TITUS
Giorgi Avalishvili, Mgzavroba
Part No. 3
Previous part

Chapter: 2  
Page of ed.: 25  
Line of ed.: 26   თავი მეორე

Line of ed.: 27  
აგვისტოსა 1-სა


Line of ed.: 28x  
თჳს მოსლჳსა ჩემდა უფალთა ღედრემოვიჩისა და ბარანოვსკისა


Line of ed.: 28        მოვიდნენ ჩემდა უფალნი კომენდანტი ღედრემოვიჩი და
Line of ed.: 29     
ივან ვასილიევიჩი ბარანოვსკი, რომელთაცა წინადა\მიდუჱს
Line of ed.: 30     
წარსლუად მოსლვულსა ბრანტვახტსა ზედა კრი\მისადმი.
Line of ed.: 31     
მსმენი ესევითარისა რჩევისა, რომელსაცა შინა იხილუჱბოდის მონა\წილეობაჲ
Line of ed.: 32     
მათი წარმართებად მგზავრობისათჳს ჩემისა, განვემზადე მყისუჱ
Line of ed.: 33     
შესლუად ბრანტვახტსა ამას, კრიმად სახელდებულსა, მგულვებელსა მისლუად
Line of ed.: 34     
სოხუმ-კალას და ესრეთ, შედგომილმან განმზადებად, ვაჩუქე ერთი ცხენი გუ\ლითსა
Line of ed.: 35     
მეგობარსა ჩემსა პეტრე ლარაძესა, მეორეჲსა ვთხოვე განსყიდუად და
Line of ed.: 36     
მიღებულისა მისთჳს თეთრისა მიცემად სამღუდელოთა და გლახაკთა, მით რა\მეთუ
Line of ed.: 37     
ლოცუამან მათმან ჩემთჳს და მეოხებამან ღმრთისადმი წარმართოს კეთი\ლად
Line of ed.: 38     
სლუაჲ ჩემი შორის ზღუათა და ჴმელთა. ხოლო ორიცა სხუაჲ ცხენი მი\ვეც
Line of ed.: 39     
კუალად ამასუჱ, მთხოველმან მიყუანად მათსა საქართუჱლოსა შინა და მი\ცემად
Line of ed.: 40     
ძმისა ჩემისა უფლისა ნადვორნი სოვეტნიკისა თავადისა იოანე იოანე\სისა
Line of ed.: 41     
ავალოვისად; ანგლიური უნაგირი ჩემი ვაჩუქე ესრეთუჱ თავადსა დავით
Page of ed.: 26   Line of ed.: 1     
ორბელიანოვსა. აღმასრულებელმან ყოვლისა ამის, ვასყიდვინე კაცთა ჩემთა 12
Line of ed.: 2     
ბუტილკა რომი, 3 გირვანქა ჩაი და ერთი ფუთი შაქარი სხუა საჭიროჲსა ნივთებითა.
Line of ed.: 3     
შემდგომ შუვადღეჲსა შეკრბნენ ჩემსას უფალნი ღედრემოვიჩი, ბარანოვსკი და


Line of ed.: 4x   თჳს მოსლჳსა ღედრემოვიჩისა, ბარანოვსკისა, ორბელიანოვისა და შესლჳსა ჩემისა ბრანტ-ვახტსა ზედა


Line of ed.: 4        
თავადი ორბელიანოვი. ამათ მაცნობეს ბრანტვასტისა
Line of ed.: 5     
განცურვად მზად-ყოფაჲ და მეცა, არდამკარგველმან მცი\რისაცა
Line of ed.: 6     
დროჲსა, ჰშთავაწყობინე ბარგი ჩემი ერთსა მოდი\დოსა
Line of ed.: 7     
მუშასა შინა, რომელსაცა ზედა ვუბრძანე სხდომად
Line of ed.: 8     
ორთა მსახურთა ჩემთა და სამთავე სახასოთა გლეხთა;
Line of ed.: 9     
ხოლო მეორესა მსგავსსავე მისსა ნუშასა ვსთავსჯედ მე
Line of ed.: 10     
ღედრემოვიჩით, თავადისა დავით ორბელიანოვით, კეთილშობილისა პეტრე ლა\რეძეჲთურთ
Line of ed.: 11     
და მსახურით ჩემით გლახა კნოტისშვილით. წინა წარგვიძღუა Ms. page: 22  ნუ\\\შაჲთა
Line of ed.: 12     
თჳსითა უფალი ბარანოვსკი და ჩუჱნცა შევუდეგით მას ხორგა მდინარეჲთ
Line of ed.: 13     
გემისადმი, ვიდრე ერთს ვერსტადმდე სიშორედ ზღუასა შინა მდგომარეჲსა.
Line of ed.: 14     
მიახლოებულთა ბრანტვახტისა, ამის მოგვცეს პატივი რაოდენთამე ზარბაზანთა
Line of ed.: 15     
გამოცლითა და აღვვედითცა მას ზედა. ანასდად მიიმსჭვალნეს სახედუჱლნი
Line of ed.: 16     
ჩემნი სუფთად და წმინდად დაცუათა წყალთა ზედა მცურვალეჲსა სახლისა
Line of ed.: 17     
ამისთა, რომელისაცა შინა ცხოვრებენ სამარადოდ ვიდრე 200-მდე სულნი, რო\მელიცა
Line of ed.: 18     
არათუ ოდენ სახლთა ზედა აზიისა დიდშემძლეთასა, არამედ მრავლით
Line of ed.: 19     
უპირატესობს მფლობელთაცა მათთასა.


Line of ed.: 20x   თჳს ჩემ მიერ გამშჳდობებისა გამომაცილებელთა ჩემთა თანა


Line of ed.: 20        
ნავსა ამას ზედა
Line of ed.: 21     
აღმოსლჳსა ჩუჱნისა დროით გავნლო რა ჟამისა რუბმან,
Line of ed.: 22     
დაგვირეკა მოგონებისა კარნი სარეკელმან გრძნობისა და
Line of ed.: 23     
წამოგვიდგინა წამი მცნობთა და მოყუასთა და შორუჱბისა,
Line of ed.: 24     
რომლისათჳსცა გამამშჳდობა მე უფალთა კომენდანტსა ღედრემოვიჩსა, თავადსა
Line of ed.: 25     
დავით ორბელიანოვსა, კეთილშობილსა პეტრე ლარაძესა, სიყრმითუჱ ჩემსა,
Line of ed.: 26     
ვიტყჳ, უმაგალითო საყუარელ მეგობარსა და დროსა ამას ჩემებრ მომცრემლესა.
Line of ed.: 27     
და ესრეთ, რწყვულნი წყაროთა მიერ თუალთა ძლით ჩუჱნთა მონადენთა ცრემლ\თათა,
Line of ed.: 28     
განვეყუჱნითყე ურთიერთსა; იგინი მიიქცნენ რედუთ-კალას, ხოლო მე
Line of ed.: 29     
დავშთი ბრანტვახტსა ამას ზედა.

Line of ed.: 30        
უფალმან ბარანოვსკიმ ჰშთამიყუანა ოთაღსა შინა თჳსსა, რომელსაცა შინა
Line of ed.: 31     
იდგა სავარძელი ზე შლილი ქუჱსაგებელითა; გარემოს მისსა რაოდენნიმე სკამნი
Line of ed.: 32     
დნ შორის მათსა სტოლი იატაკსა ზედა დამაგრებული, ხოლო პლაფონსა ზედა
Line of ed.: 33     
იყო ბულღებით დაკრვული მოდიდო კომპასი. აქ მივიღეთ ჩაი და შემდგომ შე\ვედით
Line of ed.: 34     
სხუასა უმომცროესსა საწოლსა გაბმულსა ანუ ჭოჭინაკიდებულსა, რომ\ლისაცა
Line of ed.: 35     
ოთხნივე კერძონი იყუნენ თოკებითა დაჭიმულ და მიკრვულ კედელთა
Line of ed.: 36     
ზედა, რათა დროსა ზღჳს აღძრვულებისასა იყოს ამას ზედა მწოლარეჲ განრი\ნებულ
Line of ed.: 37     
ქანებისა ანუ კედელთა ზედა შეხეთქებისაგან. მჩვენებელმან ჩემდა ამი\სა,
Line of ed.: 38     
მრქუა ბარანოვსკიმ: "თქუჱნო ბრწყინვალებავ! ესე საწოლი თქუჱნთჳს
Line of ed.: 39     
განნასუჱნებლად ჩემ მიერ დანიშვნული. უბრძანეთ გაშლად მას ზედა თქუჱნისა
Line of ed.: 40     
ქუჱსაგებელისა".

Line of ed.: 41        
მიმმადლობელმან ამისთჳს მისდამი, ვუბრძანე მსახურთა ჩემთა მოღებად
Line of ed.: 42     
და გაშლილ ქუჱსაგებელ-ზესახურავისა; და ჩუჱნ მათ შორის აღვედით ბანსა,
Line of ed.: 43     
სადაცა მომწუხრებასა თანა უბრძანა ბარანოვსკიმ დეჟურნის ოფიცერსა აღმო\ღებად
Line of ed.: 44     
ზღჳდამ ღუზათა, მომართუად აფქიოთა და განცურვად სოხუმ-კალაჲსა
Line of ed.: 45     
ანუ ანაკლიაჲსადმი. ოფიცერმან ამან უბრრძანა უნტერ-ოფიცერსა მიცემად ნიშ\ნისა
Line of ed.: 46     
ყოველთა მსახურთა მიმართ გემისათა, რომლისათჳსცა უკანასკნელმან
Line of ed.: 47     
ამან აღმოიღო შჳვა თითბრისა უბიდამ, ძაფბმული და დამოკიდებული მუნდ\რისა
Page of ed.: 27   Line of ed.: 1     
ღილსა; ჰშამბერველმან მას შინა დააწივლა იგი სამგზის და მოკრბნენცა
Line of ed.: 2     
ერთად ყოველნივე ბანსა ზედა ნავისა ამისსა. კუალად მის ძლითუჱ მისცა ნი\შანი
Line of ed.: 3     
მატროსთა, რომელთაცა რაოდენთამე ჴელ-ჰყუჱს აღმოწევად ღუზათა, ვი\ეთთამე
Line of ed.: 4     
აღსლუად ზე დირაგთა, დამოკიდებულთა თოკთა კიბეთა ძლით, და
Line of ed.: 5     
რაოდენთამე იწყეს წესად წყობაჲ თოკთა; ხოლო აღმოღებათ თანა ღუზათასა,
Line of ed.: 6     
გაშალნეს აფქიონნი, დაცალეს ზარბაზანი და განვცურვეთცა.


Ms. page: 23 
Line of ed.: 7x   თჳს წარსლჳსა ჩემისა რედუთ-კალით


Line of ed.: 7        
ჰაერი იყო მშჳდი, ზღუა დამყუდროებულ და მცი\რედნიცა
Line of ed.: 8     
ქარნი არ ჰბერჳდიან აფქიოთა. დღემ, დამკარ\გუჱლმან
Line of ed.: 9     
ბრწყინუალებისა თჳსისა, უთავაზა ძალსა შინა
Line of ed.: 10     
თჳსსა წყუდიადისა მანტიითა მოსილსა უსაამოსა ღამესა ბნელსა, რეცა მძლე\ველსა
Line of ed.: 11     
მისსა, რომელიცა იშუჱბდის მბრწყინავთა ვარსკულავთა მიერ მოცუარუ\ლისა
Line of ed.: 12     
და მთოვარისა გამო განათლებულისა ცისა და ზღჳსა ჭვრეტითა და ხედჳ\დისცა
Line of ed.: 13     
თუალგარდაუთხმელსა უზომოებისა ძლით თჳსისა ბუნებითსა ამას სარ\კესა
Line of ed.: 14     
შინა ანუ მეორესა ცასა, პირველისამებრ მთიებთა მიერ მოოჭოვილსა.

Line of ed.: 15        
მოიღეს რა ვახშამი უფლისა ბარანოვსკისათჳს, მოვატანინე მსახურთა ჩემ\თა
Line of ed.: 16     
რაოდენნიმე პურნი, პაკსიმატნი, სამი ბუტილკა ქართული ღვინო, ნახევარი
Line of ed.: 17     
ზურგიელი და ნახევარ ჩარექი ხიზილალა. ერთი ბუტილკა ღვინო, ნახევარ ზურ\გიელისა
Line of ed.: 18     
ნახევარი და ნახევარ ჩარექისა ხიზალალისა ნახევარი ექუსითა პურითა
Line of ed.: 19     
და რაოდენითამე პაკსიმატითა უთავაზე უფალსა ბარანოვსკისა, ხოლო დანაშ\თომნი
Line of ed.: 20     
წარუცზავნე უფალთა ოფიცერთა, ვინაჲთგან აქუნდათ მათ ვახშამ-სა
Line of ed.: 21     
დილი განსაკუთრებით.

Line of ed.: 22        
განვაგრძეთ მშჳდობიანისა ცურჳთა ღამეჲ ესე და ნახევარი დროჲ მეორეჲ\საცა
Line of ed.: 23     
დღეჲსა. ბრანტვახტისა ამის ბანსა ზედა, კერძოდ ტიმონისა ანუ დუმი\სად,
Line of ed.: 24     
ძირსა თანა დიდისა დირაგისასა აქუნდათ კუთისა მსგავსი კიდობანი ორთა
Line of ed.: 25     
მოდიდოთა კომპასთა და ქარტაჲსა თჳს შორის მექონი, ღამით ორთა ბრო\ლისა
Line of ed.: 26     
კანდელთა მიერ განათლებული, რომელთაცა ხედუჱნ დაუცადებელად თჳს\თჳსთა
Line of ed.: 27     
დროთა დეჟურნის ოფიცერნი და ჰსცნობენ კომპასთა ისართა ძლით კერ\ძოთა
Line of ed.: 28     
ქუჱყანისათა და ქარტაჲსა მიერ ადგილთა და ზღუასა შინა დაფარვულ\თა
Line of ed.: 29     
კლდეთა, თანასწორ ვითარ ჴმელისათაცა. ზომდნენ მცირისა სამკუთხე\დისა,
Line of ed.: 30     
ერთ კერძო სიფრიფანა ტყჳვითა გარდაჭედილისა და გრძელ-წულილ
Line of ed.: 31     
თოკბმულითა ფიცრისა ხშირად ზღუასა შინა გარდაგდებითა, რომლისაცა თოკი
Line of ed.: 32     
ნასკვული არს ხუჱვულ დუმისა ახლოს მდგომარეჲსა ჩარხსა ზედა და ჰსცნობენ
Line of ed.: 33     
ამით, რაოდენთაცა მილთა გავმოვლიდითყე ერთსა ჟამსა.

Line of ed.: 34        
ბუნებასა დაწყნარებულსა, ვითარცა მძინარესა, არავითარიმე ჴმაჲ ეხებო\დის
Line of ed.: 35     
მკუჱთრად ჰაერისა მისისა, ვითარ ოდენ გემსა ამას შინა მიურულებელისა
Line of ed.: 36     
ჟამის მჴმილავისა, რომელიცა თჳს-თჳსსა დროსა დაიზახებდის: "სკლიანოკმა
Line of ed.: 37     
დაჰკრა (რაოდენიცა)". ბრანტვახტი ესე არს აღჭურვილ 16-ითა ზარბაზნითა
Line of ed.: 38     
და, გარდა უფლისა კაპიტან ბარანოვსკისა, არიან ხუთნი ოფიცერნი და 170-ნი
Line of ed.: 39     
მატროსნი.

Line of ed.: 40        
2-სა დილით, დამლევნი ჩაისა რომითა, მე და უფალი ბარანოვსკი აღვე\დით
Line of ed.: 41     
ბანსა. მზეჲ ბრწყინვიდა სრულსა ძლიერებასა შინა თჳსსა და ჰსცხაცა გა\უძლებელად,
Page of ed.: 28   Line of ed.: 1     
რომლისათჳსცა გააშლევინა კარავი გემისა თოკთა ზედა გაბმი\თა
Line of ed.: 2     
და დაადგმევინნა კრესლნი და ჩრდილსა ქუჱშე ამისსა მსხდომნი ვსჭვრეტდით
Line of ed.: 3     
ზღუასა, ვითარ აროდესმე მმოძრავსა და მომრთმევსა ჩუჱნდა ესევითარისა გა\მოუწერელისა
Line of ed.: 4     
სიამოვნისასა, რომლისაცა გამოხატვად, მიხედჳსამებრ ჩემისა,
Line of ed.: 5     
სრულსა სახესა შინა მისსა მკითხუჱლთადმი შეუძლებელ არს, უკეთუ თჳთ არ
Line of ed.: 6     
განიცდის მსურუჱლი მიწუდომად მისა.


Line of ed.: 7x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა ნავთსაყუდელსა შინა სოხუმ-კალისასა


Line of ed.: 7        
ხოლო დროსა სამჴრობისასა მოვედით
Line of ed.: 8     
Ms. page: 24  ნავთსაყუდელსა სოხუმ-კალისასა, 150-ისა ვერსტითა მშო\რებსა
Line of ed.: 9     
რედუთ-კალით. აქ ვპოვნეთ საჴელმწიფოჲ სამხედ\როჲ
Line of ed.: 10     
სპეშნოჲ ფრეგატი სამდირაგიანი და მრავლით უდი\დესი
Line of ed.: 11     
ჩემისა აქ მომყუანისა "კრიმ" ბრანტვახტისა.


Line of ed.: 12x   თჳს შესლვად ჩემისა სოხუმ-კალას


Line of ed.: 12        
აქედამ გარდაყარნეს საჩქაროდ ღუზანი ზღუასა შინა, შეჰკრიბნეს აფქი\ონნი,
Line of ed.: 13     
მისცეს ნიშანი გაცლითა ზარბაზნისათა ციხესა შინა მყოფთა მოსლჳსა\თჳს
Line of ed.: 14     
ჩუჱნისა, გარდაუშვეს ნუშაჲ, რომელსაცა შინა ჰშთა\ვსხედით
Line of ed.: 15     
მე და ივან ვასილიევიჩი ბარანოვსკი, მივცურ\ვეთ
Line of ed.: 16     
კიდურისადმი, განვედით ჴმელსა და მივედით სოხუმ\კალასა
Line of ed.: 17     
ხილუად კომენდანტისა თანამდებობის აღმასრულებელისა ბელოვ\სკის
Line of ed.: 18     
პოლკისა უფლისა მაიორისა იაკობ ივანოვიჩისა იევლევისა, რომლისადმი\ცა
Line of ed.: 19     
მოვიდა ესრეთუჱ სპეშნოჲს ფრეგატისა მეორისავე რანგისა უფალი კაპი\ტანი
Line of ed.: 20     
იეგორ დიმიტრიევიჩი პაპაიეგოროვი, ჰშთამომავალობითა ბერძენი,
Line of ed.: 21     
სევასტოპოლელი. უფალმან მაიორმან იევლევმან, შემდგომ ჩუჱნისა მშჳდობით
Line of ed.: 22     
მოსლჳს მოლოცჳსა და შემთხუჱვისა ამისათჳს სიამოვნეჲსა მჩუჱნებელმან ჩუჱნ\და,
Line of ed.: 23     
შეგვიყუანნა მომცროს ბაღსა, მოატანინა ჩიბუხნი, ჩაი, ხილი, საზამრთო
Line of ed.: 24     
და შეგვაქცივნა სახითა სტუმართმოყუარებისათა.


Line of ed.: 25x   თჳს ჩემ მიერ გაცნობისა უფლისა კაპიტანისა პაპაიეგოროვისა


Line of ed.: 25        
ივან ვასილიევიჩმან ბარანოვ\სკიმ
Line of ed.: 26     
შეგვამეცნნა ურთიერთსა მე და უფალი კაპიტანი პაპაიეგოროვი, მზაჲ შე\მდგომსა
Line of ed.: 27     
დღესა განცურვად სევასტოპოლისადმი, რომელ\მანცა,
Line of ed.: 28     
წარმკითხუჱლმან პაშპორტისა ჩემისა, წინადამიდუა
Line of ed.: 29     
წარსლუად ფრეგატსა ზედა მისსა. შემდგომ წარვედით
Line of ed.: 30     
ერთობით მოხილუად ქელეშ ბეი შარვაშიძეს სახლისა,
Line of ed.: 31     
ციხესა ამას შინა შენებულისა, სამჴრეთ-დასავლეთით კერძო ზღუასა ზედა
Line of ed.: 32     
მხედუჱლისა.


Line of ed.: 33x   თჳს ქელეშბეი შერვაშიძეს სახლისა


Line of ed.: 33        
სახლი ესე არს მომცროჲ, ქჳთკირისა, ძუჱლი, გარნა მჩუჱნებელი
Line of ed.: 34     
აწცა ნამყოჲსა უპირატესობისა თჳსისა სახლთა შორის
Line of ed.: 35     
კერძოსა ამას მმთავრობელთასა. უპირველესსა ოთაღსა
Line of ed.: 36     
შინა უდგსთ როსსიისა აქ მყოფთა მჴედრობათა ეკკლე\სიაჲ
Line of ed.: 37     
სახელსა ზედა წმიდისა და საკჳრველმმოქმედისა ნიკოლაოსისსა, სხუანი
Line of ed.: 38     
არიან ცალიერ, გარდა ქუჱმო ძგიდეჲსა ოთაღთა, რომელთაცა შინა აქუსთ
Line of ed.: 39     
დაკრძალვულ ნივთნი მჴედრობათა საჴმარნი.


Line of ed.: 40x   თჳს სოხუმ-კალას ადგილმდებარეობისა


Line of ed.: 40        
სამჴრეთით კერძო გალავნისა ამის
Line of ed.: 41     
კედელსა, როსსიისა ზარბაზანთა გამო ფრიად დახვრე\ტილ-ვნებულსა,
Line of ed.: 42     
რეცხს ზღუაჲ ესე სამარადოდ. ჩრდი\ლოეთით
Line of ed.: 43     
ჰქონან დია ახლოს გორანი და მთანი ტყეთა
Line of ed.: 44     
მიერ მოსილნი, რომელთაცა შორის მომდინარეობს მომცროჲ მდინარეჲ, თჳს
Line of ed.: 45     
შორის თევზთა მქონებელი და ერთჳს ზღუასა კერძოდ აღმოსავლეთისად; ხო\ლო
Page of ed.: 29   Line of ed.: 1     
დასავლეთით -- ადგილი ვაკე, აღდაჭიანი, ვიდრე ნახევარ ვერსტისა სივრცეჲ\სა
Line of ed.: 2     
მექონი მთა-გორებადმდე. გარე ციხეჲსა ამის არიან რიცჳთ მცირე დუ\ქანნი
Line of ed.: 3     
ცალიერნი, თჳნიერ ყოვლისა სხუა შენობისა, სადაცა აქაურთა მთიურთა
Line of ed.: 4     
გლეხთა მიერ მოსხმულნი ზროხანი, ცჴოვარნი, თხანი, ქათამნი და ესევითარ\ნი
Line of ed.: 5     
განისყიდებიან, თანასწორ ვითარ ხილნიცა ყოველგუარნი. ციხესა ამას
Line of ed.: 6     
შინა დგას როტაჲ ერთი ბელოვსკის პოლკისა და არს განმაგრებულ ოთხსავე Ms. page: 25 
Line of ed.: 7     
კერძოსა ზარბაზნებითა.


Line of ed.: 8x   თჳს შესლჳსა ჩემისა სპეშნოჲ ფრეგატისა ზედა


Line of ed.: 8        
მიმომხილუჱლნი ციხეჲსა ამის გავემშჳდობენით უფალ\თა
Line of ed.: 9     
ბარანოვსკისა და იევლევსა, ჰშთავსხედით ნუშასა
Line of ed.: 10     
და მივცურვეთ ერთად პაპაიეგოროვითურთ სპეშნოჲ
Line of ed.: 11     
ფრეგატისადმი, რომლისაგანცა აღსასლუჱლთა მას ზედა მოგვცეს პატივი რაო\დენისამე
Line of ed.: 12     
ზარბაზნისა გამოსროლითა.


Line of ed.: 13x   თჳს სპეშნოჲ ფრეგატისა


Line of ed.: 13        
ამას ფრეგატსა ზედა მოვაღებინე ბარგი ჩემი ბრან\ტვახტით,
Line of ed.: 14     
მოვაყუანინე მსახურნი ჩემნი და სამწყსო გლეხ\ნი.
Line of ed.: 15     
ოდესცა გავსინჯე გემისა ამის ბანი, განკარგვულებაჲ ოთაღთა და სისუფ\თავობაჲ
Line of ed.: 16     
მათი, დატკბნენ გრძნობანი ჩემნი წესთა შინა წყობათა ძლით ნივთ\თა,
Line of ed.: 17     
სიწმინდითა დაკრძალვათა გამო სასტუმროთა და საწოლთათა, შემკულთა
Line of ed.: 18     
სათანადოჲთა ზარაურთებითა, სარკეებითა, ფარდებითა და სხჳთა ყოვლითა
Line of ed.: 19     
მით, რაჲცა ითქუა უკუნჱ "კრიმ" ბრანტვახტისათჳს. გარნა უფროს ყოველთა
Line of ed.: 20     
ამათ ერთმან ოთაღმან, რომელსაცა შინა ესუჱნნენ წმიდანი ხატნი მაცხოვრისა,
Line of ed.: 21     
ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა, წმიდათა საკჳრუჱლმმოქმედთა ნიკოლაო\სისა,
Line of ed.: 22     
დიდისა მოწამეჲსა და ძლევამოსილისა გიორგისა, განალიგნა გონებაჲ ჩე\მი,
Line of ed.: 23     
რომელთაცა წინაშე დილით და მიმწუხრ იკითხჳდის სადილისა ჟამნსა და
Line of ed.: 24     
სერობისა ლოცუასა ერთი უნტერ-ოფიცერი, ხოლო სხუანი ისმენდიან სათნოჲ\თა
Line of ed.: 25     
სასოებითა.

Line of ed.: 26        
ვახშმად გავუგზავნე უფალსა კაპიტანსა პაპაიეგოროვსა ერთი ბუტილკა
Line of ed.: 27     
ღვინო, ნახევარი ზურგიელი და ერთი ქათამი რაოდენისამე პურ-პაკსი\მატითურთ,
Line of ed.: 28     
ხოლო უფალთა ოფიცერთა -- სამი ბუტილკა ღვინო, ერთი
Line of ed.: 29     
ბარკალი ცკოვარისა ღორად გამოსლვული და ნახევარ ჩარექი ხიზილალა
Line of ed.: 30     
პურ-პაკსიმატითურთუჱ.


Line of ed.: 31x   თჳს მიმოვლისა ჩემისა კიდურსა ზედა მცირისა მდინარეჲსასა


Line of ed.: 31        
3-სა უბრძანა უფალმან კაპიტანმან პაპაიეგოროვმან
Line of ed.: 32     
დეჟურნის ოფიცერსა განმზადებაჲ ყოვლისა განცურ\ვად
Line of ed.: 33     
დღეჲსა ამის მწუხრსა სევასტოპოლისადმი, რომ\ლისათჳსცა
Line of ed.: 34     
გარდასვლულთა ფრეგატითა ამით რაოდენ\თამე
Line of ed.: 35     
მატროსთა უწყეს ზიდუად შეშათა ნავსა ზედა, ვითარნიცა ჰპოვნეს მათ
Line of ed.: 36     
ზემოთქვმულისა სიახლოესა; ხოლო ჩუჱნ, შემდგომად ჩაის დალევისა,
Line of ed.: 37     
ჰშთავსხედით ნუშასა უფლისა კაპიტანითა პაპაიეგოროვითურთ, რაოდენითამე
Line of ed.: 38     
აღჭურვილითა ვაშტებითა და განვედით ჴმელსა; ვაშტებითა ამად, რომელ არა
Line of ed.: 39     
ცხრებიან აქაურნი მცხოვრებნი, ესე იგი აფხაზნი, ავაზაკებრითა ქცევითა თჳსი\თა
Line of ed.: 40     
ვნებად ჩუჱნდა; მივმოვლეთ ახლოს მცირისა მდინარეჲსა ზემო დანიშვნუ\ლისა
Line of ed.: 41     
კიდურსა რაოდენსამე წამსა და მოვიქეცითუჱ ფრეგატსა ზედა.

Line of ed.: 42        
მდებარეობაჲ სოხუმ-კალისა ყოვლითურთ უმჯობესობს რედუთ-კალისასა,
Line of ed.: 43     
გარნა ჰაერი ეგოდენვე არს წინააღმდეგ კაცთა სიმრთელეჲსა, რაოდენცა
Line of ed.: 44     
რე/დუთ-კალაჲსა.

Line of ed.: 45        
შემდგომად სადილისა მყოფთა ბანსა ზედა ვიხილენით მომავალნი კაცნი
Line of ed.: 46     
ფრჴივ-ცხენოსანნი ციხეჲსადმი, გარნა განმსლველთა სოხუმ მდინარეჲსა, ჰშთა\მოჴადნეს
Page of ed.: 30   Line of ed.: 1     
საპალნენი და განისუჱნესცა ძირსა თანა მთისასა ხეთა ქუჱშე. Ms. page: 26  მერ\\\მე
Line of ed.: 2     
დავინახეთ მცირეჲ ნუშა, ზრქელისა ხეჲსა გამო გამოჭრით ქმნილი და მას
Line of ed.: 3     
შინა რაოდენიმე რიცხჳ კაცთა. დაპირისპირებასა თანა ნუშაჲსა ამის ჩუჱნისა
Line of ed.: 4     
ფრეგატისადმი შევნიშნე მსხდომარეთა შორის მისა ერთი კაცი წმიდისა ანნას
Line of ed.: 5     
ორდენისა ვარსკულავითა განშუჱნებული, ყოვლად უმწყალესობით ბოძებული
Line of ed.: 6     
დიდისა იმპერატორისა ალექსანდრე პირუჱლისა მიერ. ვკითხე ვინაობაჲ მისთჳს
Line of ed.: 7     
უფალსა კაპიტანსა პაპაიეგოროვსა, გარნა არცა ამან უწყოდა უფროს ჩემსა და
Line of ed.: 8     
ვინაჲთგან ორნივე ვმქლოველობდით პირისპირ ცნობასა მისსა, ამად ვკითხეთ
Line of ed.: 9     
მენუშავეთა მათ ვინაობისათჳს მათისა, ხოლო მათ
Line of ed.: 10     
გვიგეს: "საფარ ბეი".


Line of ed.: 11x   თჳს აღმოსლჳსა ფრეგატსაზედა ჩუჱნსა თავადისა გიორგი შარვაშიძეჲსა


Line of ed.: 11        
მსმენმან ამისმან უფალმან პაპა\იეგოროვმან
Line of ed.: 12     
სთხოვა საფარ ბეისა ამას მცირეს ხანს აღ\მოსლუად
Line of ed.: 13     
ფრეგატსა ზედა ჩუჱნსა, რომლისათჳსცა მო\მაქცეველნი
Line of ed.: 14     
ნუშაჲსა თჳსისა, მოვიდნენ ჩუჱნდა და მისცესცა ჩუჱნთა თავადსა
Line of ed.: 15     
ამას გიორგი შარვაშიძესა პატივი რაოდენისამე ზარბაზნისა სროლითა. შემდგომ
Line of ed.: 16     
ჰშთავედით ოთაღსა შინა, სადაცა უფალმან კაპიტანმან პაპაიეგოროვმან დაახურ\ვინა
Line of ed.: 17     
სტოლი, მოაღებინა მურაბა, ხილი, ღვინო, არაკი, ჩაი, კავა და უმასპინძ\ლა
Line of ed.: 18     
ესევითარითა სახითა. თავადმან ამან მიიღო ესე ყოველივე, გარდა ღვინოჲ\სა
Line of ed.: 19     
(ნუუკუჱ უჩუჱვულებისა გამო პირველ მაჰმადიანობასა შინა ნამყოობისა მი\სისა),
Line of ed.: 20     
რომლისაგანცა ვცანით, რომელ მცირისა მდინარეჲსა პირსა ჰშთამომჴ\დარნი
Line of ed.: 21     
ცხენ-ქუჱვითოსანნი კაცნი იყუნენ კერძობანი მისნი.


Line of ed.: 22x   თჳს თავადისა გიორგი შარვაშიძეჲსა


Line of ed.: 22        
შარვაშიძე ამისთჳს იტყოდა რომელიმე მინგრელიით
Line of ed.: 23     
მოსლვულთაგანი სანკტპეტერბუხსა შინა ... ... ... ...
Line of ed.: 24     
ათსამმეტისა ენისა ცოდნასა. ამისთჳს, მსურველი დარწ\მუნებად
Line of ed.: 25     
მას შინა, გაველაპარაკე ამას თათრულად, გარნა დამიტევა მან უპასუ\ხოდ;
Line of ed.: 26     
მასუკან მოიკითხე სომხურითა ენითა, არამედ დავშთი მე მის მიერ მოუ\გებელად;
Line of ed.: 27     
ხოლო ოდესცა დავუწყევ როსსიისა ენითა საუბარი, მაშინ მოენემან
Line of ed.: 28     
ამისმან მრქუა, მით რამეთუ არ უწყის მან სხუაჲ ენაჲ, გარდა აფხაზურისა, თუმ\ცა
Line of ed.: 29     
ესმის მას კუალად მცირედ რაოდენმე ქართულიცა. მესმა რა ესე, მივაქ\ცივენ
Line of ed.: 30     
კუალად სიტყუანი ჩემნი თავადისა ამის გიორგისა შარვაშიძეჲსადმი უკა\ნასკნელითა
Line of ed.: 31     
ენითა მით, რომელსაცა ზედა მიპასუხა, ვითარმედ არ ძალუძს
Line of ed.: 32     
ლაპარაკი არა რომელსამე ენასა ზედა, ვითარ ოდენ აფხაზურისა. სხუჱბრ,
Line of ed.: 33     
... ... ... ... მიერ ქებული მთავარი ესე ვგონებ იყოს თჳსისაცა ენისა
Line of ed.: 34     
უმეცარი.

Line of ed.: 35        
ჰასაკითა არს უმცირეს საშუვალისა, ჴმელი, ფერჴღვლარჭნილი და ჩანსცა
Line of ed.: 36     
უფლად კმად მცირეჲსა გონებისა. არავითარმე იცნობების ესე ჩინებულთა ანუ
Line of ed.: 37     
კეთილშობილთა სქესად, მხოლოდ ოდენ ორდენი, განმასხუავებელი მისი, მიმ\ზიდუჱლობს
Line of ed.: 38     
მის ზედა ნიშნისა ამის მცნობთა მიერ მცირედ რამე განდიდებასა,
Line of ed.: 39     
და ესეცა ხილუადმდე კაცისა ამის. გარნა მე, მიუხედველად ყოვლისა ამის,
Line of ed.: 40     
Ms. page: 27  ვაცნობე თავი თჳსი და ვაუწყეცა ამბავი ძეჲსა მისისა დიმიტრისა, სანკტპეტერ\ბურღსა
Line of ed.: 41     
პაჟთა კორპუსსა შინა საჴელმწიფოსა ხარჯსა ზედა პაჟობით ზრდილი\სა,
Line of ed.: 42     
და ურჩივე განმრჩობლებად ერთგულებითისა თანამვრდომებისა მისისა სა\სარგებლოდ
Line of ed.: 43     
სრულისა როსსიის საიმპერატოროჲსა საყდრისა და უმეტეს მოსა\ქცეველად
Line of ed.: 44     
თჳს ზედა დიდისა ერთმ[თ]ავრის ყურადმღებელობისა. მიზეზად ესე\ვითარისა
Line of ed.: 45     
ამისდამი წინადადებისა იყო ჩემ მიერ სმენილი აღძრვად განმზადებაჲ
Line of ed.: 46     
პირისპირ როსსიის მმართებელობისა იმერეთსა შინა და კუალად რეცა შეთქვ\მაჲ
Line of ed.: 47     
იმერთა თანა მინგრელთა, გურიელთა და გიორგი შარვაშიძეჲსა ამის, რო\მელმანცა,
Page of ed.: 31   Line of ed.: 1     
მმადლობელმან ჩემმან მისთჳს, აღამითქუა, თუითქვმის ფრიად ცხად\სახილუჱლითა
Line of ed.: 2     
გრილითა გულითა, შედგომად რჩევისა ჩემისა, და გაგვემშჳდო\ბაცა
Line of ed.: 3     
მისლუად ციხესა შინა უფლისა მაიორისა იევლევისადმი.


Line of ed.: 4x   თჳს სოხუმ-კალით წარმოსლჳსა ჩემისა სევასტოპოლისადმი


Line of ed.: 4        
მწუხრსა იწყეს მატროსთა აღმოწევად ნუშათა, ღუ\ზათა,
Line of ed.: 5     
დამართუჱს აფქიონნი დაცალეს ზარბაზანი და
Line of ed.: 6     
განვსცურვეთცა სევასტოპოლისადმი. ფრეგატი ესე იყო
Line of ed.: 7     
შეჭურვილ 32-ითა ზარბაზნითა, რომელსაცა ზედა იყუ\ნენ,
Line of ed.: 8     
გარდა უფლისა კაპიტანისა პაპაიეგოროვისა, 13-ნი ოფიცერნი და 262-ნი
Line of ed.: 9     
ვაშტმატროსნი.

Line of ed.: 10        
4-სა, 5-სა და 6-სა დღეთა დრონი განვატარეთ კეთილისა სამგზავროჲსა
Line of ed.: 11     
ქარითა ხლებულთა ცურჳთა, თჳნიერ ყოვლისა ღირსშესანიშვნელისა რაჲსამე,
Line of ed.: 12     
სრულსა სიმრთელესა შინა, დევნილთა და მოასარ-ქმნილთა დელფინთა მიერ
Line of ed.: 13     
ზღჳსათა.


Line of ed.: 14x   თჳს ჩემ შორის ცივების გამოჩენისა


Line of ed.: 14        
7-სა გამომაჩნდა ცივებაჲ. 8-სა გამაცივა კუალად. 9-სა დილისა ცხრა
Line of ed.: 15     
ჟამისა ნახევარსა მეწჳვა ისევ არა დია საამოჲ სტუმარი
Line of ed.: 16     
ესე, ესე იგი ცივებაჲ, რომელსაცა შეუდგნენ შავთა ღრუ\ბელთა
Line of ed.: 17     
გამო დაფარვაჲ ცისა, სიჴშოებაჲ დღეჲსა, უუსა\სტიკნესნი
Line of ed.: 18     
ბორბალნი, აღძრვაჲ ზღჳსა, წჳმანი მსხჳლმოისხარნი, ქუხილნი და
Line of ed.: 19     
ელვანი. თუმცა მიმოკუჱთებული ფრეგატი ესე, ზრექილი ნაწევრებთა შორის
Line of ed.: 20     
თჳსა ჰკუნესოდა შემაძრწუნებელად, გარნა ვეგენით უვნებელად, გარდა რაო\დენთამე
Line of ed.: 21     
ოფიცერთა, მატროსთა და ქართუჱლთა, რომელნიცა დასცნა ანას\დად,
Line of ed.: 22     
ვითარცა მძიმემან სიმთვრალემან ანუ მძაფრმან სენმან შემპყრობმან მათ\მან
Line of ed.: 23     
და ანთხევინებდა პირთაგან. ხოლო მე და მსახური ჩემი გლახა კნოტის\შვილი
Line of ed.: 24     
ვიყუჱნით სხუათა მრთელთა შორის უძლეველად შემთხუჱვისა ამის
Line of ed.: 25     
ძლით 11-ს ჟამადმდე განმაგრძობელისა რისხჳსა თჳსისა.

Line of ed.: 26        
10-სა რიცხუსა განვლო მიხედჳსამებრ ჰავისა დღემ მშჳდობიანად. თუმ\ცა
Line of ed.: 27     
ცივებამ არა დამიტევა მე.


Line of ed.: 28x   თჳს შემაძრწუნვებელად აღძრჳსა ზღჳსა


Line of ed.: 28        
11-სა გამოსჩნდნენ კუალად შავნი ღრუბელნი, მთე\ბად
Line of ed.: 29     
სახილუჱლნი, რომელთაცა, შეერთებულთა ერთად,
Line of ed.: 30     
მიგვფარნეს თუალთაგან ნათელი დღეჲსა. ქარნი გრი\გალნი,
Line of ed.: 31     
მაწარმოენი თოკთა გამო ფრეგატისათა მუსიკებრთა ჴმათა, დამპობნი
Line of ed.: 32     
ერთისი აფქიოჲსა წამისყოფასა შინა დროსა მატროსთა მიერ აღკეცათა Ms. page: 28  მათ\\\თასა,
Line of ed.: 33     
შეაელდებდიან გრძნობათა. ზღუაჲ, ვითარცა მძჳნვარეჲ მჴეცი ჰყჳროდა
Line of ed.: 34     
განმწონველითა ჴმითა. ზჳრთნი, გარნა არა! არა ზჳრთნი, არამედ მთებად შე\მდგარნი
Line of ed.: 35     
და ღრუბელთადმდე მიმბჯენნი თხემთა თჳსთა, მათგანნივე მოისწ\რაფდიან
Line of ed.: 36     
ჩუჱნდამი და ლამოდიან მისტუმრებასა ჩუჱნსა ფსკერსა შინა თჳსსა
Line of ed.: 37     
ცხოველთა მიმართ მათთა. ფრეგატი გარდახურვილი მუშამბითა, ჰშთაუსლველო\ბისათჳს
Line of ed.: 38     
მას შინა წყლისა,ზღჳსა მიერ მას ზედა გარდმოთხევულისა, მიმოკუჱთე\ბული
Line of ed.: 39     
წამითი-წამად, განიწირვებოდის სიმტკიცესა შინა თჳსსა, გამომტევები
Line of ed.: 40     
საჴსრებთა გამო თჳსთა ჴმისა, მსმენელთა მომწყლველად და სასოწარკუჱთილე\ბად
Line of ed.: 41     
მომყუანისა. შემთხუჱვამან ამან წარაქცივნა უმეტესნი ნაწილნი ამას ზედა
Line of ed.: 42     
მყოფთა, განურჩეველად ღირსებათა და ჴარისნთა, რომელთაცა რიცხჳ განა\მრავლნა
Line of ed.: 43     
ქართუჱლებითა, თჳნიერ მსახურისა ჩემისა გლახა კნოტისშვილისა. ესე\ვითარი
Line of ed.: 44     
გულისწყრომაჲ ზღჳსა, განგრძობილი სამ დღე-ღამესა, აღიღებდის
Page of ed.: 32   Line of ed.: 1     
უზარმაზარსა შენებულსა ამას, რეცა ჩხირსა, ვიდრე ღრუბელთადმდე და და\სცემდის
Line of ed.: 2     
გონებისამებრ უფსკრულსა შინა თჳსსა. ოდესმე მარჯუჱნით კერძო
Line of ed.: 3     
მკუჱთებელნი ზჳრთნი გარდაჴრიდიანყე ამას ესრეთ, რომელ კნინღადა პირთა\ცა
Line of ed.: 4     
ზარბაზანთათა ჰბანდიან წყალნი მისნი, თანასწორ ვითარ მარცხენითა მჴრი\თა
Line of ed.: 5     
მცემელთა ძლით მარჯუჱნითთაცა ზარბაზანთა. გარნა ყოველსა ამასთანა,
Line of ed.: 6     
დაუკარგველად მამაცობითისა სულისა ამჴნობდიან მაგალითითა თჳსითა უფალ\ნი
Line of ed.: 7     
კაპიტანი პაპაიეგოროვი და რაოდენნიმე ოფიცერნი მრთელთა მატროსთა,
Line of ed.: 8     
რომელნიცა განაგებდიან უშიშრად ყოველსა მას, რაჲცა ჯერიყო ყოფად სა\განსაცდელოჲსა
Line of ed.: 9     
ამის მდგმოებისათჳს. დეჟურნი ოფიცერი თითბრისა მოკლ-მო\მსჴოჲსა
Line of ed.: 10     
საყჳრისა ძლით უბრძანებდის ჴელქუჱშეთსა თჳსსა უნტერ-ოფოცერსა,
Line of ed.: 11     
ხოლო ესე მისუჱ ილეკროჲსა შჳვისა გამო დაწივლებითა გარდასცემდის ბრძა\ნებასა
Line of ed.: 12     
მას მატროსთადმი. სხუჱბრ შეუძლებელ იყო განსჯისამებრ ბორბალთა
Line of ed.: 13     
ქართა ერთთაგან ბრძანებად და მეორეთა მიერ სმენ-აღსრულებად.

Line of ed.: 14        
ესევითართა სასტიკთა განწყობათა შინა გრიგალთა ქართა და ზღჳსა, დაცე\მულნი
Line of ed.: 15     
სუნისა გამო მისისა, ზოგნი იწვნენ ოთაღთა შინა და ზოგნი ეყარნენ ბანსა ზე\და.
Line of ed.: 16     
ოდეს იწყეს ქარმან და ზღვამან მცირედ და მცირედ, ჴარისხითი ჴარისხად
Line of ed.: 17     
დაცხრომა შეშლილებათა შორის თჳსთა, მაშინ განაშიშულეს ერთი მატროსი
Line of ed.: 18     
და ჰგვემეს წკეპლათა წილ თოკებითა, ვინაჲთგან უძსთ კანონად გემისა მსახურ\თა
Line of ed.: 19     
ბრალსა შინა პოვნილთა დასჯად თოკითა. შემდგომ მოვატანინე ღვინოჲ,
Line of ed.: 20     
პური, პაკსიმატი, ჴორცი, ხიზილალა და შევაქცივე მათით, ვითარცა უფალნი
Line of ed.: 21     
კაპიტანი პაპაიეგოროვი და ოფიცერნი, ესრეთუჱ მჴნენიცა მატროსნი.


Line of ed.: 22x   თჳს გამოჩენისა მთათა ანაფისა, ანუ ანაპიისა


Line of ed.: 22        
14-სა წარმოუდგნენ სახედუჱლთა ჩუჱნთა რაჲმე ბრყჳ\ლად
Line of ed.: 23     
სახილუჱლნი, რომელთათჳსცა შეუდგათ სიხარული
Line of ed.: 24     
ყოველთა საზოგადოჲ და რომელთათჳსცა მრქუა უფალ\მან
Line of ed.: 25     
კაპიტანმან პაპიეგოროვმან, ვითარმედ არიან იგინი მთანი ანაფისა; და
Line of ed.: 26     
Ms. page: 29  რაოდენისამე ჟამისა შემდგომ დავინახეთ კიდური კრიმისა.


Line of ed.: 27x   თჳს მონასტრის გამოჩინებისა


Line of ed.: 27        
15-სა, დღესა ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობლის მი\ძინებისასა
Line of ed.: 28     
ვიხილუჱთ შორით მონასტერი წმიდისა დი\დისა
Line of ed.: 29     
მოწამისა და ძლევამოსილისა გიორგისა. ხოლო
Line of ed.: 30     
ოდესცა გავმოვლეთ მონასტერითა ამით 15-ს ვერსტადმდე, გამოჩნდა მაიაკი
Line of ed.: 31     
ქჳთკირისა და გამოვსცილდით რა ამასცა მცირედ, ვპოვენით ფლოტი მდგომა\რეჲ
Line of ed.: 32     
სევასტოპოლისა, რომლისათჳსცა უბრძანა უფალმან კაპიტანმან პაპაიეგო\როვმან
Line of ed.: 33     
აბმაჲ ნიშნისა სათანადოსა ადგილსა მიმცნებად ფლოტისა მის, მით რა\მეთუ
Line of ed.: 34     
ჰყავს ფრეგატსა ზედა თჳსსა სტუმარი; გარნა ვიდრე მიახლოებასა მისდა
Line of ed.: 35     
ჩუჱნგან, შესცურვა მან ქალაქსა შინა.


Line of ed.: 36x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა სევასტოპოლის სამჴედროსა კარანტინისა ნავთსაყუდელსა შინა


Line of ed.: 36        
ხოლო ჩუჱნცა შემდგომად შუვადღეჲსა
Line of ed.: 37     
მმექუსესა ჟამსა მოვსცურვეთ ზღჳს კალთით სევასტოპო\ლისა
Line of ed.: 38     
სამჴედროსა კარანტინისა ნავთსაყუდელსა შინა,
Line of ed.: 39     
რომელიცა ირაცხების სოხუმ-კალით 700-ს ვერსტადმდე,
Line of ed.: 40     
და მისცესცა უწყებაჲ ფრეგატითა ამით ზარბაზნისა გამო\სროლითა
Line of ed.: 41     
კარანტინელთა მოსლჳსათჳს ჩუჱნისა.


Line of ed.: 42x   თჳს მოსლჳსა ჩემდა კონტრ-ადმირალისა ბიჩენსკის ადუტანტისა


Line of ed.: 42        
16-სა. აქაურისა ფლოტისა მთავარსა კონტრ-ადმირალ\სა
Line of ed.: 43     
უფალსა ღენერალ-მაიორსა ფილიპპ ტიმოფეიევიჩ\სა
Line of ed.: 44     
ბიჩენსკის მოევლინა ჩემდა დილით ადუტანტი თჳსი,
Line of ed.: 45     
მოელოცა მშჳდობით მოსლუაჲ და მკითხუჱლსა სიმრთელეჲსათჳს ჩემისა, შე\მოეთუალა
Page of ed.: 33   Line of ed.: 1     
ესრეთ: "მოსლჳსათჳს თქუჱნისა მივსწერე ფეოდოსიის ქალაქ-მთა\ვარსა
Line of ed.: 2     
უფალსა ტაინი სოვეტნიკსა ფეოდორ ივანოვიჩსა ენგელსა და ვთხოვე,
Line of ed.: 3     
რომ უფროს შჳდისა დღეჲსა არ დაგაყენოსთ თქუჱნ კარანტინსა შინა".


Line of ed.: 4x   თჳს უფლისა პაპაიეგოროვის მიერ ცოლშვილთა მოყუანისა


Line of ed.: 4        
ადუტანტი ესე, მსმენი ჩემგან ყოვლისა მისთჳს მა\დლობისა
Line of ed.: 5     
ღენერალისა ბიჩენსკისადმი რწმუნებულისა,
Line of ed.: 6     
უკუნ იქცა და მე დავშთი კუალად ფრეგატსა ამას ზედა.
Line of ed.: 7     
აქ მოიყუანა უფალმან პაპაიეგოროვმან დაბარებითა კა\რანტინისა
Line of ed.: 8     
ძლით ცოლი თჳსი მცირწლოვანისა ძითა მათითა დიმიტრი იეგო\როვიჩითა.
Line of ed.: 9     
და ვითარსა განცჳფრებასა შეველ მე, ოდესცა კაპიტანმან ამან, შემო\მყუანმან
Line of ed.: 10     
მათსა ჩემდა, ნაცულად მხიარულებითისა სახენსა, გულამოსკვნითა და
Line of ed.: 11     
მჴურვალეთა ცერმლთა თხევითა შემამეცნა მე ესენი. მეუღლაჲსა ამის სახესა ზედა,
Line of ed.: 12     
თუმცა ცხოველითა ფერებითა იყო გამოხატვული მწუხარებაჲ მწერტელი ნაწლევთა
Line of ed.: 13     
მისთა, გარნა ნუგეშად ქმრისა თჳსისა იჭურვებოდის მჴნედ მოთმინებითა, მხე\დუჱლაჲ
Line of ed.: 14     
მისი განმწარებასა შინა, მით რამეთუ გამოჩენითა მწუხარებისა თჳსი\სათა
Line of ed.: 15     
არ განუმრჩობლოს სალმობაჲ უბედურსა მამა-მეუღლესა.

Line of ed.: 16        
ნაზი სქესი ესე დავიწჳვე-დაჯდომად სავარძელსა ზედა, მივეალერსე ძესა
Line of ed.: 17     
მისსა, ახლად ფერჴაღდგმულსა და თუთიასამებრ უკაფიოდ დაუცხრომელ მო\ტიკტიკესა.
Line of ed.: 18     
ვერ ვბედჳდი კითხუად მათდა ესთა საგოდებელისა მათთჳს'შემთ\ხუჱვისა,მოკრძალე,
Line of ed.: 19     
რომელ ამის ძლით, ნუუმე განვუახლებ და დავუმძიმებ მათ
Line of ed.: 20     
ამმოვაებათა მათთა, რომლისათჳსცა მივიღე მოთმინებაჲ და ველოდდი დროსა
Line of ed.: 21     
ცხადმყოფელსა მისთჳს ჩემდა თჳთ მათ ანუ სხუათა მიერ.

Ms. page: 30 
Line of ed.: 22        
რაოდენისამე წამისა განვლისა შემდგომად განიყუანა უფალმან პაპაიეგო\რომმან
Line of ed.: 23     
მეორესა საწოლსა შინა ცოლი და ძეჲ თჳსი, ხოლო თჳთ უკმოქცევულ\მან
Line of ed.: 24     
ჩემდა, მოითხოვა ბოდიში მთხოველმან, რათა მივუტევო მას შეწუხები\სათჳს
Line of ed.: 25     
ჩემისა, გონებისამებრ მისისა ჩემდა მიზეზებული, წინაშე თუალთა ჩემთა
Line of ed.: 26     
შემუსრჳსა ძლით მისისა და მამცნო ჩჩჳლისა ასულისა თჳსისა საუკუნოდ მოკ\ლებაჲ,
Line of ed.: 27     
რომელაჲცა ჰყუარებია მას უფროს სიცოცხლეჲსა თჳსისა და რომელმან\ცა
Line of ed.: 28     
აიძულა იგი ესოდენ კადნიერ ქცევად დასწრობასა შინა ჩემსა.

Line of ed.: 29        
17-სა. განვატარე დღეჲ ესე ფრეგატსა ამას ზედა პყრობილმან ცი\ვებითა
Line of ed.: 30     
და სიცხეჲთა.


Line of ed.: 31x   თჳს შესლჳსა ჩემისა კარანტინსა შინა


Line of ed.: 31        
18-სა. შეველ კერძობითურთ ჩემით და ბარგით კა\რანტინსა
Line of ed.: 32     
შინა სრულსაყოფელად წესდებულებისა, რო\მელსაცა
Line of ed.: 33     
-- ჟამსა მოუვიდა უფალსა კაპიტანსა პაპაიეგო\როვსა
Line of ed.: 34     
ბრძანებაჲ, რათა შეიტანოს მყის ფრეგატი სიღრმესა ზღჳსასა, მოშორე\ბით
Line of ed.: 35     
ვითარცა კარანტინისა, ესრეთუჱ სხუათაცა შენობათა და დადგეს მუნ,
Line of ed.: 36     
რომლისათჳსცა მომცემმან ჩემდა მშვიდობისა, შეაცურვა ფრეგატი უშო\რესსა
Line of ed.: 37     
ადგილსა, ბრძანებისამებრ კერძოდ ჩრდილოეთისად და დააყენა
Line of ed.: 38     
მუნ ღუზათა ზედა.


Line of ed.: 39x   თჳს ბრანტვახტის მოსლჳსა


Line of ed.: 39        
ამასუჱ დღესა მოვიდა ბრანტვახტი რედუთ-კალით
Line of ed.: 40     
სოხუმ-კალას მომყუანი ჩემი და დადგა ნავთსაყუდელსა
Line of ed.: 41     
ნა კარანტინისასა, მახლობლად ადგილისა მის, სადაცა იდგა ფრეგატი ჩუჱნი
Line of ed.: 42     
აქაჲთ დათხოვნილი. მმოთხუჱობასა შინა ჩემსა გარე სადგომისა ჩემისა მოვი\და
Line of ed.: 43     
ჩემდა უფალი კაპიტანი ბარანოვსკი ორითა ოფიცერითა შორით მოლო\ცუად
Line of ed.: 44     
მშჳდობით მოსლჳსათჳს ჩემისა, რომელთადმიცა მიმგებებელმან თანასწორი\თავე
Line of ed.: 45     
მიალერსებითა, შემოვიწჳვე ესენი სადგომსა ჩემსა, გარნა ამათ ვერ
Line of ed.: 46     
იკადრეს შემოსლუად მას შინა დაუჴსნელად სჯულთა კარანტინისათა და
Page of ed.: 34   Line of ed.: 1     
ვერცა ვითანჴმე მილებად ჩაისა, თუნდა წმინდისა ქუჱშე ცისა. უკანასკნელ და\ვხუდი
Line of ed.: 2     
ამათ კეთილითა ღჳნითა და საზამთროჲთა, რომელნიცა შეექცნენ სა\სურველისა
Line of ed.: 3     
წადილითა და გავიყარენითცა.

Line of ed.: 4        
19-სა ვიყავ კუალად დაუგდებელი ჩემთა შემყუარებელთა, თუმცა ჩემ მიერ
Line of ed.: 5     
საჴსენებელადცა საძულუჱლთა ცივებისა და შემდგომად ამისა სიცხეჲსაგან,
Line of ed.: 6     
რომელთა ძლითცა უძალო ვიყავ შენიშვნად, თუ ვითარ განვლო დღემან ამან.


Line of ed.: 7x   თჳს მოსლჳსა ჩემდა ეკ ლეკარისა


Line of ed.: 7        
20-სა მოვიდა ჩემდა კარანტინისა ამის ღლავნოჲ ლეკა\რი
Line of ed.: 8     
იეგორ ივანოვიჩი ეკ; არა თუ ოდენ ღირსი კაცთა
Line of ed.: 9     
სახელდებისა, არამედ აღმოსასპობიცა ბუნებით: ურცხჳ,
Line of ed.: 10     
უსჳნიდისო, ანგაარი და ზომისაგანცა უმეტეს უპატივოჲ.

Line of ed.: 11        
ვიყავ მწოლარეჲ შემდგომად გივება-სიცხეთა ოფლსა შინა. წინააღმდეგად
Line of ed.: 12     
Ms. page: 31  ნებისა ჩემისა და დაუკითხავადცა შემოყო ჴელი საბნისა ქუჱშე ჩემისა, გასინ\ჯა
Line of ed.: 13     
მაჯაჲ ჩემი და თხოვით ენაჲცა; დაწერა რეცეპტი და წარგზავნა მოღებად
Line of ed.: 14     
წამლისა, ვინაჲთგან მაცივებდის მე ყოველ დღე, ვითარცა მოვიჴსენე ზემო უკუჱ
Line of ed.: 15     
მისთჳს. საჩქაროდ მოტანილი წამალი მოსცეს ეკ ლეკარსა, რომელმანცა აღჴსნა
Line of ed.: 16     
ბეჭედი, განიხილუა გემოჲ, დაასხა სტოლისა კოვზსა ზედა და, მომაძლეველმან
Line of ed.: 17     
მისა ჩემდა, მრქუა: "თქუჱნო ბრწყინუალებავ! დალივეთ წამალი ესე!" ხოლო ოდეს\ცა
Line of ed.: 18     
ესმა და იხილუა ჩემგან უარი და არასაჭიროდ შერაცხუაჲ არცა წამლისა მის
Line of ed.: 19     
მიღებისა და არცა მკურნალობისა მისისა, მაშინ მცირედ რამე რეცა გან\მწარებულმან
Line of ed.: 20     
ამის ძლით, მომიგო ესრეთ:

Line of ed.: 21        
-- "თავადო! უკეთუ არ შემოსლვულიყავით თქუჱნ კარანტინსა ამას შინა
Line of ed.: 22     
ჩემდამო რწმუნებულსა, მაშინ იქნებოდით თქუჱნ განრინებულ ესევითარისა ჩემ\მიერისა
Line of ed.: 23     
წინადადებისაგან, გარნა აწ გშუჱნისთ მორჩილებად რჩევისა ჩემისა და
Line of ed.: 24     
მიღებად წამლისა ამის, ვინაჲთგან, თუმცა ჰგონებთ თქუჱნ მხოლოდ ოდენ ცი\ვებითა
Line of ed.: 25     
პყრობილად თავსა თჳსსა, არამედ ველი მე კუალად უსაშიშრესსაცა სენ\სა,
Line of ed.: 26     
მოკლედ ვთქუათ, გონებისამებრ ჩემისა მომსრუჱლსა ჭირსა. სხუჱბრ, წი\ნააღმდეგსა
Line of ed.: 27     
დროსა მივიქცევი რაპორტითა მთავრობისადმი, მით რამეთუ სრუ\ლებით
Line of ed.: 28     
განსაწმენდელად თქუენსა, კაცთა თქუჱნთა და ბარგისა თქუჱნისა მი\ვიღო
Line of ed.: 29     
ბრძანებაჲ 42-თა დღეთა აქ შენახჳსათჳს თქუჱნისა".

Line of ed.: 30        
შემდგომად გამომიცხადა ესრეთუჱ, რომელ ჯერ-მიჩნს მე გამზეებად ბარ\გისა
Line of ed.: 31     
ჩემისა და ყოველთა ნივთთა ჩემთა რაოდენთამე დღეთა განიადაგებით,
Line of ed.: 32     
აღწერად მათსა თჳთეულად სახელდებით და მიცემად მისდა სიისა მის. მსმენსა
Line of ed.: 33     
სიტყუათა მისთასა დამიმძიმდა აქ დაყოფაჲ 42-თა დღეთა და მასთანაც უფ\როს
Line of ed.: 34     
ესეჲ, უკეთუ წარუდგენს მთავრობასა უუბოროტესი ესე დაბადებული, ვი\თარმე
Line of ed.: 35     
მე ვარ სნეულ საეჭუჱლითა სნეულებითა. მაშინ, მიუხედუჱლად ყოვ\ლისა,
Line of ed.: 36     
აღასრულებს ესეი თქვმულსა თჳსსა. მიზეზისა ამის ძლით დავრთე ნე\ბაჲ,
Line of ed.: 37     
მივიღევ წამალი და წარვიდაცა ჩემგან ძე ბელზებულისა ეკ. შემდგომად
Line of ed.: 38     
მისა შევჴსენ იერლიკი წამლისა ამის მინასა და შევინახე, რომელსაცა ზედა
Page of ed.: 35   Line of ed.: 1     
იყო დანიშვნული ფასი წამლისა -- შვიდი მინალთუნი და ექუსი შაური. გან\ვაგრძე
Line of ed.: 2     
სვმაჲ ამისი დარიგებისამებრ მისისა; მოვაღებინო მსახურთა ჩემთა ნივთ\ნი
Line of ed.: 3     
ჩემნი, განვაფენინე და აღვაწერინე თჳთეულად.


Line of ed.: 4x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა ეკ ლეკარისა


Line of ed.: 4        
21-სა. კუალად მოვიდა ჩემდა წარმონანთხევი ტარ\ტარისა
Line of ed.: 5     
ლეკარი ეკ განიხილუა ენაჲ და მაჯაჲ ჩემი, და\წერა
Line of ed.: 6     
რეცეპტი, მისცა თჳსთანა მოყოლილსა კაცსა, მე\ყუსეულად
Line of ed.: 7     
მოაღებინა წამალი, მსგავს პირველისა მოექცა ამასცა, ხოლო შემდ\გომად
Line of ed.: 8     
კოვზსა დასხმისა დამალევინა; დასდგა წამალი იგი და აღმღებმან პირ\ველ
Line of ed.: 9     
წამლის დანაჰშთომისა მინისა, მისცა იგი კაცსა თჳსსა და დამიტევა. მე\ორესა
Line of ed.: 10     
ამას მინასაცა შევჴსენ იერლიკი, რომელსაცა ზედა ეწერა ფასი წამლისა --
Line of ed.: 11     
რვა მინალთუნი და ათოთხმეტი შაური და დავჰკრძალვე პირველისა თანა. ჟამსა Ms. page: 32 
Line of ed.: 12     
ამას მივეც სიაჲ ნივთთა ჩემთა მტერსა პატივოსნებისასა ეკ ლეკარსა ამას,
Line of ed.: 13     
მსურველმან მწრაფლ გაცლისა მისისა. ამან, დამარიგებელმან ჩემმან დღეში
Line of ed.: 14     
ოთხგზის წამლის დალევისა, მრქუა: "თავადო! ვსასოებ მე, მით რამეთუ სხუაჲ
Line of ed.: 15     
წამალი არღა იქმნების საჭირო თქუჱნთჳს და შემდგომ ვითარცა მოვალ უკუჱ
Line of ed.: 16     
ხილუად თქუჱნდა, მაშინ არა სახითა მკურნალისა, არამედ მცნობისათა". გარ\ნა
Line of ed.: 17     
მცნობობაჲ ანგაარისა და განრყვნილისა მკურნალისა ამის იყო უფროს
Line of ed.: 18     
მიდრეკილ ნივთთა ანუ, უმჯობესად ვთქუათ, თეთრთადმი ჩემთა, ჰაზრისამებრ
Line of ed.: 19     
მისისა ჩემ მიერ მისაცემთა, ვიდრეღა რა თჳთ ჩემდა; ხოლო ვერარაჲსა სარგე\ბლობისა
Line of ed.: 20     
მპოვნელმან ამჟამად ჩემგან, თავისუფალ მყო წარსლჳთა თჳსითა.


Line of ed.: 21x   თჳს კარანტინისა ამის ადგილმდებარეობისა და რომლისამე წესდებულებისა


Line of ed.: 21        
კარანტინსა ამას შინა არიან სახლნი ქჳთ აღგებულ\ნი
Line of ed.: 22     
ადგილ-ადგილად 13-ნი. სამჴრეთით კერძო მომაღ\ლოსა
Line of ed.: 23     
ადგილსა ავლია გალავანი. შორავს სევასტოპოლ
Line of ed.: 24     
ქალაქსა ჴმელითა სამსა ვერსტსა ზედა, თანასწორ ვი\თარ
Line of ed.: 25     
წყლითაცა. აქაჲთ არ იხილუჱბის ქალაქი ესე ჩრდი\ლოს
Line of ed.: 26     
კერძოდ შენებული, ვინაჲთგან საშუვალ მდებარენი ბორცვნი ჰფარვენ
Line of ed.: 27     
ერთსა მეორეჲსაგან. აღმოსავლეთისა მჴარესა კარანტინითა ამით შენდების ეკ\კლესიაჲ
Line of ed.: 28     
სასაფლავოდ კონტრ-ადმირალისა ბიჩენსკის მიერ საკუთარითა ხარჯითა
Line of ed.: 29     
მისითა, მიზეზისა ძლით განსუჱნებულისა ძმისა მისისა ადგილსა მას დამარხ\ვულისათა.
Line of ed.: 30     
ესე შორავს კარანტინსა ამას ვიდრე ვერსტადმდე და ჩანსცა აქაჲთ.

Line of ed.: 31        
ყოველნი კარანტინსა ამას შემოსლვულნი უცხოს მჴრით თანამდებ არიან,
Line of ed.: 32     
უკუთე აქუსთ რაჲსამე შინა საჭიროებაჲ, დაწერად მათსა სახელდებით და მი\ცემად
Line of ed.: 33     
ნაწერისა ამის აქ საგანგებოდ დადგინებულისა მარკიტანტისა, რომლი\სა
Line of ed.: 34     
ძლითცა მიიღებენ ყოველსავე ნათხოვსა სიითა მით, დასწრობათა შინა გან\წესებულთა
Line of ed.: 35     
წევრთასა. მიღებად მათსა მისლვული დადგების გარე მოაჯირისა
Line of ed.: 36     
და მუნ კმაყოფილი მოიქცევის სადგომსა თჳსსა, გარნა მიუცემელად კუალადცა
Line of ed.: 37     
მათთჳს თეთრისა.

Line of ed.: 38        
კალთაჲ ზღჳსა არს შემოსლვულ იწროსა შინა ბუხტად წოდებულსა, გა\ლავნადმდე
Line of ed.: 39     
ორისუჱ კერძოდ კლდიანსა, და ესრეთ ვიწროობს, რომელ ამიერ
Line of ed.: 40     
მჴრით იმიერ მდგომარეჲსა კაცისა თანა შესაძლო არს უბნობად.

Line of ed.: 41        
კიდურსა ზედა ამ კალთისასა იპოვნებიან მრავალნი ქუაბნი, მიჯრით გა\მოკუჱთილნი,
Line of ed.: 42     
რომელთაცა შორის არს ერთისა კლდის ქუაბისა ბჭისა ზემო
Line of ed.: 43     
კერძოსა სამსა ალაგსა მოჭრილი ჯუარი. ალაგი ესე არს ნაწილი ძუჱლისა ხერ\სოვნეთ
Page of ed.: 36   Line of ed.: 1     
ქალაქის ადგილისა, რომელსაცა ზედა დაფუძნებულ არს აწ კარანტინი
Line of ed.: 2     
ესე. ადრითუჱ უკუჱ ფრიად ჩინებულისა ქალაქისა ამის სახლთა და გალავნისა
Line of ed.: 3     
ნაქცევნი უბაასოდ იჩუჱნებიანყე სიდიდესა ოდესმე შენად ნამყოობისა თჳსისა\სა
Line of ed.: 4     
და თჳთ აქაურნიცა აღიარებენ, მით რამეთუ ნაქცევნი მისისა შენობისანი
Line of ed.: 5     
განვრცნებოდნენ რეცა ათს ვერსტადმდე. ხოლო ნაწილი ნაქალაქევისა ამის გა\ლავანისა
Line of ed.: 6     
დაქცევულ არს ჩრდილოელთა მიერ და მით აღშენებულ, ვითარცა
Line of ed.: 7     
Ms. page: 33  კარანტინი ესე, ესრეთუჱ სხუანიცა მოშორებით შენებულებანი. იწროსა ამას კალ\თასა
Line of ed.: 8     
ზღჳსასა ჩრდილოთ და სამჴრით უდგნ ექუსსა ადგილსა დარაჯანი დღე
Line of ed.: 9     
და ღამე; ხოლო აღმოსავლეთით კერძო, დასასრულსა თანა ზღუდეჲსასა არს
Line of ed.: 10     
წყაროჲ მრთელი და გემიერი სასვმელად აქ მყოფთათჳს.0


Line of ed.: 11x   თჳს მოსლჳსა ჩემდა მიტროპოლიტისა ხჳრისანთოჲსსა


Line of ed.: 11        
22-სა. შემდგომად სამჴრობისა გამაცივა კუალად და
Line of ed.: 12     
ვითარცა დასცხრა ცივებაჲ, ჩუჱვულებისამებრ განმა\ნათლა
Line of ed.: 13     
სიცხემ და დავწევ მოსლუად ოფლისა, დამლევი
Line of ed.: 14     
რომით ჩაისა. დროსა ამას მოსლვულიყო ხილუად ჩემად მიტროპოლიტი ხჳრი\სანთოს,
Line of ed.: 15     
ნათესავით ბერძენი, მცხოვრები ზემოჴსენებულსა მონასტერსა წმიდისა
Line of ed.: 16     
დიდისა მოწამისა და ძლევამოსილისა გიორგისსა, მეცნიერი ჩემი სანკტპეტერ\ბურღსა
Line of ed.: 17     
შინა მეფობისა ჟამსა ღმრთისადმი გარდაცულილისა და ყოველთაგან
Line of ed.: 18     
საუკუნოდ ნეტარსაჴსოვრისა ჴელმწიფა-იმპერატრიცა დიდისა ეკატერინა მე\ორეჲსასა,
Line of ed.: 19     
მცნობი ჩემისა აქ მყოფობისა და შეუძლებლობისა. გარნა მსახურ\თა
Line of ed.: 20     
ჩემთა შეუტყობრად ჩემსა დაებრუნვათ უმოჴუცებულესი ესე იერარხი
Line of ed.: 21     
მიზეზისა ძლით ჩემისა ოფლსა შინა ყოფისასა, რომლისათჳსცა მომაჴსე\ნეს
Line of ed.: 22     
მათ შემდგომად.


Line of ed.: 23x   თჳს მოლოცჳსა ჩემდა კონტრადმირალისა ბიჩენსკის მიერ კარანტინით განთავისუფლებისა ჩემისა


Line of ed.: 23        
23-სა. უფალსა ღენერალ-მაიორსა კონტრ-ადმირალ\სა
Line of ed.: 24     
ბიჩენსკის მიეღო წერილი ფეოდოსიის ქალაქ-მთავ\რისა
Line of ed.: 25     
ენგელისა მიერ ჩემისა დათხოვნისა და მოელოცა
Line of ed.: 26     
ჩემთჳს განთავისუფლებაჲ ჩემი კარანტინით. თანადუჱ
Line of ed.: 27     
დაემოწმა ამას პირისპირ მოლოცუან ჩემდა კარანტინისა
Line of ed.: 28     
ამის დირექტორისა, პირველისა რანგის კაპიტანისა უფლისა პონტელეჲ ნიკო\ლაევიჩისა
Line of ed.: 29     
დრაკუპოლისა, ყოვლითურთ პატივოსნისა და კეთილისა გუამისა
Line of ed.: 30     
მიერ, ხოლო შემდგომად ამისა სხუათაცა წევრთა კარანტინისა ამისთა. უკა\ნასკნელ
Line of ed.: 31     
ურთიერთისადმი ალერსთა ძლით შეყრითა დამტკბარნი, გავიყა\რენით
Line of ed.: 32     
გრძნობითა მითუჱ.


Line of ed.: 33x   თჳს მარკიტანტისა და ეკ ლეკარისა


Line of ed.: 33        
აწ ვთქვათ უკუჱ, საყუარელნო მკითხუჱლნო, ჩემ მიერ
Line of ed.: 34     
დახარჯულთა სანოვაგეთა და სასვმელთათჳს, გარნა
Line of ed.: 35     
ნუცა დავივიწყებთ ჩემგან თქუჱნდა ამით შემოვედრე\ბულისა
Line of ed.: 36     
მჴეცისა ეკ ლეკარისათჳს მოჴსენებად რაჲსამე თჳთ მართლისა, თჳნი\ერ
Line of ed.: 37     
მცირისაცაა წინააღმდეგობისა და სიბოროტეჲსა, მსმენთა მიერ ნუუმე სა\ეჭუჱლისა
Line of ed.: 38     
ჩემ კერძოჲთ მისდა მისაჩემებელისა.

Line of ed.: 39        
მომიტანეს სიანი დღივურნი, მსახურისა ჩემისა გრიგორ რუაძეს მიერ ნა\წერნი
Line of ed.: 40     
და მარკიტანტისაგან ფასსხმულნი. თუმცა. მარკიტანტსა ამას დაენიშნა
Line of ed.: 41     
ყოველნი ნივთნი მეტფასდებითა, გარნა მექონი კუალად რაოდენმე სჳნიდისისა,
Line of ed.: 42     
არ შესლვულიყო სიღრმისა ფონსა შინა ვეცხლმოყუარებისასა, რომელთათჳს\ცა
Line of ed.: 43     
მიმღები სრულიად მის მიერ თხოვილისა თეთრისა, მიიქცა მადლობითა.
Line of ed.: 44     
ხოლო თუალთა ვასილისკოჲსათა მქონე ეკ ლეკარი, მცნობი ჩემისა განთავისუ\ფლებისა,
Page of ed.: 37   Line of ed.: 1     
ვითარცა შემოვიდა ჩემდა, იწყო მოლოცუად. არამედ მე, განმწყუჱდ\მან
Line of ed.: 2     
სიტყუათა მისთა, გამოვუცხადე, ვითარმედ მნებავს აწუჱ წარსლუად ერთო\ბით
Line of ed.: 3     
სევასტოპოლსა და ამად ვსაჭიროებ, რომელ მაუწყოს მე ფასი ორთა მათ
Line of ed.: 4     
დაუვიწყებელთა წამალთა. ამან, მცირედ დაფიქრებულმან თჳს შორის, მიპასუხა, Ms. page: 34 
Line of ed.: 5     
მით რამეთუ ოცდაოთხისა მინალთუნისა თანამდებ ვარ მე მიცემად მისდა მათ\თჳს,
Line of ed.: 6     
გარდა შვრომისა თჳსისა. მსმენმან სიტყუათა ამათ მისთა, მივუგევ მას,
Line of ed.: 7     
ვითარმედ ითხოვს იგი განუსჯელად ესოდენთა; გარნა იგი მარწმუნებდის მე,
Line of ed.: 8     
რომელ მხოლოდ ოდენ დამცუჱლი ჩემდა სათანადოჲსა პატივისცემისა მთხოვს
Line of ed.: 9     
დია ზომიერსა და არა მომატებულსა ფასსა წამალთა მათთჳს. უკანასკნელ მი\ვეც
Line of ed.: 10     
ამას სამი ოქროჲ გოლლანდიისა შვრომისათჳს მისისა, მჩვენებელმან მისდა
Line of ed.: 11     
იერლიკთა ზემოაღნიშვნულთა, რომელთაცა ჯამი არს 16 მინალთუნი. ამან, მხი\ლუჱლმან
Line of ed.: 12     
მათმან, დასდუა ბრალი აფთეკასა შინა მყოფსა ვიღასაც, რომელ შეცდო\მით
Line of ed.: 13     
დაუდჳეს მას ესთა მცირედი ფასი და ოდესცა ბრალი დაჰჴდა თჳთ უპატივოსა
Line of ed.: 14     
თავსა ამ ლეკარისასა, მაშინ მრქუა, ვითარმედ კმა იქმნების მიღებითაცა ი6-ისა
Line of ed.: 15     
მინალთუნისათა. ნივთთა მოყუარესა ბარბაროსსა ამას მივეც კუალად ორი ოქ\როჲ
Line of ed.: 16     
გოლლანდიისავე საჴსრად წამალთა, რომელთაცა თჳთოჲ გადიოდის აქ
Line of ed.: 17     
უფროს 12-ისა მინალთუნისა, მაშასადამე, შეჰგავდა ამას მოქცევად ჩემდა,
Line of ed.: 18     
უკეთუ არა უმეტესისა, რვა მინალთუნისა მაინც. დროსა გამშჳდობებისასა,
Line of ed.: 19     
შემდგომად მადლობისა აღმითქუა, ვითარმედ მეტსა თეთრსა, მისდა უკუთვ\ნელსა,
Line of ed.: 20     
გამომიგზავნის დაუყონებლივ კაცისა ძლით თჳსისა (ვიხილვოთ აღ\სრულებაჲ)
Line of ed.: 21     
და განვიდა.


Line of ed.: 22x   თჳს მოსლჳსა ჩემდა უფლისა კაპიტან პაპაიეგოროვისა რაოდენითამე ოფიცერითა


Line of ed.: 22        
ამასუჱ დღესა მოვიდა უფალი კაპიტანი პაპაიეგოროვი
Line of ed.: 23     
კარანტინსა შინა საქმისა რაჲსათჳსმე რაოდენითამე
Line of ed.: 24     
ოფიცერითა და მუნით ჩემდა შემოსლუასავე თანა მათსა
Line of ed.: 25     
მომემადლობნენ ესენი განთავისუფლებისათჳს თჳსისა და
Line of ed.: 26     
მდებდნენ მე მიზეზად მისა მმეტყუჱლნი:

Line of ed.: 27        
-- "თქუჱნო ბრწყინუალებავ! უკეთუ თქუჱნ არ ბძანებულიყავით ფრეგატ\სა
Line of ed.: 28     
ჩუჱნსა ზედა ერთად ჩუჱნთანა მოსლვულ, მაშინ არ აცნობებდის მხოლოდ
Line of ed.: 29     
მოსლჳსათჳს ჩუჱნისა უფალი კონტრ-ადმირალი ბიჩენსკი ფეოდოსიისა ქალაქ-მთა\ვარსა
Line of ed.: 30     
ენგელსა და იძულებულ ვიქმნებოდითყე ფრეგატსა ზედა განტარებად
Line of ed.: 31     
42-თა დღეთა".

Line of ed.: 32        
ამან უფალმან კაპიტანმან პაპაიეგოროვმან აღმითქუა მოსლვად ჩემდა
Line of ed.: 33     
შემდგომსა დღესა და წარყუანად ჩემი ნუშაჲთა თჳსითა სევასტოპოლსა სახლსა
Line of ed.: 34     
შინა თჳსსა და დავშორდითცა ურთიერთსა მეორეჲსა დღეჲსად მერმეცა ერთმა\ნეთისა
Line of ed.: 35     
ხილუად მოიმედენი.

Line of ed.: 36        
24-სა დილით ადრე მოეტანა ვიღასაც კარანტინით ბილეთი მოწმობისა
Line of ed.: 37     
ჩემისა აქ, კარანტინსა შინა განწესებულისამებრ, დროს განტარებისა და განწ\მენდისა
Line of ed.: 38     
კერძობითურთ ჩემი და ბარგით, მიეცა ესე მსახურისა ჩემისა გრიგორ
Line of ed.: 39     
რუაძეჲსათჳს და ამან მომართუა მე იგი, რომელსაცა დავიცვავ ასლად მარადის.
Line of ed.: 40     
აჰა თარგმანი მისი:

Line of ed.: 41        
ბილეთი


Line of ed.: 42x   თჳს ჩემდა კარანტინით მოცემულისა ბილეთის პირისა


Line of ed.: 42        
"უწყებასა შინა საჴელმწიფოჲსა კოლლეგიისა უცხო\ქუჱყნელთა
Line of ed.: 43     
საქმეთასა უფალმან დეისტვიტელნი სტა\ტსკი
Line of ed.: 44     
სოვეტნიკმან თავადმან გიორგი ივანოვიჩმან ავა\ლოვმან
Page of ed.: 38   Line of ed.: 1     
მას შინა, მით რამეთუ იგი კერძობითა თჳსითა, ექუსითა ქართუჱ\ლითა
Line of ed.: 2     
კაცითა, სახელებრ: იესე შოშიაშვილითა, მოსე ბერუაშვილითა, სვიმონ
Line of ed.: 3     
ტაბლიაშვილითა, გრიგორ მჭედლის შვილის რუაძეჲთა, პეტრე Ms. page: 35  ბაქელაშვილი\\\თა
Line of ed.: 4     
და გლახა კნოტისშვილითა მიმავალმან საქართუჱლოჲთ კონსტანტინოპო\ლისად
Line of ed.: 5     
და მუნით ეგვიპტედ, მოსლვულმან ზღჳთ ციხით სოხუმისათ სამჴედ\როსა
Line of ed.: 6     
სპეშნოი ფრეგატსა ზედა სევასტოპოლისა ნავთსაყუდელისადმი, აქაურსა
Line of ed.: 7     
კარანტინსა შინა განატარა განწესებული ტერმინი (დროჲ) განწმენდითა კანონი\სამებრ
Line of ed.: 8     
და განთავისუფლებულ არს კარანტინით. დასარწმუნებელად რომლისა\ცა
Line of ed.: 9     
მიეცა ესე სევასტოპოლისა სამჴედროჲსა კარანტინისა კანტორით აგვის\ტოსა
Line of ed.: 10     
24-სა დღესა, 1819-სა წელსა.


Line of ed.: 11a   ადგილი
Line of ed.: 12a  
სევასტოპოლის სამჴედროჲსა კა\რანტინისა
Line of ed.: 13a  
კანტორის
Line of ed.: 14a  
ბეჭედისა.

Line of ed.: 11b  
წევრი: უპირველესი ლეკარი ეკ.
Line of ed.: 12b  
სეკრეტარი: შლიკ.


Line of ed.: 15x  
თჳს მოსლჳსა ჩემდა პაპაიეგოროვისა ნუშაჲთა თჳსითა და გამოგზავნისაცა ღენერალისა ბიჩენსკის მიერ ჩემდა ნუშაჲსა


Line of ed.: 15        
უფალმან კაპიტანმან პაპაიეგოროვმან, აღმასრულებელ\მან
Line of ed.: 16     
აღთქვმულისა თჳსისა, მოიტანა ნუშაჲ თჳსი მო\სლვულმან
Line of ed.: 17     
ჩემდა. მეორეჲ ნუშაჲ მოიტანეს ბრძანებითა
Line of ed.: 18     
უფლისა კონტრ-ადმირალისა ბიჩენსკისათა. უკანასკნელ\სა
Line of ed.: 19     
ამას შინა ჰშთავადებინე ბარგი ჩემი და ჰშთავსხი
Line of ed.: 20     
კაცნი ჩემნი; ხოლო პირველსა შინა შთავჯედ მე ერთად უფლისა პაპაიეგორო\ვისა
Line of ed.: 21     
თანა, მსახურითა ჩემითა გლახა კნოტისშვილითა მეცხრესა ჟამსა შემდგომად
Line of ed.: 22     
შუვადღეჲსა მოლოდებასა შინა ეკ ლეკარისაგან გამოსაგზავნელისა თეთრისასა,
Line of ed.: 23     
ვინაჲთგან არ გამოჩნდებოდის არცა უპატივოებითა მოსილი ესე და არცა კაცი
Line of ed.: 24     
ამის მიერ აღთქვმული მოტანად თეთრისა. გარნა თანა წარვჰჴდეთ დიდსულო
Line of ed.: 25     
მკითხულო, აწ და ვიხილვოთ, თუ რაჲსა ვცნობთ თეთრისა ამისთჳს, ეგოდენ
Line of ed.: 26     
არად სანიშუნელისა, რაოდენცა ფლიდისა ამის ცხოველისა ეკ ლეკარისათჳს,
Line of ed.: 27     
და წარვედით.


Line of ed.: 28x   თჳს შესლჳსა ჩემისა სევასტოპოლსა


Line of ed.: 28        
პირველ მივცურვეთ ფრეგატისადმი ჩემისა, კერძოჲსა ამის შე\მამეცნებელისა,
Line of ed.: 29     
სადაცა მივეც პატივის-ცემაჲ ჩემი მეუღლასა უფლისა პაპაიეგო\როვისასა,
Line of ed.: 30     
მივუალერსე ძესა მათსა, გავემშჳდობე მათ და უფალთა ოფიცერთა,
Line of ed.: 31     
ჰშთავსხედით კუალად ნუშასა და, მისლვულნი კიდურსა თანა სევასტოპოლი
Line of ed.: 32     
სასა, განვჰჴდით ჴმელსა, აღვვლენით აღმართი ქალაქისა
Line of ed.: 33     
ამის, ორკერძოდუჱ სათნოთა სახლთა მიერ შენებული,
Line of ed.: 34     
და მოვედით სახლსა უფლისა კაპიტანისა პაპაიეგო\როვისასა
Line of ed.: 35     
მისითურთუჱ.


Line of ed.: 36x   თჳს მოსლჳსა ჩემისა სახლსა შინა პაპაიეგოროვისასა


Line of ed.: 36        
ოდესცა შევედით შინაგან სახლისა ამის, მოწესემან
Line of ed.: 37     
ამან, მხილუჱლმან თჳსისა ასულის აკვნისა, დასცა ქჳთი\ნი
Line of ed.: 38     
და იწყო მწარედ ტირილი. თუმცა ვცდილობდი მე
Line of ed.: 39     
ნუგეშინის-ცემად მისა, გარნა ბუნებჲ მამისა აღასრულებდის თანანადებსა თჳსსა
Line of ed.: 40     
და ეუარებოდის სმენად ყოველსა მიმცნებულსა. უკანასკნელ მრქუა, ვითარ\მედ
Line of ed.: 41     
ცოლი მისი ესევითარისა მიზეზისა ძლით ვერშემძლებელ იქმნა მოსლუად
Line of ed.: 42     
სახლსა ამას და თჳთცა მბოდიშებელმან დატევებისათჳს ჩემისა, მთხოვა მიცე\მად
Line of ed.: 43     
მისდა ნებისა წარსლუად თჳსისა სახლეულებისადმი, რომლისათჳსცა, თჳნიერ
Line of ed.: 44     
ყოვლისა ჩემ კერძოდ დაბრკოლებისა, წარვიდა ყოვლითა პატივოსნებითა, კე\თილშობილთა
Line of ed.: 45     
სულთა სათჳსოჲთა აღვსილი მოწესეჲ ესე მათდამი.
Page of ed.: 39  


Line of ed.: 1x   თჳს ქალაქისა სევასტოპოლისა


Line of ed.: 1        
ქალაქი ესე სევასტოპოლი არს აღშენებულ Ms. page: 36  განსუჱნებუ\\\ლისა
Line of ed.: 2     
ფელდ-მარშლისა, უგანათლებულესისა ტავრიის
Line of ed.: 3     
თავადისა გრიგორი ალექსანდროვიჩისა პოტემკინისა მიერ ფრიად მაღალ ბორ\ცვნეულსა
Line of ed.: 4     
ადგილსა ზედა სრულიად ქჳს შენობითა. სამვრეთით კერძო მომსლუჱ\ლი,
Line of ed.: 5     
ვიდრე არ შემოვალს ზღჳთა და არ მოიწევის ქალაქისა ამისა სიახლოესა,
Line of ed.: 6     
ვერარაჲსა ოხილავს შენობასა ამისსა, გარდა მრავალთა ზარბაზანთა, ბატარე\ბად
Line of ed.: 7     
გაკმთებულთა; ხოლო ჩრდილოეთით ხედავს თუითქვმის თჳთეულად სე\ვასტოპოლისა
Line of ed.: 8     
ამის მდგმოებასა. ესე იტევს თჳს შორის 1730 კომლადმდე მცხოვ\რებთა
Line of ed.: 9     
სამჴედროთა, ზღუათა შინა მოსამსახურეთა; გარდა ამათსა არავინ არს
Line of ed.: 10     
აქა მსახლობელ, მცირეთა ოდენ რიცხჳთა გარეშეთა ვაჭართა კიდე. არს ორი
Line of ed.: 11     
ეკკლესიაჲ წმიდათა თავთა მოციქულთა პეტრე-პავლესთა და წმიდისა საკჳრუჱლთ\მმოქმედისა
Line of ed.: 12     
ნიკოლაოსისა. ვაჭრობაჲ არს შესაბამი ყოველსა შინა ქა\ლაქისა
Line of ed.: 13     
ამის და იეფობაჲ ყოველთა ნივთთა, გარდა შეშისა, რომელიცა
Line of ed.: 14     
ისყიდების ზამთრობით საჟენი ხუთს თუმნად, ვინაჲთგან სიახლოესა ამისსა
Line of ed.: 15     
არ იპოვნებიან ტყენი.


Line of ed.: 16x   თჳს მისლჳსა ჩემისა კონტრ-ადმირალისა ბიჩენსკისადმი


Line of ed.: 16        
წარველ უფლისა კონტრ-ადმირალისა ბიჩენსკისადმი
Line of ed.: 17     
დასამოწმებელად მისდა ჩემისა პატივისცემისა და მად\ლობისა,
Line of ed.: 18     
ამის მიერ ჩემდა ჩუჱნებულისა კეთილდაწე\სებისა
Line of ed.: 19     
და შეწევნისათჳს; გარნა წარსლვულიყოესე დღე\სა
Line of ed.: 20     
ამას სემფიროპოლ ქალაქსა.


Line of ed.: 21x   თჳს მისლჳსა ჩემისა მიტროპოლიტისა ხჳრისანთოჲსად


Line of ed.: 21        
ხოლო აქაჲთ წარმოსლვული, მოველ ხილუად
Line of ed.: 22     
მიტროპოლიტისა ხჳრისანთოსისა, ვინა დროსა ამას იმ\ყოფებოდა
Line of ed.: 23     
მღუდელთმთავარი ესე თჳსისა ძმისა ასული\სა
Line of ed.: 24     
სახლსა. არამედ მესმა რა მსახურთაგან ამისთა დაძინებაჲ
Line of ed.: 25     
უმოჴუცებულესისა ამის მეუფეჲსა, მოვიქეც გასინჯუად
Line of ed.: 26     
ქალაქისა ამის შენობათა, ქუჩათა და ბაზართა.


Line of ed.: 27x   თჳს ეკ ლეკარისა


Line of ed.: 27        
აქ შემემთხჳვა უფალი პაპაიეგო\როვი,
Line of ed.: 28     
მომავალი ჩემდა და წარმოსლვულმან მისითურთ ბინისადმი, ვპოვნეთ
Line of ed.: 29     
გზასა ზედა ეკ ლეკარი, რომელმანცა, შემდგომ ჩემის
Line of ed.: 30     
სიმრთელის კითხჳსა, მითხრა: "თავადო! მყისვე გამოგი\გზავნეთ
Line of ed.: 31     
ჩემზედა დანაშთომი თეთრი, გარნა წარმოვლენილმან თქუჱნდა კაცმან
Line of ed.: 32     
ჩემმან ვერღა მპოვნელმან თქუჱნმან კარანტინსა შინა, მომიტანა მე უკუნვე
Line of ed.: 33     
იგი". და ესრეთ, მკითხუჱლმან ჩემისა ბინისა და მცნობმან მისთჳს უფლისა
Line of ed.: 34     
პაპაიეგოროვის მიერ, აღთქუა ანასდად მოტანაჲ მისი და განგვეშორა.

Line of ed.: 35        
სლუასა შინა ჩუჱნსა სახლისადმი ჩუჱნისა მქლოველობდა კაპიტანი პაპა\იეგოროვი
Line of ed.: 36     
ესე ცნობად ჩემგან, თუ ვითარი თეთრი ფანა-აძს ჩემი ურცხვსა ამას
Line of ed.: 37     
ეკ ლეკარსა, რომლისათჳსცა ვაცნობე მას და მივუთხარ თჳთეულად ჩემსა და
Line of ed.: 38     
ლეკარისა ამის შორის წარმოებული. უფალმან კაპიტანმან ამან, შეპყრობილ\მან
Line of ed.: 39     
განცჳფრებისა გამო, მთხოვა ნებისა მიცემაჲ მისდა აწუჱ გამჟღავნებად
Line of ed.: 40     
სათანადოსა ადგილსა ესთა უკაცობრივოდ ქცევისათჳს ეკ ლეკარისა ამის.
Line of ed.: 41     
არამედ მხილუჱლი ჩემისა მას ზედა უთანჴმოებისა, შეიჭურვა მოთმინები\თა
Line of ed.: 42     
და თანაწარჰჴდა.


Line of ed.: 43x   თჳს წარმოსლჳსა ჩემისა სევასტოპოლით და მოსლჳსა ტრაკტირსა "სევერად" წოდებულსა


Line of ed.: 43        
25-სა. დამტევებელი ქალაქისა ამის სევასტოპოლისა,
Line of ed.: 44     
შთავჯედ ნუშასა უფლისა პაპაიეგოროვისასა ერთად მი\სითურთ,
Line of ed.: 45     
ბარგით კერძობით ჩემით. ვცურვეთ სი\ვრცეჲ
Line of ed.: 46     
ზღჳს კალთისა ვერსტ-ნახევრამდე მჴრისა მიმართ
Page of ed.: 40   Line of ed.: 1     
Ms. page: 37  ჩრდილოეთისა და მოვედით კიდურსა თანა მდგომარესა ტრაქტირსა "სევერად"
Line of ed.: 2     
სახელდებულსა, მიჩმანისა სპირიდონ იეგოროვიჩისა რიზოსსა, გუარობით ბერძ\ნისასა.
Line of ed.: 3     
აქ მრქუა საიდუმლოდ პაპაიეგოროვმან, რომელ ოდესცა მივალ ევპა\ტორიას
Line of ed.: 4     
ქალაქსა შოვნად გემისა, კონსტანტინოპოლისადმი ჩემისა წარმყუანისა,
Line of ed.: 5     
მაშინ არ დამანებებენ საკუთართა მსახურთა ჩემთა გაყუანად გარე სამძღვრი\სა,
Line of ed.: 6     
უკეთ არ აღვიღებ სემფიროპოლსა შინა მათთჳს პაშპორთსა. ვისადილეთ
Line of ed.: 7     
ერთად სამთავე -- მე, იეგორ დიმიტრიევიჩ პაპაიეგოროვმან და პატრონმან ტრაქ\ტირისა
Line of ed.: 8     
მიჩმანმა სპირიდონ იეგოროვიჩმან რიზოს.


Line of ed.: 9x   თჳს ჩემთანა გამშჳდობებისა პაპაიეგოროვის მიერ


Line of ed.: 9        
ხოლო შემდგომად მისა გა\მემშვიდობა
Line of ed.: 10     
უფალი პაპაიეგოროვი, მიმღები ჩემ მიერ
Line of ed.: 11     
უზაკუჱლისა მადლობისა და უკუნ იქცა. მე, დაშთომილ\მან
Line of ed.: 12     
მხოლოდ რიზოსსა თანა, ვიქირავე მისგან სემფიროპო\ლადმდე
Line of ed.: 13     
დროშკა, კიბითკა და ბრიჩკა ორ-ორცხენბმულნი და განვამზადებინე
Line of ed.: 14     
შესადგომელისა დღისად.


Line of ed.: 15x   თჳს წარსლჳსა ჩემისა "სევერ" ტრაკტირიდამ ბაღჩასარაიასადმი


Line of ed.: 15        
26-სა. დილის მეცხრესა ჟამსა მივეც მიჩმანსა რიზოსს
Line of ed.: 16     
თანანადები და წარველ ჴმელით ჩრდილოს კერძო\ისადმი,
Line of ed.: 17     
ზღვისა კიდურთა სიახლოესა სლვითა ვიდრე
Line of ed.: 18     
სამს ვერსტადმდე;


Line of ed.: 19x   თჳს მოსლჳსა ჩემსა ბაღჩასარაიას


Line of ed.: 19        
გარნა შემდგომ დაჰფარვეს იგი სახედ\ველთაგან
Line of ed.: 20     
ჩემთა არ დია დიდროანთა ბორცუთა, და გამომლველი რაოდენთამე
Line of ed.: 21     
სოფელთა შორის თათართასა, მოველ ქალაქსა ბაღჩასარაიას პირველსა ჟამსა
Line of ed.: 22     
შუვადღისასა, რომელიცა შორავს სევასტოპოლსა ოცდა\ათის
Line of ed.: 23     
ვერსტით.


Line of ed.: 24x   თჳს ქალაქისა ბაღჩასარაისა


Line of ed.: 24        
ბაღჩასარაია არს ქალაქი უუმომცროესი, უწინარეს რა\ოდენთამე
Line of ed.: 25     
წელთა სამყოფი კრიმისა ხანთა, მდებარეჲ
Line of ed.: 26     
ფრიად იწროსა ჴევსა შინა ესრეთ, რომელ სივრცით
Line of ed.: 27     
ძნიად იქმნების 300-სს საჟენადმდე. აღმოსავლეთით ჰქონან მწვანვილოვანნი ბორ\ცუნი
Line of ed.: 28     
და დასავლეთით სალი შიშუჱლი კლდე ზედ წარმომდგარი. აქ ცხოვრე\ბენ
Line of ed.: 29     
მართლმადიდებელნი ხრისტიანენი, ესე იგი ბერძენნი 100-ს კომლადმდე,
Line of ed.: 30     
სომეხნი 25-ს სახლადმდე, მექონნი თჳთოჲსა ეკკლესიისა; ხოლო მაჰმადიანნი
Line of ed.: 31     
500-ს კომლადმდე. ამათ აქუსთ ჯამი 30 და მინარანიცა ესოდენვე. ქალაქსა
Line of ed.: 32     
ამას უძევს ერთი ოდენ ქუჩა სიგრძესა შორის თჳსსა და იგიცა უუიწროესი,
Line of ed.: 33     
ორისუჱ მჴრით დუქნებიანი ყოველთა ჴელოსანთა და ვაჭართა.


Line of ed.: 34x   თჳს სასახლისა ხანთა კრიმისათა


Line of ed.: 34        
სასახლეჲ ხანთა კრიმისათა არს ხისა, მდგომარეჲ საფუ\ძველსა
Line of ed.: 35     
ზედა ქჳსასა, მიხედჳსამებრ დროჲსა ანუ აზი\[ი]ს
Line of ed.: 36     
არხიტეკტორობისა კმად კარგი და მოდიდო, შინაგან
Line of ed.: 37     
ოთაღთა შორის შადრევნიანი და ადგილითი-ადგილად წყაროიანი, თეთრთა მარ\მარილოთა
Line of ed.: 38     
გამო გამომდენარენი. რაოდენნიმე ოთაღნი არიან ნამუშაკევ ვარაკითა
Line of ed.: 39     
და პირად-პირად ფერთა წამალ-მხატვრობითა. ერთსა ოთაღსა შინა, დიდებულთა
Line of ed.: 40     
შესაკრებელსა, არს დახატვულ კონსტანტინოპოლი გარემოებითურთ მისით და
Line of ed.: 41     
აიასოფიით, მაჰმადიანთა მიერ ჯამად ცულილით. უშინაგანესსა ამ სასახლისასა
Line of ed.: 42     
არს აბანო და მას შინა ვანნი დიდისა იმპერატრიცა ეკატერინა მეორეჲსა, Ms. page: 38  ში\\\ნაგან
Line of ed.: 43     
ლბილად მოფარდაგვული თეთრისა კალამქრითა და სარეცელიცა დაგე\ბულ
Line of ed.: 44     
ახლოს მისა შესასუინებლად. არს ესრეთუჱ ქვემო ძგიდეჲსა ერთსა ოთაღ\თაგანსა
Line of ed.: 45     
შინა საფლავი.პოლშელისა გრაფ პოტოცკის რომლისამე ასულისა,
Page of ed.: 41   Line of ed.: 1     
რომელიცა ტყუჱდ მოყუანილი შეურთავს ცოლად ვიეთსამე აქაურსა ხანსა და
Line of ed.: 2     
შემდგომ გრაფინასა მის აღსრულებისა დაუსაფლავებია იგი აქა და პატივად
Line of ed.: 3     
მისად შეუცვლია ჯამად უმახლობელესი მისდა ოათაღი მოსაჴსენებელად სული\სა
Line of ed.: 4     
მისისა, ხოლო წყაროჲცა მარმარილოჲსა ჰაუზსა შინა ჰშთამომდინარეჲ შემო\უტანიეს
Line of ed.: 5     
აქა საჴსოვრადვე მისა.


Line of ed.: 6x   თჳს ბაღისა


Line of ed.: 6        
ბაღი სასახლისა ამის თუმცა არს მომცრო, გარნა უცხო\შუჱნიერ
Line of ed.: 7     
ხეხილთა წესად რგვულთა, შადრევანთა, ჰაუზ\თა
Line of ed.: 8     
და წყაროჲსა ძლით; ოდენ დღეს დაუდევნელობითა და მოუვლელობითა
Line of ed.: 9     
დიდად ვნებულ და აღსპობად მიდრეკილ.


Line of ed.: 10x   თჳს ხანთა კრიმისათა სასაფლავოჲსსა


Line of ed.: 10        
სასაფლავოჲ ხანთა კრიმისათა არს სასახლისა ამისვე
Line of ed.: 11     
ზღუდესა შინა ჩდილოეთის კერძოჲსადმი, ორი გუმ\ბათიანი;
Line of ed.: 12     
ერთსა შინა არიან საფლავნი 19-ნი, ზედწერი\ლებითურთ
Line of ed.: 13     
რუსულად და თათრულად: რომელსა რაოდენი წელი უმთავრიეს
Line of ed.: 14     
და რომელსა წელსა გარდაცულილა; გარდა ორთა საფლავთა, რომელთაცა შინა
Line of ed.: 15     
მდებარენი არ ყოფილან ხანებად და არიან მათთანა მიღებულ პატივთათჳს
Line of ed.: 16     
მათ კეთილობათასა. ესრეთუჱ დაშთომილთა მათ 17-თა შორის არს ერთი სა\ფლავი
Line of ed.: 17     
დედაკაცისა. ხოლო მეორესა შინა არიან საფლავნი ექვს; ხუთი კაცთა
Line of ed.: 18     
და მეექუსე დედაკაცისა მსგავსად პირველისა მის.

Line of ed.: 19        
გარემოს სამარხვოთა ამათ დაუფარველად მრავალნი საფლავნი მარ\მარილოჲსა
Line of ed.: 20     
ძეგლებითა ხანთა ჰშთამომავლობათანი, რომელთაცა შორის არს
Line of ed.: 21     
საფლავი კრიმის ხანისა, ოდესმე მეზობელთა თჳსთა შემაძრწუნებელისა და მორ
Line of ed.: 22     
ჩილებასა ქუჱშე თჳსსა მომყუანისა. თუმცა საფლავნი ესე უკანასკნელნი არიან
Line of ed.: 23     
დაუკრძალველ და მოცვულ მდელოთა მიერ, გარნა ერთად ორისა მის პირვე\ლისა
Line of ed.: 24     
თანა არიან მოზღუდვილ გალავნითა, ხოლო კარი მისი დახშვულ და
Line of ed.: 25     
დაკეტილ მოქლონითა. ქალაქსა ამას შინა არარაჲ იპოვნების სხუჱბრ ღირსი
Line of ed.: 26     
ყურადმღებელობისა, თჳნიერ რაოდენთამე ბაღთა და აპრატაკთა, რომელთაცა
Line of ed.: 27     
შინა აკეთებენ ფერად-ფერადთა ტყავთა, კრიმის სამოგვედ წოდებულთა, და
Line of ed.: 28     
მრავალ გემიერთა წყაროთა.


Line of ed.: 29x   თჳს წარმოსლჳსა ჩემისა ბაღჩასარაით და სემფიროპოლს მოსლჳსა


Line of ed.: 29        
27-სა. დილისა მეექუსესა ჟამსა წარმოველ ბაღჩასა\რაით
Line of ed.: 30     
და მოველ პირველსა ჟამსა შემდგომ შუვაღამისა
Line of ed.: 31     
ქალაქსა სემფიროპოლსა, 30-ის ვერსტით მშორებსა ბაღ\ჩასარაით
Line of ed.: 32     
გამო. ქალაქი ესე მდებარებს ვაკესა ადგილ\სა
Line of ed.: 33     
სახედუჱლთათჳს საამოსა. ცხოვრებენ აქ ხუთნი ნათესავნი: რუსნი 500-ს,
Line of ed.: 34     
ბერძენნი 300-ს, სომეხნი 50-ს და მაჰმადიანნი 200-ს კომლადმდე, ხოლო ური\ანი
Line of ed.: 35     
მცირე რიცხვნი. აქუსთ ეკკლესიანი: ერთი რუსთა, ერთი ბერძენთა, ერთი
Line of ed.: 36     
სომეხთა და სამი ჯამი სამისა მინარითუჱ მაჰმადიანთა.


Line of ed.: 37x   თჳს მისლჳსა ჩემისა ვიცე-გუბერნატორისა ნიკოლაი ივანოვიჩისა პეროვისადმი


Line of ed.: 37        
28-სა. წარველ ხილვად აქაურისა ვიცე-გუბერნატორისა
Line of ed.: 38     
უფლისა სტატსკისა სოვეტნიკისა ნიკოლაი ივანოვიჩისა
Line of ed.: 39     
პეროვისა დასამოწმებლად ჩემისა მისდა პატივისცემისა
Line of ed.: 40     
და თხოვადცა პაშპორთისა მსახურთათჳს ჩემთა. გარნა
Line of ed.: 41     
იყო იგი გარე ქალაქისა საზაფხულოსა სახლსა შინა Ms. page: 39  წარ\\\სლვულ,
Line of ed.: 42     
რომლისათჳსცა მკმოქცევულმან მივწერე წერილი და ვთხოვე მისთჳს,
Line of ed.: 43     
წარმგზავნელმან მისა მისდამი მსახურისა ჩემისა გრიგოლ რუაძეჲსა ძლით პაშ\პორთითურთ
Page of ed.: 42   Line of ed.: 1     
ჩემით, რომელსაცა მყისვე გამოეგზავნა სახელთა ზედა კაცთა
Line of ed.: 2     
ჩემთასა პაშპორთი გაშვებისათჳს მათისა გარე სამძღვრისა ჩემთანა.

Line of ed.: 3        
აქა სიიეფე ყოველთა ნივთთა და სანოვაგეთა, გარდა სასვმელთა,
Line of ed.: 4     
ღვინისა და სხუათა; სიმრავლეჲ ხილთა, სიდიდეჲ საზამთროთა და ნესვთა სა\ხარბიელოჲთა
Line of ed.: 5     
სიტკბოებითა შეზავებულთა და სხუათა ხილთა იშჳთთა, რო\მელთაცა
Line of ed.: 6     
იეფობამან კნინღა დამაკვირვეს მე. აქუს ესრეთუჱ ქალაქსა ამას მდი\ნარეჲ
Line of ed.: 7     
მომცრო ჩრდილოთ კერძო და წყარონიცა, თუმცა არ დია ცუდნი, გარნა
Line of ed.: 8     
არცა საქებნი. არს საშუვალი ვაჭრობაჲ ევროპიულთა და აზიურთა საქონელთა.
Line of ed.: 9     
ხოლო სხუათა ხილუად და ცნობად დროჲსა არმქონებელი დავიდუმებ მათთჳს.


Line of ed.: 10x   თჳს წარმოსლჳსა ჩემისა სემფიროპოლით და ევპატორიას მოსლჳსა


Line of ed.: 10        
29-სა. წარმოველ სემფიროპოლით ევპატორია ქალაქი\სა,
Line of ed.: 11     
დასავლეთის კერძოდ მდებარეჲსადმი, რომელიცა
Line of ed.: 12     
შორავს სემფიროპოლსა 51-ის ვერსტით. ხოლო მო\სლვულსა
Line of ed.: 13     
აქა მომცეს სადგომი აქაურისა მეზუჱრეთ-უჴუ\ცესისა
Line of ed.: 14     
უფლისა კოლლეჟსკის სოვეტნიკისა ბერძნისა ნიკოლაი ანასტასიევიჩის
Line of ed.: 15     
ანასტასიევისა სახლისა შინა. პატივოსანი და ღმრთისამოყუარეჲ მოჴუცი ესე,
Line of ed.: 16     
უფროს 70-თა წელთა სიმრთელით მიმგებებელ-განმსტუმრებელი, იყო სანკტ\პეტერბურხსა
Line of ed.: 17     
შინა 1813-სა წელსა მცნობი ჩემი, რომელმანცა, მიმღებმან ჩემ\მან,
Line of ed.: 18     
შემიტკბო, ვითარცა საყუარელი ძეჲ ანუ სათნო საკუთარი მოყუასი თჳსი.


Line of ed.: 19x   თჳს მისლჳსა ჩემისა გრაფ კაპნისტისადმი


Line of ed.: 19        
30-სა. წარველ ხილუად კარანტინის უჴუცესისა უფ\ლისა
Line of ed.: 20     
კოლლეჟსკის სოვენტიკისა გრაფ დენის მარკოვი\ჩის
Line of ed.: 21     
კაპნისტისა და აქედამ მოველ ერთად ნიკოლაი ანას\ტასიევით
Line of ed.: 22     
ეკკლესიასა შინა წმიდისა და საკჳრველთმმოქმედისა მამისა ჩუჱნისა
Line of ed.: 23     
ნიკოლაოსისსა მოსმენად ლიტურგიისა, სადაცა გარდაიჴადეს სამმადლობელი
Line of ed.: 24     
პარაკლისი დღეგრძელობისათჳს მათის იმპერატორების დიდებულებისა და სრუ\ლიად
Line of ed.: 25     
უაგვისტოესისა სახლისა მისისა, ვინაჲთგან იყო სახელდღეობაჲ დიდისა
Line of ed.: 26     
ერთმთავრისა ალექსანდრე პირუჱლისა. ღამესა ამას ჰქონდა ბალი აქაურსა გო\როდნიჩსა,
Line of ed.: 27     
რომლისა მიერცა ვიყავ მიწუჱვულ, გარნა ცივებისა გამო დასუს\ტებულმან
Line of ed.: 28     
ვერ ძალ-ვიდევ მისლუად.

Line of ed.: 29        
სრულიად ქალაქი იყო განათლებულ და ზღჳსა კიდურიცა განმდიდრებულ
Line of ed.: 30     
ფარითა ალექსანდრე პირველისა სახელრთვულითა, ცეცხლსა შინა სახილუჱ\ლითა;
Line of ed.: 31     
ხოლო ექვსთა ნავთაგან -- სროლა ზარბაზანთა და აღშვებაჲ შუშხუნათა.


Line of ed.: 32x   თჳს ჩემმიერ დაქირავებულისა გემისა და შემდგომად მისლჳსა ეკკლესიასა შინა მოსმენად საღმრთოჲსა ლიტურგიისა


Line of ed.: 32        
31-სა ვიქირავე გემი თათრისა ჰაჯი აჰმადისაგან კონს\ტანტინოპოლედ
Line of ed.: 33     
მიმცურველი მუნ მიყუანისათჳს ჩე\მისა
Line of ed.: 34     
და შემდგომად წარველ ნიკოლაი ანასტასიევით
Line of ed.: 35     
ზემოხსენებულსა ტაძარსა შინა ღმრთისასა. ოდესცა და\სრულდა
Line of ed.: 36     
წირვა, ვახდევინე პარაკლისი საღმრთოჲსა
Line of ed.: 37     
მსხვერპლშემწირველსა ბერძენ პროთოიერეის კირიაკესა
Line of ed.: 38     
Ms. page: 40  წინაშე ყოვლად წმიდისა ღმრთისმშობელისა და წმიდისა მამისა ჩუჱნისა საკჳ\რუჱლმმოქმედისა
Line of ed.: 39     
ნიკოლაოსისსა, კეთილწარმართებად ჩემისა მწირობისა და
Line of ed.: 40     
სათნოდ მათსა დაცუად ცხოვრებისა ჩემისა. უკანასკნელ მიგვიწვივა თჳსად
Line of ed.: 41     
პროთოიერეი კირიაკე უფლისა ანასტასიევითურთ და ვითარცა მივედით რა
Line of ed.: 42     
სახლსა მღუდელისა ამისსა, მცნობმან ჩემისა კონსტანტინოპოლად და უშორე\სისადმიცა
Line of ed.: 43     
წარსლჳსამან, შორის მრავალთა სხუათა საუბართა იწყო უბნობად
Line of ed.: 44     
ჩემდა შემდგომთა:
Page of ed.: 43  


Line of ed.: 1x   თჳს საუბართა ჩემდამო პროთოიერეისა კირიაკეს მიერ


Line of ed.: 1        
- "ბრწყინუალეო თავადო! მომიტევეთ მე უჴსენებ\ლობაჲ
Line of ed.: 2     
სახელისა თქუჱნისა, ვინაჲთგან აწ ოდენ მაქუს
Line of ed.: 3     
საამოჲ ჟამი პირველგზის პირისპირ ხილჳსა თქუჱნისა,
Line of ed.: 4     
მსურველსა მასთანა ცნობად სახელისაცა თქუჱნისა, ვითარ გეწოდებისთ თქუჱნ!"
Line of ed.: 5     
მივუგევ მე: "გიორგი ავალოვი", რომელიცა დაიწერა ქაღალდსა ზედა სტოლსა
Line of ed.: 6     
მდებარესა და მოქცევულმან ჩემდა, მრქუა: "თავადო გიორგი ავალოვო! ვსასოებ
Line of ed.: 7     
ყოვლად ძლიერსა არსებასა ზედა, მით რამეთუ მიწევნილი მშჳდობით იხილავთ
Line of ed.: 8     
ახალსა რომსა ანუ მოკლეთ ვთქუათ მეფესა ქალაქთასა, რომელსაცა შინა ჴელ\მწიფებენ
Line of ed.: 9     
მძლავრებანი და უსამართლოებანი მაჰმადიანთა, დამთრგუნველნი ად\რითუჱ
Line of ed.: 10     
ძალთა ბერძენთა ჴელმწიფებისა და ერთასა, მაშასადამე ბარბაროსებრ\თა
Line of ed.: 11     
ქცევათაგან მათთა აღსპობად მიწურვილსა მართლმადიდებელთა ხრისტია\ნეთა
Line of ed.: 12     
სარწმუნოებასა რაოდენითამე უკუჱ საუკუნეჲთგან, ხოლო მასთანა ტა\ძართაცა
Line of ed.: 13     
ღმრთისათა და წმიდათა მისთასა ჯამებად ცულილთა და სხუათა შე\ურაცხქმნილთა
Line of ed.: 14     
და დაქცევულთა. გარნა უკეთუ მუნ ყოფნისა თქვენისა დროსა
Line of ed.: 15     
განვლიან ორნი ანუ სამნი წელნი, მაშინ უთუოდ იხილავთ ესევითარსა გონე\ბისა
Line of ed.: 16     
განმაკრთომელსა შემთხუჱვასა, ვითარმედ მრავალთა სანატრელ იყოს
Line of ed.: 17     
ნაწილეობად წარმოებულსა მას შინა ელლინთა მიერ".

Line of ed.: 18        
აქ დააყენა უბნობაჲ თჳსი მოჴუცმან ამან მსახურმან საკურთხეველისა.
Line of ed.: 19     
დუმილი მისი მივაწერე მე მიზეზად შემომტანსა ჩუჱნდა მურაბათა, წყლისა
Line of ed.: 20     
და კავისასა, არამედ შემდგომ მიღებისა მათისა და შემომრთმევის განსლჳსა
Line of ed.: 21     
განაგრძებდის პროთოიერეჲ ესე მდუმარებასა თჳსსა და არღა იხილუჱბოდის შე\მასრულებელად
Line of ed.: 22     
წყებულისა მისგან საწარმოებელისა და ჩნდა მით განმაღვიძე\ბელად
Line of ed.: 23     
ჩემ შორის მქლოველობისა და თხოვად მისთჳს, რომლისათჳსცა ვრქჳ მე:

Line of ed.: 24        
-- "პატივოსანო მამაო! მიზეზი თქუჱნ მიერ ჩემდა აწ მოცემული მაიძუ\ლებს
Line of ed.: 25     
მე მოქცევად თქუჱნდა თხოვითა შესრულებისათჳს თქუჱნგან წინადაგე\ბულისა
Line of ed.: 26     
საგნისა, თუ ვითარისა დასასრულისადმი არს იგი მიდრეკილ ანუ სხუა\თა
Line of ed.: 27     
მიერ სახარბიელოჲ".

Line of ed.: 28        
ამას ზედა მღუდელმან ამან, რეცა ძილისაგან ღრმისა გამოფხიზლებულ\განმხიარებულმან,
Line of ed.: 29     
განაგრძო ესრეთ: "კონსტანტინოპოლს მცხოვრებნი Ms. page: 41  მაჰმა\\\დიანნი,
Line of ed.: 30     
თანასწორ ვითარ სხუათაცა ადგილთა გავითარებულ-სწავლულნი წე\რილთა
Line of ed.: 31     
შინა, დარწმუნებულნი დაახლოებულისა მათდა ძჳრშემამთხუჱველისა
Line of ed.: 32     
დროჲსა, შეიჭირვებენ, დრტვინვენ სუჱსა ზედა თჳსსა და ამმოვაებენ სიღრმით
Line of ed.: 33     
გულისათ, მით რამეთუ მსწრაფლ განძებულ იქმნებიანყე იგინი სამეუფოჲსა ქა\ლაქით
Line of ed.: 34     
და გარემოთაგან მისთა, გონებისამებრ მათისა, ვინაჲთგან სდებენ იგინი
Line of ed.: 35     
დაწყებასა მისსა შემთხუჱვისა ამისთჳს 1820-ისა წლისა განსლუასა თანა, რიც\ხუთა
Line of ed.: 36     
ანუ ანგარიშთა ძლით მათთა. გარნა მშუჱბელნი ყოველსა ამასთანა უხილ\ველობისა
Line of ed.: 37     
და უსმენლობისათჳს სხუათა ხრისტიანეთა საჴელმწიფოთა მიერ გა\ნუმზადებლობათა
Line of ed.: 38     
შესახებელად მათ მიერ მილოდებულისა საგნისა, ვერ წარ\მომყენებელობენ
Line of ed.: 39     
თჳს შორის უბედურნი, რომელ მათ შორისვე აღადგენს ძლი\ერი
Line of ed.: 40     
მკლავი მაღლისა ელლინთა, მათ მიერ დამდაბლებულთა, მათდავე
Line of ed.: 41     
დამამ/დაბლებელად.

Line of ed.: 42        
ხოლო მე, ბრწყინუალეო თავადო, ვგონებ სრულიად წინააღმდეგად მათ\სა,
Line of ed.: 43     
ვინაჲთგან არიან იგინიცა შემცდარ და რიცხნიცა მათნი შეტანილ ცდო\მასავე
Line of ed.: 44     
შინა. რიცხუნი ჩუჱნ ხრისტეანეთა ბერძენთა არ ექუჱმდებარებიანყე
Line of ed.: 45     
ხუჱდრსა რიცხუთა მათთასა და ამის გამო ვდებ პირველმსასოებელი ყოვლისა
Line of ed.: 46     
შემძლებელსა ღმერთსა ზედა, მისდამივე მჴურვალეთა ცრემლთა შინა მთხოვე\ლი
Page of ed.: 44   Line of ed.: 1     
შეწევნისა, ვითარმედ შემდგომად შჳდთა წელთა, ესე იგი 1821-სა წელსა

Line of ed.: 2        
ჯერ-არს დაწყებად მისა, ხოლო დასრულებაჲ მისი დასაბამსა თანა 1828-თა
Line of ed.: 3        
წელთასა, უკეთუ ღმრთივდაცვულისა დიდისა როსსიის იმპერიისა ძლევამოსი\ლი
Line of ed.: 4     
საჭურველი მიიღებს მას შინა მონაწილეობასა, რომლისათჳსცა თქუჱნ, თა\ვადო,
Line of ed.: 5     
მისლვული კონსტანტინოპოლს ნუუმე ისმენთ ესრეთუჱ თჳთ მეცნიერ\თაგანცა
Line of ed.: 6     
მაჰმადიანთა".

Line of ed.: 7        
აქ დაასრულა საღმრთომან ამან გუამმან წინასწართქვმაჲ თჳსი ანუ რიცხვ\თა
Line of ed.: 8     
გამო მათთა გამოკრებული ძალი მეტყუელებისა თჳსისა, რომელსაცა დავუ\ტევეთ
Line of ed.: 9     
მშვიდობა, მიმღებთა მის მიერ კურთხევისა და მოვიქეცით ბინად
Line of ed.: 10     
ჩუჱნად.

Line of ed.: 11        
ქალაქისა ამისთჳს არ დავაშრომებ პატივსაცემელთა მკითხუჱლთა გრძლად
Line of ed.: 12     
მეტყუჱლებითა, ვინაჲთგან ვერარაჲ ვპოვნე მის შორის ღირსად შენიშვნისა,
Line of ed.: 13     
მხოლოდ ოდენ მისა, ვითარმედ ცხოვრებენ აქ ბერძენნი -- 100-ს, სომეხნი -- 15-ს,
Line of ed.: 14     
მაჰმადიანნი -- 1000-ს და ურიანი -- 400-ს კომლადმდე. ბერძენთა აქუსთ ეკკლე\სიაჲ
Line of ed.: 15     
ერთი; სომეხთა ეკკლესიაჲ ერთი; მაჰმადიანთა ჯამი 25, ესოდენითა მინა\რებითა,
Line of ed.: 16     
ხოლო ურიათა სინაგოგი ერთი. გარე ქალაქისა ამის, სიახლოესა ზღჳს\პირისასა
Line of ed.: 17     
არს სიმრავლეჲ სხუადასხუაგუართა ქარისა წისქჳლთა.

Line of ed.: 18        
სეკდემბერსა პირველსაLine of ed.: 19x   თჳს მოსლჳსა გრაფ კაპნისტისა


Line of ed.: 19        
მოვიდა დილით ჩემდა გრაფ დენის მარკოვიჩი კაპ\ნისტი
Line of ed.: 20     
და აღმთქვმელი ჩემისა დაუყოვნებელად განმგზავ\რებისათჳს
Line of ed.: 21     
ცდისა, წარვიდა კარანტინსა შინა თჳსისა თანამდებობისადმი. და
Line of ed.: 22     
Ms. page: 42  ვითარცა ოდენ განვიდა იგი ჩემგან, შემოვიდა ზემოჴსენებული მოჴუცი პრო\თოიერეი
Line of ed.: 23     
კირიაკე, რომლისა თანაცა განვატარე საამოდ რაოდენიმე ჟამი საუ\ბართა
Line of ed.: 24     
შორის კერძოებითთა. ესე მომცემი ჩემდა სიტყჳსა კუალადცა ხილჳსათჳს
Line of ed.: 25     
ჩემისა, მიიქცა სახიდ თჳსა გაუმშვიდობებელად, ხოლო მე სახლისა პატრონი\თურთ
Line of ed.: 26     
ჩემით წარველ კიდურთადმი ზღჳსათა სამმოთხუჱოდ.


Next partThis text is part of the TITUS edition of Giorgi Avalishvili, Mgzavroba.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 13.1.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.