TITUS
Archil, Life of Teimuraz
Part No. 2
Previous part

Chapter: (2)  
Line: 1  ამბავი, საზარელი და სათქმელად საძნელო და სა\სმენელად
Line: 2 
საძაგელი, მეორეს კაენისა და ლამექისა,
Line: 3 
შჳდ გზის გამოვრდომილისა კონსტანტინესი,
Line: 4 
რომელმან ესე ვითარი განზრახუ̂ა გულს იდუ̂ა და
Line: 5 
მოჰკლა ღუ̂თის-მოყუ̂არე ჴელმწიფე მამა ალექსანდრე
Line: 6 
და ძმა თჳსი გიორგი: უყურეთ მანქანებასა
Line: 7 
ბელია/რისსა.






Strophe: 22   Line: 8  22.
Line: 9  Verse: a     ეს ამბავი ყაენს ესმა,   კარგა წუ̂ლილად გააგონა,
Line: 10  Verse: b     ამას ზედა ეშმაკისა,   საქმე იმან მოიგონა,
Line: 11  Verse: c     კონსტანტინეს დაუძახა,   ამით თურმე წაიგონა,
Line: 12  Verse: d     აწღა დაგრჩა კახეთიო,   მეც შენ მოგეც მგონი მგონა.







Strophe: 23   Line: 13  23.
Line: 14  Verse: a     გამოგზავნა მან კახეთსა,   ბოროტს საქმეს აბარებდა,
Line: 15  Verse: b     მამისა და ძმის სიკუ̂დილსა,   უეჭუ̂ჱლად აბარებდა,
Line: 16  Verse: c     ალექსანდრეს ლალა ფაშის,   ძუ̂ჱლს საქმესა აბარებდა,
Line: 17  Verse: d     რად იამა უღურ სიძსა,   ჩქარად მოვა აბარებდა.







Strophe: 24   Line: 18  24.
Line: 19  Verse: a     მან ხალათი გამოგზავნა,   საქმისათჳს არ საზაროდ,
Line: 20  Verse: b     მას სიბერე მოერია,   გიორგია მართლ საზაროდ,
Line: 21  Verse: c     ორთავ ხიშტი დაუშინეს,   შიგან დარჩეს არ დაზაროთ,
Line: 22  Verse: d     თუ გიყუ̂არვარ მაგას ნუ იქთ,   ვარდი ადრე არ დაზაროთ.







Page: 8   Strophe: 25   Line: 1  25.
Line: 2  Verse: a     წამოვიდა მოახლოვდა,   მეფეს ესმა შჳლის მოსვლა,
Line: 3  Verse: b     ერთი მკუ̂დარი მოაგონდა,   და მეორის სხუ̂აგან წასვლა,
Line: 4  Verse: c     დაუკაზმეს ბედაურნი,   მარქაფებით რახტის ასლვა,
Line: 5  Verse: d     გაზაფხულის ჟამი იყო,   მაგრამ ჯერ ვარდს არ ეფასლვა.







Strophe: 26   Line: 6  26.
Line: 7  Verse: a     რა გრემიდამე წაბრძანდა,   და ჩაეგება ბაზარსა,
Line: 8  Verse: b     გულ მხიარული შუ̂ჱბული,   თან არ იახლებს ბოზარსა,
Line: 9  Verse: c     შჳლს ვჰპოებ მე დაკარგულსა,   უკუ̂დავებისა ბაზარსა,
Line: 10  Verse: d     გამოვჰბრუნდები ალავერდს,   და წამოვისხამ მაზარსა.







Strophe: 27   Line: 11  27.
Line: 12  Verse: a     მივიდა და შეიყარნეს,   მხიარულად უცხო რამე,
Line: 13  Verse: b     მეფე იტყჳს სახარების,   მომაგონდა ბრძანება მე,
Line: 14  Verse: c     აწ უძღები შჳლი ვჰპოვე,   ამეხილა თუ̂ალთ ბია მე,
Line: 15  Verse: d     ზუ̂არაკს დავჰკლავ ჭამებულსა,   მეგობარნო თქუ̂ჱნც იამე.







Strophe: 28   Line: 16  28.
Line: 17  Verse: a     პაპა ჩემი ბედნიერი,   სიბერისგან უძლურობდა,
Line: 18  Verse: b     მხეცთა მსუ̂რელი, მონადირე,   ველთა ისრე ვეღარ ჰრბოდა,
Line: 19  Verse: c     ვინ ბიძად მყუ̂ა მჴნე ძლიერი,   იგ პირად მზე ტანადრობდა,
Line: 20  Verse: d     შჳლისაგან მამა და ძმა,   სიკუ̂დილს ვითამ იაზრობდა.







Page: 9   Strophe: 29   Line: 1  29.
Line: 2  Verse: a     მეფემ ჩაიცუ̂ა ხალათი,   ცხენსა შეჯდა მისეულსა,
Line: 3  Verse: b     ვერას დაჰაზრდა საქმესა,   შჳლს მაზედ გამოსეულსა,
Line: 4  Verse: c     მოვიდნენ დარბაზს გარდახდენ,   ქუ̂ჱ საფენ ოქრო ქსეულსა,
Line: 5  Verse: d     არა ჰკჳრს მოჰკლავს მამასა,   და კახეთს გახდის ეულსა.







Strophe: 30   Line: 6  30.
Line: 7  Verse: a     მოიგონა დასუბავდენ,   საქმე მაქუ̂სო არ საჯარო,
Line: 8  Verse: b     მისი ჯარი გარეთ იდგნენ,   ერთმანეთზე დასაჯარო,
Line: 9  Verse: c     ნიშნად თურმე ესე მიჰსცა,   მისნი ყმანი გამოვჰყარო,
Line: 10  Verse: d     შემოდით და დაუშინეთ,   ქუ̂ჱნ ჴლმებით და მე ვჰხანჯარო.







Strophe: 31   Line: 11  31.
Line: 12  Verse: a     მეფესა შერჩა რუსთველი,   და ამის ძმა ყორჩიბაში,
Line: 13  Verse: b     სხუ̂ანი სადგომს წამოვიდნენ,   კახნი იყუ̂ნენ თუ აბაში,
Line: 14  Verse: c     შევიდნენ და დაუშინეს,   შიგ დაჩეხეს მისკარბაში,
Line: 15  Verse: d     მამა და ძმა ორივ მოკლა,   ერთათ ჩადუ̂ჱს მოაბაში.







Strophe: 32   Line: 16  32.
Line: 17  Verse: a     რუსთუ̂ჱლი და აბელ ძმანი,   ორთავ თავი დააჩეხეს,
Line: 18  Verse: b     ვის უქმნია ამისთანა,   ცა რისხჳთა მოაქუხეს,
Line: 19  Verse: c     მას ანგელოს ჴელმწიფესა,   ასრე ჴელი როგორ ახლეს,
Line: 20  Verse: d     მაგრამ მისგან ეშმაკისა,   გაათავებ დანამკუხეს.







Strophe: 33   Line: 21  33.
Line: 22  Verse: a     რა ესე ჰქმნა ადჳლად ჰსჩნდა,   მას ერწმუნოს ყოვლი ავი,
Line: 23  Verse: b     მოინდომა დედა ჩემი,   უცხო რამე შესართავი,
Line: 24  Verse: c     მოციქული გაუგზავნა,   შეაძლია თურმე თავი,
Line: 25  Verse: d     შეუთუ̂ალა არ შემირთავ,   ძალად გშოებ მითქუ̂ამს დავი.







Strophe: 34   Line: 26  34.
Line: 27  Verse: a     რა მოვიდნენ მოციქულნი,   მოახსენეს შიშით ძრწოლით,
Line: 28  Verse: b     უბრალო ხარ თუ დაგუ̂ხოცო,   რასთჳს იქ არ დავიქოლით,
Line: 29  Verse: c     მაგრამ რა ვჰქნათ მან ურწმუნომ,   გამოგუ̂გზავნა დიდის ძალით,
Line: 30  Verse: d     ქრისტიანეთ არ საქნელი,   ნასწავლი აქუ̂ს იმას მოლით.







Page: 10   Strophe: 35   Line: 1  35.
Line: 2  Verse: a     გაიგონა დედა ჩემმა,   ბრძანა ესე ვით დავითმე,
Line: 3  Verse: b     ვინცა მკადრა უკადრისი,   დავივიწყო ან დავითმე,
Line: 4  Verse: c     ვინ ჩიქილა შემირცხჳნოს,   არ სუნბული ვით დავითმე,
Line: 5  Verse: d     ღმერთმან თჳსის რისხჳთ მკითხოს,   შემოუშუ̂ა იჭჳ სითმე.







Strophe: 36   Line: 6  36.
Line: 7  Verse: a     შეუთუ̂ალა ღუ̂თის მგმობარო,   მამის მკუ̂ლელო და ძმისაო,
Line: 8  Verse: b     ავის მთქმელო ავის მქნელი,   შენ უღირსო სულთ დგმისაო,
Line: 9  Verse: c     ყოვლის კაცის საძაგელო,   სულ მოქმედო ავისაო,
Line: 10  Verse: d     ღუ̂თით ვეჭვ ადრე შეგანანო,   ჩემი თხოვნა დავისაო.







Strophe: 37   Line: 11  37.
Line: 12  Verse: a     მოციქულთა მიუტანეს,   მას ეს საქმე დააჯერეს,
Line: 13  Verse: b     კიდევ ცდასა აპირებდა,   მაგრამ სიტყჳთ შეიჯერეს,
Line: 14  Verse: c     მწუ̂ჱ გაჯავრდა თათრებიან,   ჯავრით გული გაიჯერეს,
Line: 15  Verse: d     სხუ̂ას ამბავსა ჩამოვეხსნათ,   დავათაოთ მოდი ჯერ ეს.







Strophe: 38   Line: 16  38.
Line: 17  Verse: a     ამ საქმეებს წინა ხნითუ̂ჱ,   დედამ ყაენს შემახუ̂ჱწა,
Line: 18  Verse: b     აქ გიორგის შეუშინდა,   ამად მისკენ გარდამხვეწა,
Line: 19  Verse: c     მან შემიტკბო ვითა შჳლი,   არ თუ შიშით მე დამხვეწა,
Line: 20  Verse: d     გამეხარნეს მასთან მისუ̂ლა,   ღაწჳ ცრემლმან არ მი\/ხვეწა.







Strophe: 39   Line: 22  39.
Line: 23  Verse: a     მე შერმაზან თან გამომყუ̂ა,   ზნეობის სასწავლებელად,
Line: 24  Verse: b     მწუ̂რთნიდის საღმრთოს კაცობასა,   თავი ჰქონდის თავ \/ სადებლად,
Line: 26  Verse: c     ჭირსა შინა გამამაგრის   გული, ჰქონდიეს ვით სალებლად,
Line: 27  Verse: d     მაამის და მსახურებდის,   ღაწუ̂თა მწკეპდის არ სალებლად.







Page: 11   Strophe: 40   Line: 1  40.
Line: 2  Verse: a     კონსტანტინეს თან ხლებოდეს,   შირუ̂ანელნი და ყაჯარი,
Line: 3  Verse: b     ბაზარს იდგა წამოვიდა,   ეშმაკისგან დასაჯარი,
Line: 4  Verse: c     აქათ იმას შეეყარა,   თჳსნი ყმანი კახთა ჯარი,
Line: 5  Verse: d     შებმულ იყუ̂ნენ მოცა ევლათ,   თუმც ეხმარა ჴრმალ \/ ხანჯარი.







Strophe: 41   Line: 7  41.
Line: 8  Verse: a     ჩუ̂ჱნცა გუ̂ჱსმა ეს ამბავი,   რაც ქმნილ იყო და რაც არა,
Line: 9  Verse: b     ყაენს ვეხმე მიმიყუ̂ანეს,   მომიტანეს დანაცარა,
Line: 10  Verse: c     შერმაზან თქუ̂ა სალთ-ხუცესმან,   გითქუ̂ამს ცოდნა \/ არამც არა,
Line: 12  Verse: d     შენ ამათი დაგრეხილი,   საბელიო დაგეცარა.







Strophe: 42   Line: 13  42.
Line: 14  Verse: a     შემომზახა მირზავ იცი,   კახეთს ქმნილი დიდი ძალა,
Line: 15  Verse: b     შებმულან და კონსტანტინე,   მათ მოუკლავს მგონი მალა,
Line: 16  Verse: c     მეც მიამბა კარგა ქმნილა,   მოინდომა რასთჳს რძალა,
Line: 17  Verse: d     ავის მქმნელსა გარდახდია,   რა იქნება ჩემი ნალა.







Strophe: 43   Line: 18  43.
Line: 19  Verse: a     მიბრძანა თუ აქამდისცა,   მე მინდოდა შენთჳს კარგი,
Line: 20  Verse: b     მოდი მადლი გარდიხადე,   ეს წყალობა მტკიცედ დარგი,
Line: 21  Verse: c     რადგან შენი სამკჳდროა,   ან მე რასთჳს დაგიკარგი,
Line: 22  Verse: d     ჩქარად წადი მალ მიბრძანდი,   თუნდა კიდეც დაგრჩეს \/ ბარგი.


Page: 12  


Next part



This text is part of the TITUS edition of Archil, Life of Teimuraz.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 24.9.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.