TITUS
Sargis Tmogveli, Dilariani
Part No. 2
Previous part

Chapter: 13 
Page of ed.: 22 
Line of ed.: 11  კარი მეათცამეტე.

Line of ed.: 12 
ჯიმშერის შვილის არმოკლა მზე-ჭაბუკის ამბავი.


Line of ed.: 13       სმენდინ მეფეთ მეფეო, ცხონდინ უკუნისამდე, ადიდ\ნეს
Line of ed.: 14    
ღმერთმან მოყვარენი თქვენნი, და არცხვინოს
Line of ed.: 15    
ორგულთა თქვენთა. ოდეს ესე ჯიმშერ შეიქნა
Line of ed.: 16    
შვიდისა წლისა, ნადირობა უყვარდა მეტად, სადაცა ანუ
Line of ed.: 17    
ლომი ანუ ჯიხვი ნახის, მან ცოტამან ყმამან ვითა კატა ეგრე
Line of ed.: 18    
მოკლის! და არცა ვის ასმია ძე მისებრ უმშვენიერესი და უტუ\რფესი.
Line of ed.: 19    
რა მოიწიფა და თხუთმეტის წლისა შეიქნა, უხმო მე\რაბს
Line of ed.: 20    
და ქოულს და დიდებულთა უპირველესთა და რქვა:
Line of ed.: 21    
ცოტათა ხანთა მომინდა სხვათა ქვეყანისა ნახვა და სიარული,
Line of ed.: 22    
მთათა და ბართა, თავისა ჩემისა გამოცდა და ქალთა უმშვენი\ერესისა
Line of ed.: 23    
შოვნა. გმირთა და გოლიათთა ბრძოლა და მათი ომი.
Line of ed.: 24    
თქვენ ტახტი ესე ჩემი მნებავს კარგათ შემინახოთ. მერაბ,
Line of ed.: 25    
ქოულ და დიდებულთა ესე ჰკადრეს: ჩვენ სამის სახემწიფოს
Line of ed.: 26    
კაცნი გახლავართ, დავჯერებულვართ თქვენსა ჭაბუკობასა.
Line of ed.: 27    
უბძანა ჯიმშერ: თქვენ რომ დასჯერებულ ხართ, მეც უნდა
Line of ed.: 28    
დაჯერებულ ვიყოვო, თქვენის თავის საქმე აღარ გახსოვდენ,
Line of ed.: 29    
მერაბ ჭაბუკობისა ჟამსა რამდონი ომი გარდაგიხდია, ქოულ\საცა
Page of ed.: 23  Line of ed.: 1    
ეგრევე უქნია. არ დავიშლი, ზენარმან ღვთისამან, და
Line of ed.: 2    
ნურც თქვენ დამიშლით, თვარა დიდათ მეწყინებისო, შეშინ\დეს,
Line of ed.: 3    
ვეღარც დედამ და ვეღარც იმათ დაუშალეს, თავისის მა\მის
Line of ed.: 4    
იარაღი, რაც იყო დევთა მეფისა ხოსროჯანისეული, ისინი
Line of ed.: 5    
ყველა თან წაიღო. ერთი თავისი ყმა, ბებურ მურადისძე თან
Line of ed.: 6    
წაიყვანა, კარგი ჭაბუკი, ერთი მეჯინიბე და ერთი შიკრიკი,
Line of ed.: 7    
შეკაზმული ოქროს სარტყლითა, ეჟვანებითა და ჯავარითა და
Line of ed.: 8    
სამოსითა ოქროსათა მოკაზ{მ}ული. ესე შიკრიკი ფრინველისა\გან
Line of ed.: 9    
უმალე იყო, დაყარნა დედა და დიდებულნი
Line of ed.: 10    
თვალ-ცრემ/ლიანი.

Line of ed.: 11       
და წავიდა თვით დრამისა სამეფოსა, ერთი თოვლიანი
Line of ed.: 12    
მთა ნახა, გაუკვირდა და ეგრე სთქვა: ჰაერი ზაფხული არის
Line of ed.: 13    
და ეს სიცივე რიღასი არისო? .შემართა მას მთასა და აღვიდა
Line of ed.: 14    
ზედა, ესეთი ყინვა გამოუშვა, რომ არ ითქმის კაცის ენით.
Line of ed.: 15    
შეშინდა ბებურ და მასთან მყოფნი კაცნი და ეგრე მოახსენა:
Line of ed.: 16    
აღარ ძალ-გვიძს სიარული, აღარც ცხენსა და აღარც ჩვენაო.
Line of ed.: 17    
გადახდა ჯიმშერ და იმათი ცხენები თავისს ცხენს გამოაბა და
Line of ed.: 18    
თითონ წინ გაუძღვა და ასე აიყვანა. მივიდა ადგილსა ერთსა
Line of ed.: 19    
ლერწამიანსა და ჩალიანსა, ტბა იყო დიდი, ვეშაპი იყო შავი
Line of ed.: 20    
და საზარელი, მის ტბისა პატრონი თურმე ის იყო და თოვ\ლიც
Line of ed.: 21    
თილისმით მისგან იყო. რა ნახა მან ვეშაპმან, შეიღვლა\რჭნა
Line of ed.: 22    
და შემოუტივა, აქედამ ჯიმშერ შეუტივა, ისარი ამოიღო
Line of ed.: 23    
შესტყორცა, თავში ჰკრა და ლაში მიწასა დაუბა და ფრთამ\დინ
Line of ed.: 24    
დაასვა, ემწოვა მას ვეშაპსა და ზედ შემოვარდა, ამან
Line of ed.: 25    
ჰკრა ხმალი და წმინდათ შუა გაჰკვეთა და ხმალი მიწასა შიგან
Line of ed.: 26    
გამოავლო. ასეთი სისხლის ღვარი გაუშვა, რომ კაცი შიგ გა\ცურდებოდა,
Line of ed.: 27    
და იგივე თოვლი და ყინვა მაშინვე განქარდა,
Line of ed.: 28    
ასეთი სიცხე შეიქნა, რომ უფროსი აღარ იქნებოდა. თურმე
Line of ed.: 29    
მის ვეშაპისაგან იყო იგი საშინელი სიცივე. წავედით და სამი
Line of ed.: 30    
დღე ვიარეთ. ავედით მთასა ზედა უზომოდ მაღალსა და ვითა
Line of ed.: 31    
მის მთიდამ გარდავიხედეთ, ვნახეთ შვიდისა დღისა სავალი სულ
Line of ed.: 32    
კარვითა და ჯარით გარდავსებულ იყო, თითონ პურის ჭამად
Page of ed.: 24  Line of ed.: 1    
დაბძანდა და შიკრიკს უბძანა: წადი და იგი ლაშქარნი ვინ
Line of ed.: 2    
არიან შეიტყვეო. შიკრიკი ეგრეთ სწრაფათ წავიდა, რომ არა\ბული
Line of ed.: 3    
ცხენი მასთან არ გამოჩნდებოდა. რა მივიდა მათში,
Line of ed.: 4    
იხილეს მათ უფროსთა კაცთა, მოეგებნეს და უსალმეს. და
Line of ed.: 5    
ცნეს ეს შათირი ან დიდისა ხელმწიფისა არის, და ან კარგის
Line of ed.: 6    
ჭაბუკისა ვისიმე, რა მისი საკვირველი ოქროთ აკაზმულობა
Line of ed.: 7    
იხილეს.

Line of ed.: 8       
ჰკითხეს, ვინა ხარ და ან რა საქმე გაქვსო? მან შიკრიკმა
Line of ed.: 9    
ეგრე უთხრა: პატრონისა ჩემისა საქმე არა ითქმის, თუ თითონ
Line of ed.: 10    
არ გიბრძანებსთო. მე მნებავს, რომ თქვენი ამბავი მითხრათ,
Line of ed.: 11    
რომ ჩემს პატრონს მივართოვო. უთხრეს: ჩვენი ამბავი რაღა
Line of ed.: 12    
გითხრათ. რაც აქ კაცნი ვართ შვიდი ამდონი ვიყვენით, და
Line of ed.: 13    
ერთმან მხეცმან აგვწყვიტაო, ვინც მოვრჩით ავიყარენით და აქ
Line of ed.: 14    
მოვედით. თორმეტის დღის სავალი აქეთ მხარეს არის მოოხრებუ\ლი
Line of ed.: 15    
და თორმეტისა დღის სავალი ყოველს მხარეს მოოხრებუ\ლი.
Line of ed.: 16    
ჩვენ თურქეთის ქვეყანის კაცნი ვართ და ღმერთსა ამას
Line of ed.: 17    
ვევედრებით, რომ ერთი ან ხელმწიფე და ან ფალავანი გამო\ჩნდეს
Line of ed.: 18    
ვინმე, რომ ან იგი მხეცი მოკლას და ან ჩვენ აგვყა\როს
Line of ed.: 19    
და წაგვასხას სადმეო, ამ თვალ უწდომსა ადგილსა ვართ
Line of ed.: 20    
გამოსულნიო. ვითა ესე სიტყვა უთხრეს, წავიდა, ფიცხლად
Line of ed.: 21    
ჰკადრა ყოველი, რაცა სმენოდა მათგან. ამაზედ შესხდენ ორ\მოცი
Line of ed.: 22    
ცხენოსანი და წამოვიდეს ჯიმშერის სანახავად, მოვიდეს
Line of ed.: 23    
და დასხდომა უბძანა, ვინა ხართ და ან რა მიზეზისათვის გად\მოხვეწილხართო.
Line of ed.: 24    
მნებავს ყოველვე მიამბოთო. მერმე მათ
Line of ed.: 25    
კაცთა ჰკადრეს გაღანამცა ყოველივე შევჰკადროთ მეფობასა
Line of ed.: 26    
თქვენსა, ვინაითგან აქა მობრძანებულხართ. ბძანეთ და ხალხსა
Line of ed.: 27    
და დედაწულში მობძანდით. და მუნ მოგახსენონ ყოველივე.
Line of ed.: 28    
მასვე წამსა წავედით, მათ კაცთა ოთხი ცხენოსანი გაგზავნეს,
Line of ed.: 29    
და დამზადება დაავედრეს. მანამ მივიდოდით, მათ კაცთა ყო\ველივე
Line of ed.: 30    
შეეკაზმათ. ტახტი დაედგათ სახელმწიფო, ორასი ოქ\როს
Line of ed.: 31    
ჯოხიანი კაცნი წინ მოგვეგებნეს, დაცვივდენ და ჯიმშერს
Line of ed.: 32    
თაყვანი სცეს. შებძანდა და ტახტსა ზედან დაბძანდა. მოიღეს
Page of ed.: 25  Line of ed.: 1    
სუფრა და სანუკვარი მრავალი. ვინცა მათთანა ღირსნი იყვნენ
Line of ed.: 2    
მუნ დასხდენ, და ლხინი ნახესა სანამ ენებათ. უბძანა აბა მით\ხარით
Line of ed.: 3    
მის მხეცისა ამბავიო? ამაზედ ზე ადგა ერთი დიდებულ\თაგანი,
Line of ed.: 4    
რომელსა სახელად ერქვა ომარ, და ეგრე მოახსენა:

Line of ed.: 5       
ცხონდი მეფეო უკუნისამდე, მის მხეცისა მხილველი აღა\რავინ
Line of ed.: 6    
იპოვება, ერთსა ვისმე ერთი დიდი ლაშქარი შეეყარა
Line of ed.: 7    
და მხეცი წინ შეხეჩოდა, სულ ასე დაენთქა, რომ ერთი კაცი
Line of ed.: 8    
მიწის ნაპრალში მორჩომილიყო და იქიდამ თურმე სჭვრეტდა,
Line of ed.: 9    
მისგან გვასმია, სიდიდით სამი სპილოს ოდენი არის, თავი ორი
Line of ed.: 10    
აქვს, და პირიდავგე ცეცხლი გამოდის, თუმცა მთასა ესრო\ლოს,
Line of ed.: 11    
წამსავ დასწვავს, რქა აქვს ერთი, ათი მწყრთა, რასაც
Line of ed.: 12    
შეუყრის ყველას აიღებს, ფეხის ჭანგები სისხლის მღვრელი
Line of ed.: 13    
აქვსო, თითო ჭანგი სამ-სამი წყრთა აქვსო, თვალნი სისხლია\ნი
Line of ed.: 14    
აქვს და კბილნი ვითა ბასრი, რკინა შეჭმა, მასცა ადვი\ლად
Line of ed.: 15    
გამოიცოხნის, ესეთისა სიმყრ:ლისა სუნი უდის, რომე
Line of ed.: 16    
კაცი თუ ერთსა მილიონსა მიუდგა, უთუოდ ცხენიდამ ჩამო\ვარდების,
Line of ed.: 17    
თუ მისსა ნავალსა ნახავ, სადაც ფეხი დაუდგამს,
Line of ed.: 18    
თითო მწყრთა მიწა ჩაუდრეკია. უბძანა ჯიმშერ: ეგე მხეცისა\გან
Line of ed.: 19    
არც ერთი არ ეგების, ყველა ტყუილი მგონია. ვითა გა\თენდა,
Line of ed.: 20    
უბძანა ჯიმშერ, წმომყევით ვინცა კარგი ცხენოსანნი
Line of ed.: 21    
ხართ. ხუთასი კაცი ასეთსა ტაიჭსა გასხდეს, ფრინველი ვერ
Line of ed.: 22    
მოეწეოდათ. მათს ქვეყანამდის თხუთმეტი დღე ვიარეთ, მივე\დით
Line of ed.: 23    
ვნახეთ ქვეყანა, სამოთხის მგავსი, რომელ წყალი, ხეხი\ლი,
Line of ed.: 24    
ბალახი და ქალაქი და სოფელი დიდი და შვენიერი, მაგ\რამ
Line of ed.: 25    
გაეოხრა მხეცსა მას. მათ კაცთა ბუნებური ღვინო მოი\ღეს,
Line of ed.: 26    
მისსა უკეთესს ვერას ნახავდა, ერთსა მის მხეცისა საწო\ლსა
Line of ed.: 27    
ალაგსა შევხვდით, სამისა კალოს ოდენი ალაგი სჭეროდა.
Line of ed.: 28    
ასეთი სიმყრალესა სუნი იდგა, კაცი შებნდებოდა. ეგრე ბძანა
Line of ed.: 29    
ჯიმშერ: აბა სიმყრალისა სუნსა მეცა ვემოწმები, და სხვა ამ\ბავი
Line of ed.: 30    
რაცა თქვეს, ტყუილი მგონია. მოახსენეს მათ თურქის\ტნელთა
Line of ed.: 31    
დიდებულთა:

Line of ed.: 32       
ცხონდი მეფეო უკუნისამდე, ესე დიდი კეკელა ქვეყანა
Page of ed.: 26  Line of ed.: 1    
მის მხეცისაგან არის მოოხრებული. წავედით, ახლოს ყოფილი\ყო
Line of ed.: 2    
დიდრონი კოშკები, ძირითურთ აღმოეფხვრა, ვნახეთ ნა\ვალი
Line of ed.: 3    
კვალი, სადაც ფეხი დაედგა, ერთი მწყრთა მიწა ედრი\კა,
Line of ed.: 4    
წავედექით მის სამეფოსა, ქედსა ჰკითხო: სად არს სამყოფი
Line of ed.: 5    
მის მხეცისაო? მოახსენეს: აქათგან წარვალს გზა ოთხი ფარსან\გი;
Line of ed.: 6    
სიგრე ჰკადრეს მათ კაცთა: ზენაარსა ღვთისასა, სადაცა იგი
Line of ed.: 7    
მხეცი არს, იქ ნუ მიგვიყვანო. ჯიმშერ ეგრე უბძანა: თქვენ
Line of ed.: 8    
ესე ქენით, თვალითა მიჩვენეთ და თქვენ არ წაგიტანო. უსმი\ნეს
Line of ed.: 9    
და ერთი კაცი ასეთ ტაიჭსა ზედა შესვეს, რომ ფრინვე\ლი
Line of ed.: 10    
ვერ მოსწვდებოდა. წარუძღვა და თავისი კაცი წაიყვანა
Line of ed.: 11    
და იგინი მუნ დაყარნა ვითა განვლო ერთა ფარსანგი, იკით\ხა
Line of ed.: 12    
სად იმყოფებაო. მოახსენა: ეს არის მისი სამყოფიო და არა
Line of ed.: 13    
უწყი რა იქნაო! ამ თქმაზედ ნახა იგი მხეცი და გააფრინა იგი
Line of ed.: 14    
ცხენი. შეხედა ფალავანმან, ზე ადგა ნამძინარევი, ვითა მთა
Line of ed.: 15    
ჭანდრის ოდენი ენა წამოეგდო, და იზმორებოდა, დიდათ სა\ზარო
Line of ed.: 16    
იყო, რა ნახა მხეცმან, თავსა არ შეიდვა, ფალავანმა
Line of ed.: 17    
ცხენი გაუჭენა, რა ახლოს მივიდა, ასეთი სუნი გამოუშვა
Line of ed.: 18    
სიმყრალისა კინაღამ ცხენიდამ ჩამოვარდა. მაშინვე ცხენიდამ
Line of ed.: 19    
ჩამოხდა, პირი მიწასა გააერთა და ღმერთს შეავედრა და ამი\რან
Line of ed.: 20    
დარეჯანის ძის სისწრაფე და გაჭირების გული ითხოვა
Line of ed.: 21    
ორმოცის წლის ჰასაკისა. ადგა ქარი და მისი სიმყრალე მასვე
Line of ed.: 22    
პირს ეცა, გამოიღო ჯირითი, რომელ ცხენზედ ეკრა, შესტ\ყორცა
Line of ed.: 23    
და თვალი გაუხვრიტა, ორი წყრთა ტვინში ჩასვა, მო\იკრა
Line of ed.: 24    
ტოტი, ხე მოსტეხა და პირი შიგ დარჩა. ასეთი საშინელი
Line of ed.: 25    
იგრგვინვა, და ესეთი ცეცხლი გამოუშვა, რომ თუმცა მოხვე\როდა,
Line of ed.: 26    
წამსავე თან დაიწოდა. თავსა გარდივლო ორი აღაჯი
Line of ed.: 27    
მინდორი, გარდაწვა რა, კომლი განქარდა. ისარი შესტყორცა,
Line of ed.: 28    
ძირს ჩამოვარდა, ვითა ქვითკირსა კედელსა, ეგრეთ ვერ ავნო.
Line of ed.: 29    
მეორე შესტყორცა, ძირს ჩამოვარდა და მრავალი ზედ შეალე\წა.
Line of ed.: 30    
მშვილდი დააგდო და მეორე ჯირითი გამოიღო, შესტყო\რცა
Line of ed.: 31    
და იგიცა ძირს ჩამოვარდა, დასცა. მხეცმან ფეხი შემოს\ტყორცა
Line of ed.: 32    
და ცხენის ორივ ბეჭები დაუმსხვრივა და შიგან გაა\ავლო,
Page of ed.: 27  Line of ed.: 1    
ცხენი დაეცა, მძიმეთ შეჭურვილი ფალავანი მეტის სი\მყრალისაგან
Line of ed.: 2    
დაბნდა, სანამდისინ დაბნედილი იყო, თვალთა
Line of ed.: 3    
ხელი უკუ ივლო, ზე აიჭრა, შეხედა მხეცსა, მეორე თვალიც
Line of ed.: 4    
სისხლით ავსოდა, და დიდის საზარელის ხმით გრგვინავდა, მი\უხდა
Line of ed.: 5    
ფალავანი, ხმალი ამოიწოდა, ღლიასა ჰკრა და ვადამდის
Line of ed.: 6    
დაასო, მხეცმან ტოტი წამოატანა, ხმალი შიგ გაუშვა, უკუ
Line of ed.: 7    
ხტა, გამოიღო ხმალი, პირში ჩაიდვა და კევივით გამოცოხნა
Line of ed.: 8    
და გამოყარა. ფალავანმა მეფის ხუსრუჯანის ლახტი აიღო,
Line of ed.: 9    
მიუხდა და შვიდი ჰკრა და ვერ შეძრა, მერვე ჰკრა, იქუხა და
Line of ed.: 10    
წაიქცა და ალაგი დიდათ შეიძრა, ეგეთი სისხლის ღვარი გა\უშვა,
Line of ed.: 11    
რომ ხუთს დოლაბს დააბრუნებდა. ლახტი და ჯაჭვი
Line of ed.: 12    
მუნვე დააგდო და იწყო სიარული. რა ერთი ფარსანგი გზა
Line of ed.: 13    
განვლო, დაიღალა და დაჯდა, სამი აღაჯი კიდევ სხვა ჰქონდა
Line of ed.: 14    
გასავლელი, მისი ყმა ბებერ მურადისძე და შიკრიკი წამოსუ\ლიყვნენ
Line of ed.: 15    
და სამი აღაჯი გამოევლოთ, მოვიდეს, ნახეს, გარდა\ხდეს,
Line of ed.: 16    
მუხლსა აკოცეს, წყალი მოართვეს, ხელი და პირი დაა\ბანინეს,
Line of ed.: 17    
და ხილი და ღვინო იამა. უბძანა რა ქნეს მათ კაცთაო?

Line of ed.: 18       
მოახსენეს: რა თქვენთან ნამყოფი კაცი მოვიდა, და მის
Line of ed.: 19    
მხეცის ამბავი მოიტანა, თავმან თქვენმან, ასე გარდიხვეწნეს,
Line of ed.: 20    
რომ გზა და კვალი ვეღარ გავიღეთ. უბძანა ბებურს წადი და
Line of ed.: 21    
ის კაცნი მოიყვანე აქაო. წავიდა ბებურ, კაცნი მოაგროვა და
Line of ed.: 22    
მოიყვანნა, მოვიდეს ფალავანთანა და ფერხთა ეხვეოდეს, ჰკად\რეს:
Line of ed.: 23    
მაღალო ხელმწიფეო, ვინაითგან ფალავნობითა თქვენითა
Line of ed.: 24    
იგი საშინელი და უსამართლო მხეცი მოკვდა, რომე მოუგო\ნებელი
Line of ed.: 25    
იყო კაცისაგან ამირანის კიდე. იმისი რქა კარგი,არის,
Line of ed.: 26    
ტყავი იგრის მსგავსი აქვს, საკმარისი არის თუ ბძანოთ, ბრმა\მან
Line of ed.: 27    
იწვეთოს, თვალი აეხილება, ქონიც წამალი არის. უბძანა:
Line of ed.: 28    
თქვენ წადით, ყოველნი ჩემი ფოლადი ჯირითის პირი არის.
Line of ed.: 29    
ის არ გასტეხოთ, აქ მომიტანეთ, სხვა რაც გინდა ისი ქენი\თო.
Line of ed.: 30    
წავიდეს ეს ხუთასი კაცი, ორი დღე დაყვეს, აღარ გამო\ჩნდნენ.
Line of ed.: 31    
უბრძანა შიკრიკს: წარვედ, შეიტყვე ისი ჩვენი ლაშ\ქარი
Line of ed.: 32    
რა იქნენო? წავიდა იგი შიკრიკი და ქარისაგან უმალ
Page of ed.: 28  Line of ed.: 1    
მოვიდა, ეგრე მოახსენა: ხელმწიფეო! ჩვენნი ლაშქარნი, თუ
Line of ed.: 2    
ბძანო, ვითამც ცოცხალს ეგრეთ იბრძვიანო! თავმან თქვენმან
Line of ed.: 3    
ბეწვი ვერ წაუდრეკიათ, ვერც დაუძრავთ, ვერც გადმოუბრუ\ნებიათ
Line of ed.: 4    
და ვერც ტყავი გაუჭრიათ. წაბძანდა ფალავანი, ცო\ტასა
Line of ed.: 5    
ხანსა მათსა ყოფასა უყურა, მერე ლახტი აიღო, ერთი
Line of ed.: 6    
დაჰკრა, რქა მოსტეხა, თავის ძვალი ჩაამტვრია, ფოლადის პი\რი
Line of ed.: 7    
ამოიღო, ხანჯლით გვერდი შეუხია, სამგან მუცელი. ხუ\თასი
Line of ed.: 8    
კაცი ზედ მიხვია, თითონ სადგომსა წამობძანდა. საღა\მომდის
Line of ed.: 9    
დაჰყვეს, ქონი ამოიღეს, ტყავი გახადეს, ნაღველი წა\მოიღეს.
Line of ed.: 10    
მას ღამეს მასვე ქალაქისა სიახლესა ვიყავით, კარვები
Line of ed.: 11    
დასცეს, მოიღეს ღვინო და სანუკვარი, და მგოსნები იტყოდენ
Line of ed.: 12    
ჯიმშერის ქებასა და მის მხეცისაგან დახსნასა. გაგზავნეს მათ
Line of ed.: 13    
კაცთა დედაწულთათანა მახარობილი, ჰქონდათ სიხარული და
Line of ed.: 14    
შვება. რა დილა გათენდა, მოვიდეს მის ქვეყნის დიდებულნი
Line of ed.: 15    
და ყოველი ქალაქის კრებული და მოახსენეს:

Line of ed.: 16       
ცხონდი მეფეო უკუნისამდე, მოუალი იყო, რაც თქვენ
Line of ed.: 17    
საქმე ჰქენით, ამას ვჰკადრებთ მეფობასა თქვენსა, მკლავითა
Line of ed.: 18    
შენითა ვართ ნასყიდნი, რასაც გვიბძანებთ, იგიცა ვქნათო.
Line of ed.: 19    
წაყვანასა ჩვენსა ბძანებთ, თუ აქედამ გვიმსახურებთ, მონებისა
Line of ed.: 20    
თქვენისა მოსურნე, და ბძანებისა მორჩილნი გახლავართო. უბ\ძანა
Line of ed.: 21    
ჯიმშერ: ჩემგან არც ერთი არა ქნილა რა, ვინაითგან
Line of ed.: 22    
თქვენ შეგიწყალათ ღმერთმან და იგი თქვენი მაოხარი მოკვდა.
Line of ed.: 23    
ეს ალაგი მას ქვეყანასა სჯობს, აქავე დადექით და აქედამ მე\მსახურენითო.
Line of ed.: 24    
რა ეს ესმათ, დაცვივდენ და თაყვანი სცეს. ამა
Line of ed.: 25    
ამბის მახარობელიც გაგზავნეს, ეს ამბავი მის მხეცის სიკვდი\ლისაგან
Line of ed.: 26    
უფრო იამათ, მოიყვანნეს დედაწულნი მათნი და და\ეშენნ
Line of ed.: 27    
მუნვე. მუნებური ყველა გააგო და წამოიყვანა ორასი
Line of ed.: 28    
გამორჩეული კაცი, მისწერა დედასა და მერაბს და ქოულს
Line of ed.: 29    
წიგნი თვისისა მშვიდობისა, ქვეყანის დაჭირვა და ადრე მისლ\ვის
Line of ed.: 30    
ამბავი, მათაც იამათ და წიგნი მოეწერათ. ერთი წიგნი
Line of ed.: 31    
მზისჭაბუკისა მოსდიოდათ და აქ გამოეგზავნათ, რომელ დიდათ
Line of ed.: 32    
გაუკვირდა ჯიმშერისა, რომელსა შინა წერილ იყო ესრეთ:
Page of ed.: 29  Line of ed.: 1    
"ახალსა ფალავანსა, უსწოროსა ჭაბუკსა შორით გეზიარებით
Line of ed.: 2    
და დიდის სიყვარულით მოგიკითხავთ, ძმა თქვენი ფალავანი
Line of ed.: 3    
მზე-ჭაბუკი სიკეთე თქვენი მესმის და დიდათ მიხარის, რადგან
Line of ed.: 4    
ბიძა თქვენი ხოსრო და თქვენ ვერა გარიგებულხართ, ბიძა
Line of ed.: 5    
თქვენი გარდაიცვალა და დღეს სრულიად ხაზარეთი და სხვა
Line of ed.: 6    
მრავალი ქვეყანა მე მიჭირავს, რადგან შენის მამულის კდეგა\ნი
Line of ed.: 7    
ხარ, მობძანდი შენს მამულს ეპატრონე. ჩვენ ორნივ სიყ\ვარულით
Line of ed.: 8    
ვიყვნეთ, ისრე სჯობსო". გაუკვირდა ესე წიგნი მზე\ჭაბუკისაგან
Line of ed.: 9    
და კიდეც იამა. გულითა რომ დაეპატიჟნა, ქვეყა\ნასაც
Line of ed.: 10    
ეპატრონე და შენი საყვარელი დაცა ნახეო. ის მზე\ჭაბუკის
Line of ed.: 11    
კაცი დედოფალს გაებრუნებინა და თავისის შვილის
Line of ed.: 12    
ჯიმშერის სხვაგან წასვლა მიეწერა, და ესე შეთვალა: "თუ
Line of ed.: 13    
მშვიდობით მოვა, თქვენი ხილვა მასცა უნებსო". წავედით და
Line of ed.: 14    
ერთსა მაღალსა წვერსა წავადექით. ერთი დიდი მდინარე ვი\ხილეთ
Line of ed.: 15    
და მუნ ორნი ლაშქარნი იდგეს ერთი გაღმით და ერ\თი
Line of ed.: 16    
გამოღმით. რა მივეახლენით გამოღმართსა ლაშქარსა და
Line of ed.: 17    
ვნახეთ, ესენი სულ დაძრცვილნი მოქარავნენი იყვნენ, მოგვე\გებნენ
Line of ed.: 18    
და ჯიმშერის ცხენის ფეხსა ეხვეოდენ, და ჰკოცნიდენ
Line of ed.: 19    
და ტირილისაგან ენასა ძლივ გამოაგებდეს. ეგრე ჰკადრეს:

Line of ed.: 20       
სახელოვანო და უსწოროვ ხელმწიფევ, საფალავნოდ ნაქ\მარო,
Line of ed.: 21    
გვიხსენ იმა მესისხლეთა არაბთაგანო, აწე მოგახსენოთ
Line of ed.: 22    
ჩვენი საქმე, რაც მათგან წაგვეკიდაო. ჩვენ მოქარავნენი ჩრდი\ლოსა
Line of ed.: 23    
მპყრობელის მაღლისა ხელმწიფისა ვართ და შვიდი წე\ლიწადია
Line of ed.: 24    
ინდოეთს სავაჭროთა ვართ, დიდის ლარითა განმდი\დრებულნი
Line of ed.: 25    
მოვდიოდით, რა ეცნათ ამა არაბთა, მოსულიყვნეს
Line of ed.: 26    
და მალვით თავსა დაგვესხნეს, და რაცა ჩვენი ძალა შეგვეწია
Line of ed.: 27    
ოთხი დღე და ღამე ვიბრძოლეთ, ჩვენც მრავალი კაცი დავუ\ხოცეთ.
Line of ed.: 28    
ბოლოს ჟამს გაგვტეხეს და გვიონვარეს და ვინცა გა\დავრჩით
Line of ed.: 29    
დაძრცვილნი და ფეხ-შიშველნი ვართ. ერთის დღის
Line of ed.: 30    
სავალს გავლა არ ძალგვიძს, ოთხი ჩვენოდენი დახოცეს, ესო\დენი
Line of ed.: 31    
განძი წაიღეს, რომ ექვსი დღე არის ჩვენს ალაფს იყოფ\დნენ
Line of ed.: 32    
და ორი წილი გასაყოფი აქვსთ, და ვართ აქა სიკვდი-
Page of ed.: 30  Line of ed.: 1    
ლისა მონატრენი. ამა სიტყვასა ზედან ჯიმშერ ცხენიდამ გარ\დახდა
Line of ed.: 2    
და ერთსა თავისა კაცსა თურქსა უბძანა: შენ წადი და
Line of ed.: 3    
ვინცა მათი უფრო.სი იყოს, მასთან მიდი და უთხარ ჩემ მაგი\ერ,
Line of ed.: 4    
ვითა ჩემი საქმე კი არ იყო, მაგრამ ამა ქარავანსა თქვენ\გან
Line of ed.: 5    
დაცრეცილსა შევხვდი, მე შემომჩივლეს და ამისთვის მე
Line of ed.: 6    
თქვენ მოგახსენე, მე დიდის ხელმწიფის შვილის-შვილი ვარ,
Line of ed.: 7    
პატივი დამდევით და ამა ქარავანსა თავისი წანართმევი ისევ
Line of ed.: 8    
მიეცით და მეცა პატივ-ცემული წამგზავნეთ. რა ესე ფალავნი\სა
Line of ed.: 9    
კაცი წავიდა, ნახა კარავი კარავსა ზედა დაბმული, თორმე\ტი
Line of ed.: 10    
ათასი დარჩეულნი ჯაჭვითა შეკაზმულნი არაბნი ახლდენ,
Line of ed.: 11    
ოთხმოცი ოქროს ჯოხიანი კაცი თავს ადგნენ. სამნი მათნი
Line of ed.: 12    
პატრონი დიდსა კარავსა შინა ოქროს სელებზედა ისხდენ, ერ\თი
Line of ed.: 13    
შუა კაცად იყო, ერთი წვეროსანი და ერთი უწვერო. მა\თი
Line of ed.: 14    
უმშვენიერესი არა ინახოდა რა, ჯაჭვები ტანზედ ეცვათ.
Line of ed.: 15    
და მუზარადები მუხლზედ ეწყოთ. ცხენსა და კაცსა ყველასა
Line of ed.: 16    
ჯაჭვები ემოსათ. ათი ბუმბერაზი აქეთ და ათი იქით უსხდათ.
Line of ed.: 17    
მიიყვანეს ეს ჯიმშერის კაცი და მათთვის თაყვანი აცემინეს.
Line of ed.: 18    
რა მან კაცმან თავისის პატრონის ამბავი უამბო და დასასრულ
Line of ed.: 19    
დიდათ გაიცინნეს და ეგრე თქვეს.

Line of ed.: 20       
ჩვენ არცა დილარი, არცა ხაზარეთი, არცა ჯიმშერ ამბა\დაც
Line of ed.: 21    
არ გვასმია, და ჩვენი ამბავი და სახელი ყოველსა ქვეყა\ნასა
Line of ed.: 22    
განფენილანო და შიშითა ჩვენითა ყოველი ქვეყანა ძრწის,
Line of ed.: 23    
მაგისთანა კარგი კაცი თუ იყო ჩვენს კარზედ უნდა მოსული\ყო,
Line of ed.: 24    
და ჩვენცა თავისს საფერს პატივს უზამდით, მისართმევს
Line of ed.: 25    
მივართმევდით, თუნდა თითონ დაეჭირა და თუნდა იმათთვის
Line of ed.: 26    
მიეცა. ვინაითგან თავისის მამისა და პაპის სახელი უთქვამს და
Line of ed.: 27    
თავისი თავიცა აუმაღლებია და სულ მიცემა უთქვამს, და მკვა\ხე
Line of ed.: 28    
საუბარი, ვეჭობ ჩვენსა ხილვასა ზედა შეინანოს, და ეგეცა
Line of ed.: 29    
ქარავნის მსგავსად შეიქნასო. მოვიდა იგი კაცი და იგი შემო\თვლილობა
Line of ed.: 30    
მოართვა. ჯიმშერ შეკაზმული იყო, შუბი აიღო,
Line of ed.: 31    
მუზარადი დაირქვა და ცხენსა შეჯდა. ერთსა სხვასა კაცსა უბ\ძანა:
Line of ed.: 32    
წადი და მათ კაცთა უფროსი ნახე, უთხარ ჩემ მაგიერ:
Page of ed.: 31  Line of ed.: 1    
რა ესე მკვახე საუბარი გითქომსთ, დაეკაზმენით და ყოველი
Line of ed.: 2    
კაცი ცხენსა შესხედით და ნახეთ თქვენზედ რა მოიწიოსო.
Line of ed.: 3    
მან კაცმან ეგრე მოახსენა: ჩვენ იმათი ომი არ ძალ გვაქვს,
Line of ed.: 4    
ისინი თორმეტი ათასი კაცნი არიან, სულ ჯაჭვებით შემოსი\ლნი,
Line of ed.: 5    
ამას ბძანებ ყოველს კაცს პირით ცეცხლი სდისო და
Line of ed.: 6    
იგი სამნი პატრონი მათნი ეგეთნი არიან, რომ უკეთესნი არ
Line of ed.: 7    
მინახვანანო. უბძანა ჯიმშერ: შენ გეშინიან და შეშინებულსა\ცა
Line of ed.: 8    
ჰგევხარო. რა ესე კაცი მივიდა და ჯიმშერის შეთვლილო\ბა
Line of ed.: 9    
მათ მიუტანა, მათ არად გაიკვირვეს და ეგრე რქვეს: რეგ\ვენი
Line of ed.: 10    
ვინმე ყოფილაო. ვითა გავიდა ჯიმშერ და ჩვენცა უკანა
Line of ed.: 11    
შორს მივდევდით, შეუტივა გულ-მწყრალმა და მრავალი კაცი
Line of ed.: 12    
დახოცა, და იაფორაქა. ლაშქარი ერთმანერთში აირივნენ. მას
Line of ed.: 13    
დღეს ბებურმაც მრავალი მოკლა. რა შეიტყვეს მათ სამთა
Line of ed.: 14    
უფროსთა, კაცი გამოეგზავნათ და შემოეთვალათ: მაგა კაცთა
Line of ed.: 15    
დახოცა რა ჭაბუკობა გგონია, თუ კარგი ხარ ჩვენზედ მოდიო.
Line of ed.: 16    
ჯიმშერ ცხენი მიქუსლა და მათსა კარავსა მივიდა. უფროსმა
Line of ed.: 17    
ძმამან ცხენი ითხოვა, საომრად გამოვიდა. უნცროსმა და სა\შუალმა
Line of ed.: 18    
მოახსენეს: აცადე და ჩვენცა შევსხდეთ, თორემ მარ\ტო
Line of ed.: 19    
შენ მაგისი ომი არ შეგიძლიანო. მან მიუგო: იგიცა ერ\თი
Line of ed.: 20    
კაცი არის, რაცა განგებასა გაუგია, იგი იქნასო. შეჯდა
Line of ed.: 21    
და მიუხდა. ჰკრა კინენი, ჯიმშერ აიღო, დაჰკრა ქვეყანასა და
Line of ed.: 22    
მოკლა. მეორე მოუხდა, ჰკრა ხმალი და ორად განკვეთა. მას
Line of ed.: 23    
მესამესა ძმასა ხელი მიჰყო, ზე აიღო და სანამდისინ ხელთ და\იჭირა,
Line of ed.: 24    
მერე ჩვენ მოგვაბარა, მკლავნი შეუკარითო. ამაზედან
Line of ed.: 25    
შესხდენ ლაშქარნიცა და შეუტივა ჯიმშერმა და შეება, ჩეენ\ცა
Line of ed.: 26    
შევებენით. ვხოცეთ რაცა ძალ გვედვა, მაგრამ მასთან კა\ცი
Line of ed.: 27    
როგორ გამოჩნდებოდა, ცხენსა და კაცსა ერთმანერთს ეს\როდის
Line of ed.: 28    
და ჰხოცდის, რა ესეთი ომი მინახავს. გაიქცა სრუ\ლად
Line of ed.: 29    
ლაშქარნი და ჯიმშერ მათსა კარავსა გარდახდა.

Line of ed.: 30       
მოვიდეს იგი მოქარავნენიცა, რაცა მათ იჩემეს, ყველა
Line of ed.: 31    
უბოძა, და არაბთაც მრავალი უბოძა, მოიყვანა იგი უწვერო
Line of ed.: 32    
ძმა მათი, დარჩომილი კარავი და ლაშქარი სულ მათ უბოძა,
Page of ed.: 32  Line of ed.: 1    
და ეგრე უბძანა: ზენარმან ღვთისამან მე შენის ძმების დახო\ცვა
Line of ed.: 2    
არ მინდოდა. განა თვით მოიკლეს თავი, რომელ ჩემი
Line of ed.: 3    
სიტყვა არ ისმინეს. დავარდა, მუხლსა აკოცა, და ესრეთ გაი\სტუმრა
Line of ed.: 4    
მომადრიელებული. ვითა წამოვედით, დღესა ერთსა,
Line of ed.: 5    
ჰკითხა მას ქარავნის უფროსსა ზავარდს, ვითა მეფე თვქენი ვინ
Line of ed.: 6    
არს ანუ სადაური ხართო? მოახსენეს: მეფე ჩვენი თეთრ ჩრდი\ლოეთ
Line of ed.: 7    
ეწოდების, დიდი ხელმწიფე არის, ზღვათა და ხმელთა
Line of ed.: 8    
მყრობელ-მქონებელი, მშვენიერი კეკელა, მზისაგან უბრწყინ\ვალესი,
Line of ed.: 9    
ცისა მნათობნი მისგან ბრწყინვალებასა ითხოვენ, მის\ნი
Line of ed.: 10    
ნათხზნი თმანი ხატაეთისა მეშკისა გულსა სისხლითა უვსე\ბენ,
Line of ed.: 11    
შვენიერებითა მაჰმადიანთა სამოთხესა სძალვებს, საპატიუ\რობას
Line of ed.: 12    
ასწავლის. რა ესეთი ქალისა ქება გაიგონა ჯიმშერ, მი\სისა
Line of ed.: 13    
სიყვარულისა მიჯნურობას გულშიგან იდასტურებდა, ვითა
Line of ed.: 14    
კაკაბი მახესა გაება, ეგრე თქვა: თუმცა მთელი ქვეყანა გადა\მეკიდოს,
Line of ed.: 15    
მისი უნახაობა ჩემგან მოუალი არის, მათ კაცთა ესი
Line of ed.: 16    
ამბავი დიდათ დაუმადლა და მრავალი უბოძა, მათგანი ოცდა\ათი
Line of ed.: 17    
კაცი დაარჩივა და თან წაიტანა და სხვათა წყნარათ სია\რული
Line of ed.: 18    
უბძანა.

Line of ed.: 19       
წავედით ჩრდილოეთის მხრისაკენ, თუ სადმე მეკობა\რი
Line of ed.: 20    
იყო, ჯიმშერის შიშით სულ გარდიხვეწნეს, მრავალს
Line of ed.: 21    
ადგილთა წავადეგით კარავსა მათსა, რა მივედით ყოველი სახ\მარი
Line of ed.: 22    
მუნ იყვეს: ანუ დაკოდილი, ანუ სნეული იყვეს. ზოგთა
Line of ed.: 23    
თქვან არაბნი ვიყავითო და ზოგთა თქვან თურქნიო; მოგვესმა
Line of ed.: 24    
დილარის ძე მოვაო, და ყოველნი მეკობარნი გარდიხვეწნენ.
Line of ed.: 25    
ჩვენ წასლვა არ ძალ გვედვა და მისთვის დავრჩით. ვვლეთ
Line of ed.: 26    
ორი თვე, მივედით მინდორსა თვალ გაუწდომელსა და წყალ\სა
Line of ed.: 27    
დიდსა, რომე ნაპირი არ უჩნდა, ასეთი ღვრიე და მყრალი
Line of ed.: 28    
წყალი იყო, რომ ერთს მილიონს მისი სუნი სცემოდა, კაცს
Line of ed.: 29    
დაჰბნედდა. ჰკითხა მათ ჩრდილოთ კაცთ: ესე რა მდინარე არის?
Line of ed.: 30    
მოახსენეს: ეს ჩრდილოთ ხელმწიფისა არის, უკეთესი ყოველ\თა
Line of ed.: 31    
მდინარეთა, რომელსა ედილი ეწოდების. ჩვენ შვიდი წელი
Line of ed.: 32    
არის წავსულვართ, მრავალ ჯერ კვლავ ვყოფილვართ, და ეს
Page of ed.: 33  Line of ed.: 1    
მდინარე ამისთანა არ გვინახავს, არ უწყით, თუ ეს რისგან არ\ის,
Line of ed.: 2    
და ვიდექით კვირა ერთი და ღონესა რასმე ვეძებდით.

Line of ed.: 3       
ვიხილეთ შუა გულსა მდინარისასა ოთხი კაცი ნავ-ტი\კისაგან
Line of ed.: 4    
მოტაცებული, ჩაღმა ჩაჰქონდა, შექნეს ჩვენდამი ძახი\ლი:
Line of ed.: 5    
გვიშველეთო! ჯიმშერ ფარაღათათ ბრძანდებოდა, ჩქარა გა\იხადა
Line of ed.: 6    
და შეცურდა, მიეწია, ხელი მოჰკიდა და იწყო ცურვა,
Line of ed.: 7    
დილიდამ მოკიდებული შუაღამემდინ ცურვით გამოიტანა, პუ\რი
Line of ed.: 8    
ვსჭამეთ და ღვინო ვსვით, და ჰკითხა ვინა ხარო, და ანუ
Line of ed.: 9    
წყალი რატომ არის მღვრიეო? მათ მოახსენეს: ამ წყლის სათა\ვეზედ
Line of ed.: 10    
დევი გამოჩნდა, წელიწადში ერთხელ აამღვრევს ამ
Line of ed.: 11    
წყალს, აღარც ნავი საქმობს, და აღარც ნავ.ტიკი, ზევით შეჰყ\ვებიან,
Line of ed.: 12    
და იგი დევი წაახდენს. ჩვენ მრავალნი ამხანაგნი ერ\თად
Line of ed.: 13    
შევიყარენით, ვდევთ ბადე და მრავალი დიდ-კბილიანი
Line of ed.: 14    
თევზი დავიჭირეთ, ჩვენთა ამხანაგთა წყალის ამღვრევა შეატყ\ვეს,
Line of ed.: 15    
ჩვენ სიხარბემ არ დაგვაკვირვა, ისინი წავიდნენ, მორჩნენ
Line of ed.: 16    
და ჩვენ დავრჩით, ანაზდათ გვეცა ზვირთი, თოკი გაგვიწყვიტა.
Line of ed.: 17    
აღარც სარეველი გვქონდა, ოთხი დღე და ღამე ქარის მოტა\ცებულნი
Line of ed.: 18    
მოვდივართ, წყალში ცურვა კარგად ვიცით, მაგრამ
Line of ed.: 19    
დევის სიმყრალე ფიცხლავ მოაშთობს კაცსა. თქვენ ერთი ღვთ\ისაგან
Line of ed.: 20    
დასაფარველ დებული ბძანდებით, თორემ აქ ცურვა არ\გაეწყობის.
Line of ed.: 21    
უბძანა ფალავანმა: წამიძღვით და მიმიყვანეთ მას
Line of ed.: 22    
დევსაზედა, წაგვიძღვნენ იგი კაცნი, უბძანა რაზომ შორს არის
Line of ed.: 23    
იგი დევისა საყოფი? ამ წყლის სათავე ერთსა კლდესა შუა
Line of ed.: 24    
გაჰყოფს, და ისე გამოივლის, ქვაბი აქვს დიდი და მასშიგან არის.
Line of ed.: 25    
ღამე ჩავიარეთ, მრავალი ჩოლი და ტყიანია (?) ჰკითხა ახლა ხომ
Line of ed.: 26    
მივსწურვილვართო? მათ მოახსენეს: ორი ეგზომი გზა კიდევ ძესა,
Line of ed.: 27    
უბძანა ზენარმან ღვთისამან თუცა მკლავით ჩემით არ იყვნეთ
Line of ed.: 28    
ხსნილი თავებს დაგჭრიდინ. ჰკადრეს მათ კაცთა: დიდათ გვე\შინიან
Line of ed.: 29    
მის ბილწის წითლის დევისაგან, ამაღამ და ხვალ უთუოდ
Line of ed.: 30    
მივალთო

Line of ed.: 31       
რა დილა გათენდა დიდი ჩალა გამოჩნდა,უბრძანა ესე ჩა\ლა
Line of ed.: 32    
რა არის? მოახსენეს: ესე დევის სანადირო ჩალა არისო,ის
Page of ed.: 34  Line of ed.: 1    
წითელი რომ არის, მისი ქვაბი არისო, ინადირებს და შევა,
Line of ed.: 2    
დევნი ახლიან მრავალნი. რა ჯიმშერ ეს გაიგონა, გაჯავრდა,
Line of ed.: 3    
ჩვენ იქავე დაგვყარნა, თითონ. ცხენს შებძანდა და წავიდა, და
Line of ed.: 4    
დევისა ჩალასა ცეცხლი მოუდვა, რა ნახა დევმან ლახტი აი\ღო,
Line of ed.: 5    
ორთა სხვათა დევთა ხლება უბძანა, დევმა რა სანაპიროს
Line of ed.: 6    
გაძალიანებული ცეცხლი იხილა, და გულსა ცეცხლი ეკიდე\ბოდა,
Line of ed.: 7    
თვალი მასზედ ჰქონდა, ჯიმშერ სხვაგნით გამოუჩნდა,
Line of ed.: 8    
რა დევმა შეხედა თავს ბრუ დაესხა ამისთვის, რომ მისი მსგავ\სი
Line of ed.: 9    
კაცი არ ოდეს გაეცადა, ეგეთი გამწარებული მიუხდა, რომ
Line of ed.: 10    
ცეცხლივით რა მიუხდა, დევმან ლახტი შეუმაღლა, ჯიმშერ ჯი\რითი
Line of ed.: 11    
ჰკრა და გული გაუხვრიტა, ზურგის ძვალი მოსტეხა,
Line of ed.: 12    
და შიგ გაავლო, ჰკრა დევმა ლახტი, ცხენი საგავასას მოუხვედ\რა,
Line of ed.: 13    
ცხენი და კაცი მიწასა გაუსწორა, ჯიმშერ შეკაზმული
Line of ed.: 14    
შინათკენ წავიდა, თვალთა სისხლი მოსდიოდა და მუხლები
Line of ed.: 15    
ეკეცებოდა, ფალავანმა თვალთა ხელი უკუ იდო. შეხედა დე\ვი
Line of ed.: 16    
წყნარად მიებაცუნებოდა, მიეწია, ხმალი ჰკრა და მუნვე
Line of ed.: 17    
ჩაიკეცა, იგი ორნი დევნი უწინვე ჯიმშერის ნახვაზედ გაიქც\ნენ,
Line of ed.: 18    
მივიდნენ სხვათა მათ დევთა, უთხრეს რაცა დევნი იყვნენ
Line of ed.: 19    
მაშინვე გარდიხვეწნეს, ხელმწიფის შვილი წყნარად დევის სად\გომისაკენ
Line of ed.: 20    
წავიდა, იქით მისთა ლაშქართა დაინახეს, მიგებნეს,
Line of ed.: 21    
ცხენისა ფერხთა ეხვეოდეს, ქება შეასხეს, და გამარჯვებასა ულო\ცვიდეს,
Line of ed.: 22    
შევედით მას ქვაბსა, ორმოცდა ათი სახლი იყო, სულ
Line of ed.: 23    
ოქროსა და ძვირფასის ჯავარით სავსე, მრავალი უცხო იარაღი,
Line of ed.: 24    
ჯაჭვი და ჯავშანი იყო, და ვიყავით ერთი კვირა და განვი\სვენეთ,
Line of ed.: 25    
იგი განძი მათ პირველთა თურქთა უბოძა, რომელიც
Line of ed.: 26    
უცხო ღარიბი თვალ მარგალიტი იყო, იგი თავისის საცოლე\სათვის
Line of ed.: 27    
დაარჩია, მათ მეთევზეთა მრავალი უბოძა.

Line of ed.: 28       
უბძანა ხმელით სჯობს წასვლა თუ ზღვითაო? მათ მოახსენეს
Line of ed.: 29    
ხმელეთთაო. უსმინეთ და წავედით, საცა მივედით მოეწონებოდათ,
Line of ed.: 30    
დიდსა პატივსა უყოფდეს, მოვინმე ვიდეს დიდებულნი და ჯიმ\შერმა
Line of ed.: 31    
ჩრდილისა მეფისა ამბავი ჰკითხა. მათ მოახსენეს: უსწო\როვ
Line of ed.: 32    
ხელმწიფევ! მეფე ჩვენი მაღალი და ძლიერი ხელმწიფეა,
Page of ed.: 35  Line of ed.: 1    
მაგრა ძე არა უვის, ერთი ასული ჰყავს, დილისა ვარდისა
Line of ed.: 2    
მსგავსად აღყვავებული, მზის მსგავსად შვენიერი, მისი ბრწყინ\ვალება
Line of ed.: 3    
თხუთმეტი დღისა მთვარეს ემსგავსება, თვალნი მელ\ნისა
Line of ed.: 4    
მორევსა, წარბნი მშვილდის მსგავსად გაზიდული, რა კა\ცი
Line of ed.: 5    
ნახავს ასეთი გულმაგარი კაცი არ იქნებაო, რომ არ დაბნ\დეს
Line of ed.: 6    
მასვე წამსა, ქალსა მამის ტახტი თავისთვის უნდა, მეფის
Line of ed.: 7    
ძმისწულისათვის, იგი ყმაწვილი ცხრის წლისა არის და მისთვის
Line of ed.: 8    
უნდა, მუდამ ბრძოლა არის, და ომი. მოვლენ შვილნი მეფე\თანი
Line of ed.: 9    
მის ქალის სათხოვნელად. მას ქალს სახელად ყამარლუხ
Line of ed.: 10    
ჰქვიან, ციხე აქვს მას ქალსა, და გოლიათინიც მრავალნი ჰყვა\ნან
Line of ed.: 11    
მოსულნი ქალისა მთხოვნელნი, და მისნი ბუმბერაზნი შეიბ\მიან,
Line of ed.: 12    
ზოგსა მოჰკლვენ, ზოგს გაჰცრცვიან, და ზოგს გააგდე\ბენ.
Line of ed.: 13    
რა მან კაცმა ეს უამბო დიდად დაუმადლა და კარგი შე\სამოსელი
Line of ed.: 14    
უბოძა. ჰკადრა მან: უსწოროვ ჭაბუკო, შენი მსგავსი
Line of ed.: 15    
არცავინ მოსულა, და არცავინ მოვალსო, მას დიდებულსა კაც\სა
Line of ed.: 16    
დესამსონ ერქვა. უბძანა: წამიძეღვ და წამიყვანე შენს ხელმ\წიფესთანაო.
Line of ed.: 17    
წაგვიძღვა იგი კაცი, და სადაც მივდიოდით მო\გვეგებოდენ.
Line of ed.: 18    
წავიდა დესამოსონ და მოეხსენებინა ჩვენი ამ\ბავი,
Line of ed.: 19    
გამოეგზავნა ჩვენდა მოსაგებებლად ძმისწული თვისი,
Line of ed.: 20    
რომელ მის უკეთესი არა ინახებოდა რა, გარდახდა იგი ყმა
Line of ed.: 21    
ცხენისაგან, და აქეთ ჯიმშერ გარდახდა, მიეხვივნენ ერთმანეთ\სა
Line of ed.: 22    
და დაჰკოცნეს ვით საყვარელი ძმები, და მან ხელს აკოცა,
Line of ed.: 23    
მერმე დიდებულნი მოვიდნენ და თაყვანი სცეს და წაგვიძღვ\ნენ
Line of ed.: 24    
წინა, და მიგვიყვანეს პალატასა მეფისასა, დაგვაყენეს,მოი\ღეს
Line of ed.: 25    
სანუკვარი სასმელ საჭმელი, და მოვიდეს მგოსანნი იგი,
Line of ed.: 26    
დღე და ღამე სულ ლხინით გაათავეს, მეორესა დღესა მივიდა.
Line of ed.: 27    
ჯიმშერ და ნახა დიდი იგი მეფე ჩრდილოთა ხაყან, ამირან მოე\გება
Line of ed.: 28    
წინა, მოხვივა ხელი და აიყვანა, მას დღესა აქ აღარ გა\მოუშვა.
Line of ed.: 29    
ნადიმი დაიდვეს და დიდად მოეწონათ. ყოველთა
Line of ed.: 30    
ჯიმშერ მოართვეს მრავალი შესამოსელი, მეორესა დღესა
Line of ed.: 31    
გაუგზავნა კაცი ასულსა თვისსა: შვილო! ვეძებდი შენთვის
Line of ed.: 32    
ქმარსა ყოველთა გმირთა და ფალავანთა უკეთესსა და აჰა ვპო\ვე.
Page of ed.: 36  Line of ed.: 1    
არა არს ჭაბუკი ამისებრი არცა გვარითა და არცა გოლია\თობითა,
Line of ed.: 2    
და ესე უსწორო ხელმწიფის შვილი შეირთეო.

Line of ed.: 3       
რა ქალმან ესე შეთვლილობა მოისმინა, დაუმძიმდა ძნელად,
Line of ed.: 4    
ატირდა და ეგრე მოახსენა მამასა და დედასა თვისსა: რა დავბადე\ბულ
Line of ed.: 5    
ვარ ასეთი მწყალობელი ბძანებულხართ, რომ ჩემს ნებაზედ
Line of ed.: 6    
გიმყოფებივარ, თუ ასეთი ვინმე იქნების, რომ ტახტსა თქვენ\სა
Line of ed.: 7    
ეპატრონების, არც ომი მინდა, და არც გამოცდა და თუ
Line of ed.: 8    
სხვაგან გამათხოვებთ ასეთი ჭაბუკი რომ იყოს, სპილოს მუს\ტით
Line of ed.: 9    
მოერეოდეს, თვალათ მზესა სჯობდეს, გულათ მზესა, ტა\ნათ
Line of ed.: 10    
კვიპაროზსა. მე იმას თან არ გავყვებიო უომრად, და თუ
Line of ed.: 11    
ჩემთა ფალავანთა აჯობებს და ციხესა აიღებს, მაშინ საცა უნ\და
Line of ed.: 12    
წამიყვანოს, და ქმარიც არის ჩემი, თუ უნდა წამიყვანს და
Line of ed.: 13    
თუ უნდა დამატყვეოს. რა მეფემან მოისმინა ჯიმშერს შემოუ\თვალა:
Line of ed.: 14    
ღმერთმან იცის მე შენი გამოცდა არ მინდა, და თუ ჩემს
Line of ed.: 15    
ასულს შეირთავს და შემეშვილები ჩემსა ძმისწულსა კეთილსა
Line of ed.: 16    
უყოფ მე შენი ომი აღარ მინდა, ქალი მომიცემია თუ არა მეცი\ხოვანთა
Line of ed.: 17    
ჭაბუკთა ომი აჩვენედ, ციხე აიღე, იმათაც აჯობე, და
Line of ed.: 18    
ქალი საცა გინდა წაიყვანეო. რა ეს შემოუთვალა დესამსონმან,
Line of ed.: 19    
მოვიდა და მოახსენა ჯიმშერს. ამან შეუთვალა: დიდო ხელმწი\ფეო,
Line of ed.: 20    
პირველ მადრიელ ვარ იმისთვის, რომ ესდენ წყალობა
Line of ed.: 21    
გექნათ, და თქვენი ტახტი გებოძათ, ღმერთმან ათას წელს ამ\ყოფოს
Line of ed.: 22    
ნებასა თქვენსაზედა მეფობა თქვენი, ქალმა თავისი ქვე\ყანა
Line of ed.: 23    
არ გასწიროს, და მე ჩემი ქვეყანა გავსწირო, უომრათ
Line of ed.: 24    
შერთული თავის ტახტზედ მჯდომი ქალი ქმრის დიდი მაყვე\დრებელი
Line of ed.: 25    
იქნება და არც უომრათ ჩემი ცოლის შერთვა იქ\ნების,
Line of ed.: 26    
თუ ათასიცა ჭაბუკი გყავსთ თუ არ შევებმი, თუმცა
Line of ed.: 27    
თქვენ შემრთვიდეთ მე არ შევირთავ. ეს შეთვლილობა რა მე\ფეს
Line of ed.: 28    
ესმა დიდათ მოეწონა, და მეორესა დღესა დაასკვენეს ომი.
Line of ed.: 29    
მოკაზმეს მოედანი, მოვიდეს მჭვრეტელნი, დედოფალი და მე\ფე
Line of ed.: 30    
მაღალთა ბანთა ზედა აბძანდეს, დაისხეს დიდებულნი, მო\ვიდეს
Line of ed.: 31    
მოქალაქენი, წამოდგა მებუკე მედაბდაფე, ხმა იყო აქეთ,
Line of ed.: 32    
შეკაზმა ჯიმშედ, დევთა მეფეს ჯაჭვთ და ზუჩი წელთა
Page of ed.: 37  Line of ed.: 1    
შეიმოსა, ოცდა ხუთი ფრთიანი ლახტი წელთა ჩაიპყრა,
Line of ed.: 2    
ცხენი და კაცი ესრეთ შეიჭურა, შავსა რკინისა მთასა
Line of ed.: 3    
გვანდა, თქვეს ყოველთა არა არს ჭაბუკი ამისებრი პირსა ყოველა\სა
Line of ed.: 4    
ქვეყანისასაო. იქით გამოვიდა ქალისა ერთი ბუმბერაზი,
Line of ed.: 5    
სახელად ქავთარ ერქვა. ბძანება იმას ჰქონდის, რა მეომარი
Line of ed.: 6    
მოვიდის, უწინ ის გავიდის, ესრეთ წამკიდა ქავთარ, ვითარ ჩაღ\მართსა
Line of ed.: 7    
შიგან ღვარი, შუბი გამიწოდა, ცხენისა ყურთა ჯიმ\შერს
Line of ed.: 8    
მიმართა სწრაფათა, ჯიმშერმა გაიკვირვა და არცა თავს
Line of ed.: 9    
შეიდვა, ვითა მოახლოვდა შუბი მოუტანა, ჯიმშერმა მათრახი
Line of ed.: 10    
დაუკრა, და შუბი ორათ გაუკვეთა. მიჰყო ხელი უნაგირსაგან,
Line of ed.: 11    
აიყვანა, დიდხან ხელში ეჭირა, ეხვეწებოდა ქავთარ, ნუ მამკ\ლავო,
Line of ed.: 12    
და წყნარად მიწაზედ დასვა.

Line of ed.: 13       
ჯიმშერ მემათრახეთ უხმო და ოქროთ შეკაზმული ცხენი
Line of ed.: 14    
მოაყვანინა, მაზედ შესვა და ეგრე უთხრა: თუ გაიმარჯვა, ჩემ\თან
Line of ed.: 15    
წამოდი და თუ გინა ციხეში წადიო. ქავთარ ხელსა აკო\ცა
Line of ed.: 16    
და ციხეში წავიდა, მოეწონა ყველას ჯიმშერის ომი და
Line of ed.: 17    
სადგომს მობძანდა. რა დილა გათენდა, წამოდგნენ ხელმწიფე
Line of ed.: 18    
და დიდებულნი, მასვე წესით მებუკე მედაბდაფენი, და ხმა იყო
Line of ed.: 19    
მათ შიგან, სხვა გამოვიდა ბუმბერაზი ერთი, რომელსა სახელი
Line of ed.: 20    
ერქვა ათამან, აქათ გავიდა ჯიმშერ შეჭურვილი, იგი წინა ფა\ლავანი
Line of ed.: 21    
არათა გვანდა უკანის ფალავანსა, შემოუვლეს ნავარ\დი
Line of ed.: 22    
ერთმანეთს, უკრა ხმალი ჯიმშერ ცხენსა და თავი მოუკვე\თა,
Line of ed.: 23    
ვითა ჩამოვარდა ათამანი, ხელი მიჰყო, და ყმასავით ორივ
Line of ed.: 24    
ხელი დაუჭირა, და უბძანა: რათ ირჯებიო! ცხენი უბოძა და
Line of ed.: 25    
იგიცა გაისტუმრა. მესამე დღეს წამოდგეს მჭვრეტელნი მითვე
Line of ed.: 26    
წესითა, აქათ გავიდა ჯიმშერ შეჭურვილი, და იქიდამ გამო\ვიდნენ
Line of ed.: 27    
ათაქიში, ჯიმშერმა ჯირითი შესტყორცა, და ათაქიშის
Line of ed.: 28    
ცხენი მწვადივით ზედ წამოაგო, აქედამ შარამან გამოუხდა და
Line of ed.: 29    
ხმალი შეუმაღლა, ისიც ხელშეპყრობილი მიწასა დასცა, და
Line of ed.: 30    
უბძანა: თქვენი დახოცა მუსტითაც და მათრახით ადვილი არი\სო,
Line of ed.: 31    
მაგრამ არ დაგხოც. შესხა ცხენებზედ და ციხეში გაის\ტუმრა,
Line of ed.: 32    
და ბარამ იქ დადგა. კაცს შენისთანა ბატონი მინდაო,
Page of ed.: 38  Line of ed.: 1    
ბრძანა ჩრდილითა მეფემ, ამისი სახელი ჯიმშერ არ უნდა იყო\სო,
Line of ed.: 2    
ამას იქით არ მოკლა ჭაბუკი უნდა იყოს, და მუნით
Line of ed.: 3    
უწოდდენ, არ მოკლა ჭაბუკს. ვითა მეოთხესა დღესა გარიგ\დენ
Line of ed.: 4    
მჭვრეტელნი, და წამოდგეს ზედა მებუკე მედაბდაეფნი,
Line of ed.: 5    
გამოვიდა იგი არ მოკლას ჭაბუკი, და ოთხნი ბუმბერაზნი
Line of ed.: 6    
გამოვიდნენ და მალულათ შეებნენ, სულ ერთმანეთზედ მიაკ\რა,
Line of ed.: 7    
და ისინიც ცხენით ციხეში გაგზავნა, შემოვიდა გამარ\ჯვებული.
Line of ed.: 8    
მერე გამოსცა შესამოსელი და საბოძვარი კეკელა,
Line of ed.: 9    
მას ღამეს მის ქალს მას მხევალთა უფროსი გამოეგზავნა, არ
Line of ed.: 10    
მოკლა ჭაბუკისათვის. აწ ვიცი არ არის ჭაბუკი შენებრი პირ\სა
Line of ed.: 11    
ყოვლისა ქვეყანისისა, და მეც ეგეთი ქმარი მინდა, ვითარ
Line of ed.: 12    
შენა ხარ, და გასრულებულ არს ჭაბუკობა შენი ყოველივე,
Line of ed.: 13    
ერთი ესე ქენ, აქა ზღვასა კუნძულსა ვეშაპი არის დიდი, და
Line of ed.: 14    
ჩვენ კერძო მომავალთა ქარავანთა ავნებს, ნავი მოვიდა და ბე\ლადი
Line of ed.: 15    
ჩაჯეგ შიგა, და იგი მოკალ, და მაშინ განაღამცა ბძა\ნებანი
Line of ed.: 16    
შენნი აღასრულენ, მიუგო ჯიმშერ ქალთა უფროსსა.
Line of ed.: 17    
ჩემ მაგიერ ეგრე უთხარ მზესა მას უბინდოსა სიცოცხლის მო\მცემელსა,
Line of ed.: 18    
რადგან თქვენ სამსახური მიბძანოთ, განაღამცა არა
Line of ed.: 19    
ვყო მას მხევალთა უფროსსა, ესდენი თვალი და მარგალიტი
Line of ed.: 20    
მიართვა, წაღება ემძიმებოდა,დავარდა, თაყვანისცა და წავიდა.
Line of ed.: 21    
რაცა ქალს ებძანა თვისთა ლაშქართა, და ჭაბუკთა უამბო.
Line of ed.: 22    
ბარამ თავსა ხელი შემოიკრა და ეგრე მოახსენა.

Line of ed.: 23       
თქვენ არ უწყით, ქალს თავისის მამის ტახტის ნდომა აქვს,
Line of ed.: 24    
რომელ მუხთლობასა არას ინაღვლის, თავად ნუ წახვალ, და
Line of ed.: 25    
თუ წახვიდე, მე წამიტანე, თუ მართალი იყოს მის ვეშაპის
Line of ed.: 26    
ამბავი მე შევიტყობდი, და ან მეც მოვისმენდიო, კვლავ არავის
Line of ed.: 27    
ასმია, და მუხთლობის საქმე არისო. ჯიმშერმა უბძანა: მაგას
Line of ed.: 28    
ნუ იტყვი ჩემსა მზესაო, წაუსვლელობა არ ეგების, ერთხელ
Line of ed.: 29    
შეუთვალე და როგორ მოვატყუვო, და თუ შენ წაგიყვანო,
Line of ed.: 30    
ამ მიზეზსა იტყვის ჩემი ფალავანი. წაიყვანა და იმას მოა\კვლევინაო.
Line of ed.: 31    
აწ ნურას იტყვიო, რაი მას ქალაქს დიდი მდინა\რე
Line of ed.: 32    
ჩამოსდიოდა, რომ ნავით ძლივ გავიდოდა კაცი და ექვსს
Page of ed.: 39  Line of ed.: 1    
მილიონს დიდს ზღვას შეერთოდა, რა გათენდა, ნავი ჩამოუტა\რეს,
Line of ed.: 2    
ორი გადაბმული იარაღი ჩაიწყო, ჩაჯდა, და წავიდა.
Line of ed.: 3    
ათი მენავე იჯდა, იმ დღეს სულ იარეს, რა იგი წაბძანდა,
Line of ed.: 4    
ბარამაც ორი ცხენი წაიყვანა, და ზღვის ჭირს სიარული და\იწყო,
Line of ed.: 5    
მერე მათ მენავეთ ნავი დააყენეს, ჰკითხა: რად დასდე\ქითო?
Line of ed.: 6    
პატრონო ამაღამ აქ ვიქნებით, და დილაზედ იმ ვეშაპ\თან
Line of ed.: 7    
მიგიყვანთო. ამ ზღვაში კუნძული არის და იქ არისო.
Line of ed.: 8    
არ მოკლას მართალი ეგონა, პური ბძანა და გულმართლად
Line of ed.: 9    
დაიძინა. იმ ღამეს იარაღი სულ დაჰპარეს, ნავში ჩაიწყვეს,
Line of ed.: 10    
მეორე ნავი გარდახსნეს, მას ნავს ხე ჰქონდა გამოწყობილი,
Line of ed.: 11    
გამოაბეს და თვით წავიდნენ, არ მოკლას ნავი წყლით აევ\სო,
Line of ed.: 12    
რა ესე სცნა, ხელმწიფის შვილმა გაჰკრთა! და თავისი
Line of ed.: 13    
ტანისამოსი თავს გარდიხვია, და ზღვასა შეცურდა, სადაც მო\სულიყვნენ
Line of ed.: 14    
დაისწავლა, მუნით წამოვიდა. აქადან ბარამ
Line of ed.: 15    
წყლის პირიდამ დურბინით (?) უმზერა. ნახა ერთი კარგი რამ,
Line of ed.: 16    
ზღვაში მცურავი იყო, ტანთა გაიხადა, ორივ ცხენი გაატიტვ\ლა,
Line of ed.: 17    
და წყალში შეუცურდა, რა ორი ფარსანგი განვლო, ნა\ხა
Line of ed.: 18    
პატრონი თვისი არ მოკლა იყო, მკლავ მოღალვოდა, და
Line of ed.: 19    
თუ სთქვა: გველი მთვარისა შთანთქმასა ლამოდა! შეუძახა:
Line of ed.: 20    
ხელმწიფის შვილო, ამ ცხენს გარდააწევ, რა ხმა იცნა გათა\მამდა,
Line of ed.: 21    
მკლავნი ძლიერად მოუსვნა, და ცხენს შეახლტა, გამო\უძღვა
Line of ed.: 22    
ბარამ და საღამოს ნაპირს გამოვიდნენ, ტანთ შეიმოსა
Line of ed.: 23    
და ქალაქად წამოვიდნენ.

Line of ed.: 24       
მერმე ჰკადრა: რადგან იმ ქალის მუხთლობისაგან ღმერთ\მან
Line of ed.: 25    
დაგიხსნა, შენ ქალი აღარ დაგელევის, და იმას ნუღარ
Line of ed.: 26    
შეირთავო. მაგა გვარსა ნუ მეტყვი ჩემსა მზესა, და სხვა რაც
Line of ed.: 27    
გინდა იურვეო, წასულიყვნენ იგი მენავენი, და იარაღი ქალი\სათვის
Line of ed.: 28    
მიერთმევნათ, და ჯიმშერის სიკვდილი და მოშთობა
Line of ed.: 29    
ეთქვათ, შექნილიყო ციხეში ბუკისა და დაბდაფის ცემა, მეფე\სა
Line of ed.: 30    
და მოქალაქეთ შეეტყო, ყველანი ქალისა მუხთლობასა იტ\ყოდის,
Line of ed.: 31    
ეგეთი უსწორო ჭაბუკი ვითა მოაშთოვნა ან დიდ
Line of ed.: 32    
გვარობით არ შეეწყალა, და ან ჭაბუკობითა, რომ იმისთანა
Page of ed.: 40  Line of ed.: 1    
არ იყო, ყოველს ქვეყანას თვალადობით ცისკრისა უმჯობე
Line of ed.: 2    
იყო; მრავალს აყვინებდნენ ქალსა და უძრახავდნენ, მეორესა
Line of ed.: 3    
დღესა არცა გაეშვათ კაცი, და არც არა ეთქვათ, მესამესა
Line of ed.: 4    
დღესა აიღეს მებუკეთა და მედაბდაფეთა, სული შეიქნა, ცემა
Line of ed.: 5    
და ტკრციალი მოქალაქენი იტყოდეს, თურმე მათი წესებული,
Line of ed.: 6    
ისრეთ ყოფილაო. ცხედარს საკრავით გაიმჟღავნებენო, რა მე\ფემან
Line of ed.: 7    
და დედოფალმან დაიდასტურეს დიდათ ეწყინათ, ამასო\ბაში
Line of ed.: 8    
გამოვიდა არ მოკლა შეკაზმური. ვინცა დაინახა ღვთისა
Line of ed.: 9    
მადლი მისცა, ქალმა რა დაინახა ეგრე თქვა: მადლი ღვთისა, რომ ის
Line of ed.: 10    
უსწორო ჭაბუკი ჩემის ხელისაგან ცოცხალი დარჩა, მერმე იხმო მე\ციხოვანნი
Line of ed.: 11    
და უთხრა: თქვენცა იცით იმ ჭაბუკზედ რაც დანაშაული
Line of ed.: 12    
მაქვს, თქვენც იმას ეცადენით, რომ ის ციხე არ აიღოს, თო\რემ
Line of ed.: 13    
ჩემგან იმისი ხილვა არ ეგების მათ ჰკადრეს: აჰა მაღლისა
Line of ed.: 14    
ხელმწიფისა ასულო, ჩვენ შენი საკარგო ოქრო იმისთვის
Line of ed.: 15    
გვიჭამია, ამ დღეს მოველოდით, ანუ ჩვენი ყათლანი, და
Line of ed.: 16    
ანუ იმისი სიკვდილი იქმნების, იგი პირველნი პყრობილნი
Line of ed.: 17    
ჭაბუკნი ვერას იტყოდეს, და მას დღესა აუარა ციხესა და არა\ვინ
Line of ed.: 18    
გამოვიდა, ერთი ბურჯი შეზვერა და შემოვიდა მას ღა\მეს,
Line of ed.: 19    
მათ პყრობილთ ჭაბუკთ კაცი გამოეგზავნათ და შემოეთ\ვალათ,
Line of ed.: 20    
ჩვენ სიკეთე შენი გვახსოვს, არა კაცია-ერთხელ კა\ცი
Line of ed.: 21    
კ'ცმა შეიპყრას, ის კულაცა მისდა საომრად წავიდეს. აუ\გია
Line of ed.: 22    
ჩვენ ერთსა ბურჯსა წაუღებთ, თქვენცა მობძანდით
Line of ed.: 23    
დილსა, შეეკაზმა საქვეითოთა აბჯრითა, და მიუხდა ციხისა
Line of ed.: 24    
ძირსა, ვით ვეფხი, შიგნითაც იყველეს მათ ჭაბუკთა, ჯიმშე\რის
Line of ed.: 25    
თავი პატრონათ შევიქმნათ. ამან ბურჯს საგდებელი გა\რდაგდო
Line of ed.: 26    
და ბურჯზედ გარდააცვა, და კისკასად ზედ შეხლტა,
Line of ed.: 27    
მრავალმა ქვა დასცა, მარა ვერა ავნორა, მისი მუზარადის
Line of ed.: 28    
ანასხლეტი მათვე ჰხოცდა, ვინცა ნახა ყოველი ამერიდა, მი\ვიდა
Line of ed.: 29    
ნარიყალს კარს, ჰკრა ლახტი, რკინის კარი შუა გახეთ\ქა,
Line of ed.: 30    
შიგან შევიდა, ტახტსა დაჯდა იგი მნათობი, და მასთან
Line of ed.: 31    
ორმოც-და-ათი მხევალნი ახლდა, მივიდა და უბეს ხელი ამოს\დვა
Line of ed.: 32    
და ჭირსა მზიანსა აკოცა, და ეგრე უთხრა.
Page of ed.: 41 


Line of ed.: 1       
ზენარმან ღვთისამან, რადგან ეგრე მნათობი გნახე და
Line of ed.: 2    
შვენიერება გაქვს, ასი ამდონი კრძალვაც გმართებდაო, დაე\კონა
Line of ed.: 3    
გულსა და საყვარლად შეიტყუბნენ, მერე დედოფლი
Line of ed.: 4    
ამობძანდა,პირსა წინა მოეგება, და მოეხვია ყველას, მეფე მიბ\ძანდა,
Line of ed.: 5    
ქება შეასხა და გამარჯვება მიულოცა. ჩამოიყვანა მასვე
Line of ed.: 6    
დღესა, ქორწილი უყვეს, ერთი ყმა და ერთი ქალი იმათად
Line of ed.: 7    
არა ჯობნილა, ორმოცი დღე ეგრეთი ქორწილი და გაცემა
Line of ed.: 8    
იყო, დააშვრეს სალაროს საქონლის ზიდვითა. მერე გამოეთ\ხოვა
Line of ed.: 9    
და მისცა ქალი და ზითევი უკერული და კერავი, დრაჰ\კანი,
Line of ed.: 10    
თვალი და მარგალიტი, ხუთასი აქლემი, ათასი ჯორი,
Line of ed.: 11    
ორასი ოქროთ შეკაზმული ცხენი, ოთხასი ოქროს სატყლო\სანი,
Line of ed.: 12    
მონანი და მხევალნი წამოატანნა თანა, ლაშქარნი ოც\და-ათი
Line of ed.: 13    
ათასი კაცი და ძმისწული თვისი, გამოაყოლა სამის
Line of ed.: 14    
დღისა სავალისა, მეფე და დედოფალი მას ღამეს თავის ასულ\თან
Line of ed.: 15    
ბძანდებოდენ, დილისა გაყრისათვის შექნა ქალმან ტირი\ლი
Line of ed.: 16    
და ტიროდა, დედაცა ეტყოდა: შვილო, ჩემო, ჩვენ ვართ
Line of ed.: 17    
სატირალნი, მით, რომ უძეოთ დავრჩით, თორემ შენ ასეთმა
Line of ed.: 18    
ჭაბუკმან წაგიყვანა, რომ ტირილი არა გმართებსო. გამოესალ\მა
Line of ed.: 19    
ყოველნი და წამოვედითი. მოვედით სადა იგი დევი მოეკ\ლა,
Line of ed.: 20    
ვნახეთ განძი ურიცხვი, ავჰკიდეთ და წამოვიღეთ, ვლეთ
Line of ed.: 21    
და მივედით სადა იგი არაბნი დაეხოცა, მუნითცა მივედით,
Line of ed.: 22    
სადა იგი მხეცი მოეკლა, მოგვეგებნეს წინა და შეექნათ დიდი
Line of ed.: 23    
სიხარული. არა ეგრეღა იყო ასეთი შენობა შექმნილიყო, უკე\თესი
Line of ed.: 24    
აღარ ეგებოდა, მოიწონეს დიდათ და დასკვნეს, ათ დღეს
Line of ed.: 25    
ქორწილი იყო და ლხინი მუნითაც გავიდეს და იგი აბრამის ძე მა\ხარობლად
Line of ed.: 26    
გაგზავნიდნენ; და რაოდენ დედოფალს ახარა
Line of ed.: 27    
ჯიმმერისაგან არ მოკლისაგან, ჩრდილოთ მეფის ქალის შო\ვნა
Line of ed.: 28    
და წარმოყვანა მრავლის ქონებითა, ესე ამბავი ზომისა
Line of ed.: 29    
მეტათ იამათ, შეიყარნის ფალავანნი, ჰკრეს ბუკსა და დაბდა\ფსა,
Line of ed.: 30    
თვით რაოდენ დედოფალი მერაბ ქალს-და ლაშქარნი და
Line of ed.: 31    
წავიდნენ მისგებავად, რა მიეახლნეს, ჩამოხდეს და მიესალმნეს,
Line of ed.: 32    
თაყვანისცეს და თავსა ოქრო გადააყარეს, მობძანდა რაოდენ
Page of ed.: 42  Line of ed.: 1    
დედოფალი, შვილს მოეხვია და სიხარული ატირებდა, ეგ\რე
Line of ed.: 2    
მოახსენა: არ მოკლამ მე ბევრი დანაშაული მაქვს
Line of ed.: 3    
თქვენთან, მაგრამ ჩემს დანაშაულს ეს ჩრდილოთ მეფის ასული
Line of ed.: 4    
გარდაიხდისო,შეიყარნენ დედოფლები და ერთმანერთს აკო\ცეს,
Line of ed.: 5    
შევიდეს ქალაქადა, სამოცი დღე ქორწილი იყო, რომ
Line of ed.: 6    
კაცის თვალს ეგეთი არა უხილავს, მერე ჩრდილოთა მეფისა
Line of ed.: 7    
ძესა მიართვეს მრავალი ოქრო და ძვირფასი საქონელი, სრუ\ლად
Line of ed.: 8    
ყოველთა ლაშქართა იგი თურქთა ქალაქი მას ბარამს
Line of ed.: 9    
მისცეს სამეფოდ. იყვნეს სიხარულსა და შვებასა და ნადირო\ბასა
Line of ed.: 10    
და განსვენებასა შინა, ამაზედ მოვიდა ხაზართა მეფისა
Line of ed.: 11    
ბუმბერაზისა ძმა აბრამზე და ჭაბუკსა წიგნი და ფეშქაში მიი\ღო,
Line of ed.: 12    
გამარჯვება მიულოცა, მრავალი უცხო ჯავარი წარმე\ცა
Line of ed.: 13    
იმ არ მოკლა ჭაბუკსა და ეგრე შეუთვალა.

Line of ed.: 14       
ყმაწვილი კაცი ვარ და მე გიახლები, თქვენს სანახავად,
Line of ed.: 15    
და ჩემს დის სანახავადო, თქვენ ნუ გაირჯებითო, ამაზედან
Line of ed.: 16    
აემზადა და დაარჩია ოცდა-ათი-ათასი კაცი და დედოფლები,
Line of ed.: 17    
წავედი და ხაზარეთს თავადი წინ უძღოდა, ვიარეთ ორი
Line of ed.: 18    
თვე, რა მზე ჭაბუკსა სამეფოს მივედით, ყოველი წინ მოგვე\გებოდენ,
Line of ed.: 19    
თაყვანს სცემდენ, ქებასა შეასხამდენ, და სძღნობ\დენ
Line of ed.: 20    
მრავალსა, უბძანა არ მოგკლამ აბრამს ხაზარეთი აქედამ
Line of ed.: 21    
რამთენის დღის სავალი არის? მოახსენა ოცდაათ დღეს მივალ\თო
Line of ed.: 22    
ვითაკილეთ ოცი დ{ღ}ე, ყოველი კაცი მომეგებნის და
Line of ed.: 23    
ფერხთა შეუვარდებოდეს, და იტყოდეს დიდის ხელმწიფის,
Line of ed.: 24    
დილარის შვილის შვილობასა. ვითა ვლეთ ხუთისა დღისა სა\ვალი
Line of ed.: 25    
იგი მზე ჭაბუკსა წინა მოგება თავადნი ხაზართა მეფისა
Line of ed.: 26    
ასული და დედა მზის ჭაბუკისა, ვითა აუჩნდათ ერთმანერთი
Line of ed.: 27    
შეიქმნა ერთმანეთის მიგებება, ამისი იმას მიეგებოდეს და იმი\სნი
Line of ed.: 28    
ამას, თაყვანი სციან და ქება შეასხიან, რა ერთმანერთი
Line of ed.: 29    
აუჩნდათ, პირველად ჯიმშერ გარდახდა ცხენიდან, და მერმე
Line of ed.: 30    
მზე ჭაბუკი გარდახდა, მოეხვივნენ- ერთმანერთსა, და ჰკოცნეს
Line of ed.: 31    
ერთმანეთსა ტკბილათ, შესხდენ და წავიდნენ, მერე დედო\ფალნი
Line of ed.: 32    
შეიყარნეს, მათცა განანათლეს ქვეყანა და ტკბი\ლათ
Page of ed.: 43  Line of ed.: 1    
უალერსეს ერთმანერთსა და წავიდნენ, მერე მივიდა
Line of ed.: 2    
არ მოკლა ჭაბუკი, ხოსრო ხაზართა ასულსა თანა, მო\ეხვია
Line of ed.: 3    
და აკოცა, უსასყიდლო გარდააფარა, და მიულოცა.
Line of ed.: 4    
გარდახდეს მას ღამეს და არავის შინა დაიდვეს, და იდ\ვეს
Line of ed.: 5    
ნადიმი და განისვენეს სამსა დღესა და ღამესა, მასუ\კან
Line of ed.: 6    
აიყარნენ და წავიდნენ, რა მივეწურენით ხაზარეთისა ქა\ლაქსა,
Line of ed.: 7    
დიდათ მოგვეწონა, მისი ქება არ გათავდება; მივედით
Line of ed.: 8    
სახლსა სახელმწიფოსა და განსაკვირვებელსა, მას ღამეს განი\სვენეს
Line of ed.: 9    
ლხინით, სმით და შექცევით, მეორესა დღესა უკეთესსა
Line of ed.: 10    
სახლსა გვაწვივეს, და უკეთესი ნადიმი დაგვიდვეს, სამი ათასი
Line of ed.: 11    
კაცი იჯდა მას სახლშია, ლხინი და განცხრომა უბოძა მზე\{ჭ}აბუკმან
Line of ed.: 12    
ყოველთა მრავალი, და დედოფალნიცა აძლევდნენ
Line of ed.: 13    
ერთმანერთსა ძღვნობასა, მირთმევასა; და ნადიმობასა შინა
Line of ed.: 14    
იყვნეს.

Line of ed.: 15       
მზეჭაბუკმან ეგრე თქვა: ომი ღმერთო, მწადიან ახლისა
Line of ed.: 16    
ფალავნისა, მაგრა ნუ თუ ბძანოს წასაგებელი გასდიდებიაო,
Line of ed.: 17    
არ მოკლემაც უთხრა თვისთა ყმათა ომი მწადიან მზისჭაბუკი\სა,
Line of ed.: 18    
მაგრამ ვინ შეგვასმინოს, თუ უთხრა აბრამს ჩემსა მზესა
Line of ed.: 19    
უთხარ: ერთსა ნადიმსა ზედა რომ ვისხდეთ, ადგა აბრამ ორნი
Line of ed.: 20    
ჭიქანი აავსო, ერთი მზეჭაბუკს მიართვა და ერთი არ მოკლას
Line of ed.: 21    
ჭაბუკსა, და მოახსენა: ლომო ლომთაო, ესე ღვინო შესვით
Line of ed.: 22    
და ბოლო იგივე არის, და ომი გინდათო. ორთავ ეგრე თქვეს,
Line of ed.: 23    
დაკლებულსა არას იტყვის ხამს თურმეო, შესვეს ღვინო და
Line of ed.: 24    
დაასკვნეს ხვალისად ომი. რა შეიტყვეს დედოფალთ დიაღ იწ\ყინეს,
Line of ed.: 25    
და აბრამს გაუწყრნენ, და ტირილი დაიწყეს. მაგრამ
Line of ed.: 26    
უომრობა არ იქნებოდა, მეორესა დღესა მოკაზმეს მოედანი
Line of ed.: 27    
უცხოთა ფარჩითა, აბძანდენ დედოფალნი, ტიროდენ მწარედ
Line of ed.: 28    
და ეხვეწებოდენ ღმერთს მათის მშვიდობით დარჩენისათვის,
Line of ed.: 29    
მოდგა ლაშქირი, გამოვიდეს მოქალაქენი, წამოდგეს ზედა მე\ბუკე
Line of ed.: 30    
მედაბდაბენი, ორგნითვე ხმა იყო მათ ლაშქართა შინა,
Line of ed.: 31    
უმძიმდა ყოველთა, ნუ თუ მოკვდეს რომელიმეო და ან აჯო\ბონ
Line of ed.: 32    
ერთმანერთისა გულნაკლულად შეიქნებიან. ვეღარავინ და\უშალათ
Page of ed.: 44  Line of ed.: 1    
და გავიდნენ მოედანსა მძიმეზ შეჭურვილნი იყვნეს,
Line of ed.: 2    
შემოუვლეს ერთმანერთს ნავარდი, გაიყვანეს ორმოც ორმოცი
Line of ed.: 3    
ტაიჭა, მას დღეს მშვიდობით იბრძოლეს, მოუკლა ორმოცივე
Line of ed.: 4    
მზეჭაბუკმან, არ მოკლამ ოცდაათი, დარჩა ჯობნა მზეჭაბუკსა.
Line of ed.: 5    
მას ღამეს გაიყარნეს და მეორესა დღესა გამოვიდეს, მჭვრე\ტელნი
Line of ed.: 6    
მითვე წესითა გაიტანეს, სამოც სამოცი ტაიჭი მას
Line of ed.: 7    
დღესა მოუკლა, არ მოკლამ სამოცივე, და ორმოცდა ათი მზე\ჭაბუკმან.
Line of ed.: 8    
დარჩა ჯობნა არ მოკლას. მას ღამეს თავთავისთვის
Line of ed.: 9    
განისვენეს.

Line of ed.: 10       
შეიქნა ცილობა, ზოგნი მას ამჯობინებდენ და ზოგნი მას.
Line of ed.: 11    
რას ვაგრძელებდე სანამ ოთხასი ტაიჭი დაილეოდა ხან მან აჯო\ბის
Line of ed.: 12    
და ხან მან. ნადიმსა ზედა ისხდენ და სასიტყველი შეექნათ,
Line of ed.: 13    
გაფიცხდეს ორნივ, და დაასკვნეს ომი ფიცხელი და წავიდენ
Line of ed.: 14    
მწყრალნი, ვითა გათენდა გამოვიდეს მჭვრეტელნი, წამოდგნენ
Line of ed.: 15    
მებუკე, მედაბდაფენი, გამოვიდა მზეჭაბუკ, თეთრსა ტაიჭსა იჯ\და,
Line of ed.: 16    
და ცვიდნეს პოლოტიკნი რკინანი, სატკივართა ადგილთა
Line of ed.: 17    
ესრეთ შეჭურვილი იყო რკინითა, შავსა მთასა ჰგვანდა, რკი\ნისასა
Line of ed.: 18    
და სამნი ხმალნი დაეკიდნეს. აქადამ გამოვიდა არ მო\კლა
Line of ed.: 19    
ჭაბუკი რაშსა ცხენსა იჯდა. მისი ჯირითი ცხენსა ზედა
Line of ed.: 20    
ჰქონდა, დევთა მეფისა ლახტი ხელთა ეპყრა, მისივე მუზარა\დი
Line of ed.: 21    
თავსა ედგა, ვეშაპისა კანისა საგდებელი სარტყელსა ეკი\და,
Line of ed.: 22    
შექნეს ორთავე დიდებულთა ხმა მაღალი ტირილი, და
Line of ed.: 23    
შეიქნა ლაშქართაგან ტირილი, და შეწუხება. არ მოკლასაც
Line of ed.: 24    
სამი ხმალი ეკიდა, მათგან უშვენიერესი აღარა ინახვოდარა.
Line of ed.: 25    
შემოუვლეს ნავარდი ერთმანერთს, და შეუზახნეს საშინელითა
Line of ed.: 26    
ხმითა, შეუტივეს და პირველადვე შუბები შეალეწეს. მერე
Line of ed.: 27    
ხლმები გამოიწოდეს და გარდაალეწეს. მერმე ხელ და ხელ
Line of ed.: 28    
ირკინნეს, მერე ცხენსა შესხდენ, მზეჭაბუკმა ისარი უკრა ცხენ\სა,
Line of ed.: 29    
საშუბლე გაუხეთქა, და კუდში გაავლო, ვინემდინ ცხენი
Line of ed.: 30    
ჩაიქცეოდა ფალავანი შორს გარდახლტა, სხვა ცხენი მოართ\ვეს,
Line of ed.: 31    
მასცა უკრა ისარი, ფერდის ჯაჭვი გაუხეთქა და შიგ გა\ავლო
Line of ed.: 32    
ვითა სამოსელსა. იგიცა დაეცა და ფალავანი შორს გა\დახლტა,
Page of ed.: 45  Line of ed.: 1    
შეჯდა სხვასა ცხენსა, მასცა ისარი უკრა. სამკერდუ\ლი
Line of ed.: 2    
გაუხეთქა და ფრთამდინ დასო, ვითა წაიქცეოდა ფალავანი.
Line of ed.: 3    
შორს გადახლტა და ჯირითი შესტყორცა, ცხენის ბეჭები და\უმსხვრივა,
Line of ed.: 4    
სამჯერ ფარაზედ გარდაბრუნდა და წაიქცა, ორნივე
Line of ed.: 5    
ქვეითად დარჩნენ , საღამომდინ ირკინენ და ვერა ქნესრა.

Line of ed.: 6       
მერე ცხენებზედ გასხდეს, ორნივ გაიყვანა მზეჭაბუკმან
Line of ed.: 7    
ცხენი და ეგრე შეჰყივლა: ახალო ჯომარდო, და ახალო ფა\ლავანო
Line of ed.: 8    
და უსწოროვ, გამიფთხილდი, თვარა რასაც ეს ჩემი
Line of ed.: 9    
ლახტი შესთანისა მთასა დავკრა ვეჭობ იგიცა დავამტრიოვო!
Line of ed.: 10    
და შეუტივა გულმყარად, არ მოკლა თავსა ფარი დაიფარა და
Line of ed.: 11    
ჰკრა ფარსა და თავმან თქვენმან მეხისა ჭეხასა ხმასა გვანდა,
Line of ed.: 12    
გაგვიკვირდა ყოველსა სულსა, ფარი გაუხეთქა და იგი მიჟმივ
Line of ed.: 13    
გაუტეხელი მოსრო ჯანის მუზარადი, ასე დალეწა ვითა ხრი\ლი,
Line of ed.: 14    
და თავსა ბრუ დაესხა და კინაღამ ცხენისაგან ჩამოვარდა.
Line of ed.: 15    
ხმა აღარ ამოიღო, გაიყვანა ცხენი, საგდებელი აიკეცა და ეგ\რე
Line of ed.: 16    
შემოჰკივლა: მრავალჯერ გამარჯვებულო სახელოვანო ფა\ლავანო,
Line of ed.: 17    
კარგად გამიფთხილდი, თორემ ეს ჩემი საგდებელი
Line of ed.: 18    
თუცა დიდსა ყაფისა მთასა მოვდვა მასცა ძირიანად მოუგლე\ჯელს
Line of ed.: 19    
არ გაუშვებსო! მაგრამ შენ არა გკადრებ და შენს ცხენს
Line of ed.: 20    
კი არ დავარიდებო. შესტყორცა საგდებელი და მზის ჭაბუკსა
Line of ed.: 21    
თეთრსა ტაიჭსა თავსა გარდააცვა, და გამოზიდნა, კბილ ღრჭე\ნით
Line of ed.: 22    
არა შეიტყო მზეჭაბუკმან, რომ წაგვიღებსო. გარდახდა
Line of ed.: 23    
და ცხენსა ძუა შესტაცა, და ფეხი მიწას მაგრა დააბჯინა, რო\მელი
Line of ed.: 24    
ბიჯი ვეღარ წაადგმევინა, მან ასეთი გასწია, რომ ცხენს
Line of ed.: 25    
ძუა სახსარში გამოსძვრა, კუდი მზეჭაბუკს შერჩა და ცხენი თა\ვის
Line of ed.: 26    
მემათრახეებთან მიათრია. მერე ჩამოცვივდნენ ოთხნივე
Line of ed.: 27    
დედოფალნი მზეჭაბუკისანი, არ მოკლას მოეხვივნენ და
Line of ed.: 28    
არ მოკლასნი მზეჭაბუკს. ტირილით და ცრემლის ღვრით უთხ\რეს
Line of ed.: 29    
ერთმანერთსა: რად დაჰხოცთ, ღმერთს ორნივ კარგი დაუ\ბადებიხართ?
Line of ed.: 30    
ამ სიტყვაზედ უსმინეს და გაიყარნეს.

Line of ed.: 31       
სამსა დღესა ცალკე განისვენეს, მერმე უხმო მზეჭა\ბუკმა
Line of ed.: 32    
ყოველსა დიდებულსა და ნადიმი დაიდ[ვ]ეს, მივიდა, არ
Page of ed.: 46  Line of ed.: 1    
მოკლა და ხელს უნდოდა კოცნა, და ყველას უთხრა: მზეჭა\ბუკმა
Line of ed.: 2    
მაჯობაო. მზემან ჭაბუკმან ასე თქვა: მე ამისთვის არ მიჯო\ბნიაო,
Line of ed.: 3    
არ მოკლამ უთხრა: როგორ არ გიჯობნია? აღარ გახ\სოვს!
Line of ed.: 4    
სამი ცხენი ასე მომიკალი, იარაღი აღარ მახმარებინეო!
Line of ed.: 5    
მზეჭაბუკმა უთხრა: ჩემი ტაიჭი და მე ერთად მოგვიტაცეო.
Line of ed.: 6    
არ მოკლამ უთხრა: შენ დევთა მეფისეული მუზარდი და ფა\რი
Line of ed.: 7    
თავს დამალეწეო. მანცა კიდევ უთხრა: შენ ჩემი ცხენი მე
Line of ed.: 8    
მემათრახეებთა კუდ მოჭრილი მიასთრივეო, ზენაარმან ღვთისამან
Line of ed.: 9    
მე შენზე მეტი არა მიქნიარა და არცა ჯობნასა ვისმე ვათქმეი\ნებ.
Line of ed.: 10    
აკოცეს ერთმანერთსა, ყოველნი ლაშქარნი და მოქალა\ქენი
Line of ed.: 11    
სწორედ იტყოდენ.

Line of ed.: 12       
მოახსენა რა იბ ნობადმან ამირანს და სეფე დავლეს,
Line of ed.: 13    
ესე რაცა მოგახსენე აბრამის ძმა ბებერ ჯიმშერთან იყო, და ეს
Line of ed.: 14    
აბრამ ვეზირს რაცა საქმე მოუხდებოდა, ჯიმშერისასა ყველას
Line of ed.: 15    
აბრამს აცნობებდა, ის მზეჭაბუკს მოახსენებდა და ჩვენც შე\ვიტყევით,
Line of ed.: 16    
გაყვეს ხაზარეთი ორად დილარისა წილი ნახევარი
Line of ed.: 17    
არმოკლას ჭაბუკს მისცა, და ნახევარი თვით დაიჭირა, ესე
Line of ed.: 18    
იყო უკლებელი მზეჭაბუკისა და დილარის შვილის შვილისა
Line of ed.: 19    
ამბაკო, ამ ამბის სმენისათვის ამირან და სეფედავლე შემოსეს
Line of ed.: 20    
იგი კაცი, და სხვა საბოძვარი მრავალი უბოძეს, მოახსენა მან
Line of ed.: 21    
კაცმან: ერთი სიტყვა მაქვს კიდეო, ოდეს მოიცალოს მზეჭა\ბუკმა
Line of ed.: 22    
და არ მოკლა. მოვიდა კაცი და მოახსენა: ღმერთო კარგი
Line of ed.: 23    
ჭაბუკები გნახეო, მაგრამ ერთი გაკლიათო. უბძანეს რაო? მოა\ხსენა:
Line of ed.: 24    
ოდეს ბუმბერაზი და გოლიათნი გამოჩნდენ და გამო\ჩენილნი
Line of ed.: 25    
დევნი, მაშინ შეკრბენო ორის კუთხისაგან ყოველ\ნი
Line of ed.: 26    
ჩინებულნი და სახელოვანი ფალავანნი, და შეიქმნა ერთმა\ნერთის
Line of ed.: 27    
გამოცდა და ძალი, და რომელსამე ფალავნებს მრავალი
Line of ed.: 28    
საქმე და ომები გარდაეხადნათ, მისი თქმა და რომელსამე ომა\სა
Line of ed.: 29    
გასწორება, დაყვეს ერთი წელი ლხინში და გამოცდაში,
Line of ed.: 30    
მრავალნი დევნი და ჭაბუკნი იყენენ და ომის მუხთლობას ამ\ბობდენ
Line of ed.: 31    
და ძალით მას შორეულს ამჯობინებდენ. დღესა ერ\თსა
Line of ed.: 32    
ნადიმზედ სიტყვა ჩამოვარდა, და ფალავნების უსწორობა
Page of ed.: 47  Line of ed.: 1    
ამაზედან დინბაჯინ დევი იყო, რომ ათას შვიდასი ლიტრა ლახ\ტი
Line of ed.: 2    
ერჭო, ვითა ერთი სტილი ეგრე მიაჩნდათ. მან თქვა: ერ\თი
Line of ed.: 3    
გამოცდა მომიგონიაო, ვისაც ძალ ედვას სცნობს, მაშინ
Line of ed.: 4    
მოატანინეს რკინა, თუჯი და სპილენძი და ექვსი ათასი ლიტ\რა
Line of ed.: 5    
ასაწევი რკინა, და თუჯი ჩამოასხეს და გახვრიტეს წის\ქვილის
Line of ed.: 6    
მსგავსად და ოთხი ათასი ლიტრა რკინის კეტები გაა\კეთეს,
Line of ed.: 7    
რომ ვინც კარგი ფალავანი არის, ეს კეტები უნდა ჩაუ\ყაროს,
Line of ed.: 8    
და ეს რკინა ააყუდოსთ, და ასწიოს, ყოველის ქვეყნის
Line of ed.: 9    
შუა არის, რომ ყოველის ფალავნის წასავალი მას მოხვდების.

Line of ed.: 10       
რა შეიქმნა, ბევრი ეცადა, მაგრამ ვერავის აუწევია, და
Line of ed.: 11    
ვინც ასწევს წერილი და ბეჭედი მისი უნდა იჯდეს, განა დინ\ბაჯინ
Line of ed.: 12    
დევის მეტსა მასცა მიწას აუცილებლადო, აბრი არაბი
Line of ed.: 13    
დაინდო, ჭაბუკი ბერს ეცადნენ, მაგრას აყენებას გარდა ვერა
Line of ed.: 14    
ქნესრა, ჯიმშერ არ მოკლას მამა წავიდა, და ამანაც ის იყო
Line of ed.: 15    
შემდგომა და ამისსა მზეჭაბუკი და არ მოკლა წავიდნენ, ოდეს
Line of ed.: 16    
გაიარეს, მრავალი ომი გადახდათ, მაგრამ მათთვის ლხინი იყო,
Line of ed.: 17    
მივიდნენ და რკინას ასწივეს, და ვითა ამბრის და ინდოს აე\ღოთ,
Line of ed.: 18    
ეგრეთვე მათ ვერა რა დაამეტეს, ოდეს მივიდნენ ბძანა
Line of ed.: 19    
მზემან ჭაბუკმან: ჯიმშერ, ესე მიკვირს ამირანისა და სეფედა\ვლესაგან,
Line of ed.: 20    
რომ იმათი მე დიდი ქება მესმია, და რომელიც უქ\ნიათ
Line of ed.: 21    
დიდათ ხოცდაო, ყოველთ ჭაბუკთა და არცა ყოვლის
Line of ed.: 22    
ჭაბუკისაგან იფიქრება მათოდნობა, გარნა დარეჯანის ძისა.
Line of ed.: 23    
ყოველთა ფალავანთა უფროსი კიდით კიდემდე განთქმული
Line of ed.: 24    
და სახელოვანი, მდაბალი ყოველთა, შემწყალობელი, სიყრმით
Line of ed.: 25    
სიჭაბუკემდე გული მაგმრი, გაუტეხელი, თილისმა მოუკიდე\ბელი,
Line of ed.: 26    
დევთა ამომწყვეტი, ბუმბერაზთა შემაშინებელი, ხელ\მწიფეთა
Line of ed.: 27    
მეპატივე და ყოველის მტრისაგან მოურეველი, წაღ\მართს
Line of ed.: 28    
ეტლზედ დაბადებული და ასოც წელს მომავალ სიყ\რმით
Line of ed.: 29    
ვიდრე აქამომდე ძალ უკლებელი, ამირან დარეჯანის ძე
Line of ed.: 30    
და სეფედავლე მისებრივი ფალავანი რად არ წავიდნენ გამო\საცდელად,
Line of ed.: 31    
რა ესე სიტყვა დაასრულა, მათ ორთავ ინებეს
Line of ed.: 32    
წასვლა.

Page of ed.: 48 

Line of ed.: 1       
აეკაზმნენ და წავიდნენ დიდის მოწყობილობით, მივიდ\ნენ,
Line of ed.: 2    
ნახეს ამირან ას ოცის წლისა იყო, სეფედავლე სა\მოცისა,
Line of ed.: 3    
მაშინ ერთმანეთის კიცხევა და თავსა ცილი დაიწყეს,
Line of ed.: 4    
მაშინ ამირანმა უთხრა: ოდეს შევიბენით მეოთხმოცე და ათის
Line of ed.: 5    
წლისა ვიყავ და შენ ორმოც-და-ერთისა. დაიდვეს ნადიმი,
Line of ed.: 6    
დიდი ლხინი და ნადიმი გარდიხადეს, ადგნენ და რაც ყმა
Line of ed.: 7    
ჰყვანდათ კეტს ააწევინეს, ძლივ კეტი დაძრეს, მაშინ ამირან
Line of ed.: 8    
დაჰპატიჟა სეფედავლეს, რომელმაც უფრო ასწიოს მან დაჰპა\ტიჟოს
Line of ed.: 9    
და წელიწადი ერთი დახვდესო. მაშინ იყარეს წილი
Line of ed.: 10    
და სეფედავლეს ერგო აწევისა, მივიდა, ახსენა ღვთისა სახე\ლი
Line of ed.: 11    
და ასწივა და მიწასა ააცილა რომ წყრთა ერთი, მაგრამ
Line of ed.: 12    
ყოვლის ძარღვისაგან დაიხსნა, მაშინ ხვდა წილად ამირანს,
Line of ed.: 13    
ახსენა ღვთისა სახელი და შემოუარა გარსა და ასწივა, ორივე
Line of ed.: 14    
ფეხი მიწას დაესო კოჭამდინ, და რკინა და კეტი გულს დაის\წორა.
Line of ed.: 15    
და სამს ნაბიჯზე გარდააგდო. მიხვდა სახელი, ქება და
Line of ed.: 16    
ფალავნობა. ყოველთა უმჯობესობა მათ ორთა გმირთა ფა\ლავანთა
Line of ed.: 17    
და დაწერეს სახელი თავისი ყოველთა მჯობმა. მერ\მე
Line of ed.: 18    
დაჰპატიჟა სეფედავლემ ამირანს და წავედით დარისპან შა\ჰარს
Line of ed.: 19    
და ვიყავით წელიწადი ერთი განსვენებასა, ნადირობასა
Line of ed.: 20    
და შვებასა შინა. წელიწადს უკან წამოვედით მხიარულნი და.
Line of ed.: 21    
მრავლითა საქონლითა აღვსილნი მივედით ბაღდადს.

Line of ed.: 22       
აქა დასრულდა კარი დილირის შვილის შვილისა, და
Line of ed.: 23    
მზისა ჭაბუკისა, ნუმცა დაესრულების სუფევა მეფობისა თქვე\ნისა
Line of ed.: 24    
ჟამთა მრავალთა ამინ.This text is part of the TITUS edition of Sargis Tmogveli, Dilariani.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.8.2016. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.