TITUS
Timote Gabashvili, Moxilva
Part No. 3
Previous part

Chapter: Shes. 
Page of ed.: 9 
Line of ed.: 1  შესავალი


Line of ed.: 2       სამარად საგონებელ ჩემდა იყუ̂ნეს, თუ ვითარ არა სა\ზღუ̂ჱვო
Line of ed.: 3    
იყოს ზენაჲსთჳს მორფუ̂ა სიტყუ̂ათა, და კუ̂ალად
Line of ed.: 4    
დახსნილობათა, და უდბად ცხოვრებულთაგან არა
Line of ed.: 5    
შესამგზავს არს ტკივილთ-მოყუ̂არებით მოსწრაფება სამ\ღუ̂თოსა
Line of ed.: 6    
რაისმე და ღუ̂თივ-შუ̂ჱნიერთა გამოცხადებათა
Line of ed.: 7    
მითხრობა; და არცა თუ კმა-ყოფად სიტყუ̂ათა ქებისათა
Line of ed.: 8    
მიმოგონებად ვერ შემძლეთა და უღონოებათა ენისათა და
Line of ed.: 9    
მრავალ-მღელუ̂არისა სოფლისა გულის-სიტყუ̂ათა მომ\ღებთა
Line of ed.: 10    
ესე ვითართა. ვითარ ცაარა სცონოდის გამოთქმად
Line of ed.: 11    
უზეშთაესთათჳს, რათა არა ვითარცა ლაღსა და კადნიერ\სა
Line of ed.: 12    
განმზადებული რისხუ̂ა და ძჳრის-ხილუ̂ა მოატყუ̂ას
Line of ed.: 13    
თავსა; არამედ უმჯობეს, რათა დუმილითა განვლოს ასპა\რეზი
Line of ed.: 14    
საწუთოსა, ვითარცა მე ესერა კადნიერად და ური\დად
Line of ed.: 15    
ხელ-ვჰყავ სამღთოთა ლექსთა განმარტებად მონა\ზონებისა
Line of ed.: 16    
სახისა უღირსმან ტიმოთე იერუსალიმელმან;
Line of ed.: 17    
რამეთუ მიზეზ-დგმა ამათთჳს ესე, რამეთუ მაწჱუ̂ვდა ში\ნაგანთა
Line of ed.: 18    
ჩემთა სიყუ̂არული ძმობისა და ერთ-სულობისა
Line of ed.: 19    
ქუ̂ჱყანისაგანთა ჩუ̂ჱნთა და კუ̂ალად დავიწყებისათჳს
Line of ed.: 20    
მათგან მპყრობელობასა წმინდათა ამათ ადგილთასა. ამის\თვის
Line of ed.: 21    
მელმოდა, თუ ვითარ მეფენი საქართუ̂ჱლოსანი
Line of ed.: 22    
ჟამთა მათ შინა მეპატრონე და მპყრობელ-სრულიად
Page of ed.: 10  Line of ed.: 1    
იერუსალიმისა და პალესტინისა ქმნილ არიან; და მაღალ
Line of ed.: 2    
და ძლიერ ყოფილ არიან ნათესავნი საქართუ̂ჱლოსანი,
Line of ed.: 3    
და აწ ესეოდენ დაკნინებულ-არს; გარეშემონი ჩუ̂ჱნსა მპყრო\ბელნი
Line of ed.: 4    
სიტყჳსა რაჲსამე ჩუ̂ჱნდა მოცემად არა მკადრე
Line of ed.: 5    
არიან. ამათ და ესე ვითარმან მიზეზმან დუმილი აღმი\სხნა,
Line of ed.: 6    
და ვიწყე მცირეთა რაითმე წიგნაკთა მჩხრეკ-მსი\ტყუ̂ჱლობად,
Line of ed.: 7    
და მიგიძღუ̂ანენ თქუ̂ჱნ, ბრძენთა და მეც\ნიერებით
Line of ed.: 8    
განმჭუ̂რეტთა სამღთოთა და სამეცნიეროთა საქ\მეთა.
Line of ed.: 9    
ვითარცა სახიერთა ძმათ-მოყუ̂არეთა და მდუმრიად
Line of ed.: 10    
მიმტევებელთა ხილულთა ანუ სმენილთა ცნობათასა. შე\დგომილთა
Line of ed.: 11    
სახისაებრობისა კაცთ-მოყუ̂არისა ღუ̂თისათა
Line of ed.: 12    
მამათა და ძმათა სავსებისა შორის საქართუ̂ჱლოსათა ღირ\სად
Line of ed.: 13    
ხსენებულთა და ხარისხთა მეცნიერებისათა მდგო\მარეთა
Line of ed.: 14    
სამღუ̂დელოთა და საეროთა ამა წიგნაკისა აღ\მომკითხუ̂ჱლთა
Line of ed.: 15    
გევედრები, რათა მოჰყოთ ყური სიტყუ̂ა\თა
Line of ed.: 16    
ჩემთა ზედა, რამეთუ წარვვედ იერუსალიმად და მთად
Line of ed.: 17    
წმინდად სამღუ̂დელოთა მათ წმინდათა ადგილთა, და ვიხი\ლენით
Line of ed.: 18    
და აღმოვიკითხენით, ჭირმრავლობით ნაღუ̂აწნი
Line of ed.: 19    
მამათა ჩუ̂ჱნთა ქართუ̂ჱლთანი, და ფრიად განკჳრუ̂ჱბულ
Line of ed.: 20    
ვიყავ მათთჳს, რამეთუ იგავადცა არა მჰსმენოდეს ესენი,
Line of ed.: 21    
რაოდენიცა მე აქა მათთჳს აღვსწერენ და აქა მოსრული
Line of ed.: 22    
ქართუ̂ჱლი ვინმე რაჲსათუ̂ს ამათთჳს არა გამოეძიებდა,
Line of ed.: 23    
და აღვსწერენით, რაოდენიცა შევიტყვენით იერუსალიმისა\თჳს
Line of ed.: 24    
და მთაწმინდისა და სხუ̂ათა მონასტერთათჳს, და
Line of ed.: 25    
ადგილთათჳს საწამებელისა წმინდათა მოწამეთასა და სა\დგურთათჳს
Line of ed.: 26    
ღირსთასა; და სხვათა მრავალთა ადგილთა
Line of ed.: 27    
ამბავნი ხილულნი, და ანუ სარწმუნოდ სმენილნი, აღ\ვსწერენ.
Line of ed.: 28    
სხუ̂ანი მამათა მიერნი სწავლანი დაკარგულნი
Line of ed.: 29    
საქართუ̂ჱლოთა შინა, მოვიძიენით და აღვსწერენით, და
Page of ed.: 11  Line of ed.: 1    
ზოგნი რამე მე ვიუგბილ-მეტყუ̂ჱლენ ჰსწავლანი, დჳრისა ვერ
Line of ed.: 2    
განმცდელმან წუ̂ჱლისა და ზრახუ̂ა რაჲმე აღმოვჰსთქუ̂; ამის\თჳს
Line of ed.: 3    
საწად, რათა ჩემებრ უგბილთა სახმარად და სხუ̂ანი
Line of ed.: 4    
ზოგიმე უმაღლესი ძალისა ჩემისა რაჲმე ღუ̂თის-მე\ტყუ̂ჱლებისათჳს
Line of ed.: 5    
და სამღრთოთა სჯულთათუ̂ს ვისიტყუ̂ჱ
Line of ed.: 6    
და არა თუ თავით ჩემით შევაწყევ, არამედ ბრძენთა
Line of ed.: 7    
უზენაესთაგანთა მეცნიერთა მიერ გამოკუ̂ლევანი, რამე\თუ
Line of ed.: 8    
ვიყავ მრავალთა ქუ̂ჱყანათა მხილუ̂ჱლ და მრავალთა
Line of ed.: 9    
ბრძენთა და ფილოსოფოსთა თანა-მომზრახე და ამათ
Line of ed.: 10    
მიერითა კითხჳთა და განმარტებითა და კაცთა სულიერ\თა
Line of ed.: 11    
და სარწმუნოთა სულთა უწყებითა აღვსწერენით. მა\შინ
Line of ed.: 12    
ესენი სარწმუნოდ და ქრისტესმი სასოებად განვმარ\ტენ
Line of ed.: 13    
მშჳდობისათჳს და სიყუ̂არულისა და ეგრეთ წარუ\გზავნე
Line of ed.: 14    
საქართუ̂ჱლოსა. ამისთჳს გევედრებით უფალნო
Line of ed.: 15    
ჩემნო ქრისტეს-მოყუ̂არენო საქართუ̂ჱლოსათაგანნო, რათა
Line of ed.: 16    
მიმთხუ̂ჱვისათჳს და აღმოკითხჳსა შენდობისა თქუ̂ჱნ მიე\რისა
Line of ed.: 17    
წილ ყუ̂ჱდრება არა მოვიღო; ამისთჳს ვიშიშჳ და
Line of ed.: 18    
წმინდათა ცხოვრებასა თქუ̂ჱნსა შემოგავედრებ მცირეთა
Line of ed.: 19    
ამათ სიტყუ̂ათა ჩემთა, რათა არა უგულვებელს ჰყოთ.
Line of ed.: 20    
უკეთუ სულთა შესამატი სიტყუ̂ა იხილნოთ, შენდობასა
Line of ed.: 21    
ჰყოფდეთ სიყვარულისათჳს მისისა, რომელმან სისხლი\თა
Line of ed.: 22    
თჳსითა საუკუნო ხსნა მოგუ̂ანიჭა, და უკეთუ ცთო\მილად
Line of ed.: 23    
საგონებელი რამე იხილოთ, პირუ̂ჱლად ღრმად
Line of ed.: 24    
განჰსჩხრიკეთ მეცნიერთა, და კუ̂ალად უკეთუ ცთომილვე
Line of ed.: 25    
იყოს, შენდობასა ვითხოვ; რამეთუ არავინ არს უცთომელ
Line of ed.: 26    
თჳნიერ ღუ̂თისა და მე მას ჟამად, სარწმუნოდ ირწმუ\ნეთ,
Line of ed.: 27    
არავინ უწყოდი უმეცარი და ცოდჳლი ჩემებრ; ყო\ველთა
Line of ed.: 28    
უკნინესი ვიყავ, რამეთუ მას ჟამსა შინა უბრძნე\სნი
Line of ed.: 29    
საქართუ̂ჱლოთანი საზღუ̂რით და მიდმოგონებით
Page of ed.: 12  Line of ed.: 1    
განმარტებდეს სწავლისა სიტყუ̂ათა და ეგრეთა სწავებდეს
Line of ed.: 2    
ერთა, და უმეცარნი სამღრთოთა მცნებათაებრ მდაბლად
Line of ed.: 3    
მდუმარეობდეს და ორნივე ესე სასყიდელსა მოისთუ̂ლიდეს;
Line of ed.: 4    
ხოლო მე ორთაგანვე დაკდემულ ვიქმენ, ნუ უკუ̂ჱ კეთი\ლად
Line of ed.: 5    
აღმოვსთქჳ და დუმილით სიმდაბლისაგანაცა გამოვეხჳ.
Line of ed.: 6    
აღვსწერენით მინდობილმან ღირსებათა თქუ̂ჱნთამან, რა\თა
Line of ed.: 7    
ნაკლულევანებისათჳს მომტევებელ მექმნეთ და შენ\დობა
Line of ed.: 8    
ცისკროვნებისაებრი გარდამოადინოთ; ერთტომობი\სათჳს
Line of ed.: 9    
მომტევებელ იქმნეთ; თჳსებრიობისათჳს მოწყა\ლე
Line of ed.: 10    
იქმნეთ, სიმკვდოვნ საარებულება ჩემი ილმოთ, რათა
Line of ed.: 11    
თქუ̂ჱნცა ესრეთთა ძმათ-მოყუ̂არეთა, ნათელმან ნათლი\საგანმან
Line of ed.: 12    
განიჭოსთ სიმრავლე მზე-გრძელობათა და მუნ
Line of ed.: 13    
წიაღმტედ ინახად აბრაამიანთა ტაბლათა მსუფევთა,
Line of ed.: 14    
უფალმან გასუ̂ასთ სასმელი მაუკუ̂დავებელი, და ადგილი
Line of ed.: 15    
მწუ̂ანედნი გაუნჯნესთ სასუფეველსა მკჳდრობისა მისისა\სა,
Line of ed.: 16    
რომლისა არს დიდება უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Timote Gabashvili, Moxilva.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.1.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.