TITUS
Sibilaiani (Fragments)
Part No. 3
Previous part

Strophe: 3  Line: 5  Vers: a        ძნელ საცნობად მოიყვანეს   ექვსი ყრმა და ექვსი ქალი,
Line: 6  Vers: b        სწორი იყვნენ სხეულთა, ერთსახე   და ერთიტანი
Line: 7  Vers: c        ვახშმის შემდეგ შეუგზავნეს,   რქვეს: ქალი-ყრმა გამოცანი!
Line: 8  Vers: d        ამას ღამეს შეინახა,   წყენა ექნა - რად ვეს ვსცანი!


Next partThis text is part of the TITUS edition of Sibilaiani (Fragments).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.8.2016. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.