TITUS
Navquarquare's Document
Part No. 2
Previous part

Page of ed.: 202   Line of ed.: 1    და ყოველნი ქუეწარმავალნი, მფრინველნი ფრთოვანნი,
Line of ed.: 2    
თევზნი ზღუისანი და რავოდენნი ვლენან ალაგებსა მას ზღუათასა: და
Line of ed.: 3    
დაასხ ედემი და სამოთხე. და შექმენ კაც ხატად და მსგავსად შენდა ჴე\ლითა
Line of ed.: 4    
შენით. და შთაუბ(ე)რე სული ცხოველი და ყოველივე დაამორ\ჩილე
Line of ed.: 5    
ქუეშე ფერჴთა მისთა, და დააძინე და აღმოუღე ფერცხალი გუერდი\სა
Line of ed.: 6    
მისისა და შეჰქმენ დედაკაცი და მიეც მას და ამცენ, რათა არა გარ\დაჴდენ
Line of ed.: 7    
მცნებასა შენსა და უბრძანე ხისა მის მცნებულისა ყოვლადვე
Line of ed.: 8    
არა შეხება. და ჭამეს და არა დაიმარხეს მცნება შენი და შეიტყუვნეს
Line of ed.: 9    
გუელისა მიერ ბოროტისა და გარდაჴდეს მცნებასა შენ დამბადებელი\სასა,
Line of ed.: 10    
და სუეს სასუმ[ე]ლი მწარე სიკუდილისა და დაესაჯა მიქცევა
Line of ed.: 11    
მუნვე მიწად, რომლისა მიერ მიღებულ იყუნეს და დაბადებულ, და ექსო\რია
Line of ed.: 12    
ჰყუვენ სამოთხით მართლმსაჯულობითა შენითა. და მიერითგან
Line of ed.: 13    
დაგუესაჯა სიკუდილი და ცოდვა. ხოლო ვინათგან არა დაივიწყე
Line of ed.: 14    
ქმნული ჴელთა შენთა და არცა გარე მიიქციე პირი შენი მისგან, არა\მედ
Line of ed.: 15    
უკანასკნელთა ჟამთა მეზრახე ჩუენ თავადისა და დაუსაბამოსა ძი\სა
Line of ed.: 16    
შენისა მიერ და მოავლინე მხოლოდ შობილი ძე შენი, ღმერთი და
Line of ed.: 17    
უფალი ჩუენი იესო ქრისტე, და განჴორციელდა და ჴორცნი შეისხნა ჩუ\ენთუის
Line of ed.: 18    
სულისაგან წმიდისა და ღ(მრ)თისმშობელისა და მარადის ქალ\წულისა
Line of ed.: 19    
მარიამისგ(ა)ნ ჴსნისათუის ჩუენისა, და გამოგუიჴსნა უბიწო\თა
Line of ed.: 20    
მით შობითა თუისითა და გუიჴსნნა მონებისაგ(ა)ნ და საცთურისა\გ(ა)ნ
Line of ed.: 21    
კერპთასა, და ჯუარს ეცუა ჩუენთუის, დაეფლა და აღდგა მე\ს(ა)მესა
Line of ed.: 22    
დღესა და მოგუიყიდნა პატიოსნითა სისხლითა თუისითა და
Line of ed.: 23    
მოგუცა წილად მშობელსა თუისსა, ოდეს იგი გ(ა)ნიგდებდეს წილსა,
Line of ed.: 24    
და მოგუივლინა ერთი ათორმეტთაგ(ა)ნი, ძმა სიმონ-პეტრესი, პირ\ველ-წოდებული
Line of ed.: 25    
ანდრია მოციქული, და პირით მისით აღმონატუიფი ხა\ტი
Line of ed.: 26    
ყოვლად წ(მიდ)ისა დიდებული მცველი და მფარველი, განმანათლე\ბელი
Line of ed.: 27    
და მეოხი და ნუგეშინის-მცემელი ყოველთა დედათა უდიდებუ\ლესი,
Line of ed.: 28    
საშინელი აწყურისა ღ(მრ)თისმშობელი, რომლისა მეო\ხებითა
Line of ed.: 29    
დ(ა) გუიცვენინ უფალმ(ა)ნ უშფოთველად, ვიდრე უკანასკნე\ლად
Line of ed.: 30    
დღედმდე. ეგრეთვე ძლი(ე)რებითა ცხოველსმყოფელისა ჯ(ო)\ჯ(ო)ხეთისა
Line of ed.: 31    
წარმომტყუენველისა და დამარღუეველისა და ეშმაკთა
Line of ed.: 32    
შემაძრწუნვებელისა, რომლისა გამოსახვასა გამოსახვითა უკუნ და
Line of ed.: 33    
ბნელ იქმნებიან და ივლტიან მთავარნი იგი ბნელისანი, ყოვლად ბოროტ\ნი
Line of ed.: 34    
ძალნი ეშმაკთანი ქრისტეს სისხლითა სხურებულისა ჯუარისა პატი\ოსნისათა.
Line of ed.: 35    
ეგრეთვე თანა-დგომითა, შეწევნითა და მეოხებითა წ(მიდ)ისა,
Line of ed.: 36    
დიდებულისა წინასწარმეტყუელისა, უფროს უმეტეს ყოველთა დედათა
Line of ed.: 37    
ნაშობთასა, ჴმისა მისგან საუფლოსა წოდებული წინამორბედისა და ნათ\ლის\\მცემელისა
Line of ed.: 38    
იოვანესითა. ეგრეთვე შეწევნითა, მეოხებითა და ძალ\მწეობითა,
Line of ed.: 39    
თ(ა)ნა-დგომითა წმიდათა მოციქულთა, წინასწარმეტყუელთა,
Line of ed.: 40    
მღდელთ-მოძღუართა, მოწამეთა, ნეტართა მამათა, მამათ-მთავართა,
Line of ed.: 41    
ქალწულთა, მესუეტეთა, მეუდაბნოეთა, შორად გ(ა)ნშორებულთა, ყოველ\თა
Line of ed.: 42    
წ(მიდა)თა ღ(მრ)თისათა ზეცისა და ქუეყანისათა, ჴორცი[ე]ლთა და
Line of ed.: 43    
უჴორცოთათა, რომელნი საუკუნითგ(ა)ნ სათნო ეყუნეს უფალსა ჩუენსა
Line of ed.: 44    
იესოს ქრისტეს, ჭეშმარიტსა ღ(მერ)თსა, და კუალადცა სათნო-ყოფად
Next partThis text is part of the TITUS edition of Navquarquare's Document.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 10.11.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.