TITUS
Qaramaniani
Part No. 2
Previous part

Chapter: (2) 
Page of ed.: 24 
Line of ed.: 9  აქა ყარამანის ქაჯთა და დევთაგან მოტაცების ამბავი


Line of ed.: 10       ყარამან და ყათრან ორნივე ძმათა შვილები იყვნენ. ყმაწვილთა
Line of ed.: 11    
წესითა ერთსა ბაღსა შიგან თამაშობდნენ. ამათი ზე გარდამო გან\გება
Line of ed.: 12    
თურე ესე იყო; ამჟამად დევებმან დრო დაიცეს და ორთავე
Line of ed.: 13    
მათ ყმაწვილთა ზედან სამტრო ჟამი იგდეს. ვინათგან ყათრან უფ\როსი
Line of ed.: 14    
იყო, მას ვერ შებედეს. ყაჰრამან დევებმან ჰაერში აღიტაცეს
Line of ed.: 15    
და ეგრე წაიყვანეს. ესე ამბავი ხელმწიფესა მოხსენდა. ყოველსა
Line of ed.: 16    
მხარესა ძე თვისი ძებნა, მაგრამ მისი ამბავი ვერა სადა სცსა. ამა
Line of ed.: 17    
მწუხარებითა ხელმწიფე თახმურად დასნეულდა და ამიერ სოფლით
Line of ed.: 18    
მიიცვალა.

Line of ed.: 19       
რა სოფელმან თვისი მუხთლად ქცეულება თახმურად ხელმწი\ფეზედ
Line of ed.: 20    
მოიხმარა და შვილის მწუხარებით მიიცვალა, იგლოვდა ყოვე\ლი
Line of ed.: 21    
სამეფო მისი და ტიროდნენ ყოველნი ერნი სპარსეთისანი. რა
Line of ed.: 22    
გლოვისაგან მოიცალეს, გახელმწიფდა ძმავე თახმურადისა გორჯასპი
Line of ed.: 23    
და განაგებდა სამეფოსა სპარსეთისასა. მას ჟამსა ოდეს ყაჰრამან
Line of ed.: 24    
დევებმან წარიტაცეს, ყაფის მთის ძირზედა, ჰაიათის მინდორში
Line of ed.: 25    
მიიყვანეს, რომელ მათი სამყოფი იგი იყო და მუნ ზრდა დაუწყეს.
Line of ed.: 26    
დევთა განზრახვა ესე იყო: ვინათგან ყარამანს ფალავნობის სახე
Line of ed.: 27    
ეტყობოდა, თვისსა რიგზედან გაეზარდათ და ამის შემწეობით კაცთა
Line of ed.: 28    
ნათესავსა ზედან შური ეძიათ. ხანმან რაოდენმან განვლო. ყარამან
Line of ed.: 29    
ცამეტისა წლისა შეიქნა და მათ შიგან დიდად სახელოვნად გამო\ჩნდა.
Line of ed.: 30    
რა თექვსმეტისა წლისა შეიქნა, მართლად გამოცხადებული
Line of ed.: 31    
ფალავანი იყო. ესეთი სახე ჰქონდა, მისი წინააღმდეგი მის ჭვრეტას
Line of ed.: 32    
ვერ გაუძლებდა. წერილში ესრედ იტყვიან: ამის გვარში ამისი მსგავ\სი
Line of ed.: 33    
არავინ გამოსულიყოს. ყარამან განრისხებული, რომელსაც დევს
Page of ed.: 25  Line of ed.: 1    
ხელს მოჰკრევდა, ერთსა აღაჯზედან გასტყორცნიდა. რავდენსამე
Line of ed.: 2    
ხანსა ამა დევებთან დარჩა. დღესა ერთსა ორმოცდა შვიდი ზღვის
Line of ed.: 3    
ხარი მოკლა, ტყავი გახადა, საგდებელი დაწნა, ერთი მეორესა გარ\დააბა.
Line of ed.: 4    
აიღებდის ორმოცდაშვიდ ხარსა და მიწასა ზედა დასცემდის.
Line of ed.: 5    
იმ ქამანდს სარტყელში გამოიბემდა, ორმოცნი დევნი გასწევდნენ და
Line of ed.: 6    
ადგილისაგან ვერ დასძრევდიან. ამა დევთა შიგან ყოფა და შეჭირ\ვება
Line of ed.: 7    
ყარამან მოითმინა. რაოდენსაც დევები ეცდებოდიან,- ყარა\მან
Line of ed.: 8    
მათის ქცეულებისა ყოფილიყო, -- არა გაეწყობოდა რა. ნახა
Line of ed.: 9    
ყარამან ამ დევთა ქცეულება, რომე ბილწი იყო. თვისი საქმე მათგან
Line of ed.: 10    
გამოიკითხა და ეგრე რქვა: სწორე მაუწყეთ, მე თქვენ არა რაში გგე\ვარ,
Line of ed.: 11    
თქვენს სამყოფში მე ვითარ ჩამოვარდიო. რომელთამე გზით
Line of ed.: 12    
იყო, იგრძნა, რომე კაცთა ნათესავი იყო. დევთა მოპარვით მიეყვანათ.
Line of ed.: 13    
რა ყარამან ესე დაიდასტურა, დევებს უმეტესი სასჯელი მოუ\მატა.
Line of ed.: 14    
ამისგან შეძრწუნებულმან დევებმან ყარამან მძინარე ჰაერში
Line of ed.: 15    
აღიყვანეს და თვისსავე ქვეყნის მხარეს ერთსა მთასა ზედან დაუტე\ვეს
Line of ed.: 16    
და იგინი კვლა უკუიქცნენ. ყარამანს ჯერეთ კაცი არა ეხილვა
Line of ed.: 17    
და მხეცთაებრ მთებსა ზედან დავიდოდა.Next partThis text is part of the TITUS edition of Qaramaniani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.1.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.