბა-ახალუხი ამოჭრილი, და თჳნიერ პერან\\გისაგან Manuscript page: B_25 
Line of ed.: 2     
კიდე არარაჲ ჰფარავს, და პერანგი მჭჳრვალი, ჴორცის მჩე\ნელი,
Line of ed.: 3     
უპაიჭოთ ნიფხავი და ფერჴზედ წუღა-მაშია; ხოლო თავი
Line of ed.: 4     
ქალწულთა: კავნი თჳსისავე თმისა ღაწუთა ზედა და ქუდი ანუ ლე\ჩაქი,
Line of ed.: 5     
არამედ ქრმოსანთა კავსა ზედა ღაწუს აძესთ თმა შეწნული,
Line of ed.: 6     
მსხვილი, იმიერ და ამიერ, და ყბას ქუეშ მარგალიტით შემზადე\ბულს
Line of ed.: 7     
ამოიდებენ და თხემსა ზედა შეიკურნენ, და ჰბურავთ მასზედ
Line of ed.: 8     
ლეჩაქი. კუალად სამკაულნი იციან მრავალგუარნი, ზოგნი თჳსნი და
Line of ed.: 9     
ზოგნი სპარსთანი; ზამთარ კაცთა და ქალთა ქათიბი, ტყავი და ტო\ლომა
Line of ed.: 10     
ბეწულნი; გარნა ქალთა ქაბა და ტყკვი ვიდრე მიწადმდე. ხო\ლო
Line of ed.: 11     
იმერთა მცირედ რაჲმე განიყოფების, არამედ ქუდი მცირე ნაჭ\რისაგან,
Line of ed.: 12     
რომელი არა ბურვით, გარნა მდებარე არს თხემსა ზედა,
Line of ed.: 13     
და ზამთარს მოსიათ ტოლომა ოსმალური. ხოლო მესხთა დი\დებულთა
Line of ed.: 14     
ვითარცა ოსმალთა, და გლეხთა რომელთამე ვითარცა
Line of ed.: 15     
ბერძენთა, და რომელთამე ვითარცა ქართველთა გლეხთა.


Next partThis text is part of the TITUS edition of Kartlis Cxovreba IV: Vakhushti Bagrationi.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.9.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.