TITUS
Archil, Life of Teimuraz
Part No. 3
Previous part

Chapter: (3)  
Line: 1 
Line: 2  ბატონის თეიმურაზისა ყაენისაგან ტკბილად საუ\ბარი,
Line: 3 
წყალობის ნიჭი და მრავლის იმედის დაპი\რება
Line: 4 
და აღთქმა, გამოსტუმრება მათგან, უგრძნო\ბელობა
Line: 5 
და მქისიყს მოსუ̂ლა.


Strophe: 44   Line: 6  44.
Line: 7  Verse: a     გამომისტუმრა წამოველ,   მიბოძა ბედაურები,
Line: 8  Verse: b     ცხენები ოქროთ კაზმული,   არ იყუ̂ნენ უსუსურები,
Line: 9  Verse: c     შესამოსელი სალუქი,   მნახუ̂ჱლთგან მოსასურვები,
Line: 10  Verse: d     სუფრისა გაწყობილება,   მურას თასები სურები.Strophe: 45   Line: 11  45.
Line: 12  Verse: a     წამოვედით მადრიელნი,   მხიარულნი დიდად მისგან,
Line: 13  Verse: b     სიარულსა არ ვითმენდით,   რა განათლდის ღამე მზისგან,
Line: 14  Verse: c     შეუმოკლეთ გრძლად სავლელი,   ისრე ფიცხად ჩუ̂ჱნის \/ სლჳსგან,
Line: 16  Verse: d     უეჭუ̂ჱლად პატრონობა,   დავიჭირე ღუ̂თის მადლისგან.Strophe: 46   Line: 17  46.
Line: 18  Verse: a     ქისიყს მოველ ერთს სოფელსა,   უმეცარად შეუტყობრად,
Line: 19  Verse: b     ერთი კაცი მოგვეგება,   მართლ ვეგონეთ ჩუ̂ჱნ მეკობრად,
Line: 20  Verse: c     რა გამიცნა თაყუ̂ანის მცა,   ენა იწყო შესამკობრად,
Line: 21  Verse: d     მადლი ჰკადრა შემოქმედსა,   ნეტარძი ჩემს ამ დროთ \/ მოყრად.Strophe: 47   Line: 23  47.
Line: 24  Verse: a     დაიძახა მე საბრალო,   არას ვღირს ვარ პატრონისას,
Line: 25  Verse: b     მოვახსენო მობრძანდების,   ჩემსა ვითა სართულისას,
Line: 26  Verse: c     ჩამოჰხდები არას დავჰკლავ,   თავსა ვჰფუცავ შენის მზისას,
Line: 27  Verse: d     მეფევ უწყი ისერებდა,   ქრისტე სჳმონ კეთროვნისას.Page: 13   Strophe: 48   Line: 1  48.
Line: 2  Verse: a     მან შერმაზანს სალთ-ხუცესსა,   უთხრა შენ ხარ ჩემი ღონე,
Line: 3  Verse: b     მოახსენე ერთი სიტყუ̂ა,   უფრო ნუღარ დამაღონე,
Line: 4  Verse: c     თავი სახლი საქონელი,   ყუ̂ჱლა თქუ̂ჱნ წინ მოვიმძღუ̂ანე,
Line: 5  Verse: d     ერთი ღჳნო დამილივეთ,   ხუ̂ალ მეფეს წინ წამიძღონე.Strophe: 49   Line: 6  49.
Line: 7  Verse: a     ვჰსთქჳ თუ რაღა გაეწყობა,   ასრტე გულით მოპატიჟეს,
Line: 8  Verse: b     მო ვეწჳვნეთ მხიარულსა,   ნურას უზამთ საპატიჟეს,
Line: 9  Verse: c     გარდავხდით და კარს შევედით,   ღობეს ვერვინ გადაბიჯეს,
Line: 10  Verse: d     დავსჯექ გარე შემომისხდეს,   ვჰგუ̂ანდი მთუ̂არე ბაკში იჯდეს.Strophe: 50   Line: 11  50.
Line: 12  Verse: a     ღმერთს თურმე წყალობა ექმნა,   აღარ იღებდა ვახშმითა,
Line: 13  Verse: b     ბევრი რამ ჰქონდა მზა თურე,   არ გჳკეთებდა ხაშმითა,
Line: 14  Verse: c     უცხოდ დაგჳხუ̂და მებეგრე,   მცირეს თავისის ვახშითა,
Line: 15  Verse: d     მან ადრე აღარ გაგჳშუ̂ა,   ღჳნითა ერთ სახაშმითა.Strophe: 51   Line: 16  51.
Line: 17  Verse: a     მოიყუ̂ანა ცხრა ყმაწჳლი,   აკუ̂ნებითა შიგ ჩაკრული,
Line: 18  Verse: b     ვიცი არას არ შეიძღუ̂ნი,   ძღუ̂ჱნი გიძღუ̂ნა თუმცა სრული,
Line: 19  Verse: c     სრულამც თქუ̂ჱნ გენაცუ̂ალების,   დედ-მამიან თქუ̂ჱნთჳს \/ სრული,
Line: 21  Verse: d     ჩუ̂ჱნ სანაცუ̂ლოდ შენის ჭირის,   სული გუ̂ქონდეს ამო\/სრული.Strophe: 52   Line: 23  52.
Line: 24  Verse: a     დილა გათენდა ჴმა გაჰჴდა,   ყოვლგან მოსლჳსა ჩემისა,
Line: 25  Verse: b     მუნ სიხარული შეიქნა,   გულით არ შესაჩემისა,
Line: 26  Verse: c     ვინცა მნახევდა მჭუ̂რეტელი,   ნახუ̂ამან გააჩემისა,
Line: 27  Verse: d     სხუანი ნახულნი ჩემთანა,   უკჳრდის არ ეჩემისა.Page: 14   Strophe: 53   Line: 1  53.
Line: 2  Verse: a     პირუ̂ჱლ კაცი გამოვჰგზავნე,   დედა ჩემთან მახარობლად,
Line: 3  Verse: b     ღმერთსა დიდი მადლი მიეც,   აღარა ხარ საწყალობლად,
Line: 4  Verse: c     შეგჳბრალა ვით გუ̂ხედჳდა,   შენ ქუ̂რივსა და მე გლახ-ობლად,
Line: 5  Verse: d     ჩემი აქეთ გამოგზავნა,   არ შეგექმნა საბრალობლად.Strophe: 54   Line: 6  54.
Line: 7  Verse: a     მახარობელი მისვლოდა,   ბევრი რამ მას ებოძადა,
Line: 8  Verse: b     მამული ანუ სასახლე,   ქჳთკირი არ ებოძადა,
Line: 9  Verse: c     კუ̂ლავ ტურფა შესამოსული,   ცუდ მუდი არ ებოძადა,
Line: 10  Verse: d     მას სიუხჳთა სხუ̂ა ქალი,   ვერსად ვერ შეებაძადა.Strophe: 55   Line: 11  55.
Line: 12  Verse: a     თუმც გაცნობე ჩემი მოსუ̂ლა,   ასრე ადრე არ ეგონათ,
Line: 13  Verse: b     წყნარად მოვა შექცევითო,   სხჳს ვისგანმე გაეგონათ,
Line: 14  Verse: c     სრულად კახნი გრემს მიეხმო,   დიდებულად ჰყუ̂ა ან მონათ,
Line: 15  Verse: d     თუ არ აქუ̂ნდა დამხდომოდა,   გამშუ̂ჱნებით მოსა\/წონად.Strophe: 56   Line: 17  56.
Line: 18  Verse: a     დედა ჩემსა მოახსენეს,   ჩემი მისუ̂ლა ისრე სწრაფად,
Line: 19  Verse: b     მას ენაღუ̂ლა ვერ დავხუ̂დიო,   ვით მინდოდა კარგად აფად,
Line: 20  Verse: c     კახნი ამად მოვიწვივე,   მიმეგება გამყუ̂ა სეფად,
Line: 21  Verse: d     მოურავი მომაგება,   სხუ̂ა დიდად და თუმც არ მეფად.Page: 15  
Next partThis text is part of the TITUS edition of Archil, Life of Teimuraz.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.9.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.