TITUS
Timote Gabashvili, Moxilva
Part No. 2
Previous part

Chapter: (Pref.) 
Page of ed.: 5 
Line of ed.: 1  წინა-სიტყუ̂აობა


Line of ed.: 2       მწერალი წიგნისა ამის ტიმოთე, იყო ქართუ̂ჱლი, გუ̂ა\რით
Line of ed.: 3    
გაბა-შჳლი. აღიზარდა იგი კათოლიკოზ ბესარიონ\თან,
Line of ed.: 4    
რომელმანცა დაიპყრო საჭე ეკკლესიისა განმგეობი\სა
Line of ed.: 5    
თურქთა ჟამსა, შემდგომად განდევნისა პატიმრად ტე\ნედოსისა
Line of ed.: 6    
ჭალაკში კათოლოკოზისა დომენტისა.

Line of ed.: 7       
ოდეს, ვითარ, და სადა განვლო ხარისხნი მონოზონე\ბისა,
Line of ed.: 8    
არა ჰსჩანს წერილთაგან. მხოლოდ ვუწყი ძუ̂ჱლთა
Line of ed.: 9    
საქმეთაგან უწმინდესისა რუსეთისა სინოდისა, სადაცა
Line of ed.: 10    
განვვლე მე ორი წელი მსახურებისა, რომელ წარ\გზავნილ-იყო
Line of ed.: 11    
იგი იმერეთით რუსეთად 1738 წელსა
Line of ed.: 12    
ხარისხით ქუთათელ მიტროპოლიტისა, იმერთა მეფისაგან
Line of ed.: 13    
ალექსანდრე გიორგის-ძისა დესპანად წინაშე იმპერატრი\ცა
Line of ed.: 14    
ანნა იოანოვნასსა. მისრულმან სანკტპეტერბურღსა
Line of ed.: 15    
მიართუ̂ა არზა უწმინდესსა სინოდსა ივლისისა თთუ̂ჱსა
Line of ed.: 16    
1738 წელსა და ითხოვა, რათა ჰსცენ მას ნება უსის\ხლოჲსა
Line of ed.: 17    
მსხუ̂ჱრპლისა შეწირჳსა.

Line of ed.: 18       
სხჳსა საქმისაგან, სახელდობრ თხოვისა-მებრ ქრისტეფო\რე
Line of ed.: 19    
წილკნელ მიტროპოლიტისა, ჰსჩანს, რომელ
Line of ed.: 20    
ესე ქრისტეფორე 1764 წელსა, ევედრა არზით სინოდ\სა,
Line of ed.: 21    
რათა შემთხუ̂ჱვისა-გამო გარდაცუ̂ალებულისა ამავე
Line of ed.: 22    
წელსა ივლისის თთუ̂ჱში ქალაქსა ასტრახანს ტიმოთე
Line of ed.: 23    
ქართუ̂ჱლთ მიტროპოლიტისა, მიჰსცენ მას მისი ადგილი.

Page of ed.: 6 
Line of ed.: 1       
ამა საქმეთაგან ჰსჩანს, რომელ პირუ̂ჱლ მოგზაურო\ბისა
Line of ed.: 2    
საბერძნეთად, ტიმოთე იყო რუსეთსა, ვითარცა
Line of ed.: 3    
მღუ̂დელ-მთავარი ქუთაისისა და შემდგომად დაბრუნებისა
Line of ed.: 4    
რუსეთით, ვითარცა თჳთცა ჰსწერს, მიიღო მან კათე\დრა
Line of ed.: 5    
მთავარ-ეპისკოპოსისა, რომელიცა იყო პირუ̂ჱლი
Line of ed.: 6    
შემდგომად კათოლიკოზობისა; და ჟამსა განდევნისა
Line of ed.: 7    
ქართლით რუსეთად დიდისა კათოლიკოზისა ანტონისა
Line of ed.: 8    
ლათინთა ეკკლესიისა თანხმობისათჳს, ესე იგი 1754-სა,
Line of ed.: 9    
ამანცა ტიმოთემ, ვითარცა თანა-აღზრდილმან მისმან,
Line of ed.: 10    
ლტოლუ̂ა ჰყო საბერძნეთად და ვჰგონებ უნებლიეთ განე\შორა
Line of ed.: 11    
ეპარხიასა თჳსსა, ანუ მიზეზითა მით წყენითითა,
Line of ed.: 12    
რომელ არ მას, უპირუ̂ჱლესსა იერარხსა, მიენდო განმგე\ობა
Line of ed.: 13    
კათოლიკოზობისა, არამედ რუისისა არხიეპისკო\პოსსა
Line of ed.: 14    
იოსებს.

Line of ed.: 15       
შემდგომად პალესტინისა და საბერძნეთისა მოხილჳ\სა,
Line of ed.: 16    
უკუმოიქცა ქართლადვე 1757 წელსა, და დაშთენილ\მან
Line of ed.: 17    
უეპარხიოდ, აღირჩია სადგურად დავით-გარესჯისა
Line of ed.: 18    
უდაბნო და იწოდებოდა, ანუ უწოდებდა თჳთ თვსა თჳს\სა,
Line of ed.: 19    
იერუსალიმელად.

Line of ed.: 20       
რაოდენთა წელთა დაჰყო აქა, არა ჰსჩანს, მხოლოდ
Line of ed.: 21    
დღესცა არს მას მონასტერსა საფლავისა მისისა ქუ̂ა,
Line of ed.: 22    
თჳთ მისგანვე განმზადებული; და დღესცა ძმათა ამა უდაბ\ნოჲსა
Line of ed.: 23    
უწყიან მტკიცედ, რომელ მთავარ-ეპისკოპოსი ტი\მოთე,
Line of ed.: 24    
რომელმანცა შეიმზადა თჳსდა ქუ̂ა საფლავისა,
Line of ed.: 25    
არა არს მუნ დასაფლავებული.

Line of ed.: 26       
შედგომად, წარსრული რუსეთად, მივიდა ასტრახანსა
Line of ed.: 27    
და გარდაიცუ̂ალა მუნ თთუ̂ჱსა ივლისსა 1764 წელსა.

Page of ed.: 7 
Line of ed.: 1       
წიგნისამან ამის, აღწერილისა მისგან, ჰსჩანს, რომელ
Line of ed.: 2    
იყო იგი კაცი განსწავლული; მოესმინა კატიღორია, დია\ლეკტიკა
Line of ed.: 3    
და კავშირი პროკლე დიადოხოსისა, მის ჟამი\სა
Line of ed.: 4    
მეცნიერებისა წიგნნი და აღმოვსებისათჳს სიბრძნისა
Line of ed.: 5    
წყარონი. -- დიდად იყო დახელოვნებუი სამღრთოთა
Line of ed.: 6    
შინა და საეკკლესიოთა წერილთა და ვჰგონებ, თანა\მოწაფეცა
Line of ed.: 7    
კათოლიკოზისა ანტონი პირუ̂ჱლისა.

Line of ed.: 8       
ესწავა მცირედ ბერძული და უწყოდა კარგად ენა
Line of ed.: 9    
თათრული.

Line of ed.: 10       
წიგნი ესე, შემოწმებით ორთა სხუ̂ათა ესე ვითართა თანა\ვე,
Line of ed.: 11    
დაიბეჭდა თანხმად იმა ძუ̂ჱლისა დედანისა, რომელი\ცა
Line of ed.: 12    
ვჰპოვე გადრაწერილი 1787 წელსა, თელავის სე\მინარიის
Line of ed.: 13    
რეკტორის დავით ალექსის-ძისა ჴელითა.

Page of ed.: 8 
Line of ed.: 1       
გუ̂ჱრდებზედ აქუ̂ნდა ამას უძუ̂ჱლესსა ჴელ-წერილსა,
Line of ed.: 2    
გარდანუსხულსა ოც-ოდენ წელ შემდგომად გარდაცუ̂ალე\ბისა
Line of ed.: 3    
თჳთ ტიმოთესსა, -- მცირედნი შენიშუ̂ნანი; და
Line of ed.: 4    
ესენიცა აქავე დაურთენ სხოლიოდ, სხუ̂ანი ესე-გუ̂არნი,
Line of ed.: 5    
რომელნიცა ვჰგონე ჯეროვან-სასარგებლოდ მკითხუ̂ჱლთა\თჳს,
Line of ed.: 6    
განსამარტებელად და დასახსნელად რაოდენთამე სი\ძნელეთა,
Line of ed.: 7    
ჩემით დაურთენ.

Line of ed.: 8       
ვიმედეულებ, რომელ მკითხუ̂ჱლნი ამა წიგნისა, ჩემთა
Line of ed.: 9    
ამათ შენიშუ̂ნათა, მიიღებენ არა განკიცხჳთითა
Line of ed.: 10    
ყურად/ღებითა.

Line of ed.: 11             
პლატონ ეგნატის-ძე იოსელიანი.

Line of ed.: 12    
10 მარტს, 1852 წელსა
Line of ed.: 13       
. თფილისს.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Timote Gabashvili, Moxilva.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.1.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.