TITUS
Teimuraz Bagrationi, Akhali istoria
Part No. 3
Previous part

Paragraph: (3)  
Page of ed.: 48  
Line of ed.: 4        გარნა წელსა ჩღნა, ქ(ორონი)კ(ონ)ს ულთ, შეერთდნენ მეფენი
Line of ed.: 5     
აჯი-ჩალაბისა შაქისა ხანისა თანა, სადაცა შემოიკრიბნეს მჴედრობანი,
Line of ed.: 6     
და წარვიდნენ ჭარსა ზედა და რაოდენ ევედრნენ ჭარელნი მონე\ბასა,
Line of ed.: 7     
არა უსმინეს მეფეთა და მივიდნენ რა ჭარსა ზედა, მაშინ აჯი\ჩალაბიცა
Line of ed.: 8     
შეერთდა ჭარელთა და განტეხა აღთქმა თვისი. იძლივნენ
Line of ed.: 9     
მუნ ფ(რია)დ მეფენი, გარნა მეფენი განერნენ მშვიდობით, ხოლო ალა\ზანსა
Line of ed.: 10     
შინა, ვინადგან გაუჭირდა მეფესა ერეკლეს გამოსვლა, რომელ
Line of ed.: 11     
ქვევითნი იგი ქართველთანი, რომელნიც მოაქვნდა წყალსა, ეხვეოდენ
Line of ed.: 12     
ცხენთა განრინებისათვის, მაშინ თავადმან ბებურისშვილმან პაპამ მო\სწყვიტნა
Line of ed.: 13     
კაცნი იგი და განიყვანა მეფე მშვიდობით. ხოლო ვინაიდგან
Line of ed.: 14     
ნაპირი მდინარისა ალაზნისა არს ფლატოან, ამად პაპამ მუნ ვერღარა
Line of ed.: 15     
აღიყვანა ცხენი მეფისა და, ვირე მოატარებდა შორს, ვირე ქვევითი\სა
Line of ed.: 16     
მყოფსა მეფესა შეემთხვა ბოსტაშვილი მაჩხაანელი და მიართვა
Line of ed.: 17     
ცხენი და ესრეთ განერა მეფე.

Manuscript page: 265v 
Line of ed.: 19        
ხოლო ამავე წელსა განძლიერდა აზათ-ხან ავღანი სპარსეთსა
Line of ed.: 20     
შინა, წარმოვიდა ერევანსა ზედა. ევედრნენ უკუე ერევნელნი მეფე\სა
Line of ed.: 21     
თეიმურაზს, რომელმანცა წარუგზავნა ძეი თვისი ერეკლე შესაწევ\ნელად
Line of ed.: 22     
სამი ათასითა მჴედრებითა. მიიწივნენ რა ყირიხბულახს, იგი\ცა
Line of ed.: 23     
მოვიდა, რომელსაც ჰყვანდა უმეტეს ათთურამეტი ათასის კაცისა,
Line of ed.: 24     
იკვეთნენ მუნ, იძლია აზათ-ხან ქართველთაგან და განარინეს ერევანი
Line of ed.: 25     
და მოიქცნენ გამარჯვებულნი ფრიადითა ალაფითა ესრეთ, რომელ
Line of ed.: 26     
მრავალთა მოლაშქრეთა იშოვნეს ყათრობით აქლემი და ჯორი.

Line of ed.: 27        
მაშინ მეფე თეიმურაზმან, მდგომმან მარაბდას, სძლო ლეკთა და
Line of ed.: 28     
მოიკლა ბრძოლასა შინა ქალაქის მოურავი თარხნისშვილი იორამ. და
Line of ed.: 29     
ჟა(მ)სა ამას გარდაიცვალა დედოფალი აბაშიძის ზაალის ასული ანნა
Line of ed.: 30     
და იქორწინა მეფემან ირაკლიმ დადიანის ასულსა ზ(ედ)ა.

Line of ed.: 31        
მხილველთა ხანებთა ადრიბეჟანისათა ძლევისათვის აზატ-ხანისა,
Line of ed.: 32     
სთხოვეს მეფესა თეიმურაზს, რათა წარვიდეს მჴედრებითა დასაპყრო\ბელად
Line of ed.: 33     
ადრიბეჟანისა და თანა წარიტანოს ესენიცა თანჴმობილი. ამას
Line of ed.: 34     
ზედა მეფე თეიმურაზ შთავიდა რა განჯას ძითურთ ერეკლეთი, მაშინ
Page of ed.: 49   Line of ed.: 1     
მოვიდა წინაშე მეფისა ხანი განჯისა, შუშისა და ყარადაღისა. გა\\რნა Manuscript page: 266r 
Line of ed.: 2     
ნებითა მეფისა ირაკლისათა შეიპყრეს ხანნი ესე, თუმცაღა არასადა
Line of ed.: 3     
სწადდა მეფესა თეიმურაზს ესევითარისა უგვანი/სა საქმისა ქმნაჲ და
Line of ed.: 4     
ვერცაღა აღუდგა ძესა თჳსსა. სცნა რა ესე ძემან აჯი-ჩალაბისამან აღა\ქიშიმ,
Line of ed.: 5     
გამოვიდა მტკვარსა, ეკვეთა მეფეთა, რ(ომე)ლთაცა ამხილა
Line of ed.: 6     
ღ(მერ)თ(მა)ნ ესევითარისა უსამართლოებისა ქმნაჲ და დაჰყარნეს
Line of ed.: 7     
მუნ პყრობილნიცა და ივლტოდნენ. რ(ომე)ლთაცა მიეცათ ფ(რია)დი
Line of ed.: 8     
ნაკლულევანებაჲ, ხ(ოლო) იქმნა ესე წელსა 1752, ქ(ორონი)კ(ონ)ს
Line of ed.: 9     
ՙუ̂მ.

Line of ed.: 10        
მაშინ ძლევაშემოსილი აღა-ქიში მიიწივა რა სახლად თჳსად, შე\კრიბნა
Line of ed.: 11     
მუნ მხედრობანი შაქისა, შირვანისა და ლეკთა და წარმოვიდა
Line of ed.: 12     
წელსავე ამას, ამოვლო განჯა, თან წამოიყუანა ხანი განჯისა მხედრე\ბითა
Line of ed.: 13     
თჳსითა, ამოვლო შამშადილი და ყაზახი და მოვიდა ბაიდარს.
Line of ed.: 14     
სცნა რა ესე მეფემან თეიმურაზ, წარგზავნა ძეჲ თჳსი ირაკლი სტე\ფანწმინდას
Line of ed.: 15     
და მოუწოდა მხედრობასა ჩერქეზთასა. მაშინ მოვიდნენ
Line of ed.: 16     
მხედრობანი ჩერქეზთანი. განვიდნენ რა მეფენი ტფილისით, მცნობ\მან
Line of ed.: 17     
აღა-ქიშიმ იწყო უკუნ-ქცევაჲ, მაშინ მეფენი ეწივნენ შამშადილ\სა
Line of ed.: 18     
შ(ინ)ა, თულქი-თაფად წოდებულსა ადგილსა, იკვეთნენ მუნ, იძ\ლივა
Line of ed.: 19     
აღა-ქიში, რომელსაცა მიჰყვნენ კაფით შანქორამდინ.

Next partThis text is part of the TITUS edition of Teimuraz Bagrationi, Akhali istoria.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.8.2016. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.