TITUS
Sixth Nomocanon of the Synode of Carthagene
Part No. 3
Previous part

Section: 3 
Page of ed.: 47 
Line of ed.: 8       კართაგენის-შინაჲსა წმიდისა კრებისა კანონთა ორმეოცდა მესამე,
Line of ed.: 9       
შემნანებელთათჳს

Line of ed.: 10       
"რათა შემნანებელთა ნაცოდვებთა განყოფილებისაებრ ეპისკოპოსთა
Line of ed.: 11    
ბჭობაჲ განუსჯიდეს სინანულისა ჟამსა, ხოლო ხუცესნი თჳნიერ ეპისკოპოსისა
Line of ed.: 12    
ჯერ-ჩინებისა ვერ დააგებდენ მონანულთა, არა ხოლო თუ სადმე საჭიროობის
Line of ed.: 13    
მაჭენებლობითა უმყოფობასა ეპისკოპოსისასა; რომლისაცა რაჲსამე შემნანე\ბელისა
Line of ed.: 14    
უკუეთუ ბრალი ყოვლად განსაგდებელი და განქიქებული იყოს, ყოვ\ლითურ
Line of ed.: 15    
ეკლესიისა აღმძვრელობასა, კამარისა წინაჲთ ზედდადევინ მას ჴელი".

Line of ed.: 16       
უწინარეს დაწერილთა ორთა კანონთა, მეექუსისა და მეშჳდისა, სამღდე\ლოჲსა
Line of ed.: 17    
ამის კრებისა წინამდებარე ესე უცხადეს აღმიჩნდების მე ესეცა მისვე
Line of ed.: 18    
პირისათჳს წარმვლელი, დაღათუ დასასრულსა ამისსა სიძნელე რაჲმე აქუს,
Line of ed.: 19    
რომელსა ზედაწარწერილი ვიდრემე მონანულთა-თჳსი აქუს ამისთჳს წინდამ\წერელი
Line of ed.: 20    
ყოვლისა კანონსა იჭჳსაჲ, ხოლო გამომარტივებაჲ ესევითარი უკუე
Line of ed.: 21    
პირველ დავწერეთ.

Line of ed.: 22       
თუ რაჲ ვიდრემე არს სინანული და რაჲ ძალი მისი, ნამეტავ სადმე
Line of ed.: 23    
იყოს ჩუენდა წერად წმიდათა მამათა და უფროჲსღა ჩემისა ოქროპირისა,
Line of ed.: 24    
რამეთუ ჩემი ქადაგი ესე სინანულისაჲ, ვითარცა მახჳლითა მოძღურებათა
Line of ed.: 25    
მისთაჲთა მომკუეთელი ჩემისა განწირულებისაჲ, ფრიად სივრცელით ამისთჳს
Line of ed.: 26    
წარმომღებელობასა თჳნიერ; გარნა რათა არა ყოვლითურთ წინაღწერილი
Line of ed.: 27    
ამის კანონისაჲ გამოუცდელად და განუჴმობელად დაუტევოთ მჴუმეველთა
Line of ed.: 28    
მამისა კლიმაკის სიტყუათა და მათცა კანონთა განმასაზღვრებელობითთა,
Line of ed.: 29    
არამედ არა მმოძღურებელობითთანი მცირედ სინანულისა წარმოსადგინებელად
Line of ed.: 30    
მყის ვიქცეთ სივრცისა მიმართ კანონისაჲ, იტყჳს უკუე იგი სინანულის-თჳსსა
Line of ed.: 31    
სიტყუასა შინა ამით ლექსებით ესრეთ: "სინანული არს აღმოწოდებაჲ ნათლის\ღებისაჲ
Line of ed.: 32    
ღმრთისა მიმართ, მეორისა ცხორებისა აღმთქუმელობაჲ, დამგებე\ლობაჲ
Line of ed.: 33    
უფლისაჲ ნაცთომთა წინააღმდგომობითა, კეთილთ-მოქმედებითა,
Line of ed.: 34    
სჳნდისისა განმწმედელობაჲ". წმიდამან ვიდრემე უკუე იოანე მცირეთა ამათ
Line of ed.: 35    
მიერ გუასწავა ჩუენ სინანული, ხოლო სათარგმნებელად წინმდებარისა კანო\ნისა
Line of ed.: 36    
გონებასა კუალადცა სიტყუაჲ ჩუენი სადაგჰყოფდინ, რამეთუ დაღათუ
Line of ed.: 37    
უძლურ და უსუსურ არს, არამედ ეგრეცა აღმასრულებელ წმიდისა მამისა
Line of ed.: 38    
ბრძანებისაჲ მძლე და ძლიერ იქნების, რამეთუ უწყის კეთილთა შინა მორჩი\ლებამან
Line of ed.: 39    
მხოლომან დიდთა და ზეშთ-ძალისათა მოქმედებაჲ. მნანებელნი არა
Line of ed.: 40    
შემნანებელნი, რამეთუ შემნანებელნი ვიდრემე ეგერა ზოგადსაცა შეკრებასა
Line of ed.: 41    
ღირს იქმნნეს და მგალობელთა თანგალობენ და თან-მეინაჴობენ წმიდითა
Line of ed.: 42    
ტრაპეზითა, ცხად არს, ვითარმედ თანმშუებელნი ვითარ მღელვარეობისა\გან
Page of ed.: 48  Line of ed.: 1    
ჴსნილნი და ზღვევისაგან განთავისუფლებულნი და საცხორებელისა ნავთ\სადგურისა
Line of ed.: 2    
მიმთხუეულნი მიცემულისა ჟამსა სასწავლელად და განსაწმედე\ლად
Line of ed.: 3    
აღმასრულებელნი. ხოლო მნანებელნი აწღა ცოდვათა ბიწისა მომძულე\ბელნი
Line of ed.: 4    
და წინაჲსწარმეტყუელისა მრწმუნებელნი და ცოდვათა მათთა მპოვ\ნელნი
Line of ed.: 5    
და გულითა გამომძულებელნი და აღსაარებისგანისა ნავთსადგურისა
Line of ed.: 6    
მიმართ მისრულნი დაღათუ ზამთრისა და ზღვევისა ნაწილსა შინაგანმომღე\ბელობენ,
Line of ed.: 7    
გარნა სასოებითა კეთილითა იზარდებიან, ხოლო დასასრულისა მი\მართ
Line of ed.: 8    
ამის სასოებისა ვერღა მიწევნულობენ, ვერცა ჟამსა სრულიადისა და\გებისასა
Line of ed.: 9    
მეცნიერობენ, რომელ არს მიმღებელობაჲ საზრდელთა
Line of ed.: 10    
საიდუმ/ლოთაჲ

Line of ed.: 11       
ხუთნი არიან სახენი მონანულთანი: შემტირალობაჲ, მსენელობაჲ, შემვ\რდომელობაჲ,
Line of ed.: 12    
თანმდგომელობაჲ და მიმღებელობაჲ. და შემტირალობაჲ ვი\დრემე
Line of ed.: 13    
არს ტაძრის წინა დგომაჲ გარეგანი ეკლესიისა ეზოჲსა ადგილი, რო\მელსა
Line of ed.: 14    
შინა მდგომარე მონანული, თითოეულსა შესრულთაგანსა შემტირალი
Line of ed.: 15    
და თაყუანისმცემელი და მვედრებელი, ზედა-დაეტყჳს მისთჳსსა მლოცველობა\სა.
Line of ed.: 16    
ხოლო მსმენელობაჲ არს ოდეს მსმენელობდეს საღმრთოთა წერილთასა,
Line of ed.: 17    
სამეფოთა ბჭეებთა შორის მდგომარე. და შემვრდომელობაჲ არს შინაგან ეკ\ლესიის
Line of ed.: 18    
ეზოჲსა უკუანასა კერძოსა შინა საფსალმუნისასა მდგომელობაჲ, და
Line of ed.: 19    
რაჟამს მსმენელობდეს მდიაკონებელისა მჴმობელობასა ვითარმედ: "რაოდენნი
Line of ed.: 20    
კატიხუმენნი ხართ, განვედით", თანგანმავალობს კატიხუმენთა. ხოლო თან\მდგომელობაჲ
Line of ed.: 21    
არს ვიდრე სრულებადმდე საღმრთოჲსა მესაიდუმლეობისა
Line of ed.: 22    
დგომაჲ მორწმუნეთა თანა და ზიარებაჲ ცხოველსმყოფელისა პურისა
Line of ed.: 23    
და სისხლისაჲ და მიღებაჲ. ამათ ოთხთა ვიდრემე ადგილნი საკუთრად ით\ქუმან
Line of ed.: 24    
და არიან სინანულისა და მეურვეობისა და ტყებისა და გოდებისა და
Line of ed.: 25    
ტკივნეულად განწმედილობისაჲ ხოლო მეხუთე მიმღებელობისა და სიხა\რულისა
Line of ed.: 26    
და შუებისა და მხიარულებისა სულიერისა, რომლისათჳსცა ოთხ\ნი
Line of ed.: 27    
იგი იქმნებიან. ვითარებაჲ ნაცოდვებთაჲ ასაზღვრებს ჟამსა მონანულ\ისასა,
Line of ed.: 28    
რამეთუ მემრუშეობასა ვიდრემე სხუაჲ კანონი აქუს, და მსიძაობასა
Line of ed.: 29    
სხუაჲ და ხენეშსა სიჩუკნესა სხუაჲ; და ამათ თითოეული ნაცოდვები, კუ\ალად
Line of ed.: 30    
მრავლად განწვალებული და განყოფილი, მრავალსა და პირად-პირადსა
Line of ed.: 31    
სატანჯველსა მიითუალავს. რამეთუ ვინაჲთგან არა მარტივი არს სნეულებაჲ
Line of ed.: 32    
ცოდვისაჲ, არამედ პირად-პირადად რაჲმე და მრავალ-სახე, და ფერად-ფერად\თა
Line of ed.: 33    
რტოებთა მამორჩილებელ, ვიდრეცა მეექუსე ასწავებს კრებაჲ, კურნებაჲცა
Line of ed.: 34    
ფერად-ფერადივე აქუს. ხოლო თანავე მოაქუს ნაცოდვებთა პირად-პირადო\ბასა
Line of ed.: 35    
მცოდველთაცა თითო-ფერ ყოფაჲ. რამეთუ უკუეთუ მცოდველობაჲ მო\ქმედებაჲ
Line of ed.: 36    
რაჲმე არს ბუნების გარეშე, ხოლო ესე არს თითო-სახე, და მერმე
Line of ed.: 37    
მოქმედნიცა ცოდვისანი თითო-სახეები, პატიჟიცა ცოდვისაჲ თითო-სახე. ამა\თგანნი,
Line of ed.: 38    
ერისგანთა ვიდრემე დასებსა შორის დაწესებულნი და განჴდილნი
Line of ed.: 39    
ადგილისაგან მორწმუნეთაჲსა, კუალად რომლით ადგილით განვარდეს, სინა\ნულისა
Line of ed.: 40    
მიერ მადვე აღიყვანებიან. ხოლო საყდრისა და ნაწილისად მყოფთა
Line of ed.: 41    
მოყუასთა ერთი აქუს კმაჲ პატიჟი განკუეთილებისაჲ მესამისაებრ კანონისა
Line of ed.: 42    
ბასილი ღმრთის მქადაგებელისა, ვითარ უკუე არა უკუნმხედველისა მათისა
Line of ed.: 43    
უპირატესსავე პატივსა ამას ოდენ ზედა დადგეს განსჯასა მამანი.

Line of ed.: 44       
ქორწინებისა-თჳსსა. ქორწინსა სახელი ვიდრემე აქუს ერთი, ხო\ლო
Line of ed.: 45    
საქმენი თითო-ფერ, ხოლო თითო-ფერადცა ვპოებ მათზედა კანონთა.
Page of ed.: 49  Line of ed.: 1    
რამეთუ ქურივისა დედაკაცისა მეძვურად თანყოფილი ერის-კაცი, და თავი\სუფლისა
Line of ed.: 2    
ანუ მეძვისა, ანუ მჴევლისა, გინა სხჳსა სამახიობლოჲს-თაბაჲსა, ანუ
Line of ed.: 3    
ქმრისქუეშისა, ანუ მცირე-სქიმაჲსა ენკრატისისა, ანუ მონაზონაჲსა დიდ-სქი\მაჲსა,
Line of ed.: 4    
ანუ ნათესავობითისა პირველისა, და ესე ანუ უმახლობელესისა ანუ
Line of ed.: 5    
უშორესისა და ანუ პირველ ოცთა წელთაჲსა, გინა შემდგომად ოცდაათთაჲსა,
Line of ed.: 6    
ანუ შემდგომადრე ამისა, ანუ სიბერედ მიმართ მიწევნულისაჲ, და თუ ცოლის
Line of ed.: 7    
მქონებელ იყოს, ანუ განშუებული და თავისუფალი, არა მსგავსადვე განიკა\ნონებიან,
Line of ed.: 8    
არცა მსგავსადვე განიყენებიან ყოველნივე, არამედ რომელნიმე
Line of ed.: 9    
მრავალწელ, ხოლო რომელნიმე უდარესთა უცხო იქმნებიან კეთილისა მიმღე\ბელობისაგან
Line of ed.: 10    
და უზიარებელად ეგებიან.

Line of ed.: 11       
უსაჭიროეს უკუე არს სულისა მკურნალობაჲ სხეულისა მკურნალობისა\სა
Line of ed.: 12    
არა საჩინოთათჳს მქონი კურნებისა, ვითარცა სხეულისათაჲ, არამედ და\ფარულისათჳს
Line of ed.: 13    
კაცისა გულისა მქონებელი მოსწრაფებისაჲ, რომლისათჳს ვიდ\რემე
Line of ed.: 14    
მრავალი და ყოვლითურთისა სარწმუნოებისაჲ, ხოლო უფროჲს ღმრთისა
Line of ed.: 15    
თანმოქმედებისაჲ და არამცირისა მწყემსთა ნაცვალ ჴელოვნებისასა ჴმარებაჲ
Line of ed.: 16    
სიტყჳთ და საქმით იხილვების. რამეთუ არა იგინივე იცოდვებიან დედლისა
Line of ed.: 17    
და მამლისა მიერ. ნუ უკუე არცა მსგავსად, არცა ეგოდენად, არცა ბერისა
Line of ed.: 18    
გინა მიერ, გინა თუ ჭაბუკისა, ანუ სნეულისა მიერ და მრთელისა, არცა
Line of ed.: 19    
მთავრისა და მთავრებულისა მიერ, ანუ ბრძნისა და უსწავლელისა მიერ,
Line of ed.: 20    
არცა ჯაბნისა და თავჴედისა მიერ, ანუ მრისხანისა და მშჳდისა მიერ, არცა
Line of ed.: 21    
თანმეუღლებისა და უქორწინებელისა, გინა მეუდაბნოჲსა და საზოგადოჲსა,
Line of ed.: 22    
არცა მიმდემად განკრძალულისა ანუ ყოვლადვე განუკრძალველისა, არცა გა\მოწულილვით
Line of ed.: 23    
მცხორებელისა ანუ გამოუწულილველად მოქცევისა, არცა მოქა\ლაქისა
Line of ed.: 24    
და მსოფლელისა, უუმანკოესისა და უგულარძნილესისა საქმეთა-შინასა
Line of ed.: 25    
და დაყუდებულისა, არცა შეცვალებისა იგივე წყლულისა და კეთილ-მსრბო\ლისა
Line of ed.: 26    
და დარეთა უგემებელისაჲ, რამეთუ თითოეული ამათი ურთიერთას
Line of ed.: 27    
უფროჲს არიან გულის-თქუმობითაცა და მიმართებითა, ანუ სხეულთა გან\თჳსებათაებრ
Line of ed.: 28    
განიყოფებიან და ამისთჳს თითო-სახითავე სიტყჳთა და ყვანე\ბითა
Line of ed.: 29    
და კანონითა იკურნებიან წმიდათა მკურნლთ-მთავართა მიერ, რომელ\თა
Line of ed.: 30    
ყოველთავე, ვიდრე კნინამდეცა, საჭირო არს მოსწრაფებით განხილვად,
Line of ed.: 31    
ხოლო ძნელ და ყოვლისა გამოცდილებისა და ჴელოვნებისა მოქენე. ვინაჲ ჩუ\ენცა
Line of ed.: 32    
უღონოთა თჳთოეულისა ვნებისა კანონსა სიტყჳთ განყოფად ჟამიცა
Line of ed.: 33    
სრულიადისა დაგებისაჲ და მიტევებისაჲ მკურნალთა კანონისაებრ სჯასა მიუ\შუნეთ,
Line of ed.: 34    
მქონებელთა შემდგომთასა. ვითარ სახედ სხეულიანისა კურნებისა ზე\და
Line of ed.: 35    
იჭჳ ვიდრემე მკურნალობისაჲ ერთი არს - განმრთელებაჲ მსნებიარისაჲ,
Line of ed.: 36    
ხოლო სახე მოურნეობისაჲ პირად-პირადად, რამეთუ თჳთო-ფერობისა ებრ
Line of ed.: 37    
სნეულებათაჲსა მკურნალობითიცა ღონისძიებაჲ შესატყჳსსა თითოეულისა სნე\ბათასა
Line of ed.: 38    
მოუპოებს,ეგრეთვე სულიერისაცა სნებისა შორის მრავლად-მყოფობა\სა
Line of ed.: 39    
ვნებათა პირად-პირადობისასა საჭიროდ მრავალ-სახე იქმნების მკურნალო\ბითცა
Line of ed.: 40    
მოღუაწებაჲ, სიტყჳსა მიმართ ვნებისაჲსა მოქმედი კურნებისაჲსა; ვინ
Line of ed.: 41    
უკუე-ყოს წინამდებარეთა ამათ სნეულებათათჳს ჴელოვნებითი ესე ღონის ძიე\ბაჲ
Line of ed.: 42    
სხუამან, თჳნიერ ღამე და დღე სჯულსა შინა უფლისასა წურთასა ხუე\დრებულმან
Page of ed.: 50  Line of ed.: 1    
და მის მიერ მწურთელმან ყოვლისავე მის-ქუეშისა ერისამან,
Line of ed.: 2    
რომლისათჳს ეგულებისა განსჯილობაჲცა.

Line of ed.: 3       
რაჲსათჳს თანამდებ არიან ყოველნი ეპისკოპოსნი ნიკეას-შინაჲსა პირვე\ლისა
Line of ed.: 4    
და მეორისა კრებისაებრ ცვასა საღმრთოთა კანონთასა და ყოვლისა
Line of ed.: 5    
საღმრთოჲსა წერილისა მრავლითა მოსწრაფებითა კულევასა, აღმოკითხვასა
Line of ed.: 6    
და მასწავლებელობასა ყოველთა მათ-ქუეშათასა, გარნა უეჭუელად, ვინაჲთგან
Line of ed.: 7    
დიდი და არა ლიტონი, არცა ვითარ დამთხუევითი საქმე არს სულთა გან\მგებელობაჲ,
Line of ed.: 8    
მოქენე უმეტესისა საქმისა და სიტყჳსაჲ, რათა რომელთამე უკუე
Line of ed.: 9    
თჳსისა მათისა ცხორებისა მიმართ აწყობდეს უჴმობელად, ხოლო რომელთამე
Line of ed.: 10    
ჴელოვნებითითა სიტყჳთა ცნობიერად წურთიდეს და სიბოროტისაგან სათ\ნოებად
Line of ed.: 11    
მიმართ აღიყვანებდეს.

Line of ed.: 12       
ვითარცა სხეულიანისა კურნებისა ზედა არა ყოველთაჲს, არამედ მცირე\თაჲ
Line of ed.: 13    
არს მკურნალობაჲ მეცნიერთა მკურნალობითისა ჴელოვნებისაჲ სიტყჳ\საებრ
Line of ed.: 14    
მკურნალობად, ეგრეთვე სულიერსაცა ზედა არა მსახურთა, არამედ
Line of ed.: 15    
მღდელობითი მამათმთავრობაჲ არს მცნებისაებრ წინაჲსწარმეტყუელისა გან\მგებელობაჲ
Line of ed.: 16    
"სიტყუათაჲ სასჯელსა შინა, რათა ვითარცა აქუს სიტყუასა,
Line of ed.: 17    
"არა შეარყიოს უკუნისამდე" და "სახსენებლად საუკუნოდ იყოს მართალი".

Line of ed.: 18       
უმოსწრაფესადრე მოქცევისა მჴუმეველთა ზედა და ცხორებითა კეთი\ლისა
Line of ed.: 19    
მიმართ უკუმოქცევისა მაჩუენებელთა უმჯობესისათჳს უჴმს განმგებელსა
Line of ed.: 20    
არა განგებულისა შემკუეთებაჲ მსმენელობისა ჟამისაჲ და კუალად ამისცა
Line of ed.: 21    
ჟამისა შემკუეთელობაჲ და მსწრაფლ უკუნ-ცემაჲ ზიარებისაჲ, ვითარადცა
Line of ed.: 22    
თჳსითა გამოცდილებითა სჯიდეს განკურნებულისა მქცეველობასა, რამეთუ
Line of ed.: 23    
ვითარ სახედ "ღორთა მარგალიტისა მყრელობაჲ" უკუეთ თქუმულ არს, ეგ\რეთვე
Line of ed.: 24    
დაკლებაჲ პატიოსნისა მარგალიტისაჲ ეგერა სინანულისა მიერ კაც\ქმნილისაგან
Line of ed.: 25    
უადგილოთაგანი არს.

Line of ed.: 26       
ყოველგან ნაცოდვებთა სახეებსა შინა პირველ ყოველთაჲსა ამისი და\ხედვაჲ
Line of ed.: 27    
შეუგავს ზედდამჭურეტელისაგან მგებელობით მსნებიარისა მკურნებე\ლობასა
Line of ed.: 28    
თუ განკურნებადისა ყოველი მდებარეობაჲ ვითარი არს და კურნე\ბისა
Line of ed.: 29    
მიმართ არა ჟამისა კმაობასა მგონებელობაჲ, რამეთუ ჟამისაგან რაჲმცა
Line of ed.: 30    
ლხინებაჲ იქმნა, არამედ წინა-აღრჩევასა მოქცევისა მიერ თავისა თჳსისა გან\მკურნებლისასა.
Line of ed.: 31    
რამეთუ მრავალი განყოფილებაჲ არს სიტყუასა შინა სინა\ნულისასა,
Line of ed.: 32    
რამეთუ თავით თჳსით ვიდრემე აღსაარებისა მიმართ ცოდვისაჲ\სა
Line of ed.: 33    
მიმართებული, და თჳთ იგი თჳსისა მართებისა მიერ დაფარულთა შემას\მენელობისა
Line of ed.: 34    
ქმნილობასა მიმთუალველი, ვითარცა ეგერა ვნებათა კურნებისა
Line of ed.: 35    
დამწყებელი და უჯობესისა-მიმართისა გარდაცვალებისა ნიშანსა მაჩუენებელი
Line of ed.: 36    
უკაცთმოყუარეესთა შერისხვათა შინა იქმნების. ხოლო ბოროტსა ზედა და\პყრობილი
Line of ed.: 37    
ანუ იჭჳსა რაჲსმე მიერ გინა შესმენისა უნებლივ მხილებული გან\გრძელებულსა
Line of ed.: 38    
მოქცევასა შინა იქმნების, რათა განკრძალულებით განწმედი\ლობასა
Line of ed.: 39    
ღამისასა ეგრეთ შეიწყნაროს სიწმიდეთა ზიარებასა. ესენი უკუე და
Line of ed.: 40    
ამათსა უმრავლესნი თითო-სახელობისათჳს ნაცოდვებთაჲსა და სინანულისა
Line of ed.: 41    
ჟამისა ორმეოცდა მესამემან კანონმან გამოგჳცხადნა ჩუენ, ხოლო უმეტესად
Line of ed.: 42    
ეპისკოპობითისა მსჯელობისა მიერ.

Page of ed.: 51 
Line of ed.: 1       
საჭიროობად, ვითარ ვგონებ, სიკუდილსა იტყჳს, რამეთუ არ-მუნ-ყოფა\სა
Line of ed.: 2    
ეპისკოპოსისასა უკუეთუ შეემთხუეოდის სიკუდილი განპატიჟებასა შინა
Line of ed.: 3    
მყოფსა არღარა მისდა წილ-ხუდომილსა ჟამსა, ცხად არს, ვითარმედ ეპისკო\პოსისა
Line of ed.: 4    
მიერ განსაზღვრებულსა ჟამსა, ანუ შემტირალთა თანა მდგომსა,
Line of ed.: 5    
გინა მსმენელთა თანა მყოფსა, ანუ შემვრდომთ თანა მქონსა, ანუ თანმდგო\მელთა
Line of ed.: 6    
თანა მლოცველსა ნუ მიუშუებნ ხუცესი განსრულობისათჳს ეპისკოპო\სისა
Line of ed.: 7    
უნაწილოდ კეთილისაგან წარსლვად, არამედ კანონთაებრ განმავალთა
Line of ed.: 8    
ზედა დადებულთაჲსა მისცენ სიწმიდეთგან მოკუდომადსა. ხოლო ესევეთარი\სა
Line of ed.: 9    
იძულებისა არამაჭენებელობასა და მჭირვებელობასა თჳნიერ ეპისკოპოსის
Line of ed.: 10    
ჯერჩინებისა ნუ დააგებენ ხუცესი პატიჟის-ქუეშეთა.

Line of ed.: 11       
მეხუთესა თავსა შინა ნეარონთასა საპოვნელ არს რაობაჲ ყოვლად გან\საგდებელობისაჲ,
Line of ed.: 12    
რომელ არს ესრეთ იგივე ლექსობით, ვითარმედ ყოვლად
Line of ed.: 13    
განსაგდებელობაჲ არს მანიქეველთა და დონატისტელთა ძჳნადი ბრალობაჲ,
Line of ed.: 14    
და რომელნი საგინებელად საღმრთოთა იქცეოდინ და არარას მქონობდენ
Line of ed.: 15    
ზიარსა ჩუეულებათა ანუ სჯულთა მიმართ, და იავარ-იქმნებოდინ და და\აკლდებოდინ
Line of ed.: 16    
ყოვლისა სანიჭებელისა და მენაცვალეობისაგან და ვერცა მეძ\ღუნეობენ,
Line of ed.: 17    
ვერცა ჰყიდიან და ვერცა იყიდიან, ვერცა რაოდენადცა რადმე
Line of ed.: 18    
თანგანმცვალებელობენ და შემდგომადცა სიკუდილისა ვითარცა ყოვლითურ\თისა
Line of ed.: 19    
იავარობისა ზედა შეისმინებიან.

Line of ed.: 20       
და მეათოთხმეტესა თავსა შინა მათვე ნეარონთასა მეშჳდესა ვიდრემე
Line of ed.: 21    
თავსა სადმე შინა მისსა ყოვლად განსაგდებელობასა ჰპოებ შემასმენელად
Line of ed.: 22    
ურწმუნოთათჳს ქრისტიანეთა ეკლესიებსა შემავალთა და მმსხუერპლველთა
Line of ed.: 23    
გინა მმოყურობათა. კუალად სადმე მერვესა ყოვლად განსაგდებელობით შე\ისმინებიან
Line of ed.: 24    
ელლინნი, უკუეთუ რაჲმე საგმობელთაგანი იმოქმედონ. და მესა\მისა
Line of ed.: 25    
წიგნისა მეათესა თავსა უკუეთუ ვიეთნიმე ეკლესიასა შინა ეპისკოპოსსა
Line of ed.: 26    
ანუ მოყუასთა ზედამოუჴდენ, ანუ უჯეროჲ რაჲმე უყონ ადგილსა შინა გინა
Line of ed.: 27    
ჟამის წირვასა, ყოველთა მიერ ყოვლად ყოვლად განგდებულობად შეისმინებიან და
Line of ed.: 28    
თავის კუეთით განიპატიჟებიან, დაღათუ ეპისკოპოსიცა შეურაცხ-ჰყოფდეს
Line of ed.: 29    
ქმნილსა. ხოლო სხუათა ადგილთა შინა ყოვლად განსაგდებელობაჲ ესე იპო\ების,
Line of ed.: 30    
ნაცვლად განმჟღავნებისა და განცხადებისა. ხოლო იტყჳან მრავალნი
Line of ed.: 31    
სოფელთაგანნიცა, ვითარ მასმიეს ოდესმე ძლევისა მოყუარეთა და ურთიერ\თას
Line of ed.: 32    
განძჳნებულთაგან მეტყუელებაჲ თითოეულისაჲ ნაცვალმბრძოლისა მი\მართ,
Line of ed.: 33    
ვითარმედ მოგიყივნებივარ მე. ესე იგი არს, განგიქიქებივარ, უჴმარ
Line of ed.: 34    
გიყოფიე, განგიმჟღავნებიე. რამეთუ მიმოდათქმული, ესე იგი არს, განმჟღავ\ნებული
Line of ed.: 35    
და აღრმღუეული და ყოვლისა ეკლესიისა მიმართ მიწევნილი და ყო\ველთად
Line of ed.: 36    
საჩინო-ქმნილი განსაგდებელეობისა ცხად-ყოფა არს, რომლისაცა ვი\სიმე
Line of ed.: 37    
რაჲმე, დაღათუ დიდისა და მაღლისაჲ, დაღათუ მეფისაჲ, დაღათუ მდა\ბიურისაჲ
Line of ed.: 38    
იყოს, რამეთუ დიდსა ნაცოდვებსა დიდივე უჴმს მიტევებელობაჲცა,
Line of ed.: 39    
ესე იგი არს ცხადი და საჩინოჲ და კანონისა მიერ ქადაგებული, ვითარცა
Line of ed.: 40    
იგი მეფისა მის ბრალი, რომელმან გინებისათჳს რაჲ ხატისა მისისა მრავალ\ნი
Line of ed.: 41    
ქრისტიანენი თესალონიკეს შინა მოსწყჳდნა, დიდისა ამბროსის მიერ არა
Line of ed.: 42    
შეწყნარებულ იქმნა, არამედ დღესასწაულსა ვიდრემე შინა ქრისტეს შობისასა
Line of ed.: 43    
მიე მიერ მორთმეულთა ძღუენთა თანა განიდევნა ეკლესიით. ხოლო ამათსა
Page of ed.: 52  Line of ed.: 1    
შემდგომად, შეინანა რაჲ, და შეიმუსრა და დამდაბლდა, შენდობილ იქმნა
Line of ed.: 2    
საღმრთოჲსა მღდელთმთავრისა მიერ. ოდეს უკუე ესევითარი რაჲმე იყოს,
Line of ed.: 3    
ბრალი ვიდრეღა ვერ დაემალვოდის ყოველსა ეკლესიასა, კამარის წინა, ესე
Line of ed.: 4    
იგი არს, საფსალმუნისა წინაჲთსა კერძოსა, მახლობელსა შესავალისასა და
Line of ed.: 5    
კანკელთა წმიდისა საკურთხეველისათა, სამღდელთმთავროჲ ჴელი დაედებო\დედ
Line of ed.: 6    
მცოდველისა თავსა ზენაჲთ და თავისი დაგებისაჲ ითქუმოდედ ლოცვაჲ,
Line of ed.: 7    
და ეგრეთღა იღირსებოდედ ზიარებასა. სიონთა ეკლესიათა კამარანი არა
Line of ed.: 8    
ჰქონან, არამედ, ვთქუა რაჲმე, უმდაბლესიცა და გარეშეთა თუალთა მიერ
Line of ed.: 9    
მისაწდომელი, გუმბადთ-მქონებელთა მათ ეკლესიათა ჰქონან კამარანიცა, კა\მარათაგან
Line of ed.: 10    
მტჳრთველობისათჳს გუმბადთასა. აწ უკუე უკუეთუ საკურთხეველის
Line of ed.: 11    
მახლობელი ადგილი არა კამარად გავიგონოთ, ვითარ პირველცა გარდამო\ვეცით,
Line of ed.: 12    
უგულისხუმო და შეუწყობელ იყვნენ შენებულობის სიტყჳსაებრ სიონნი
Line of ed.: 13    
ეკლესიანი და უთჳსო კამარისწინაჲსა კანონის ნამცნებისა დადებულებისა\თჳს,
Line of ed.: 14    
ვითარცა არმქონებელნი კამარათანი სიონნი. აწ სადმე დავიყენებითა სა\ფსალმუნისა
Line of ed.: 15    
უკუანასა ადგილსა კამარად თქუმისაგან ჴელთაცა დასადებელად
Line of ed.: 16    
და კატიხუმენთა დასაყენებელად, რამეთუ ჴელი ლხინებისაჲ და სრულიადისა
Line of ed.: 17    
დაგებისაჲ მომასწავებელი არს. და პურისა ზიარებისა განსრულებულისა სინა\ნულისა
Line of ed.: 18    
შემდგომად, რომელი არა უკუანითსა კერძოსა საფსალმუნისასა, არა\მედ
Line of ed.: 19    
წინაჲთსა შინა პირველცა და უკუანაჲსკნელ მონანულისა თავსა და შე\ნანებულისასა
Line of ed.: 20    
ზედა დაიდების. და კატიხუმენთაცა ხარისხსა მასვე ადგილსა
Line of ed.: 21    
შინა აქუს სადგომი და არა მახლობელად სასაყდროჲსა, მზადმყოფობისათჳს,
Line of ed.: 22    
კატიხუმენთა მსმენელთასა თუ წინაწარმოვედით, წინაწარმოვიდოდეთ და
Line of ed.: 23    
გამოვიდოდეთ, არღა განსჯილთა ტრაპეზისა ღირსებასა.

Line of ed.: 24       
კამარისა წინა მმსხუერპლველისა ზედდადებაჲ ჴელისაჲ საეროსა ჟამის\წირვასა
Line of ed.: 25    
განაცხადებს წინსწრობილსა მეექუსესა კანონსა შინა, რამეთუ არა
Line of ed.: 26    
ყოველნი ნაცოდვებნი საეროდ შენდობილობასა მოქენე არიან, არამედ რო\მელიმე,
Line of ed.: 27    
ვითარცა ოქრო-სიტყუაჲ "მღდელობისა-თჳსთა" სიტყუათა შინა
Line of ed.: 28    
იტყჳს, თჳსაგანსა განთჳსებულსა. ხოლო რომლისა სამე ცხადად მისცემს წი\ნამდგომელი
Line of ed.: 29    
შენდობასა და თუ რაჲსა თჳნიერ არა, იტყჳან უკუე ამასცა კა\ნონნი,
Line of ed.: 30    
დუმილისაცა მიერ და დაზავებისა ზედაჲსა მიერ აღმწერელნი მათნი.
Line of ed.: 31    
ხოლო ვთქუთ და ჩუენიცა პირველ მცირედისა წინამდებარისა კანონისგან
Line of ed.: 32    
მომღებელთა მიზეზისათა და უფროჲსღა მამისა ჩუენისა გრიგოლისაგან, ღმრ\თისმეტყუელებასა
Line of ed.: 33    
და სიწმიდესა შინა ჴმა-განმსმენელისა. აწ უკუე ჴელთა
Line of ed.: 34    
ვიდრემე ზედ-დამდებელობისა მიერ სულსა წმიდასა მემსხუერპლე ჰხადის, მემ\შჳდობესა
Line of ed.: 35    
მშჳდსა, ძჳრის არ მჴსენესა თანამლობელსა, უნაღვლოსა, ურისხვო\სა.
Line of ed.: 36    
ხოლო საკურთხეველსა-შინაჲსა განცხადებულისა დაგებისა მიერ არა
Line of ed.: 37    
ვითარ დამთხუევითთა ნაცოდვებთა შენდობასა უკუნ-აგებს და საეროჲსა ჟა\მის-წირვისა
Line of ed.: 38    
მიერ საზარელისა მსხუერპლისა მიღებასა, ვინაჲ სამთაცა კანონ\თა
Line of ed.: 39    
შინა დიდნი ნაცოდვებნი დასხმულან, რომელნი დაჰნიშნვენ ყოვლად განსა\გდებელსა
Line of ed.: 40    
და მიმოგანსმენილსა ბრალობასა და საეკლესიოსა შფოთებასა და
Line of ed.: 41    
ჴელის ჴელსა ზედ-დასხმასა და მსახურებასა და ზღვეულებასა.

Line of ed.: 42       
სულიერსა მადლსა, რომელ[სა] მოვიღებთ წმიდისა ნათლისღებისა
Line of ed.: 43    
მიერ, მწიკულევანი და მყრალი განსდევნის ცოდვაჲ. ხოლო ამას კუალად
Page of ed.: 53  Line of ed.: 1    
უკუნაქცევს ღირსებით სინანული, რომელი ზედდადებისა მიერ მღდელთ-მთა\ვრისა
Line of ed.: 2    
ჴელისა მიეცემის. რამეთუ არა ამაოდ და ცუდად მღდელთ-მთავარნი
Line of ed.: 3    
თავთა ზედა მონანულთა ჴელსა დასდებენ, არამედ ამისთჳს, რათა მადლი
Line of ed.: 4    
იგი, ცოდვისა მიერ განშორებული, ლოცვისა მიერ და ეპისკოპოსისა შეხები\სა,
Line of ed.: 5    
უკუმოიქცეს მადვე ადგიდ, რომლით განიდევნა.

Line of ed.: 6       
კითხვაჲ: რაჲსათჳს არა სხუა[სა] კერძოსა ზედა სხეულისასა დაიდე\ბის
Line of ed.: 7    
ჴელი ეპისკოპოსისაჲ, არამედ თავსა ზედა მონანულისასა?

Line of ed.: 8       
მიგებაჲ: რამეთუ სიტყჳერებითი სულისაჲ მას შინა დამყარებულ არს
Line of ed.: 9    
და ყოველნივე საგრძნობელნიცა, რომელთა, ვითრცა სარკუმელთა მიერ, ვი\თარ
Line of ed.: 10    
საყოფელად რადმე სულისად შევალს სიკუდილი იგი ცოდვისაჲ, მას შინა
Line of ed.: 11    
არიან დამბადებელისა მიერ შეყენებულნი, რომელიცა იგი პირველ მცოდველი
Line of ed.: 12    
პირველვე განწმიდნების. ეჰა საკჳრველებასაღა, ეჰა კაცთმოყუარებასა ღმრ\თისასა,
Line of ed.: 13    
ჩუენ-თჳსსა სიყუარულსა მეუფისასა! თიჴიერი ჴელი თავსა ზედა
Line of ed.: 14    
დაიდების, და ზედდადებისა და ლოცვისა მიერ ოტებული ჩუენ მიერ მადლი
Line of ed.: 15    
სულისაჲ შთამოვალს, საკჳრველ აღსრულებული და ყოვლისა გაგონებისა ზეშთ\აღმავალ
Line of ed.: 16    
და ყოვლისა მიწდომისა წარმლტოლველ დადგების მღდელი, თავსა
Line of ed.: 17    
შემხებელი მონანულისასა, და ნუგეშინის-მცემელსა შთამოიყვენებს; და დად\გების
Line of ed.: 18    
და სავედრებელსა ჰყოფს სალხინებელსა, არა ხოლო რათა მიტევებაჲ
Line of ed.: 19    
ნაცოდვებთაჲ მიიღოს მცოდველმან, არამედ რათა საკუთრებაჲცა მეუფისა
Line of ed.: 20    
მიმართ, რომელი იგი განარისხა. და იქმნების სხუაჲ ვინმე ქრისტე მღდელთ\მთავარი
Line of ed.: 21    
დამგებელი, ვითარცა მან დაბადებულისაჲ დამბადებელსა, დამამშჳ\დებელი
Line of ed.: 22    
მმტერობელთაჲ და შემკრებელი განბნეულთაჲ და ქუენაჲთა აღმყვა\ნებელი
Line of ed.: 23    
არა ადგილითა, არამედ სქესობითა და შეთჳსებითა.

Line of ed.: 24       
არა ცხორებაჲ ეპისკოპოსისაჲ, არცა სათნოებაჲ მიჰმადლებს,რომელთა
Line of ed.: 25    
იგი მიჰმადლებს ღირსებით შემნანებელთა, არამედ ყოველსავე ღმრთისა მად\ლი
Line of ed.: 26    
მოქმედებს მიტევებისასა, პირველსა დაგებასა შინა მინიჭებულსა, და ნი\ჭისაცა
Line of ed.: 27    
სულისა წმიდისასა, მეორესა დაგებასა შინა მიცემულსა. მღდელთ მთავ\რისა
Line of ed.: 28    
არს მხოლოდ აღებაჲ პირისაჲ და თქუმაჲ, ვითარმედ "ღმერთმან შეგინ\დვე[ნ]
Line of ed.: 29    
შენ". ხოლო ყოველსავე ღმერთი მოქმედებს , ხოლო იგი ოდენ ნიშან\სა
Line of ed.: 30    
აღასრულებს. გულის-ხუმა-ყავღა რაოდენი არს შორის იოანესა და უფ\ლისა
Line of ed.: 31    
ჩუენისა იესუ ქრისტესსა, რამეთუ ისმინე, მისი, მეტყუელისაჲ: "მე საჴ\მრად
Line of ed.: 32    
მაქუს შენ მიერ ნათელცემულობაჲ და არა ვარო კმა განჴსნად ბაწარსა
Line of ed.: 33    
ჴამლთასა", არამედ ეგრეცა ესოდენ მყოფობასა შორის მის ზედა გარდა\მოჴდა
Line of ed.: 34    
სული წმიდაჲ, რომელი არა აქუნდა იოანეს, მნებავს რაჲსამე საკჳრ\ველისა
Line of ed.: 35    
თქუმაჲ. ხოლო რაჲ არსა, იგივე შენდობაჲ მიეცემის. დაღათუ ხენე\შისა
Line of ed.: 36    
მღდელთ-მთავრისა მიერ მიეცეს, მოწაფედათა მიცემული ქრისტეს მიერ
Line of ed.: 37    
პირველ ვნებისა და შემდგომად აღდგომისა, არარაჲთ დააკლდების ესე მას
Line of ed.: 38    
რაჲსათჳს-მეა? რამეთუ ამასცა იგივე მიანიჭებს, რომელმან მაშინ ქადაგთა
Line of ed.: 39    
თჳსთა მიანიჭა, და სიტყუათა ვიდრემე მღდელთ-მთავარი მეტყველებს, ხოლო
Line of ed.: 40    
მიტევებასა ღმერთი მიანიჭებს, რამეთუ მისი არს მხოლოდ ცოდვათა შემნდო\ბელობაჲ,
Line of ed.: 41    
ვითარცა წამებენ მტერნიცა მისნი. გაენა სული წმიდაჲ სამღდელთ\მთავროთა
Line of ed.: 42    
ჴელთა ზედდადებისა მიერ შთამოივლინების, რომელი სხუებრ არა
Line of ed.: 43    
მიეცემის, თჳნიერ ჴელისა მიერ და ენისა. ამისთჳს იპატივებოდედ ეპისკო\პოსნი,
Line of ed.: 44    
ვითარცა ღმერთი, რამეთუ, დაღათუ უღირს რაჲმე იყვნენ ამისსა,
Page of ed.: 54  Line of ed.: 1    
საღმრთოთა მადლთავე მსახურ არიან, რამეთუ მადლი მათ მიერ მოქმედებს,
Line of ed.: 2    
ვითარ უკუე კარაულისაცა მიერ ვალაამისა იზრახა და ჴართა მიერ იმოქმე\და
Line of ed.: 3    
და კაიაფას მიერ წინაჲსწარმეტყუელა. არა უკუე აყენებს უღირსებაჲ მემს\ხუერპლეთაჲ
Line of ed.: 4    
მიტევებასა და მადლსა სულისა წმიდისასა, რომლისათჳს კანონ\თაცა
Line of ed.: 5    
ეპისკოპოსთა ბჭობისა, არამედ არა ეპისკოპოსთა ცხორებისა შემსგავ\სებულად
Line of ed.: 6    
განაჩინეს დამგებელობაჲ. არა თქუა: "ნაცოდავები" ოდენ, არამედ
Line of ed.: 7    
"ბრალობაჲ" ცხად არს, ვითარმედ მკლველობითი უსჯულოებაჲ ანუ განდგო\მილებაჲ,
Line of ed.: 8    
ანუ უზეშთაესის მქონებელისა ძჳნად მწურთველობაჲ, ანუ თანმო\ფიცრობაჲ,
Line of ed.: 9    
გინა ამხანაგობაჲ, ანუ სხუაჲ რაჲ ესევითარი.

Line of ed.: 10       
ჰე, იტყჳს, არამედ მკლველი იგი უკუეთუ მოყუასი იყოს, ვითარ დაედ\ვას
Line of ed.: 11    
მას ჴელი თანალმობისაჲ მოსასწავებელსა მქონებელი.

Line of ed.: 12       
მოყუასობაჲ-შინათათჳს კანონნი მრავალ არიან, რომელთაგანი რომელ\ნიმე
Line of ed.: 13    
ყოვლითურთ განჰკუეთენ მცოდველთა მათ, ხოლო რომელნიმე საჟამოს
Line of ed.: 14    
განაყენებენ შებრკოლებულთა მათ და კუალად უპირატესადვე სამსახურად
Line of ed.: 15    
კუალად აგებენ მათ, რამეთუ ესენი თითო-სახეთა განპატიჟებათა შეიყვანე\ბიან,
Line of ed.: 16    
რომელნი იგი ცნნეს ვინმე აღმომკითხველმან წმიდათა კანონთა სივრ\ცისამან,
Line of ed.: 17    
რომელთა შინა ესეცა პოოს სხუათავე თანა, ვითარმედ ხუცესნი და
Line of ed.: 18    
დიაკონნი უმძიმესთა ნაცოდვებთა ზედა მხილებულნი, ვითრცა ერის-კაცნი,
Line of ed.: 19    
ჴელის დადებასა ვერსადა მიითუალვენ.

Line of ed.: 20       
ეპისკოპოსსა ხატი მოაქვს ღმრთისა ყოველთაჲსაჲ, რამეთუ ვითარ სახედ
Line of ed.: 21    
ღმერთი, მარადის ერთობასა თჳსსა ზედა გებული და ეგრეთვეობასა, და განუ\ბნეველად
Line of ed.: 22    
თავსა შორის თჳსსა დამყარებული, მაცხოვარებისა-ძლით ყოველთასა
Line of ed.: 23    
წინაგანმგებელობითითა წინგამომვლელობითა ყოველთავე ზედა სახიერებისა
Line of ed.: 24    
გამობრწყინვებითა განჰფენს და ყოველთავე თანა არს არგანდგომილი თჳსისა
Line of ed.: 25    
დამყარებულისაგან, ეგრეთვე ეპისკოპოსიცა, მოსწავებით ძალისაებრ მობა\ძავად
Line of ed.: 26    
ღმრთისა თჳსსა მდგომობასა ზედა გებული, მომვლელობს კაცთ-მოყუა\რებითითა
Line of ed.: 27    
წინ-მოურნეობითა მეორეთა ზედა, ესე იგი არს , შთამოვალს მოქ\ცეულისა
Line of ed.: 28    
მომართ გზისაგან საცთურისა მისისა. და პირველ მიიახლებს მოწ\ყნარებით
Line of ed.: 29    
და მიუტევებს მხიარულებით, მერმე ეკლესიით განჰჴდის, არა ვი\თარ
Line of ed.: 30    
მძულვებელი, არამედ ვითარ აღმმართებელი, არცა ვითარ უკუნმაქცე\ველი,
Line of ed.: 31    
არამედ ვითარცა მკურნებელი, და კუალად ახლოს მიიყვანებს მას, და
Line of ed.: 32    
კუალად შემდგომად ჟამისა უმახლობელეს ტაძრისა ჰყოფს მას, და ამის მდგო\მარეობისა
Line of ed.: 33    
მიერ თუ ვითართა კეთილთაგან განვარდა, ასწავებს მას, და თუ
Line of ed.: 34    
ვითართამი კუალად ვითარ აღმოიწოდოს. ხოლო ამისთჳს შემდგომად მახლო\ბელად
Line of ed.: 35    
საკურთხეველისა სადმე დაადგინებს და უცხადესადრე მორწმუნეთა
Line of ed.: 36    
თან-დაადგინებს. და ამათ ყოველთა აღმასრულებელი, ვითარცა სამსახურო\ბითა
Line of ed.: 37    
და მეორეთა მთავრობისა მისისათა და შესაძლებელთა სხუათაცა მიერ
Line of ed.: 38    
განზრახვითა მისითა სრულ ქმნად მღდელთა, ვითარცა ანგელოზთა მიერ,
Line of ed.: 39    
მსხუერპლის-საცავსა ზედა მოვალს, წარმომადგინებელი მოსწავებით, ვითარ\მედ
Line of ed.: 40    
ღმერთიცა, და ვითარმედ და ესე წინგანმგებელობით წარმოყოლილი მეო\რე
Line of ed.: 41    
პირველთა მომართ მაცხოვარებისა-ძლით მის მიერ მონანულობით და
Line of ed.: 42    
განწმედელობით უპირატესისავე მორწმუნეთა სადგომისა მიმართ აღწევნუ\ლისა,
Line of ed.: 43    
რომლითგან განვარდა მცოდველობისა-ძლით, არა განდგა ეგრეცა თჳს\თა
Page of ed.: 55  Line of ed.: 1    
მოქმედებისა და თჳსთავე შინა მყოფობისაგან, ღმრთისა თჳსთა მხედვე\ლობათა
Line of ed.: 2    
ამაღლებულებასა შინა. რამეთუ გაქუს განმგონებელობაჲ აღყვანე\ბითთა
Line of ed.: 3    
ამათ სიტყუათაებრ: განშორებულობაჲ ეპისკოპოსისაჲ არა ადგილო\ბითად,
Line of ed.: 4    
არამედ სააღმრთოთა, ესე იგი არს, მონანულთა თჳსისა მწირველობი\სა
Line of ed.: 5    
და განმგებელობისაგან საღმრთოთა მიმართ, ვითარ იგი არს სიმაღლისა
Line of ed.: 6    
მიმართ ღმრთისმეტყუელებითისა ხედვისა კუალად უკუნქცევაჲ და თნებულისა
Line of ed.: 7    
მიმართ წმიდისა სულისა ყვანებული და მოყვანებული, ვინაჲ აღმბეჭდველ\ნი
Line of ed.: 8    
მონანულისა მამაკაცისაჲ ეგერა წუევისაებრ მისისა კეთილად აღმვსებელი\სა
Line of ed.: 9    
სინანულად მოცემულისა ადგილისაჲ, რამეთუ მრჩობლად მოასწავებს საქმე
Line of ed.: 10    
სახელსა მონანულისასა დასაბამითა სინანულისაჲთა და დასასრულითა მისითა
Line of ed.: 11    
ზიარად გამოაჩენს ყოვლად წმიდისა სამებისა მიახლებისა მიერ სამღდელოჲსა
Line of ed.: 12    
ზედმეტყუელებისა მიერ და წმიდისა ზიარებისა მიერ, კეთილად მცხორებე\ლობისა
Line of ed.: 13    
მისისა მვაჭრებელი. ესენი ვითარცა მოსასწავებელობითა მონანულთა
Line of ed.: 14    
ზედა აღესრულებიან მღდელთ-მთავართა მიერ არარაჲს უშუერებისა ანუ
Line of ed.: 15    
უსამღდელოობისა გინა ქუესაძრომისა, ანუ დათრეულობისა მქონებელნი, არა\მედ
Line of ed.: 16    
ღმრთის ღირსთა ხედვისა მაგალითთა სარკეებითა საეკლესიოებითა კაცთ\შუენიერებით
Line of ed.: 17    
დახატულითა.

Line of ed.: 18       
მონანულის შეკუნძებაჲ სამღდელმთავროსა ჴელსა საკურთხეველის წი\ნაშე
Line of ed.: 19    
ეკლესიისა განაცხადებს, ვითარ ვჰგონებ, სიმდაბლესა და ქუემძრომე\ლობასა
Line of ed.: 20    
და მიწა-ცნობობასა, რომელი მაღალთა და აღმატებულთა უფლისა
Line of ed.: 21    
მცნებათა გარდამავლობითა მოვიგეთ, და დამდაბლებულობასა ჩუენსა ბრვითა
Line of ed.: 22    
და შემუსრვილებასა გულითადსა, რომელი დაინიშვნის გარეგნითისა სა\ხისა
Line of ed.: 23    
მიერ, და ესევითარად გულად-მებრავისა კუალად შთამომავლობასა და
Line of ed.: 24    
დამმალველობასა თავისა თჳსისა შიშით და მორცხუეობით და თავისა
Line of ed.: 25    
თჳსისა ვითრცა უღირსად აღსრულებულთა შემრაცხელობასა ანუ ვერ\მომთმენელისა
Line of ed.: 26    
მოვლენილსა ბრწყინვალებასა საუფლოჲსა პირისასა დამხედ\დადრეკილობასა
Line of ed.: 27    
სიხარულით და ძრწოლით; ძრწოლით ცოდვისა უპირა\ტესისათჳს,
Line of ed.: 28    
სიხარულით უკუანაჲსკნელისა სრულქმნილობისათჳს; ძრწოლით
Line of ed.: 29    
ნიჭთა სიდიდისათჳს, სიხარულით სრულიადისა თანმამობილობისათჳს და
Line of ed.: 30    
სიწმიდეთა მიმღებელობისათჳს.

Line of ed.: 31       
ხოლო უკუეთუ ამას მღდელთმთავარიცა ჰყოფს მას ზედა, არამედ არა
Line of ed.: 32    
მისვე მიზეზისათჳს დამხედ-დრეკლობს და ხედავს და ეტყჳს, არამედ პირვე\ლად
Line of ed.: 33    
ვიდრემე, რამეთუ მაღლად მყოფი ღმერთი და უხილავი და მიუახლებე\ლი
Line of ed.: 34    
შთამოობს ჩუენდამო ადგილობით, არამედ, გამოუთქუმელითა სიტყჳთა
Line of ed.: 35    
თანშთამომავალობისაჲთა სიმდაბლისა ჩუენისათჳს, თან-დამდაბლებული გუეზი\არებისცა
Line of ed.: 36    
ჩუენ და თანაღგუერევის განწმედილთა, უპირატეს ცხად არს, ვი\თარმედ
Line of ed.: 37    
და შეწყნარებისა მისისა ღირს ქმნილთა; ხოლო მეორედ, რამეთუ
Line of ed.: 38    
სხუებრ ვერ ეგების მეყვისობაჲ მეყვისობისა-მიმართი, ყოველთა უგანკიდე\ბულესისა
Line of ed.: 39    
მეყვისობისა მიმართ თჳნიერ ესევითარითა სახითა, რამეთუ სიმ\დაბლესა
Line of ed.: 40    
შინა ჩუენსაო, იტყჳს, მომიჴსენნა ჩუენ უფალმან და გჳხსნნა ჩუენ
Line of ed.: 41    
მტერთა ჩუენთაგან, და ვითარმედ "მშჳდსა და მდაბალსა მოჰხედავს". და
Line of ed.: 42    
ხოლო მე ვთქუ განკჳრვებასა შინა ჩემსა: განგდებულ ვარ მე პირისაგან
Line of ed.: 43    
თუალთა ჩემთაჲსა, ამისთჳს შეგესმა ჴმაჲ ვედრებისა ჩემისაჲ შენდამო ღაღა\დებასა
Line of ed.: 44    
შინა ჩემსა და სთქუ: "მზრახველობასაღა შენსა გრქუა: აჰა აქა ვარ".
Line of ed.: 45    
ხოლო ღმერთთ-მთავრობითთა კამკამებათაგან ესოდენი ნათელი აქუს ღირსთა,
Page of ed.: 56  Line of ed.: 1    
რაოდენსა მისცემდეს მათ მინიჭებული იგი. ხოლო მისცემს უეჭუელად რაო\დენსა
Line of ed.: 2    
დაიტევენ, არა რაოდენ არს ნათელი იგი.

Line of ed.: 3       
მორცხუეობაჲ უკუე მომავლისა და ჯუარის სახედკრულებაჲ ჴელთაჲ და
Line of ed.: 4    
სამღდლოდ იატაკად მიდადრეკილობაჲ კეთილმკულებისა და ქრისტეს მო\ყუარისა
Line of ed.: 5    
კეთილწესიერებისა და შეკდიმებულენისაჲ არს ხატ. და თავით თჳ\სით
Line of ed.: 6    
მოქცეულობათადა გულის-ხუმის-მყოფელობათა და შეჴშირებულობათა
Line of ed.: 7    
გულისათა ნიშანი და საცნაურებაჲ გონების აღმატებულებისაჲ და ჩუენებაჲ
Line of ed.: 8    
ცოდვილთა უჩინო-ყოფილებისაჲ და სოფლიოთა და მიწიერთა მოქმედებათა
Line of ed.: 9    
გამოსაჩინებელ[არს]. ესრეთ უკუე მონანულსა საღმრთოჲ ნეტარებაჲ თავის\თჳსის
Line of ed.: 10    
ზიარებისა მიმართ შეიწყნერებს და თჳსისა მადლისაგან გარდასცემს
Line of ed.: 11    
მას, საღმრთოდ შემასრულებელი და მზიარებელ-მყოფი მისი საღმრთოთა შეს\რულებულებათა
Line of ed.: 12    
და სამღდელოთა დასთა, რომელთა დიდ მოსასწავებელ არს
Line of ed.: 13    
მღდელთ-მთავრისა იგი დაგებულისადა მინიჭებული ბეჭედი, თქუმული იგი ლო\ცვაჲ
Line of ed.: 14    
და ქმნილი შეხებაჲ, ცხოვრებულთა თანა შემრაცხველი მისი.

Line of ed.: 15       
და მღდელთ-მთავარი ვიდრემე დგას კართა წინაშე საღმრთოჲსა საკურ\თხევლისათა,
Line of ed.: 16    
დამხედველი დასავალად მნანებელისა მის უნდოებისა და დამ\დაბლებულებისა.
Line of ed.: 17    
ხოლო ეგერა შემნანებელი იგი საფსალმუნეთა წინაჲთ-წინაშე
Line of ed.: 18    
მემსხუერპლისა, აღმხედველი აღმოსავალად ღმრთაებრივისა დიდებისა და
Line of ed.: 19    
ბრწყინვალებისა, გონიერთა თუალთა აღმოწმენდისა მიერ მოსურნე ხედვად,
Line of ed.: 20    
რომელთა პირველ ვერ მხედველობდა ცოდვათამიერისა დაბრმობილობისათჳს,
Line of ed.: 21    
რომელი ვითარ მგრძნობელობად უპირატესისა სიხენეშისა ანუ თჳსისა უღირ\სებისა
Line of ed.: 22    
მოსრული გინა ვერ მძლე თუალთ-მდგმელობასა კამკამ-სახისა მის შე\სახედავისა
Line of ed.: 23    
და მიუახლებელისა შარავანდისა და დიდად საჩინოჲსა ნათლისა
Line of ed.: 24    
და მიუახლებელისა შუქისამი მოუდრეკს თავსა თჳსსა ღმერთსა, რომელსა
Line of ed.: 25    
ამაღლებდა პირველ ამისსა ცოდვისა მიერ და საცხორებელთა ბრძანებათა
Line of ed.: 26    
ღმრთისათამი ზეშთმჩენეობისა და შეურაცხმყოფელობისა შეხებითა თავისა
Line of ed.: 27    
უუფლესისა კერძოჲსა სხეულისაჲთა ყოვლითურთისა კაცისა განწმედელობასა
Line of ed.: 28    
და აღმბეჭდველობასა მისსა ნიშისა მიერ ჯუარის სახისა. შემდგომად მის ზე\და
Line of ed.: 29    
თქუმულისა ლოცვისა ჯუარის სახისა მიერ გამომაჩინებელი, ვითარმედ
Line of ed.: 30    
აქამომდე ვიდრემე ესევითრი ესე კაცი ცოცხლობდა ჴორცისა და სისხლისა
Line of ed.: 31    
შექონებულობით. ხოლო, ამიერითგან ღმრთისადა მოჴდომითა უარმყოფელი
Line of ed.: 32    
თავისა თჳსისაჲ და სინანულისა მიერ განწმედილი, უქმ იყოს და მკუდარ
Line of ed.: 33    
ჴ[ო]რცისა ნდომათა და და ნებებათა მიმართ. ხოლო ებაძვების ვიდრე ჯუარად\მდე
Line of ed.: 34    
და სიკუდილად უცოდველობით მცოცხლობსა და მესამესა დღესა აღდ\გომილსა
Line of ed.: 35       
და მტერისა სრულიად მძლეველსა და მომკლველსა. შემდგომად
Line of ed.: 36    
ვიდრემე ამათსა მოეამბორების შემნანებელსა მას სიყუარულისა წარმომაცხა\დებელი
Line of ed.: 37    
და ღმრთისა-მიმართისა საკუთრებისა წარმომადგინებელი, რომელსა
Line of ed.: 38    
აყენებდა ღობე, ღმრთისაგან განმაყენებელი მისი, რამეთუ სიყუარულ-ღმერ\თი,
Line of ed.: 39    
იოანესებრ მკერდის-ზედაჲსა მოწაფისა, მშუებელი და მოხარული და
Line of ed.: 40    
განმცხრომი ნაბადისა თჳსისა მაცხოვარებასა ზედა და ესოდენ მმხიობელი მის
Line of ed.: 41    
ზედა, ვიდრე მხედველობადმდეცა მეგობართა მისთა ძალთა ანგელოზთასა ესევი\თარსა
Line of ed.: 42    
მას სიხარულსა ზედა. და გარემომხუეველობად და მკოცნელობად მოქ\ცეულისა
Line of ed.: 43    
მის და შენანებულისა და ზუარაკისა ჭამებულის, მმსხუერპლადმდე
Page of ed.: 57  Line of ed.: 1    
თჳსისა ჴორცისა საჭმელად და საშუებელად მიმმადლებელი მისი. ზუარაკად
Line of ed.: 2    
მყოფი გულის-ხუმის-საყოფლობით, რამეთუ ჭეშმარიტებით ჴორცი არს მისი,
Line of ed.: 3    
ხოლო პურად საჩინოებით იფქლისაგან შემტკიცებულებისა თჳს.

Line of ed.: 4       
ეგერა ვიდრემე დადგა და საკუთრებით თან დადგა ზენათა მხედველო\ბათა
Line of ed.: 5    
მესაიდუმლოეთა თანა მთავარანგელოზებრთა და ანგელოზებრთა პატივ\თასა
Line of ed.: 6    
სინანულისა მიერ, ვითარცა ითქუა, განწმედილი იგი, მხედველი აღმო\სავალად
Line of ed.: 7    
"აღმოსავალისა სიმართლისა მზისა" ქრისტესა, ბრწყინვალედ რაჲმე
Line of ed.: 8    
და მადლიერად მისდა ზედმბრწყინვალისა და აღმვსებელისა მისისა ნათელთ\საჩინებითა
Line of ed.: 9    
მის-მიერითა, რომელსა ჭეშმარიტად საჭმლად და სასუმელად
Line of ed.: 10    
იტყჳს საღმრთოჲ წერილი. წინაჲსწარ აღწერილითა ხედვითა დატკბობილი,
Line of ed.: 11    
მერმეცა მღდელთ-მთავართა მიერ მონანულთათჳს აღსრულებულთა წარმვლე\ლობ,
Line of ed.: 12    
აღსავალთა სამღდელოთა მიწევნილი, ამათ მიერ და ამათგან შემე\ცნებულ
Line of ed.: 13    
ქმნილი ჩემისა ზღვევისა და ჩემისა მოქცევისა ტჳფრებთაჲ, უკუეთუ
Line of ed.: 14    
მენებოს, მხედველი და ხატებ-მოქმედთა სახეთა მაცხოვარებისა ჩემისათა და,
Line of ed.: 15    
რომელსა ვეშიშვი, საჩინოთა ამათ ხატთა მიერ განვისწავლებიცა.

Line of ed.: 16       
აწ უკუ ეკუალადცა ვიტყჳთ, ვითარმედ ზეციერ-ყოფისა წარმწყმედელი
Line of ed.: 17    
ყოველი ქრისტიანე, ვინაჲთგან მეორე ნათლის-ღებაჲ არღარა არს. რამეთუ
Line of ed.: 18    
არცა მეორე სიკუდილი უფლისაჲ, რომლისა სახე არს ნათლის-ღებაჲ, სამღ\დელთ-მთავროჲსა
Line of ed.: 19    
აღმომწმედელობისა მიერ კუალად ზეცადვე აღიყვანების, და\ღათუ
Line of ed.: 20    
ქუეყანასა ზედა მავალობს, რომლისა ტჳფარ არს ეკლესიაჲ ღმრთისაჲ,
Line of ed.: 21    
წინაჲსწარმეტყუელთა მიერ წინაჲთვე ქადაგებული, მოციქულთა მიერ დაფუძ\ნებული,
Line of ed.: 22    
მოწამეთა მიერ შესრულებული და მღდელთ-მთავართა მიერ შემკო\ბილი,
Line of ed.: 23    
ვითარცა მეხუთესა კანონსა შინა კართაგენს შინაჲსა კრებისასა გან\ვაცხადე.
Line of ed.: 24    
ხოლო დაგებული იგი ღმრთისაჲ, ამად ცად მიწევნული, შემდგო\მობით
Line of ed.: 25    
მიიწევის საკურთხეველადცა გონიერად და ზეცისად, რომელსა შინა
Line of ed.: 26    
ქეროვიმნი და სერაფიმნი და ყოველნი გონიერნი და მსახურებნი ძალნი
Line of ed.: 27    
წარდგომილობენ წიწვით, რომელთაცა ხტებ ნივთთ-შორისნი ესე ანგელოზნი
Line of ed.: 28    
და უსისხლოჲსა მსხუერპლისა მღდელ-მემსხუერპლენი, რამეთუ ვითარცა მრავალ\გზის
Line of ed.: 29    
ითქუა, ზეციერისა შემდგომობისაებრ სრულ იქმნებიან ქუეყანისზედანი ხო\ლო
Line of ed.: 30    
მუნ ქმნილი ისმენს საღმრთოჲსა ჴმისასა, რომლისა მოსასწავებელ მღდელთ
Line of ed.: 31    
მთავრისა-მიერი ლოცვაჲ, ჴმისა მხედველისასა მიმღებელობისა მიმართ მესაი\დუმლოჲსა
Line of ed.: 32    
და საიდუმლოთ-მყვანისა პავლეს მიერ ქადებულთაჲსასა, "რომელნი
Line of ed.: 33    
თუალმან არა იხილნა და ყურმან არა ისმინნა და გულსა ზედა კაცისსა არა\ოდეს
Line of ed.: 34    
აღვიდა, რომელთა ნაცვალ-სახე სერობაჲ არს, ცხორების ნიჭნი უფ\ლისანი,
Line of ed.: 35    
ჴორცი და სისხლი მეუფისაჲ.

Line of ed.: 36       
გონებებ იქმნებიან კაცნი შემდგომად ამიერ განსლვისა სახარებისაებრ,
Line of ed.: 37    
და არღარა ვითარ კაცნი, არამედ ვითარცა ანგელოზნი ცხორებენ, რომლისა
Line of ed.: 38    
ნიშან არს შეხებაჲ იგი თავისაჲ, განმწედელი ვიდრემე ყოველთავე სულისა
Line of ed.: 39    
სხეულისადა. ხოლო განკიდებულად და უწინსახეერად ბაზმაკისა ორკერძო\თაჲსავე
Line of ed.: 40    
და მძღუანისა და მასწავლელისა და განუწვალებელისა და ერთსახისა
Line of ed.: 41    
და უოხჭნოჲსა ცხორებისა ძალსა მომანიჭებელისა, რომელი უსუსურმან შეაფარ\ღლა
Page of ed.: 58  Line of ed.: 1    
ცოდვამან, და არწმუნებს და მიუძღუების სიცოცხლედ სხეულსა შინა
Line of ed.: 2    
უსხეულოებრ და არა გუელებრ მთრევველობად ქუეყანასა ზედა და ქუეყანის\მიწის
Line of ed.: 3    
მჭამელობად და ქუეყანად მუცლისა აღმკრველობად და თავის-შინაჲსა
Line of ed.: 4    
ბრჭალთა მიერ დასათრგუნველისა მქონებელობად, არამედ მტკებნელობად
Line of ed.: 5    
ვიდრემე ზედა გუელთა და ღრიანკელთა და ყოველთა ზედა ძალსა მტერისა\სა,
Line of ed.: 6    
ხოლო მვლელობად სადა ქრისტე არს მჯდომარე მარჯუენით მამისა, გო\ნებით
Line of ed.: 7    
მჭამელობად, გონებით მსუმელობად, გონებით მჯდომელობად, გონებით
Line of ed.: 8    
მმოქმედელობად ყოველთა, რამეთუ გონებაჲ ისმენს და ხედავს, არამედ
Line of ed.: 9    
მათ ვიდრემე და ამათთა უმრავლესთა კეთილად მოასწავებს შეხებაჲ. ხოლო
Line of ed.: 10    
ჩუენგან ბჭობაჲ ეპისკოპოსისაჲ და ნაშტთა კანონისა კერძოთაჲ აჰა მივსცეთ
Line of ed.: 11    
განმბჭობელსა მათსა სიტყუასა, რომელსა მაღალი დიონჳსიოს განმაყენებე\ლობითად
Line of ed.: 12    
ძალად სახელ-სდებს მღდელთ-მთავრისა და განნაწილებულად ამას
Line of ed.: 13    
ორმეოცდა მესამე კანონი შესატყჳსობით საეპისკოპოსოდ მსჯავრად მღდელთ\მთავრისა
Line of ed.: 14    
და ღმრთისა განმცემელად შესამეცნებელად გამომცდელობად და
Line of ed.: 15    
სჯად ესრეთ მწოდებელი, რომლისა მიერ განაყენებს ცოდვილთა მართალთა\გან
Line of ed.: 16    
და მართალთა ცოდვილთაგან, ვითარცა უპირატესი იგი მღდელთ-მთავა\რი.
Line of ed.: 17    
ვიდრეღა ამათგან ცხად არს, ვითარმედ უსჯულოებენ იგინი, რომელნი
Line of ed.: 18    
განაყენებენ თჳნიერ განმაყენებელობისა მიმღებელობისაჲსა, რამეთუ საღმრ\თოთა
Line of ed.: 19    
გამოცხადებათა ყოვლად წმიდისა ამის მამისა და გამობრწყინვებულთა
Line of ed.: 20    
სიტყუანიცა იტყჳან ვითარმედ "რაოდენნიცა შეჰკრნე ქუეყანასა ზედა, იყვნენ
Line of ed.: 21    
შეკრულ ცათა შინა, და რაჲცა უკუეთუ განჴსნათ ქუეყანასა ზედა, იყოს ჴსნილ
Line of ed.: 22    
ცათა შინა", ვითარ მისდა ყოვლისავე მისებრისა მღდელთ-მთავრისადაცა
Line of ed.: 23    
მის შორის ქმნილთა მამულთა სამართალთა გამოცხადებულთაებრ გამოჩინე\ბულობით
Line of ed.: 24    
და გარდამოღებულობით ღმრთის-მოყუარებით მოსრულისაჲ და
Line of ed.: 25    
არა ესევითართა განმაკერძოებელისაჲ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Sixth Nomocanon of the Synode of Carthagene.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 17.5.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.