TITUS
Apocryphal Texts pertaining to the Apostles
Part No. 3
Previous part

Text: Peregr.   Apost.
Page of ed.: 21  
Line of ed.: 1   III. მიმოდასლვაჲ მოციქულთაჲ


Part: _  
Paragraph: 1  
Line of ed.: 2        1. მათ ჟამთა შინა, ოდეს იყვნეს მოციქულნი ყოველნი ერთად შეკრე\ბილ,
Line of ed.: 3     
განიყოფდეს თითოეულად თავისა თჳსისა სოფლებსა ყოველსა და
Line of ed.: 4     
წილ იგდებდეს, რაჲთა მივიდოდის კაცად-კაცადი თჳსსა მას ნაწილსა.

Line of ed.: 5        
ხოლო ხუდა მათეს ნაწილად მისლვად სოფელსა მას კაცის მჭამელთა\სა.
Line of ed.: 6     
ხოლო კაცნი მის ქალაქისანი არცა პურსა ჭამდეს, არცა წყალსა სუ\მიდეს,
Line of ed.: 7     
არამედ იყვნეს მჭამელ Ms. page: D_261  ჴორცსა კაცთასა და სუმიდეს
Line of ed.: 8     
სისხლსა მათსა. ყოველივე კაცი, რომელი მივიდის მათსა მას ქალაქსა,
Line of ed.: 9     
შეიპყრიან და აღმოუხუნიან თუალნი; ხოლო თუალთა აღმოხუმისა შემდო\მად
Line of ed.: 10     
წამალი ასჳან და წამლითა მით და გრძნებითა შეჭურიან. და რაჟამს
Line of ed.: 11     
ასჳან წამალი, გარდაიქცის გული მათი და განეცვალოს გონებაჲ.

Line of ed.: 12        
ხოლო რაჟამს შევიდა მათე ბჭეთა ქალაქსა მათისათა, შეიპყრეს იგი
Line of ed.: 13     
კაცთა მათ მის ქალაქისათა და აღმოუხუნეს მას თუალნი. და შემდგომად
Line of ed.: 14     
თუალთა აღმოხუმისა ასუეს მას წამალი იგი საცთურებისაჲ და შეგრძნი\ბეს
Line of ed.: 15     
იგი, და მიიყვანეს იგი საპყრობილედ, და დაუგეს მას თივაჲ, რაჲ\თამცა
Line of ed.: 16     
ჭამა; და იგი არა ჭამდა.

Line of ed.: 17        
და რაჟამს ასუეს მას წამალი იგი, არა განიცვალა გონებაჲ მი\სი
Line of ed.: 18     
და არცა გული მისი, არამედ იგი ილოცვიდა ღმრთისა მიმართ, ტი\როდა
Line of ed.: 19     
და იტყოდა: "ეჰა, უფალო ჩემო, იესუ ქრისტე, ყოველი, რომელი
Line of ed.: 20     
გუაქუნდა, დაუტევეთ და შეგიდეგით შენ; გულისჴმა-ვყავთ, რამეთუ შენ ხარ
Line of ed.: 21     
შემწე ყოველთავე მოსავთა შენთაჲ. აწ მოიხილე და იგულე, რაჲ უყვეს
Line of ed.: 22     
მონასა შენსა მათეს, რამეთუ მამსგავსეს მე Ms. page: D_262  პირუტყუთა. შენ ხარ,
Line of ed.: 23     
რომელმან უწყი ყოველი. უკუეთუ გიბრძანებია, რაჲთა შემჭამონ მე კაცთა
Line of ed.: 24     
ამის ქალაქისათა, არა განუდგები ბრძანებასა შენსა. მომეც მე, უფალო, ნა\თელი
Line of ed.: 25     
თუალთა ჩემთაჲ, რაჲთა ვიხილო, რაჟამს ეგულებოდის ჩემთჳს სი\კუდილი
Page of ed.: 22   Line of ed.: 1     
უშჯულოთა ამათ კაცთა. ნუ დამაგდებ მე, უფალო ჩემო, იესუ
Line of ed.: 2     
ქრისტე, და ნუ მიმცემ მე სიკუდილსა ამას მწარესა".

Paragraph: 2  
Line of ed.: 3        
2. ამას რაჲ ილოცვიდა მათე, საპყრობილესა მას შინა გარდამოჴდა ჴმაჲ
Line of ed.: 4     
ნათლისაგან და ჰრქუა მას: "განძლიერდი, მათე, საყუარელო ჩემო, და ნუ
Line of ed.: 5     
შეზრუნდები, რამეთუ არა დაგაგდო შენ, რამეთუ მე გიჴსნე შენ ყოვლისა\გან
Line of ed.: 6     
ღუაწლისა, არა ხოლო თუ შენ, არამედ ძმანიცა შენნი შენ თანა,
Line of ed.: 7     
რამეთუ შენ თანა ვარ ყოველსა ჟამსა მარადის. არამედ დაითმინე მაგას ში\ნა
Line of ed.: 8     
ოცდაშჳდ დღე მადლისათჳს სულთა მრავალთაჲსა. და ამისსა შემდგო\მად
Line of ed.: 9     
მოვავლინო ანდრეა და გამოგიყვანოს შენ მაგის საპყრობილისაგან,
Line of ed.: 10     
არა ხოლო თუ შენ, არამედ ყოველნივე შენთანანიცა". და ესე რაჲ ჰრქუა
Line of ed.: 11     
მაცხოვარმან, კუალად მიუგო: "მშჳდობაჲ შენდა, მათე ჩემო". და აღმაღლდა
Line of ed.: 12     
მის წინაშე ზეცად.

Line of ed.: 13        
მაშინ მათე აღიხილნა თუალნი ზეცად და თქუა: "მადლი შენი
Line of ed.: 14     
იყავნ ჩემ თანა, Ms. page: D_263  უფალო ჩემო, იესუ ქრისტე". და ესე რაჲ თქუა მა\თე,
Line of ed.: 15     
ჯდა საპყრობილესა შინა და უგალობდა ღმერთსა. ხოლო რაჟამს
Line of ed.: 16     
შევლენედ კაცნი მის ქალაქისანი საპყრობილესა მას, რაჲთამცა გამოიყვან\ნიან
Line of ed.: 17     
კაცნი საჭმელად მათდა, დაიჭუხნის მათე თუალნი თჳსნი, რაჲთამცა
Line of ed.: 18     
არა იხილეს მათე თუალ-ახილული.

Line of ed.: 19        
და მოვიდეს მისა კაცნი იგი ერისაგანნი, იხილეს ჴელსა მისსა, რომელ
Line of ed.: 20     
გამოეკიდა სკული და თქუეს ურთიერთას: "ამისნი სამ-ღა დღე არიან და გა\მოვიყვანოთ
Line of ed.: 21     
ეგე და დავკლათ". რამეთუ ყოველივე კაცი, რომელიც შე\იპყრიან,
Line of ed.: 22     
რიცხჳ დღეთაჲ უწყიედ სკულითა მით, რომელ გამოაბიან ჴელსა,
Line of ed.: 23     
რაჲთამცა გულისჴმა-ყვეს ოცდაათთა მათ დღეთაჲ.

Paragraph: 3  
Line of ed.: 24        
3. და იყო რაჟამს აღესრულნეს ოცდაშჳდნი დღენი, რომლით დღითგან
Line of ed.: 25     
შეეპყრა მა[თე], ეჩუენა უფალი იესუ ანდრეას სოფელსა მას, რომელსა
Line of ed.: 26     
ასწავებდა და ჰრქუა მას: "ანდრეა, აღდეგ და მიგუალე მოწაფით შენი\თურთ
Line of ed.: 27     
სოფელსა მას კაცის მჭამელთასა და [გა]მოიყვანე მათე მის ადგილისა\გა[ნ],
Line of ed.: 28     
რამეთუ სამ დღე-ღა არიან და გამოიყვანონ იგი კაცთა მის ადგილი\სათა
Line of ed.: 29     
და დაკ[ლ]ან იგი საზრდელად თავისა თჳსისა".

Line of ed.: 30        
მიუგო ანდრეა და ჰრქუა: "უფალო, მე ვ[ერ] შემძლებელ ვარ მიწიფე\ბად
Line of ed.: 31     
დ[ა] Ms. page: D_264  მისლვად, ვითარ-იგი სთქუ, დროსა მას სამსა დღესა. არა\მედ
Line of ed.: 32     
მიავლინე ანგელოზი შენი მწლაფრ, რაჲთა გამოიყვანოს იგი მი\ერ.
Line of ed.: 33     
შენ უწყი, რამეთუ მე ჴორციელ ვარ და ვერ შემძლებელ მწლაფრ მუნ
Line of ed.: 34     
მისლვად, და არცა მეცნიერ ვარ გზასა".

Line of ed.: 35        
მიუგო იესუ და ჰრქუა ანდრეას: "ერჩდი შემოქმედსა შენსა, რომელი
Line of ed.: 36     
შემძლებელ არს თქუმად და ჴელ-ეწიფების ქალაქისა მის აღებად და მო\ახლებად
Page of ed.: 23   Line of ed.: 1     
აქა ყოვლითურთ კაცით, რომელნი დამკჳდრებულ არიან მას შინა.
Line of ed.: 2     
და უბრძანო ძლიერებასა ქართასა და მოიყვანოს იგი აქა. არამედ აღიმს\თუე
Line of ed.: 3     
განთიად და შთაგუალე ზღჳს კიდედ, მოწაფით შენითურთ და ჰპოო
Line of ed.: 4     
შენ ნავი ზღჳს კიდესა, რაჲთა მიხჳდე შენ მით ნავითა მოწაფით შენითურთ".
Line of ed.: 5     
და ესე რაჲ თქუა იესუ, ჰრქუა: "მშჳდობაჲ შენ და შენთანათა და აღი\მაღლა
Line of ed.: 6     
ზეცად".

Paragraph: 4  
Line of ed.: 7        
4. ხოლო ანდრეა აღიმსთო განთიად და შთავიდა ზღუად მოწაფით მი\სითურთ
Line of ed.: 8     
და იხილა მუნ ნავი ერთი მცირე, და მუნ შინა სხდეს სამნი
Line of ed.: 9     
კაცნი, რამეთუ თჳთ უფალმან ძალითა ძლიერებისაჲთა განჰმზადა ნავი
Line of ed.: 10     
იგი, რამეთუ [იყო თჳთ იესუ] Ms. page: D_265  მენავეთ-მოძღუარ. და მოიყვან[ნა] ორ\ნი
Line of ed.: 11     
ანგელოზნი და გარდააქცინა ხატად კაცთა, და იყვნეს მითურთით
Line of ed.: 12     
ნავსა მას შინა. ანდრეა, რაჟამს იხილა ნავი იგი და სამნი კაცნი მას
Line of ed.: 13     
შინა, განიხარა სიხარ[უ]ლითა დიდითა ფრიად. მიუჴდა მათ, მიუგო ანდრეა
Line of ed.: 14     
და ჰრქუა: "რომლად ხუ[ა]ლთ, ძმანო, ნავითა ამით მცირი[თა]?". მიუგო
Line of ed.: 15     
იესუ და ჰრქუა: "მივალთ ჩუენ სოფელსა მას კაცის მჭამელთასა".

Line of ed.: 16        
ხოლო ანდრეა, ვითარ ხედვიდა, ვერ იცნ[ა] იესუ, რამეთუ უფალმან
Line of ed.: 17     
დაიფარა თჳსი იგი ხატი და ეგრე სახედ გამოეცხადა, ვითარცა კაცი ერთი
Line of ed.: 18     
მენავეთ-მოძღუა[რი]. ხოლო იესუ, რაჟამს ისმინა ანდრეაჲსგან ს[იტ]ყუანი
Line of ed.: 19     
ესე, რამეთუ მივალს სოფელსა კაცის მჭამელთასა, მიუგო და ჰრქუ[ა]: "ყო\ველი
Line of ed.: 20     
კაცი ევლტის მას ქალაქსა და ვითარ მიხუალთ თქუენ მას ქალაქ[სა]".

Line of ed.: 21        
მიუგო ანდრეა და ჰრქუა: "საქმე რა[ჲ]მე გჳჴმს ჩუენ მუნ საქმედ, და
Line of ed.: 22     
ჯ[ერ]-არს ჩუენდა, რაჲთა აღვასრულოთ იგი". და ჰრქუა ანდრეა მათ კაც\თა:
Line of ed.: 23     
"ჰყ[ავ]თ ჩუენდა მომართ კაცთ-მოყუარე[ბი]თა მაგით თქუენითა მიყვა\ნებაჲ
Line of ed.: 24     
ჩ[უენი] სოფელსა მას კაცის მჭამელთასა, რომელსაცა თქუენ მიხუალთ".

Line of ed.: 25        
Ms. page: D_266  [მ]იუგო იესუ და ჰრქუა: "აღმოგუალეთ ნავსა ამას".

Paragraph: 5  
Line of ed.: 26        
5. მიუგო ანდრია და ჰრქუა: "მნებავს ჩუენ უწყებად, ყრმაო, ვიდრე არ\ღა
Line of ed.: 27     
შესრულ ვართ ნავსა მაგას". მიუგო იესუ და ჰრქუა: "იტყოდე, რაჲცა
Line of ed.: 28     
გნებავს".

Line of ed.: 29        
[მ]აშინ ანდრეა მიუგო და ჰრქუა: "ისმინე ჩუენი, უფალო, სასყიდელი
Line of ed.: 30     
ნავისაჲ არა მაქუს მიცემად შენდა, არცა ჩუენ პური მაქუს საზრდელად".
Line of ed.: 31     
მიუგო იესუ და ჰრქუა: "და ვითარ შემოხუალთ ნავსა ამას, რამეთუ არა გა\ქუს
Line of ed.: 32     
სანავე, არცა პური?" და ჰრქუა მას ანდრეა: "ისმინე ძმაო. ნუ ესრე
Line of ed.: 33     
ჰგონებ, ვითარმედ მძლავრებით რასმე არა მიგცემთ შენ სანავესა, არამედ
Line of ed.: 34     
ჩუენ მოწაფენი ვართ უფლისა ჩუენისა იესუჲს ქისტესნი, ტკბილისა ღმრთი\სა
Line of ed.: 35     
მონანი ვართ, რამეთუ გამოგჳრჩინა ჩუენ ათორმეტნი და მოგუცა ჩუენ
Line of ed.: 36     
მცნებაჲ და ესრე გურქუა: [რა]ჟამს მიმოდაჰფენდეთ თქუენ სახარებასა ამას,
Line of ed.: 37     
ნურარაჲ გაქუნ თქუენ საგზლად -- ნუცა პური, ნუცა შუალდაკი, ნუცა ჴამლი,
Line of ed.: 38     
ნუცა კუერთხი, ნუცა ორი სამოსელი. უკუეთუ ჰყოფ კაცთ-მოყუარებასა შენ\სა
Line of ed.: 39     
ჩუენდა მომართ, განგჳჩინე ჩუენ განკუეთილად, არა თუ, მოგჳგე, რაჲთა
Line of ed.: 40     
წარვიდეთ Ms. page: D_267  და ვიძიოთ ჩუენ ჩუენ სხუაჲ ნავი".

Line of ed.: 41        
მიუგო იესუ და ჰრქუა: "უკუეთუ ესრე არს მცნებაჲ, რომელ მოგიღე\ბიეს,
Line of ed.: 42     
აღმოგუალეთ სიხარულით ნავსა ჩემს[ა]. ჭეშმარიტად, უმჯობეს არს
Page of ed.: 24   Line of ed.: 1     
აღმოსლვაჲ მოწაფეთა იესუ ქრისტჱსათაჲ, ვიდრეღა არა მათსა, რომელთა\განმცა
Line of ed.: 2     
მოვიღე ოქროჲ და ვეცხლი, უკუეთუ ღირს სამე ვარ, რაჲთამცა აღ\მოჴდა
Line of ed.: 3     
მოციქული უფლისაჲ ნავსა ჩემსა". მიუგო ანდრეა და ჰრქუა: "ნუ
Line of ed.: 4     
მაბრალებ მე, ძმაო, უფალმან მიგეცინ შენ მადლი და სასყიდელი".

Paragraph: 6  
Line of ed.: 5        
6. და აღჴდა ანდრეა მოწაფითურთ თჳსით ნავსა მას. და მივიდა ანდრეა
Line of ed.: 6     
და დაჯდა სადგურსა მას თანა მენავეთ-მო[ძ]ღურისასა. მიუგო იესუ ერთსა
Line of ed.: 7     
ანგელოზთაგანსა: "აღდეგ და შთაჴედ უბესა ნავისასა და მოიხუენ სამნი პურ\ნი,
Line of ed.: 8     
რაჲთა ჭამონ ძმათა ამათ, ნუთუ უზმანი მოსრულ არ[ი]ან შორით გზით
Line of ed.: 9     
ჩუენდა". აღდგა ანგელოზი იგი, მოიხუნა სამნი პურნი, ვითარცა უბრძანა
Line of ed.: 10     
მას იესუ, და მისცნა მათ.
Line of ed.: 11     
მაშინ ჰრქუა მას იესუ: "აღდეგ მოწაფით შენითურთ, ძმაო, და ჭამე
Line of ed.: 12     
პური ესე, რაჲთა შემძლებელ იყვნეთ თქუენ დათმენად ღელვასა მას ზღჳსა\სა".
Line of ed.: 13     
და ვე[რ] შეუძლეს მოწაფეთა მისთა მიგებად Ms. page: D_268  [სი]ტყჳსა, რამეთუ
Line of ed.: 14     
შეძრწუნებულ იყვნეს [ი]გინი ზღჳსაგან. მაშინ აიძულა [იეს]უ ანდრეას ჭა\მაჲ
Line of ed.: 15     
პურისაჲ და არა [ხოლო] მოწაფეთა მისთა.

Line of ed.: 16        
მიუგო ანდრეა და ჰრქუა იესუს: "ეჰა, ძმაო, უფალმან მიგეცინ შენ
Line of ed.: 17     
პური ზეცისა [ს]ასუფეველისა მისისაჲ. უტევე, ძმაო, ძმათა მაგათ, რამეთუ
Line of ed.: 18     
შეძრწუნებულ არიან შიშითა ზღჳსაჲთა". მიუგო იესუ და ჰრქუა: "ვჰგონებ
Line of ed.: 19     
უკუე, უმეცარ ვიდრემე არიან ძმანი ეგე ზღჳსაგან, არამედ ჰკითხე-ღა მაგათ,
Line of ed.: 20     
უკუეთუ ჰნებავს მაგათ განსლვაჲ ჴმელად და ლოდებად, ვიდრემდე აღასრულო
Line of ed.: 21     
საქმე შენი და მოხჳდე მაგათ თანავე". და ჰრქუა ანდრეა მოწაფეთა თჳსთა:
Line of ed.: 22     
"შვილნო ჩემნო, გნებავსა თუ განსლვაჲ ჴმელად და ლოდებად, ვიდრემდის
Line of ed.: 23     
აღვასრულო საქმე [ჩ]ემი, რომლისათჳსცა მივლინებულ ვარ"? [მ]იუ\გეს
Line of ed.: 24     
და ჰრქუეს: "და-თუ-ვეყენნეთ, უცხო ვიქმნეთ კეთილთა მაგათგან, რო\მელ
Line of ed.: 25     
ვისწავეთ შენგან. აწ შენ თანა ვ*ართ, ვიდრეცა ხუალ".

Paragraph: 7  
Line of ed.: 26        
7. [მი]უგო იესუ და ჰრქუა ანდრეას: "ჭეშმარიტად, თუ [მ]ოწაფე მისი
Line of ed.: 27     
ხარ, რომელსა ერქუა იესუ, უთხრობდ მოწაფეთა მაგათ შენთა ძალ[თ]ა
Line of ed.: 28     
მათ, რომელთა იქმოდა მოძღუა[რი] შენი, რაჲთა მხიარულ იყვნენ გულნი
Line of ed.: 29     
მათნი Ms. page: D_269  და დაავიწყდეს შიში ესე ზღჳსაჲ, რამეთუ გუეგულების ჩუენ
Line of ed.: 30     
ნავისაჲ ამის განშორებაჲ ქუეყანისაგან".

Line of ed.: 31        
მაშინ მიუგო იესუ ერთსა ანგელოზთაგანსა და ჰრქუა: "განუტევე ნა\ვი
Line of ed.: 32     
ეგე".

Line of ed.: 33        
და განუტევა ანგელოზმან მან ნავი იგი ქუეყანისაგან. მივიდა იესუ
Line of ed.: 34     
და დაჯდა თავით კერძო მის ნავისა და ავლინებდა მას. მაშინ ანდრეა ნუ\გეშინის-
Line of ed.: 35     
სცემდა და განამტკიცებდა მოწაფეთა თჳსთა და ეტყოდა მათ:
Line of ed.: 36     
"შვილნო, რომელთა წარგიდგინებიან სულნი თჳსნი იესუჲსთჳს, ნუ გეში\ნინ,
Line of ed.: 37     
რამეთუ უფალმან ჩუენმან არა დაგჳტევნეს ჩუენ უკუნისამდე. რამეთუ
Line of ed.: 38     
მას ჟამსა, რომელსა ვიყავ უფლისა ჩემისა თანა, შევედი მე ნავსა მის თა\ნა,
Line of ed.: 39     
და მას ეძინა ნავსა მას შინა, რამეთუ გამოგუცდიდა ჩუენ, ხოლო მძი\ნარე
Page of ed.: 25   Line of ed.: 1     
არა იყო. და ქარი დიდი იყო, და ზღჳსა ღელვანი განძჳნდეს. და
Line of ed.: 2     
რაჟამს აღმაღლდეს ღელვანი იგი, და მოიწინეს დასადგომელსა მას ნავისა\სა,
Line of ed.: 3     
და ჩუენ შეშინებულ ვიყვენით ფრიად. აღდგა უფალი და შეჰრისხნა
Line of ed.: 4     
ზღუასა და ქართა მათ. და იყო დამშჳდება ზღუასა მას ზედა, რამეთუ
Line of ed.: 5     
მისგან შეიშინა ყოველი, რამეთუ მისი დაბადებული არს ყოველი. ხოლო
Line of ed.: 6     
აწ, შვილნო ჩემნო, ნუ გეშინინ, რამეთუ უფალმან ჩუენმან არა დაგუთხინეს
Line of ed.: 7     
ჩუენ". ამას რაჲ იტყოდა ანდრია, ილოცვიდა გულითა თჳსითა, რაჲთამცა
Line of ed.: 8     
მოწაფეთა მისთა ძილად მიაქციეს.

Line of ed.: 9        
Ms. page: D_270  და ვიდრე იგი ილოცვიდა ანდრეა, დაიძინეს მოწაფეთა მისთა.

Paragraph: 8  
Line of ed.: 10        
8. და მიექცა ანდრეა იესუს, ხოლო უწყოდა არა, რამეთუ იესუ არს.
Line of ed.: 11     
ჰრქუა მას: "მითხარ-ღა, კაცო, და მიჩუენე სიჴელოვნეჲ შენი და სლვაჲ
Line of ed.: 12     
ამისა ნავისაჲ, რამეთუ არასადა მიხილავს მე კაცი ესრეთ ჴელოვანი ზღუასა
Line of ed.: 13     
ზედა, და აჰა ესერა მეაჩჳდმეტედ შემოსრულ ვარ და არასადა ვიხილე
Line of ed.: 14     
მე ესემლევანი სიჴელოვნე. ჭეშმარიტად, ეგრე არს ნავი ესე ზღუასა ზედა,
Line of ed.: 15     
ვითარცა ჴმელსა ზედა. მიჩუენე, მე, ჭაბუკო, სიჴელოვნე ეგე".

Line of ed.: 16        
მაშინ მიუგო იესუ ანდრეას და ჰრქუა, რამეთუ: "ჩუენცა სრულ
Line of ed.: 17     
ვართ ზღუასა ზედა მრვალ გზის ნავითა და ღუაწლიცა გჳხილავს, არამედ,
Line of ed.: 18     
რამეთუ შენ მოწაფე ხარ, რომელსა ერქუა იესუ, და გიცნა შენ ზღუამან,
Line of ed.: 19     
რამეთუ მართალ ხარ, და გადიდა შენ, და არცა აღიმაღლა ღელვაჲ მისი
Line of ed.: 20     
ნავსა ამას ზედა".

Line of ed.: 21        
მაშინ ჴმა-ყო ანდრია ჴმითა დიდითა და თქუა: "გაკურთხო შენ,
Line of ed.: 22     
უფალო იესუ ქრისტე, რამეთუ შევემთხჳე კაცსა მადიდებელსა სახელისა
Line of ed.: 23     
შენისასა".

Line of ed.: 24        
მიუგო იესუ და ჰრქუა: "მითხარ-ღა მე, მოწაფეო მისო, რომელსა
Line of ed.: 25     
ერქუა იესუ. მასმიეს ჩუენ, ვითარმედ გამოუცხადა ძალი თჳსი მოწა\ფეთა
Line of ed.: 26     
მისთა". მიუგო ანდრეა და ჰრქუა მას: "ჰე ძმაო, გამოგჳჩინა ჩუენ,
Line of ed.: 27     
რამეთუ ღმერთ არს. ნუ ესრეთ ჰგონებ, ძმაო, ვითარმედ Ms. page: D_271  ღმერთი
Line of ed.: 28     
კაც არს, რამეთუ მან შექმნა ცაჲ და ქუეყანაჲ". [მი]უგო იესუ და
Line of ed.: 29     
ჰრქუა: "ვითარ უკუე არა [ჰ]რწმენა მისი ჰურიათა მათ, ნუ[მც]ა უკუე სა\სწაული
Line of ed.: 30     
არარაჲ ქმნაა წინაშე მათსა?"

Line of ed.: 31        
მიუგო ანდრეა და ჰრქუა მას: "შენ არა გასმიანა, ძალნი რავდენ\ნი
Line of ed.: 32     
ქმნნა წინაშე მათსა? ბრმათა თუალნი აღუხილნა, მკელობელნი ავლინ\ნა,
Line of ed.: 33     
ყრუთა ესმოდა, კეთროვანნი განწმიდნა, წყალი ღჳნო ქმნა; მოიღო
Line of ed.: 34     
ხუთი პური და ორი თევზი და დასხა ერი მრავალი თივასა ზედა, და
Line of ed.: 35     
აკურთხა იგინი და განაძღნა, ვითარმედ თივაჲცა იგი მის ადგილისაჲ
Page of ed.: 26   Line of ed.: 1     
პურ იქმნა. ჭამა ხუთ ათასმან და განძღა. და ამისა შემდგომად არავე
Line of ed.: 2     
ჰრწმენა მისი".

Line of ed.: 3        
მიუგო იესუ და ჰრქუა მას: "სასწაულები ეგე სამე არა ქმნა წინაშე
Line of ed.: 4     
ერისა მის, არცა მღდელთ-მოძღუართა წინაშე, ამისთჳსცა სამე აღდგეს
Line of ed.: 5     
მის ზედა".

Line of ed.: 6        
მიუგო ანდრეა და ჰრქუა: "ქმნა მღდელთ-მოძღუართა წინაშეცა, ხო\ლო
Line of ed.: 7     
არა ცხადად, არამედ ფარულად და არავე ჰრწმენა მისი მათცა".

Line of ed.: 8        
მიუგო იესუ და ჰრქუა: "რომელნი არიან ძალნი იგი, რომელ ქმნნა
Line of ed.: 9     
ფარულად, გამომიცხადენ მე იგინი". მიუგო ანდრეა და ჰრქუა: "ეჰა, კაცო,
Line of ed.: 10     
რომელსა გაქუს სული ეგე გამოკითხვისაჲ, ვიდრემდე გამომცდი მე?"

Line of ed.: 11        
Ms. page: D_272  ჰრქუა მას იესუ: "არა გამოგცდი შენ, ამას გეტყჳ, მოწაფეო მი\სო,
Line of ed.: 12     
რომელსა ერქუა იესუ, არამედ მხიარულ არს სული ჩემი და უხარის
Line of ed.: 13     
გულსა ჩემსა. არა ხოლო მე მიხარის, არამედ ყოველსავე სულსა, რო\მელსა
Line of ed.: 14     
ასმიეს საკჳრველებაჲ მისი".

Paragraph: 9  
Line of ed.: 15        
9. მიუგო ანდრეა და ჰრქუა: "ეჰა, შვილო, უფალმან აღავსენ გული
Line of ed.: 16     
შენი ყოვლითა სიხარულითა და ყოვლითავე საქმითა კეთილითა, ვითარცა იგი
Line of ed.: 17     
მარწმუნე მე. ხოლო აწ გითხრა შენ სასწაულები იგი, რომელ ქმნა უფალ\მან
Line of ed.: 18     
ჩუენმან ფარულად: თანა-უვიდოდეთ ჩუენ ათორმეტნი მოწაფენი სოფელ\სა
Line of ed.: 19     
მას უცხო-თესლთასა, რაჲთამცა გჳჩუენა ჩუენ უცნებაჲ იგი ეშმაკისაჲ.
Line of ed.: 20     
და გუხედვიდეს ჩუენ მღდელთ-მოძღუარნი იგი, ვითარ შეუდეგით იესუს,
Line of ed.: 21     
მოგჳგეს და გუარქუეს ჩუენ: ვაჲ თქუენდა, უბადონო, ვითარ თანა-უვალთ
Line of ed.: 22     
მაგას, რომელი იტყჳს, ვითარმედ: ძჱ ღმრთისაჲ ვარი მე. უვის-მეა ძე
Line of ed.: 23     
ღმერთსა? ვინ თქუენგანმან იხილა ღმერთი დედაკაცისა თანა მზრახვალად?
Line of ed.: 24     
არა ეგე არსა ძჱ იოსებისი, ხუროჲსაჲ მის, და დედასა მაგისსა ჰრქჳან მა\რიამ?
Line of ed.: 25     
ხოლო ძმანი მაგისნი არიან იაკობ და სიმონ? ხოლო ჩუენ, რაჟამს
Line of ed.: 26     
გუესმა სიტყუაჲ ესე, მივაქციეთ ურწმუნოებად.

Line of ed.: 27        
და გულისჴმა-ყო იესუ, რამეთუ გარდაიქცა გული ჩუენი, წარგჳყვანნა
Line of ed.: 28     
ჩუენ უდაბნოდ Ms. page: D_289  და ქმნნა დიდ-დიდნი სასწაულნი წინაშე ჩუენსა და
Line of ed.: 29     
გჳჩუენა ჩუენ ღმრთეებაჲ იგი მისი ყოველი.

Line of ed.: 30        
ხოლო ჩუენ ვარქუთ მღდელთ-მოძღუართა მათ: მოვედით და თქუენცა
Line of ed.: 31     
იხილეთ ღმრთეებაჲ იგი მისი, ესერა ჩუენ გუარწმუნა. და მოვიდეს მღდელთ\მოძღუარნი
Line of ed.: 32     
იგი და თანა-გჳვიდოდეს ჩუენ. და შევედით ჩუენ ბაგინსა მას
Line of ed.: 33     
წარმართთასა და გჳჩუენა ჩუენ იესუ ქმნულებაჲ იგი ზეცისაჲ, რაჲთა გუ\ლისჴმა-ვყოთ
Line of ed.: 34     
ჭეშმარიტ-ძი არსა ღმრთეებაჲ იგი მისი ანუ არა? და წარ\მოვიდეს
Line of ed.: 35     
ჩუენ თანა ოცდაათნი კაცნი ერისაგანნი და ოთხნი მღდელთ-მო\ძღუარნი.
Line of ed.: 36     
მიმოდაიგულნა იესუ მარჯულ და მარცხულ ბაგინსა მას შინა,
Line of ed.: 37     
და იხილა კერპი ერთი მარჯულ და ერთი მარცხლ ბაგინსა მას შინა.
Page of ed.: 27   Line of ed.: 1     
მოიქცა ჩუენდა და გურქუა იესუ: ხედევდით სახესა მას ზეცისასა: ესე კერპ\ნი
Line of ed.: 2     
მსგავს არიან ქერობინთა და სერობინთა ზეცისათა.

Paragraph: 10  
Line of ed.: 3        
10. მაშინ იესუ მიხედნა მარჯულ კერძო მის ბაგინისა კერპსა და
Line of ed.: 4     
ჰრქუა: "შენ გეტყჳ მსგავსად ხატად გამოქმნულსა მაგასა [ზეცისასა], რომე\ლი
Line of ed.: 5     
გამოქმნულ ხარ [ჴელითა] ჴელოვნისაჲთა, აღდეგ და გარდამოჴედ ად\გილით
Line of ed.: 6     
შენით ქუეყანად, მოუგე Ms. page: D_290  და ამხილე მღდელთ-მოძღუართა
Line of ed.: 7     
ამათ, მე კაცი ვარ, ანუ ღმერთი?" და მუნთქუესვე მას ჟამსა მეყსეულად
Line of ed.: 8     
აღდგა კერპი იგი და აღიღო ჴმაჲ კაცისაჲ და თქუა: "ცოფნო, ძენო ისრა\ჱლისანო,
Line of ed.: 9     
რომელთა ვერ კმა გეყო სიბრმე გულისა თქუენისაჲ, არამედ გნე\ბავს
Line of ed.: 10     
სხუათაცა დაბრმობაჲ; ვითარცა-იგი იტყჳან ღმერთსა კაცად, რო\მელმანცა
Line of ed.: 11     
შექმნა კაცი დასაბამითგან და მისცა სული მისი ყოველსა, რო\მელმან
Line of ed.: 12     
მიმომავალად შექმნა ყოველივე შეუძრავი. ესე არს ღმერთი, რომე\ლი
Line of ed.: 13     
იტყოდა აბრაჰამს, და რომელმან შეიყუარა საყუარელი მისი ძჱ ისა\კი,
Line of ed.: 14     
რომელმან მოაქცია იაკობი ქუეყანასა თჳსსა. ესე არს მსაჯული ცხო\ველთა
Line of ed.: 15     
და მკუდართაჲ. ესე არს, რომელმან განუმზადის დიდ-დიდი კეთილი
Line of ed.: 16     
მორჩილთაჲ მორჩილთა მისთა, და განუმზადის სატანჯველი ურწმუნოთა.
Line of ed.: 17     
ნუ მხედავთ მე, რამეთუ ქვისაჲ ვარი მე, კერპი. ხოლო გეტყჳ თქუენ,
Line of ed.: 18     
უმჯობეს არიან საკერპონი შესაკრებელთა თქუენთაჲ, [ჩუენ სამე] ქვანი ვართ
Line of ed.: 19     
და სახელი დაგუდვეს ჩუენ მღდელთა მათ ჩუენთა, ვითარმედ ღმერთნი
Line of ed.: 20     
არიანო, რამეთუ თჳთ იგივე მღდელნი, რომელნი ჰმსახურებდეს Ms. page: D_291  სა\კერპოსა
Line of ed.: 21     
მას, განიწმიდნიან თავნი თჳსნი შიშისათჳს, რაჲთამცა არა შევი\დეს
Line of ed.: 22     
საკერპოდ ჩუენ გამო სახელისა მისისათჳს.

Line of ed.: 23        
ხოლო რომელ დაგუდვეს ჩუენ, ვითარმედ ღმერთნი არიან, ხოლო
Line of ed.: 24     
თქუენ რაჟამს ისიძვით, აღიღი[თ] შჯული ღმრთისაჲ და შეხჳდით შესა\კრებელსა
Line of ed.: 25     
მას თქუენსა, დასხდით და იკითხვიდი[თ] და არა გეშინინ
Line of ed.: 26     
თქუენ სიტყჳსაგან ღმრთისაჲსა პატიოსანთა.

Line of ed.: 27        
ხოლო ამისთჳს გეტყჳ თქ[უენ], რამეთუ საკერპონი განაქარვებენ შესა\კრებელთა
Line of ed.: 28     
თქუენთა, რაჲთა იყვნენ საკერპონი იგი ჩუენნი ეკლესია სახელისა\თჳს
Line of ed.: 29     
მხოლოდ-შობილისა ძისა ღმრთისაჲსა".

Paragraph: 11  
Line of ed.: 30        
11. ესე რაჲ თქუა მან კერპმან, იგინი დუმნეს, და ჩუენ ვარქუთ
Line of ed.: 31     
მღდელთ-მოძღუართა მათ: "ჯერ-არს თქუენდა, ამი[ს] გამო რწმუნებაჲ
Line of ed.: 32     
თქუენი, რამეთუ ჭეშმარიტსა გ[ე]ტყჳს თქუენ და ქვათა გარცხჳნეს თქუენ".

Line of ed.: 33        
მომიგეს მღდელთ-მოძღუართა მათ ჰურიათა და მრქუეს ჩუენ: "იგუ\ლეთ
Line of ed.: 34     
და განიცადეთ, რამეთუ ქვაჲ ესე შეგრძნებით იტყჳს, ნუ ესრეთ იტყჳთ
Line of ed.: 35     
თქუენ, ვითარმედ ესე ღმერთი არს, უკუეთუ გულისჴმა-ჰყოთ, რაჲ-იგი
Page of ed.: 28   Line of ed.: 1     
გრქუა თქუენ მან ქვამან, სცნათცა, გესმა სამე მის ქვისაგან სიტყუაჲ, ვი\თარ-
Line of ed.: 2     
იგი იტყოდა -- ესე არს, რომელი ეტყოდა აბრაჰამსაო. -- ამან სადა
Line of ed.: 3     
დააპყრა აბრაჰამ[ი]? Ms. page: D_292  დაუყოფიან აბრაჰამს სიკუდილითგან არამცი\რედნი
Line of ed.: 4     
წელნი, პირველად ესე-მე შობილ არსა, და ვინაჲ მე იცის ამან
Line of ed.: 5     
აბრაჰამი?"

Line of ed.: 6        
და მერმე მიექცა იესუ კერპსა მას: "რაჲსათჳს-მე ესე ურწმუნო [ქ]მნულ
Line of ed.: 7     
არიან, რამეთუ ვეტყოდე მე აბრაჰამსა? [ა]რამედ წარვედ და მიგუალე შენ
Line of ed.: 8     
ქუე[ყ]ანასა მას ქანანელთასა და მივედ შენ ქუაბსა მრჩობლსა, ველსა მას
Line of ed.: 9     
მამბრჱსასა, სადაცა არს გუამი [ი]გი აბრაჰამისი, და უწოდე შენ გარეშე
Line of ed.: 10     
აბრაჰამსა და ესრე არქუ: აბრაჰამ, აბრაჰამ, რომლისა ჴორცნი არიან [ს]ა\მარესა,
Line of ed.: 11     
ხოლო სულნი სამოთხესა. ამას იტყჳს, რომელმან შექმნა კაცი და\საბამ[ს]ა,
Line of ed.: 12     
რომელმან გიჩინა შენ მიყუარად თავი[ს]ა თჳსისა. აღდეგ შენ და
Line of ed.: 13     
ძჱ შენი [ი]საკი და იაკობი, შვილი ძისა შენისაჲ, და მოვედით სამთა ამათ
Line of ed.: 14     
საკერპოთა იებოსელთასა, რაჲთა ამხილოთ მღდელთ მოძღუართა მათ,
Line of ed.: 15     
რაჲთა გულისჴმა-ყონ, რამეთუ გიცი შენ".

Paragraph: 12  
Line of ed.: 16        
12. და ისმინნა სიტყუანი ესე მან კერპ[მ]ან და მეყსეულად წარემართა
Line of ed.: 17     
[ჩუე]ნ ყოვლისა წინაშე და მივიდა ქუეყანასა მ[ას] ქანანისასა, ველსა მას
Line of ed.: 18     
მამბრესსა, და ჴმა უყო მან კერპმან გარეშე სამარესა [ვითარცა უბრძანა
Line of ed.: 19     
მას იესუ].

Line of ed.: 20        
Ms. page: D_293  და მეყსეულად გამოვიდეს ათორმეტნი იგი მამანი, მამათ-მთა\ვარნი,
Line of ed.: 21     
ცხოველნი სამარით, მოუგეს და ჰრქუეს კერპსა მას: "რაჲსათჳს მი\წოდე
Line of ed.: 22     
ჩუენ?" მიუგო კერპმან მან და ჰრქუა: "მოვლინებულ ვარ მე სამთა
Line of ed.: 23     
მამათა საწამებელად, ხოლო თქუენ შეგუალეთ და დაისუენეთ ვიდრე ჟამად\მდე
Line of ed.: 24     
აღდგომისა". და მათ ისმინეს სიტყუაჲ ესე, და შევიდეს მუნვე სამა\რედ
Line of ed.: 25     
და დაისუენეს.

Line of ed.: 26        
და აღდგეს სამნი იგი მამათ-მთავარნი და მივიდეს მის კერპისა თა\ნა,
Line of ed.: 27     
და მივიდეს იესუჲს წინაშე და ამხილეს მღდელთ-მოძღუართა მათ. მა\შინ
Line of ed.: 28     
იესუ ჰრქუა მამათა მათ მთავართა: "მიგუალეთ თქუენსავე ადგილსა".
Line of ed.: 29     
და მეყსეულად წარვიდეს. მიექცა იესუ და ჰრქუა მასვე კერპსა: "აღგუალე
Line of ed.: 30     
და შენცა დადეგ თჳსსავე ადგილსა". და მეყსეულად აღდგა და დადგა თჳს\სავე
Line of ed.: 31     
მას ადგილსა. ესე რაჲ იხილეს მღდელთ-მოძღუართა მათ, არავე ჰრწმე\ნა
Line of ed.: 32     
მისი. და სხუაჲცა საიდუმლოჲ გჳჩუენა ჩუენ. უკუეთუ მიგითხრობდე,
Line of ed.: 33     
ძმაო, შენ, ვერ უძლო მას სმენად".

Line of ed.: 34        
მიუგო იესუ და ჰრქუა: "შემძლებელ ვარ სმენად, მამაო, არამედ ბრძნი\სა
Line of ed.: 35     
კაცისათჳს Ms. page: D_294  ერთიცა სიტყუაჲ კმა არს, ხოლო ცოფსა კაცსა, რო\მელი
Line of ed.: 36     
უთხრობდეს, ვერ არწმუნოს სულსა მისსა ვიდრე სიკუდიდმდე".

Page of ed.: 29  
Paragraph: 13  
Line of ed.: 1        
13. მაშინ იესუ გულისჴმა-ყო, რამეთუ მიეახლა ნავი იგი ჴმელად და მი\იდრიკა
Line of ed.: 2     
თავი ერთსა ანგელოზსა ზედა და დადუმნა სიტყჳსაგან. და რა\ჟამს
Line of ed.: 3     
ჰხედვიდა ანდრეა, მანცა მიიდრიკა თავი ერთსა მოწაფესა ზედა და
Line of ed.: 4     
დაიძინა.

Line of ed.: 5        
ხოლო იესუ, რაჟამს იხილა, რამეთუ დაიძინა ანდრეა, მიუგო ანგე\ლოზთა
Line of ed.: 6     
თჳსთა და ჰრქუა: "შეასხენით ჴელნი თქუენნი და აღიხუენით ანდ\რეა
Line of ed.: 7     
და მოწაფენი მისნი და წარიხუენით და დაუტევენით გარეშე სოფელსა
Line of ed.: 8     
მას კაცის მჭამელთასა. დასხენით ეგენი ქუეყანასა ზედა და მოაქციეთ ჩემ\დავე".
Line of ed.: 9     
და ყვეს ეგრეთ ანგელოზთა მათ, ვითარცა უბრძანა მათ უფალ\მან.
Line of ed.: 10     
და აღიხუნეს ანდრია და მოწაფენი მისნი მძინარენი ჰაერთა ზედა და
Line of ed.: 11     
დასხნეს ბჭეთა ზედა მის ქალაქისათა. და მიიქცეს ანგელოზნი იგი იესუჲსა\ვე,
Line of ed.: 12     
და აღჴდა იესუ ანგელოზითურთ ცად.

Line of ed.: 13        
ხოლო განთიად რაჲ იყო, განიღჳძა ანდრია და პოვა თავი თჳსი ქუე\ყანასა
Line of ed.: 14     
ზედა მჯდომარე და იხილნა Ms. page: D_295  მოწაფენი თჳსნი მწოლარენი
Line of ed.: 15     
ქუეყანასა ზედა. განაღჳძნა და ჰრქუა მათ: "აწ აღდეგით, შვილნო ჩემნო,
Line of ed.: 16     
და გულისჴმა-ყავთ დიდი ესე მადლი, რომელ ყოფილ არს ჩუენ შორის,
Line of ed.: 17     
რამეთუ უფალი ჩუენ თანა სამე იყო ნავსა მას შინა და ვერ ვიცანთ იგი,
Line of ed.: 18     
რამეთუ იცვალა ხატი თჳსი მსგავსად მენავეთ-მოძღურისა და დაიმდაბლა
Line of ed.: 19     
თავი თჳსი და გუეჩუენა ჩუენ ვითარცა კაცი გამომცდელი. ვიცან, უფალო,
Line of ed.: 20     
კეთილი ეგე სიტყუაჲ შენი, ხოლო არა გამომიჩინე თავი შენი, ამით ვერ
Line of ed.: 21     
გიცან შენ".

Paragraph: 14  
Line of ed.: 22        
14. მიუგეს მოწაფეთა თჳსთა და ჰრქუეს მას: "მამაო ანდრეა, ნუ ეს\რეთ
Line of ed.: 23     
ჰგონებ, ვითარმედ ვიგრძენით ჩუენ, რასა-იგი ჰზრახევდ შენ მას
Line of ed.: 24     
ნავსა მას შინა, რამეთუ შეგჳპყრნა ჩუენ ძილმან ჴშირმან, და გარდამოჴდეს
Line of ed.: 25     
ორბნი და აღიხუნეს სულნი ჩუენნი და მიგჳყვანნეს ჩუენ სამოთხესა მა[ს]
Line of ed.: 26     
ზეცისასა. და ვიხილეთ ჩუენ დიდი იგ[ი] საკჳრველი: რამეთუ ვიხილეთ
Line of ed.: 27     
იესუ საყდა[რ]თა ზედა, და ყოველნი იგი ანგელოზნი გარემოჲსა მისა
Line of ed.: 28     
გალობდეს. და ვიხილეთ ჩუენ მუნ აბრაჰამი, ისაკი და იაკობი დ[ა] ყოველ\ნივე
Line of ed.: 29     
წინასწარმეტყუელნი და წმიდანი. და დავითმან აღიღო ჴმითა გალო\ბაჲ.
Line of ed.: 30     
და გიხილენით თქუენცა ათორმეტნი მოციქულნი, წინაშე მდ[გო]მარე\ნი
Line of ed.: 31     
Ms. page: D_296  უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესნი; და გარეშე თქუენსა ათორმეტ\ნი
Line of ed.: 32     
ანგელოზნი გარე-მოგადგეს თქუენ. თითოეულად თქუენი ანგელოზი
Line of ed.: 33     
ზურგით თქუენსა დგა, მსგავსნივე თქუენნი იყვნეს ხატითა. და გუესმა
Line of ed.: 34     
ჩუენ უფლისაგან, ვითარ ეტყოდა ანგელოზთა მათ: ისმინეთ სიტყუაჲ მოცი\ქულთაჲ,
Line of ed.: 35     
ყოველივე, რასაცა გითხრობდენ თქუენ. ესე არს ხილვაჲ, რომე\ლი
Page of ed.: 30   Line of ed.: 1     
ვიხილეთ ჩუენ, მამაო ანდრეა, ვიდრემდის შენ განგუაღჳძებდ ჩუენ და
Line of ed.: 2     
მოაქციე სულნი ჴორცთავე ჩუენთა".

Line of ed.: 3        
ხოლო ანდრეას ვითარ ესმა სიტყუაჲ ესე მათგან, განიხარა სიხარუ\ლითა
Line of ed.: 4     
დიდითა, რამეთუ ღირს იქმნეს მოწაფენი მისნი ხილვად ამათ საკჳრ\ველებათა.

Paragraph: 15  
Line of ed.: 5        
15. აღიხილნა ანდრეა თუალნი [ზ]ეცად და თქუა: "გამომიჩნდი მე, უფა\ლო
Line of ed.: 6     
[ჩ]ემო, იესუ ქრისტე, მე უწყი, რამეთუ არა შორავ [მ]ონათა შენთა.
Line of ed.: 7     
მომიტევე, უფალო, ბრა[ლ]ი ჩემი, რომელ ვყავ, რამეთუ ვითარცა კაცი
Line of ed.: 8     
გიხილე შენ ნავსა მას შინა, და ვითარცა კაცსა გზ[რ]ახევდ შენ. ხოლო
Line of ed.: 9     
აწ, უფალო, გამომიჩნდი მე ამას ადგილსა".

Line of ed.: 10        
ესე-ღა თქუა ანდრეა, მოიწია იესუ ანდრეაჲსა მსგავსად მცირისა
Line of ed.: 11     
ყრმისა, შუენიერისა და [ტ]კბილისა.

Line of ed.: 12        
მიუგო იესუ და ჰრქუა ანდრეას: "ანდრეა, გიხაროდენ". [ანდ]რეა,
Line of ed.: 13     
რაჟამს იხილა, დავარდა ქუეყანასა ზედა Ms. page: D_297  და ჰრქუა: "მომიტევენ
Line of ed.: 14     
მე, უფალო ჩემო, იესუ ქრისტე, რამეთუ ვითარცა კაცი გიხილე ზღუასა
Line of ed.: 15     
შინა; რაჲ-მე არს, რომელი შეგცოდე შენ, უფალო, რამეთუ არა გამო\გჳჩინე
Line of ed.: 16     
თავი შენი ზღუ[ასა] შინა"?

Line of ed.: 17        
მიუგო იესუ და ჰრქუა მას: "ანდრეა, არაჲ სცოდე, არამედ მისთჳს
Line of ed.: 18     
ეგრე ვყავ, რამეთუ სთქუ, ვითარმედ ვერ შემძლებელ ვარ მ[ის]ლვად სო\ფელსა
Line of ed.: 19     
მას კაცის მჭამე[ლ]თასა სამთა მათ დღეთა. გიჩუენე შენ, რამეთუ
Line of ed.: 20     
შემძლებელ ვარ მე ყოველსა საქმედ, და კაცად-კაცადსა გამოვეცხადი,
Line of ed.: 21     
ვითარცა მნებავნ. ხოლო აწ აღდეგი და შევედი მათესა ქალაქად და გამოიყვანე
Line of ed.: 22     
იგ[ი] საპყრობილისაგან და ყოველნი, რომელნი არიან მის თანა
Line of ed.: 23     
უცხონი.

Paragraph: 16  
Line of ed.: 24        
16. აჰა ესერა წინაჲსწარ გითხრობ შენ, ანდრეა, ვიდრე [შენ]და შესლ\ვადმდე
Line of ed.: 25     
ქალაქად მათდა, რამეთუ შეგაგდონ შენ გინებასა ძნე[ლსა] და გუე\მანი
Line of ed.: 26     
შენ ზედა მოაწინენ და [გა]ნაბნინენ ჴორცნი შენნი უბნებსა და შო\რის
Line of ed.: 27     
ფოლოცებსა ქალაქისა მათისასა, და სისხლი შენი მიმოდიოდის ქუე\ყანასა
Line of ed.: 28     
ზედა ვითარცა წყალი, გარნა მოკლვაჲ შენი ვერ ჴელ-[ი]წიფონ
Line of ed.: 29     
მათ. იხილე, რამეთუ მრავალი ჭირ[ი] მოავლინონ შენ ზედა, არამედ და\ითმინ[ე],
Line of ed.: 30     
ანდრეა, და ნუ ჰყოფ ურწმუნოებათა მათთაებრ, არამედ მოი[ჴ]სე\ნე,
Line of ed.: 31     
რავდენი ჭირი დაითმინა სულმა[ნ] ჩემმა[ნ], Ms. page: D_298  ვითარ-იგი ჰნერ\წყჳდეს
Line of ed.: 32     
პირსა ჩემსა და მეტყჳედ მე სახელითა ბელძებულისაჲთა: განასხენ
Line of ed.: 33     
ეშმაკნიო. [ა]რა ნუ ჴელ-მეწიფაა მე მიხედვითა თუალისა ჩემისაჲთა ზე\ცად,
Line of ed.: 34     
და ქუეყანაჲ შეცოდებულთა ჩემთა ზედა შე-მცა-ვაძრწუნენ? არამედ

Line of ed.: 35     
"Page of ed.: 31  
Line of ed.: 1     
დავითმინენ და მიუტევენ, რამეთუ თქუენდა სახედ დავდევ. აწ, ანდრეა
Line of ed.: 2     
შე-თუგემთხჳნენ ესე გუემანი, დაითმინენ რამეთუ არიან კაცნო ამის ქალა\ქისანი
Line of ed.: 3     
რპმელთა ჰრწმენეს და ესე ვითარცა თქუა იესუ, აღამაღლა ცად.

|p17[xolo]
Line of ed.: 4        
ანდრეა აღდგა და შევიდა ქალაქად მოწაფით მისითურთ
Line of ed.: 5     
და არავინ იხილა იგი. მიიმართა საპყრიბილედ და იხილნა კაცნი შჳიდნი
Line of ed.: 6     
მდგომარენი, მცველნი კართა მის საპყრობილისათა, რომელნი სცვიდეს მას საპყრობილესა.
Line of ed.: 7     
და ილოცვიდა ანდრეა გულსა თვისსა. და დაეცნეს შჳდნი იგი მცველ\ნი
Line of ed.: 8     
ქუეყანასა ზედა და სულნი წარჴდეს. შევიდეს კართა მის საპყრობილი\სათა.
Line of ed.: 9     
და დასწერა ანდრეა მას კარსა საიდუმლოჲ იგი ჯუარსაჲ, და
Line of ed.: 10     
თჳთ კარი განეღო. და შევიდა საპყრობილესა მას მოწაფითურთ თჳსით და
Line of ed.: 11     
იხილა მათე მჯდომარე მარტოდ და მგალობელი.
Line of ed.: 12     
[99] ხოლო რაჟამს იხილა მათე ანდრეა აღდგა და მოიკითხნეს ურ\თიერთას.
Line of ed.: 13     
მიუგო მათეს და ჰრქუა ანდრეა: "ჵ ძმაო ჩემო, მათე, ვითარ
Line of ed.: 14     
მოხუედ შენ აქა, რამეთუ სამ დღე არიან და განჰყავ შენ დაკლვად, და გყონ
Line of ed.: 15     
შენ ცხოვრისა წილ ამას ქალაქსა. სადა არიან დიდნი იგი საიდუმლო\ნი
Line of ed.: 16     
რომელსა ზედა სარწმუნო გუყვნა ჩუენ. და თუმცა ეტყოდა მათ, ზეცათაჲ
Line of ed.: 17     
და ქუეყანაჲ შე-მცა-ძრწუნდა".
Line of ed.: 18     
მიუგო მათე და ჰრქუა: "ეჰა, ძმაო ჩემო, ანდრეა, შენცა გესმოდა
Line of ed.: 19     
უფალი ჩუენი ვითარ იტყოდა, რამეთუ აჰა ესერა წარგავლინებ თქუენ
Line of ed.: 20     
ვითარცა ცხოვართა შორის მგელთა. მეყსეულად, ვითარ შემომიყვანეს მე,
Line of ed.: 21     
ამას საპყრობილესა, ვილოცე მე უფლისა მიმართ და გამომიცხადა მე თავი
Line of ed.: 22     
თჳსი და მრქუა მე: დაითმინე მაგას შინა ოცდაჳდ დღე, და ამისა შე\მდგომად
Line of ed.: 23     
მოგივლინო ანდრეა, და გამოგიყვანოს შენ და შენთანანი ყოველ\ნი
Line of ed.: 24     
და აჰა ესერა, ვითარცა მრქუა მე უფალმან, გიხი[ლე]შენ და აწ
Line of ed.: 25     
რაჲ არის, რასა-იგი ვიქმოდით"?

Line of ed.: 26        
მაშინ ანდრეა, ვითარცა იხილნა კაცნი იგი დაბმულნი, შიშუელნი
Line of ed.: 27     
და თივისა მჭამელნი, ვითარცა პირუტყუნი, მკერდსა იცა, და თქუა: "ვაი
Line of ed.: 28     
უფალო, მიჰხედე და იგულე, რაჲ-ესე უყვეს მსგავსთა შენთა კაცთა, ვი\თარ
Line of ed.: 29     
სახით მიუმსგავსებიან ესენი პირუტყუთა.
Line of ed.: 30     
Ms. page: D_300  მაშინ ანდრეა იწყო მხილებად ეშმაკისა და ჰრქუა: "ვაჲ შენ\და
Line of ed.: 31     
ეშმაკო, მტერო ღმრთისაო და ანგელოზთა მისთაო. არარაჲ ბოროტი
Line of ed.: 32     
გიყვეს შენ კაცთა ამათ უცხოთა, და ვითარ მოავლინე ამათ ზედა [ე]სე გუ\ემაჲ
Line of ed.: 33     
ვედრემდის ჰბრძოდი შენ ნათესავსა კაცთასა? რამეთუ შენ ჰყავ პირ\ველისა
Line of ed.: 34     
მის კაცისა გამოჴდაჲ სამოთხით. და მოსცა მას ღმერთმან თეს\ლი
Line of ed.: 35     
თივისა ქუეყანისაჲ [ს]აჭმლად, ხოლო შენ შეუქმნენ პურნი ე[ს]ე
Page of ed.: 32   Line of ed.: 1     
ტაბლასა მისსა ზედა ქვად. და კუალად [მი]უჴედ გულსა კაცთასა და ჰყვენ
Line of ed.: 2     
იგინი შეგინებულ, და ჰყვენ შეულებელნი გმირნი იგი კაცნი და დაჰჴადენ
Line of ed.: 3     
ქუეყანასა, რამეთუ განურისხნა მათ უფალი, და მოავლინა მათ ზედა
Line of ed.: 4     
წყლით-რღუნაჲ, რაითა [ა]ღხოცოს ყოველივე ჴორციელი, რომელ [ქ]მნა, ხო\ლო
Line of ed.: 5     
არა აღჴოცა მართალი თჳსი ნოვე. [დ]ა აწ კუალად მოსრულ ხარი
Line of ed.: 6     
ამას ქალაქსა და გიყოფიან ესენი კაცის მჭამელ, [რაჲთ]ა იყოს აღსასრული
Line of ed.: 7     
მათი საწყევა[რ]ად და წარსაწყმედელად. და ესრე სამე ჰგონებ, ვითარმედ
Line of ed.: 8     
ღმერთმან აღჴოცოს ქმნული თჳსი? ანუ არღა გასმიესა, რამეთუ ღმერთ\მან
Line of ed.: 9     
[თ]ქუა: არღა მოვჰჴადო კუალად რღუნა ქუეყანასა ზედა. არამედ
Line of ed.: 10     
არს თუ რაჲმე განმზადებულ საგუემელად შენდა?"

Line of ed.: 11        
Ms. page: D_301  მაშინ აღდგეს ანდრეა და მათე და ილოცვიდეს. და შემ\დგომად
Line of ed.: 12     
ლოცვისა დასდვა ჴელი მისი პირსა ზედა ბრმათა მათ კაცთასა,
Line of ed.: 13     
რომელნი იყვნეს საპყრობილესა მას შინა. და მეყსეულად ყოველთავე აღე\ხილნეს
Line of ed.: 14     
თუალნი. და მერმე დასდვა ჴელი გულთა მათთა ზედა და გარ\დაიქცა
Line of ed.: 15     
გონებაჲ მათი გონებად კაცთა.
Line of ed.: 16     
მიუგო ანდრეა და ჰრქუა მათ: "აღდეგით შთავიდოდეთ ქუემო
Line of ed.: 17     
კერძოსა უბავსა ქალაქისა ამის, და ჰპოოთ გზასა ზედა ლეღჳ დიდი და
Line of ed.: 18     
დასხედით მას ქუეშე და წამდით ნაყოფსა მისსა ვიდრემდის მოვიდე თქუ\ენდა
Line of ed.: 19     
მუნ. უკუეთუ ვჰყოვნიდი, ჰპოოთვე ნაყოფი, რაჲთა კმა გეყოს სა\ზრდელად.
Line of ed.: 20     
რამეთუ არა მოაკლდეს ლეღუსა მას ნაყოფი მისი, არამედ თქუ\ენ,
Line of ed.: 21     
რაჟამს ჰშჭამდეთ, უფროჲსი ნაყოფი გამოაქუნდეს და გამოზარდნეს
Line of ed.: 22     
თქუენ, ვითარცა უფალმან უბრძანა მას".
Line of ed.: 23     
მიუგეს კაცთა მათ ანდრეას და ჰრქუეს: "შენცა მოვედ, უფალო, ჩუ\ენ
Line of ed.: 24     
თანა, ნუსადა კუალად მიხილნენ კაცთა ამის ქალაქისათა ურჩულო\თა
Line of ed.: 25     
და პყრობილ გუყვნენ ჩუენ და შეგუამთხჳონ გუემაჲ უძჳრესი და
Line of ed.: 26     
უმრავლესი, რომელ გჳყვეს პირველ.
Line of ed.: 27     
მიუგო და ჰრქუა ანდრეა: "ვიდოდეთ ჭეშმარირტად გეტყვთ თქუენ ,
Line of ed.: 28     
რაჟამს შეხჳდოდით თქუენ, არა აღიყეფნეს ძაღლმან ენითა თჳსი\თა
Line of ed.: 29     
თქუენ ზედა.
Line of ed.: 30     
და წარვიდეს კაცნი იგი მიერ ქალაქით, ვითარცა უბრძანა მათ ნეტარ\მან
Line of ed.: 31     
ანდრეა . იყვნეს საპყრობილესა მას შინა კაცნი [რ]იცხჳთ ვითარ ორას
Line of ed.: 32     
ოდენ, რომელნი განუტევნა საპყრობილისა მისგან ნეტარმან ანდრეა. ხო\ლო
Line of ed.: 33     
მათეს ჰრქუა მისვლაჲ მო[წ]აფეთა მისთა თანა მზისა აღმოსავალით
Line of ed.: 34     
კერძო მის ქალაქისა. და უბრძანა ანდრეა წარყვენებაჲ მათესი და მოწაფე\თა
Line of ed.: 35     
მისთაჲ ღრუბელსა მთად, სადაცა პეტრე ჯდა. და აღიხუნა იგინი
Line of ed.: 36     
ღრუბელმან და დასხნა იგინი მუნ და იყვნეს პეტრეს თანა.
Page of ed.: 33   Line of ed.: 1     
და ანდრეა გამოვიდა საპყრობილით და იქცეოდა ქალაქსა მას შორის
Line of ed.: 2     
მოვიდოდა და [ი]ხილა ანდრიატი რაჲმე სუეტსა ზედა [მ]დგომარე. ხოლო
Line of ed.: 3     
ანდრიატი იგი იყო რვალისაჲ. მივიდა დადაჯდა მახლობელად [მ]ის სუე\ტისა
Line of ed.: 4     
ხილვადმდე, რაჲ-ძი იყოს საქმეო.

Line of ed.: 5        
ხოლო იყო რაჟამს მივიდეს კაცნი [მი]ს ერისაგანნი საპყობილედ,
Line of ed.: 6     
რაჲთამცა გამოიყვანნეს კაცნი იგი საჭმლად თა[ვ]ისა მათისა, ვითარცა
Line of ed.: 7     
დღითი-დღედ ჩუე[უ]ლ იყვნეს იგინი. და პოვნეს კარნი [იგ]ი მის საპყრო\ბილისანი
Line of ed.: 8     
განხმულნი; მცველნი იგი, რომელ სცვიდეს საპყრობილესა მას
Line of ed.: 9     
Ms. page: D_303  პოვნეს იგინი დაცემულნი და მკუდარნი ქუეყანასა ზედა.
Line of ed.: 10     
და ვითრაცა ესმა ესე მთავრთა მის ქალაქისათა, თქუეს ურთიერთას:
Line of ed.: 11     
"შე-სამე-ვინმე-ვიდეს და მცველნი იგი მოსწყჳდნეს. "
Line of ed.: 12     
მაშინ უბრძანეს ერისთაგანთა მათ და ჰრქუეს: "მივედით საპყრობილესა
Line of ed.: 13     
[და] მოიხუენით შჳდნი იგი კაცნი, რაჲთა იგინი ოდენ შევჭამნეთ ამას
Line of ed.: 14     
დღესა შინა. და თუ გამვიწინეთ ჩუენ ხვალისაგან, "შევკრიბოთ ყოველი
Line of ed.: 15     
მოხუცებული ამის ქალაქისაჲ, რაჲთა წილ-უგდოთ მათ და რ[ომელ]თაცა
Line of ed.: 16     
ხუდეს წილი, შჳდთა დღითი-დღ[ე] დავჰკვლიდეთ, რაჲთა იყვნეს იგინი
Line of ed.: 17     
ჩუენდა საზრდელად, ვიდრემდის დავარჩიოთ ჭაბუკოვანი და გარე-მო\უდვათ
Line of ed.: 18     
ნავითა, ვითარცა მენავეთა სვლად ნავითა. და ვიდოდიან გარე\მოჲს
Line of ed.: 19     
სოფლებსა მას და წარმოიყვანებდენ ვისვე და მოიყვანებდენ აქა, რაჲ\თა
Line of ed.: 20     
იყვნეს მერმე ჩუენდა საზრდელად.
Line of ed.: 21     
და მი-რაჲ-ვიდეს ერისაგანნი იგი მას საპყრობილესა და მოიხუნეს
Line of ed.: 22     
Ms. page: D_304  [შ]ჳდნი იგი კაცნი, მომწყდარნი. და ექმნა მათ [თ]ორნე ქალაქსა
Line of ed.: 23     
მას შინა, და თანა-ედგა [მ]ას თორნესა ავაზანი დიდი; და მას [ზედ]ა
Line of ed.: 24     
დაკლიან კაცნი და შთადინ სისხლი იგი [მ]ათი მას ავაზანსა. და აღმო\იღებედ
Line of ed.: 25     
მ[ას] სისხლისაგანსა და სუმედ. და მიიხუნედ კაცნი ოგო მო\მწყდარნი
Line of ed.: 26     
და დას[ხ]ნეს მას ავაზანსა ზედა. და მიყვნეს [ჴ]ელნი მათნი მათ
Line of ed.: 27     
ერისაგანთა დაკლვად მათა.
Line of ed.: 28     
[და] ესმა ჴმაჲ სიტყჳსაჲ: "ხედვედ, ანდრეა, [რ]აჲ-იგი იქმნების
Line of ed.: 29     
ამას ქალაქსა". და ვითარ [ი]ხილა ანდრეა, ილოცა უფლისა მიმართ და ჰრ\ქუა
Line of ed.: 30     
უფალო ჩემო, იესუ ქრისტე, სადა მოვლინებულ ვარ და შემოსრულ
Line of ed.: 31     
ვარ ამას ქალაქსა, ნუ უფლობ ბოროტისა საქმედ ამას ქალაქსა, არა\მედ
Page of ed.: 34   Line of ed.: 1     
დასცჳედ მახჳლნი ჴელთაგან მათთა უშჯულოთა მათ. და მუნთქუეს[ვ]ე
Line of ed.: 2     
ქვა იქმნეს ჴელნი მათნი. ხოლო რაჟამს [იხ]ილნეს მთავართა მათ საქმე
Line of ed.: 3     
ესე, ღა[ღა]ტყვეს და თქუეს: ვაჲ ჩუენდა, რამეთუ გრ[ძ]ნეულნი შემოსრულ
Line of ed.: 4     
არიან ამას ქალაქსა ჩუენსა, რომელნიცა მოვიდეს საპყრობილედ და
Line of ed.: 5     
გამოიყვანნეს კაცნი [ი]გი; აჰა ესენიცა მათვე შეგრძნეს, აწ უკუე
Line of ed.: 6     
რაჲ-მე ვყოთ? წარვედით [და] მოკრიბეთ მოხუცებული ქალაქისა ამის".
Line of ed.: 7     
[და ვითარ შემოკრიბეს, პოვეს Ms. page: D_273  ორას ოცდა აჩჳდმეტი კაცი მოხუ\ცებული
Line of ed.: 8     
ქალაქისაჲ მის მჴცოვანი.
Line of ed.: 9     
და მიიყვანეს იგი წინასე მთავართა და წი[ლ]-უდგეს მათ, წი\ლი
Line of ed.: 10     
იგი ჰხუდა შჳდთა მოხუცებულთა.
Line of ed.: 11     
მიუგო ერთმან, რომელსა-იგი წილი ჰხუდა დაკლვისაჲ და ჰრქუა
Line of ed.: 12     
მათ მსახურთა. "გევედრები თქუენ, მივის მე შვილი ერთი კნინაკი, მიიყვა\ნეთ
Line of ed.: 13     
იგი და დაკალთ ჩემ წილ და მე განმიტევნეთ. " მიუგეს მათ მსახურთა
Line of ed.: 14     
და ჰრქუეს ვერ მოვიყვანოთ შვილი ეგე შენი, ვიდრემდის არა ვა\უწყოთ
Line of ed.: 15     
უმთავრესთა ჩუენთა. " და მივიდეს მსახურნი იგი და უთხრეს მთა\ვართა
Line of ed.: 16     
მათ, და მათ ჰრქუეს: "მო-თუ-გცეს თქუენ ძჱ, განუტევეთ იგი
Line of ed.: 17     
და წარვიდეს. მივიდეს მსახურნი იგი და ჰრქუეს მჴცოვანსა მას: "მო\იყვანე
Line of ed.: 18     
ძე იგი შენი. მიუგო მათ და ჰრქუა: "მივის ასული ერთი სხაუაჲცა
Line of ed.: 19     
იგიცა დაკალთ ძმისა თჳსისა თანა, გარნა მე ხოლო განმიტევეთ. " და მისც\ნა
Line of ed.: 20     
იგი ავაზანად. ტიროდეს ყრმანი იგი ურთიერთას, ევედრებოდეს და
Line of ed.: 21     
ეტყოდეს: "ნუ მოგუწყუედთ ჩუენ ჰასაკთა ამათ მცირეთა, არამედ გან\გჳტევენით
Line of ed.: 22     
ჩუენ, რაჲთა განვესრულნეთ და მაშინ-ღა დაგუწყჳდენით. "
Line of ed.: 23     
ჩუეულ იყვნეს კაცნი მის ქალაქისანი, მკუდარნი მათნი
Line of ed.: 24     
არაჲ დაჰფლნიან, არამედ შეჭამნიან. მაშინ მათ მსახურთა არაჲ ისმინეს
Line of ed.: 25     
ვედრებაჲ მათ ყმათაჲ და არცაღა თუ შეიწყალნეს იგი არამედ მიჰ\ყვანდეს
Line of ed.: 26     
იგინი ავაზნად, ტიროდეს და ევედრებოდეს. და ვითარ მი\იწინეს
Line of ed.: 27     
რაჲთამცა დაკლნეს იგინი, ჰხედვიდა ანდრეა და ტიროდა.
Line of ed.: 28     
და ტირილით აღიხილნა თუალნი და თქუა ეჰა უფალო ჩემო
Line of ed.: 29     
იესუ ქრისტე ვითარცა ისმინე ჩემი მომწყდართა მათთჳს და არა აუფ\ლე
Line of ed.: 30     
მათი ჭამაჲ ეგრეცა აწ ნუ უგულებელს-მყოფ მე და ნუ აუფლებ
Line of ed.: 31     
კაცთა ამათ მიყოფად ჴელთა მათთა ყრმათა ამათ ზედა, არამედ დაადნ\ვენ
Page of ed.: 35   Line of ed.: 1     
მაჴვლნი მათნი ვითარცა ცჳლნი. და დადნეს მაჳლნი იგი ჴელთაგან მომკვლელთასა.
Line of ed.: 2     
რაჟამს იხილეს მკვლელთა მათ საქმე ესე, შეეშინა ფრიად. იხილა
Line of ed.: 3     
რაჲ ანდრეა რაჲ-იგი იქმნა, ადიდებდა უფალსა, რამეთუ ისმინა მი\სი
Line of ed.: 4     
ყოველთა ზედა საქმეთა.

Line of ed.: 5        
და იხილეს მთავართა მათ საქმე ესე და ტიროდეს ტირილითა
Line of ed.: 6     
დიდითა და თქვეს: "ვაჲ ჩუენდა უკუე რაჲ-მე ვყოთ?" და აჰა [ე]სერა მუნ\თქვესვე
Line of ed.: 7     
ეშმაკი მოიწია; ემსგავსა იგი ბერსა მჴცოვანსა და [იწყო სიტყუად]შორის ყოვლისა მის ერისა და თქუა: "ვაი თქუენდა, რამეთუ აწ მოს\წყდეთ
Line of ed.: 8     
თქუენ, რამეთუ სარზდელი არა გაქუს რავდე[ნ]გეყოს თქუენ
Line of ed.: 9     
ცხოვარი და ზროხაჲ, [არამედ] აწ აღდეგით და მოიწიეთ აქა, ქ[ალაქსა]
Line of ed.: 10     
ამას, შემოსრული ვინმე სახელით ანდრეა და მოკალთ იგი, უკუეთუ არა
Line of ed.: 11     
გიფლოს თქუენ საქმედ საქმე იგი, რამეთუ განუტევნა კაცნი იგი საპყრო\ბილისა მის[გან]. და აწ ესერა არს კაცი იგი ქალაქსა ამ[ას] შინა და თქუენ
Line of ed.: 12     
არა უწყით, ხოლო აწ არდეგ[ით] და მოიცევით იგი და მოკალთ,
Line of ed.: 13     
რათა მიერ[ით]გან შემძლებელ იყვნეთ თქუენ საზრდელისა თქუენისა შე\კრებად. "
Line of ed.: 14     
ხოლო ანდრეა ხედვი[და] ეშმაკსა მას, ვითარ-იგი ეტყოდა მას, ერ\სა,
Line of ed.: 15     
ხოლო ეშმაკი არა ჰხედვიდა ნეტარსა ანდრეას. მაშინ მიუგო ეშმაკსა
Line of ed.: 16     
ანდრეა და ჰრქუა: "ჵ, ბელიარ, მტერო ყოვლისა დაბადებულ[ი]საო, მარა\დის
Line of ed.: 17     
მტერი ხარ შენ ყოველთა დაბადებულთა, არამედ უფალმან ჩუენმან
Line of ed.: 18     
იეს[უ] ქრისტემან დაგამდაბლოს შენ სატანჯველსა შინა. "
Line of ed.: 19     
და ესე რაჲ ესმა ეშმაკსა თქ[უა]: "აჰა ესერა ჴმაჲ მესმა და მიცნო.
Line of ed.: 20     
გიეს-ცა ჴმაჲ მისი, ხოლო სადქუეს დგას იგი არა უწყი. "
Line of ed.: 21     
მიუგო ანდრეა ეშმაკსა და ჰრქუა: "რაჲსათვის უკვე სახელდებულ ხარ
Line of ed.: 22     
სამაელ, არამედ მით, რამეთუ ბრმა ხარ და არა ჰხედავ ყოველთავე წმინდა\თა.
Line of ed.: 23     
ხოლო ისმინა რაჲ ეშმაკმან ესე სიტყუაჲ, ჰრქუა მოქალაქეთა მათ: "მი\მოდაიხილეთ
Line of ed.: 24     
აწ და იგულეთ, რამეთუ ეგე არს რომელი მეტყჳს მე: "
Line of ed.: 25     
Ms. page: D_276  და მირბიოდეს მოქალაქენი იგი და დაჰკრძალნეს კარნი,
Line of ed.: 26     
ეძიენდეს ნეტრეულსა და ვერ პოეს იგი.

Line of ed.: 27        
მაშინ უფალი გამოეცხადა ანდრეას და ჰრქუა: "ანდრეა ჩემო, აღ\დეგ
Line of ed.: 28     
და გამოუცხადე თავი შენი მათ, რაჲთა გულისჴმა-ყონ ძალი მისი, რო\მელი
Line of ed.: 29     
აქმნევს მათ ეშმაკი ბოროტსა.
Line of ed.: 30     
მაშინ აღდგა ანდრეა წინაშე ერისა მის და თქუა: "მე ვარ ანდრეა,
Line of ed.: 31     
რომელსა მეძიებთ. " მაშინ მირბოდა მას ზედა ერი იგი შეპყრობად. შე\იპყრეს
Page of ed.: 36   Line of ed.: 1     
იგი და ეტყოდეს: "რაიცა შენ ჩჳენ გვყავ, იგიცა ჩვენ შენ გიყოთ.
Line of ed.: 2     
იტყოდეს ურთიერთას და თქუეს: "რაითა-მე სიკუდილითა მოვკლათ ესე?"
Line of ed.: 3     
ზრახვიდეს ურთიერთას და თქუეს: მო-თუ-ვკვეთოთ მაგას თავი, არაჲ არს
Line of ed.: 4     
ესე მაგისი გუემაიჲ. " ხოლო რომელნიმე იტყოდეს: შევწუათ ეგე ცეცხლი\თა
Line of ed.: 5     
და მივსცნეთ ჴორცნი მაგისნი მთავართა მათ ჩუენთა; და კუალად
Line of ed.: 6     
ესეცა-ვე სიკუდილი არავე ბოროტ არს, არცაღა სატკივარ. "
Line of ed.: 7     
[მ]აშინ ერთმა მათგანმა თქუა, რამეთუ ეშმაკი შესრულ იყო მისა და
Line of ed.: 8     
აღევსო გული მისი, და ეტყოდა ერსა მას, რამეთუ: "ვითარცა მან გჳჩვენა
Line of ed.: 9     
ჩუენ, ეგრეცა ჩუენ უჩვენოთ მას და შევაგდოთ იგი საგუემელთა უძნელეს\თა; "
Line of ed.: 10     
აღდეგით და გავაცუათ საბელი ყელსა მისსა, და მიმოდაითრევდით
Line of ed.: 11     
ყოველსა უბნებსა და ფლოცებსა ქალაქისასა ვიდრე დღედ სიკუდილისა
Line of ed.: 12     
მისისა. და ოდეს აღესრულოს, მაშინ განყოთ გუამი მაგისი მოქალა\ქეთა ყოველთა. "

Line of ed.: 13        
Ms. page: D_277  და ვითარცა ესმა ერსა მას, ყვეს ეგრეთ, ვითარცა ჰქუა მან,
Line of ed.: 14     
და გარე-მოხჳეს საბელა ყელსა მისსა და მიმოდაითრევდეს ყოველსა უბ\ნებსა
Line of ed.: 15     
და ფლოცებსა მის ქალაქისასა, და თრევასა მას, მის ნეტრეულისა\სა
Line of ed.: 16     
დაეხეთქ[ე]ბოდეს ჴორცნი მისნი ქუეყანასა და სისხლი მისი დიოდა
Line of ed.: 17     
ქუეყანასა ზედა ვითარცა წყალი.

Line of ed.: 18        
ხოლო შემწუხრებასა შეაგდეს იგი საპყრობილედ. შეუკრეს ჴელ\ნი
Line of ed.: 19     
უკუმართ, და იყო დაჭრილ ფრიად ნეტრეული იგი. და მერმე გამო\იყუანეს
Line of ed.: 20     
და გარდააცუეს საბელი, და მიმოდაეთრია და დაექუმოდეს ჴორც\ნი
Line of ed.: 21     
მისნი ქუეყანასა. და ტიროდა იგი ნეტრეული და იტყოდა: უფალო, იესუ
Line of ed.: 22     
ქრისტე მოიხილე და იგულე, რაჲ-ესე მიყვეს მე, არამედ ვითმენ მე შენი\თა
Line of ed.: 23     
მცნებითა, რომელ მამცენ მე და სთქუ: ნუ ჰყოფ ურწმუნოებათა
Line of ed.: 24     
მათთაებრ. იხილე უფალო, რომელთა საგუემელთა შეუგდებიე მე, რამე\თუ
Line of ed.: 25     
შენ უწყი საკაცო ესე ჴორცი, და მიცნობიეს, უფალო, რამეთუ არა
Line of ed.: 26     
მშორა[ვ] მე და არცაღა მე ურჩ ვარ მცნებათა შენთა, რომელ მამცენ
Line of ed.: 27     
მე. უკეთუ არა და-მცა-ვჴ[ა]დენ უფსკრულთა ქალაქითა მათითურთ
Line of ed.: 28     
ყოველნი, არამედ არა დაუტეო მცნებაჲ შენი მოსიკუდიდმდე, რამეთუ
Line of ed.: 29     
შენ ხარ ღმერთი, რომელი შემწევ მე, გარნა ნუ უფლებ მტერსა, რაჲთა
Line of ed.: 30     
არა მეცინოდის მე.
Line of ed.: 31     
და ამას რაჲ იტყოდა ანდრეა, ეშმაკი უკანა შეუდგადა ეტყოდა
Line of ed.: 32     
ერსა მას: "ჰსცემდით პირსა მაგისსა, რათა არა იტყოდის. "

Page of ed.: 37  
Line of ed.: 1        
Ms. page: D_278  ვითარ კუალად შემწუხრდა, შეუკრნეს [ფ]ერჴნი და ჴელნი
Line of ed.: 2     
ანდრეას და შეაგდეს Ms. page: D_igi  საპყრობილესა მას დამარხულად ხვალისამდე.

Line of ed.: 3        
და [მე]რმე მიიყვანა მან ეშმაკმან სხუანი ეშმაკნი შჳიდნი, რომელნი
Line of ed.: 4     
ნეტრეულსა განეს[ხნ]ეს გარემო სოფლებისაგან. შევიდეს საპყრობილე\სა
Line of ed.: 5     
მას და დადგეს წინაშე ანდრეაჲ[სა]. და ეკიცხეედეს მას დიდითა ბასრო\ბითა.
Line of ed.: 6     
[მი]უგეს მას შვიდთა მათ ეშმაკთა მთავრით მათითურთ ჰრქუეს ანდ\რეას:
Line of ed.: 7     
აწ შემოვრდომილ ხარ ჴე[ლ]თა ჩუენთა, ვინ-მე უკუე განგარი[ნ]ოს
Line of ed.: 8     
შენ ჩუენგან, სადა უკვე არს ძალი იგი შენი დიდებისაჲ და სი\მაღ[ლ]ე
Line of ed.: 9     
შენი ჰმაღლოდე რაჲ შენ ჩუენ ზედა. და საკიცხელ გეყვენით
Line of ed.: 10     
ჩუენ და გუაყვედრებდე ჩუენ საქმეთა ჩუენთა. [ა]დგილდ-ადგილდ ყოველსა
Line of ed.: 11     
სოფელსა და ჰყვენ საკერპონი ჩუენნი სახლებად ასაოჴრებელად, რაჲთამცა
Line of ed.: 12     
არა მოგუართუნეს ჩუენ შესაწირავნი მას შინა, [რაჲთ]ამცა ჩუენცა ვიხა\რებდით
Line of ed.: 13     
რაითამცა [ა]რა ვყავთ შენი მოკვლაა, ვითარცა მოძღუარი
Line of ed.: 14     
იგი იესუ, რომელი მოკლა ჰეროდემან.
Line of ed.: 15     
ხოლო ეშმაკი იგი ეტყოდა შჳდთა მათ უბოროტესთა ეშმაკ[თ]ა
Line of ed.: 16     
"შვილნო ჩემნო, მოკალთ ეგე [მა]გინებელი ჩუენი, რაჲთა მიერითგან ყო\ველივე
Line of ed.: 17     
სოფელი-ეგე ჩუენი იყოს.
Line of ed.: 18     
მაშინ მოვიდეს ეშმაკნი იგი და შემო-რე-ეახლნეს ანდრეას და
Line of ed.: 19     
ენება მოკვლაჲ მისი. და იხილეს ბეჭედი პირსა მისსა, რომელი მოსცა მას
Line of ed.: 20     
უფალმან იესუ, და შეიშინეს და ვერ იკადრეს მიახლებად მისა. და ჰრქუა
Line of ed.: 21     
მათ მან ეშმაკმან: "შვილო ჩემნო რად ევლტვით მას და არა მოჰკალთ
Line of ed.: 22     
იგი?"მიუგეს მათ ეშმაკთა მთავარსა და ჰრქუეს: ჩუენ ვერ შევუძ\ლეთ
Line of ed.: 23     
მას მოკვლად, რამეთუ ვიხილეთ პირსა მისსა ბეჭედი და შეგუეში\ნა
Line of ed.: 24     
რამეთუ ვიცოდეთ ეგე პირველად, ვიდრე არღა შემოვრდომილ იყო
Line of ed.: 25     
ჭირსა ამას დამბადებელისასა. არამედ შენ მივედ და მოკალ იგი, ძალ თუ
Line of ed.: 26     
რაა-მე გიც, ხოლო შენ არა გერჩით შენ, ნუუკუე სადამე ღმერთმან ულხი\ნოს
Line of ed.: 27     
მას და მიგუცნეს ჩუენ საშჯელსა უწყალოსა.
Line of ed.: 28     
მიუგო ერთმან ეშმაკმან ჰრქუა: ვერ გჳძლავს ჩუენ მაგისი
Line of ed.: 29     
მოკვლაჲ, არამედ მოვედით და ვეკიცხევდით ჭირსა მისსა. მაშინ მოვი\დეს
Line of ed.: 30     
ეშმაკნი იგი მთავრითურთ, ეკიცხევდის ნეტრეულსა და ეტყოდეს:
Line of ed.: 31     
"აჰა, ესერა ანდრეა შენც შევრდომილ ხარ სირცხჳლსა გინებისასა და გუე\მასა
Line of ed.: 32     
და ვის მე უძლავს ჴანაჲ შენი?"
Line of ed.: 33     
ვითარცა ესმა ნეტრეულსა მას, ტიროდა მწარედ ტირილითა დიდითა.
Page of ed.: 38  

Line of ed.: 1        
Ms. page: D_280  მაშინ გარდამოჴდა ჴმაი და ჰრქუა: ეჰა, ანდრეა რად სტირ?
Line of ed.: 2     
რამეთუ იყო ჴმაჲ იგი ეშმაკისაჲ, რამეთუ იცვალა ჴმაჲ მან ეშმაკმან, მაშინ
Line of ed.: 3     
ანდრეა მიუგო და ჰრქუა: "ვტირ, რამეთუ უფალმან ჩემმან მიბრძანა მე
Line of ed.: 4     
და მრქუა: "ვითარმედ სულგრძელ იყავ მათ ზედა. " მიუგო ეშმაკმან მან
Line of ed.: 5     
და ჰრქუა ანდრეას: გიძლავს თუ რაჲმე საქმედ იქმოდე. [მ]იუგო ანდ\რეა
Line of ed.: 6     
და ჰრქუა: მო-თუ-მკლათ მე აქა არასადა ვყო ნებაჲ თქუენი, არა\მედ
Line of ed.: 7     
ნებაჲ უფლისა ჩემისა იესუ ქრისტესი, ამის ჯერისათჳსცა ესე გუე\მანი
Line of ed.: 8     
შემემთხვნეს მე, რაჲთა არა დაუტეო მე მცნებაჲ უფლისა ჩემისა იესუ
Line of ed.: 9     
ქრისტესი. ნუცაღა იყოფინ, ვითარცა ურჩ ვექმენ მცნებასა უფლისასა,
Line of ed.: 10     
უკუეთუ უფალი ზედა-მადგეს მე ამას ქალაქსა, განგსწავლნე თქუენ, ვითარ\ცა
Line of ed.: 11     
ღირს იყვნეთ. და ვითარცა ესმა ესე ივლტოდეს შჳდნი იგი ეშმაკნი
Line of ed.: 12     
მთავრითურთ მათით.

Line of ed.: 13        
[ხოლო]განთიად ვითარ იყო გამოიყვანეს კუალად ანდრეა და გარ\დააცუეს
Line of ed.: 14     
საბელი ყელსა მისსა მიმიდაითრევდეს მას, ტიროდა ნეტ\ტეული
Line of ed.: 15     
იგი ტირილით იტოდა: "აჰა, უფალო ჩემო იესუ ქრისტე
Line of ed.: 16     
კმა იყვნენ ჩემდა გუემანი ესე რამეთუ მოუსუსურდი. აჰა ესერა ხედავ რავ\დენი
Line of ed.: 17     
მიყო ეშმაკმან Ms. page: D_281  რამეთუ შენ თჳთ უფალმან ერთი ოდენ ჟამი
Line of ed.: 18     
დაითმინე ჯვარსა ზედა, მერმე სთქუ: "მამაო რად დამაგდებ მე?" აჰა ესერა
Line of ed.: 19     
სამი დღე არს ვინაითგან მითრევენ მე უბნებსა ამას და ფოლოცებსა ამის
Line of ed.: 20     
ქალაქისასა და, შენ, უფალო თჳთ უწყი უძლურება ესე ჴორცთა. აწ
Line of ed.: 21     
ბრძანე უფალო მიყვანებაჲ სულისა ჩემისა ჩემგან რაჲ ამიერითგან გან\ვისუენო
Line of ed.: 22     
მე სადა-მე არიან სიტყუანი შენნი რომელთა გუეტყოდე ჩუენ?
Line of ed.: 23     
განგვამტკიცებდი ჩუენ და მეტყოდი ხჳდოდით თუ ჩემ თანა, არა
Line of ed.: 24     
წარჴდეს თმაჲ თავისა თქუენისა. მოიხილე და იხილე უფალო,
Line of ed.: 25     
რამეთუ ჴორცი ჩემი და თმანჲ ჩემნი დაექუნეს ქუეყანასა, აჰა, ესე\რა
Line of ed.: 26     
თრეულ ვარ მე სამ დღე გუემითა ბოროტითა და არა გამომიჩინე
Line of ed.: 27     
თავი შენი, რაჲთამცა განმტკიცნა გული ჩემი, რამეთუ მოუძლურდი
Line of ed.: 28     
ფრიად, უფალო ჩემო.

Line of ed.: 29        
ამას ვითარ იტყოდა ნეტარი ანდრეა, ითრევდეს-ვე მაშინ მოიწია
Line of ed.: 30     
ჴმაჲ ებრაელებრი მისა და ჰრქუა: ანდრეა ცაჲ და ქუეყანაჲ წარჴდენ
Line of ed.: 31     
ხოლო სიტყუანი ჩემნი არა-სადა წარჴდენ გარე-მიიხილე და იგულე
Line of ed.: 32     
რომელი შენგან დათხეულ არიან ჴორცნი და თმანჲ რაჲ ქმნულ არიან.
Page of ed.: 39   Line of ed.: 1     
გარე მიიქცია ანდრეა და იხილნა ხენი დიდნი ნაყოფიერ Ms. page: D_282  მიუ\გო
Line of ed.: 2     
ანდრეა და ჰრქუა: "უწყი, უფალო, რამეთუ არა დამიტევე მე".
Line of ed.: 3     
ხოლო დამწუხრდა რაჲ, აღიღეს იგი და შეაგდეს იგი საყრობილესა და
Line of ed.: 4     
ვითარ მოუსუსურებულ იყო ფრიად, კაცნი იგი იტყოდეს: მოუსუსურებულ
Line of ed.: 5     
არს და ჴორცნი მისნი მოკაფულ არიან, ვინ უწყის, მოკუდეს ამას
Line of ed.: 6     
ღამესა.
Line of ed.: 7     
უფალი იესუ შევიდა მას საპყრობილესა მიჰყო ჴელი მისი და
Line of ed.: 8     
ჰრქუა: "მომეც ჴელი შენი ანდრე და აღდეგ ცოცხალი" ხოლო ან\დრეა
Line of ed.: 9     
ვითარცა იხილია უფალი იესუ, მისცა ჴელი მისი და აღდგა ცოცხა\ლი
Line of ed.: 10     
დავარდა და თაყუანის-სცა და იტყოდა: გმადლობ შენ უფალო ჩემო,
Line of ed.: 11     
იესუ ქრისტე".

Line of ed.: 12        
და იხილა ანდრეა სუეტი ცეცხლისაჲ [შორი]ს საპყრობილესა
Line of ed.: 13     
და დგა სუეტსა მას ზედა ანდრიატი, სუეეტი კეცისაჲ მარილეოანი. განიპყრ\ნა
Line of ed.: 14     
ჴელნი თვისნი და ჰრქუა მას სუეტსა და მას ზედა მდგომარესა მას
Line of ed.: 15     
ანდრიატსა: "გეშინოდეს სახლისათჳს ჯვარისაჲსა, რომლისათჳს
Line of ed.: 16     
შეძრწუსდეს ცაჲ და ქუეყანაჲ". და გარდამოეცინ ანდრიატმან მაგან
Line of ed.: 17     
რომელი დგას სუეტსა მაგას ზედა, წყალი დიდი პირისა თჳსითა ვი\თარცა
Line of ed.: 18     
ღვნოჲ რაჲთა განისწავლენ მოქალაქენი ესე. ნუ გეშინინ ქვაო.
Line of ed.: 19     
ჰრქუა მას ქვამან: "ქუეყანისა ქვაჲ ვარ და არა ღირს ვარ სა\ქებელად
Line of ed.: 20     
უფლისა". Ms. page: D_283  ჰრქუა მას ანდრეა: "თქუენცა პატიოსანნივე
Line of ed.: 21     
ხართ რამეთუ ჩვენ შეგუქმნნა უფალმან ქუეყანისაგან, ხოლო თქუენ
Line of ed.: 22     
წმიდანი ხართ და ამისთჳს თქუენგან მოსცა სჯული ღმერთმან ერსა
Line of ed.: 23     
თჳსსა რამეთუ არა დაწერა ფიცართა ოქროჲსათა ანუ ვეცხლისათა
Line of ed.: 24     
არამედ ფიცართა ზედა ქვისათა აწ ყავ, ანდრიატო, მსახურებაჲ ჩემი".
Line of ed.: 25     
ხოლო ესე ვითარ თქვა ნრტარმან მან მოციქულმან, მეყვსეულად გარ\დამოეცა
Line of ed.: 26     
წყალი პირისაგან მის ანდრიატისა დიდი ვითარცა მფოფინარე.
Line of ed.: 27     
და ამაღლდებოდა წყალი იგი ქუეყანასა ზედა და იყო მარილოვან ფრიად
Line of ed.: 28     
და შეშჭამდა ჴორცთა კაცთას და მოსრნა მან წყალმან შვილნი მათ\ნი
Line of ed.: 29     
და პირუტყუნი მათნი და უნდა მოქალაქეთა მათ სივლტილაჲ ქალა\ქისაგან.

Line of ed.: 30        
მაშინ ანდრეა თქუა: " უფალო ჩემო იესუ ქრისტე მომივლინე მე ჴელ\ყოფად
Line of ed.: 31     
და სწავლად სასწაულთა შენთათჳს ამას ქალაქსა ნუ დამაგდებ მე
Line of ed.: 32     
არამედ მოავლიე მიქელ-მთავარანგელოზი ღრუბლითა ცეცხლისაცეცხლისაჲთა
Line of ed.: 33     
და გარემოიცვიან ყოველი ესე ქალაქი და თუ ვინმე ენებოს სივლტოლაჲ
Line of ed.: 34     
ქალაქისა ამისგან, ნუმცა ჴელ-ეწიფების სივლტოლაჲ ცეცხლისა მისგან.
Page of ed.: 40   Line of ed.: 1     
და მეყვსეულად გარე-მოადგა ღრუბლითა ცეცხლისაჲთა Ms. page: D_284  და
Line of ed.: 2     
მუნთქუესვე გარე-მოიცვა ყოველი იგი ქალაქი და იყვეს ზღუდე გარემოს
Line of ed.: 3     
მისა და ჰხედვიდა ანდრეა მადლთა მათ, რომელ იყვნეს მისა მიმართ, და
Line of ed.: 4     
აკურთხევდა უფალსა.
Line of ed.: 5     
ხოლო წყალი იგი ამაღლდა ვიდრე ყელამდე მათ კაცთაჲსა და შეშ\ჭამდა
Line of ed.: 6     
მათ ფრად. ტიროდეს და ღაღადებდეს ყოველნი და იტყოდეს:
Line of ed.: 7     
"ვაჲ ჩუენდა ესე ყოველი მოიწია ჩუენ ზედა მის კაცისათჳს რო\მელი
Line of ed.: 8     
იგი არს საპყრობილესა შინა, რომელი საგუემელთა შევაგდეთ, რაჲ-მე
Line of ed.: 9     
უკვე ვყოთ? მისა მივიდეთ და განუტეოთ ნუუკუე მოვისრნეთ წყლის\რღუნითა
Line of ed.: 10     
ამით, არამედ ვღაღატ-ყოთ ყოველთა ერთობითა და ვთქვათ
Line of ed.: 11     
ვითარმედ შენ ხარ ღმერთი უცხოჲსა მის კაცისაჲ, რაჲთა დასცხრეს წყა\ლი
Line of ed.: 12     
ესე ჩუენგან და მოვიდეს და ღაღადებდეს ჴმითა დიდითა.
Line of ed.: 13     
და გულის-ჴმა ყო ანდრეა, რამეთუ სულნი მათნი დაემორჩილნეს მას
Line of ed.: 14     
და მაშინ ანდრეა ჰრქუა ქვასა მას ანდრიატსა კმა ყავ ამიერითგან
Line of ed.: 15     
გარდამოტევებაჲ წყლისა პირისგან შენისა, რამეთუ ჟამი აღმოდინებისაჲ
Line of ed.: 16     
წარჴდა; აჰა ესე რა სახარებაჲ უფლისა სიტყვისაჲ მის. ხოლო გეტყჳ შენ,
Line of ed.: 17     
სვეტსა მაგას ვისასა, უკუეთუ ჰრწმენეს ჩემი კაცთა ამის, Ms. page: D_285  ქალაქი\სათა,
Line of ed.: 18     
მე ვაშენო ეკლესია მათ შორის და მიგიღო შენ სუეტად მა[ს]ეკ\ლესიასა,
Line of ed.: 19     
რამეთუ ჰყავ შენ ჩემდა მ[ო]მართ მსახურებაჲ ესე.

Line of ed.: 20        
და დააცადა მან ანდრიატმან აღმო[ც]ენებაჲ წყლისაჲ; და მოვიდეს
Line of ed.: 21     
მო[ქა]ლაქენი იგი კართა მის საპყრობი[ლი]სათა; ღაღადებდეს და იტყოდეს:
Line of ed.: 22     
"შემიწყალენ ჩუენ, ღმერთო, და ნუ ჰყოფ ჩუენ მომ[ართ], ვითარ იგი
Line of ed.: 23     
უყავ მას კაცსა, და განგუაშორე ჩუენგან წყალი ესე. "
Line of ed.: 24     
დ[ა] გამოვიდა ანდრეა საპყრობილით და წყალი იგი განევლტინ
Line of ed.: 25     
ფერ[ჴ]თაგან მის ნეტრეულისათა. მაშინ ვითარცა იხილეს იგი, ღაღა\დებდ[ეს]
Line of ed.: 26     
ყოველნი; და ბერიცა იგი რომელმან მისცა [შვ]ილნი თავისა
Line of ed.: 27     
თჳისს წილ შე[სა]ჭმელად, ევედრებოდა წინაშე ფერ[ჴთა] მის ნეტრეული\სათა
Line of ed.: 28     
და ეტყოდა: "უფალო შემიწყალე მე. "მიუგო ანდრია და ჰრქუა
Line of ed.: 29     
მას: მიკჳრს ვითარ მეტყჳ [შე]მიწყალე მე, შენ პირველად არ[ა]შე\იწყალენ
Line of ed.: 30     
შვილნი შენნი და მ[ის]ცენ ყრმანი იგი შენნი შენ წილ. ხოლო
Line of ed.: 31     
გეტყჳ შენ, რომელსა ჟამსა მივიდოდის წ[ყა]ლი ესე უფსკრულად მიხჳდე
Line of ed.: 32     
[შენ]ცა ათორმეტთა მათ თანა კაცთა, რომელნი-იგი დაჰკლვედ კაცთა
Line of ed.: 33     
დღით[ი]-დღედ. Ms. page: D_286  დ[ა] იყვენით თქუენ ჯოჯოხეთს შინა ვიდრე
Line of ed.: 34     
მოქცევადმდე ჩემდა ერთ გზის-ღა აქა და მაშინ-ღა აღმოგიყვანნე თქუენ.
Line of ed.: 35     
ხოლო აწ მივედით უფსკრულად, რაჲთა იყოს ადგილი ესე მშჳდობით; და
Line of ed.: 36     
ბერიცა იგი წარვედინ თქუენ თანა. რამეთუ დაუტევა ადგილი იგი სიყუარუ\ლისაჲ
Line of ed.: 37     
შვილთა თვისთაჲ. თქუენ აწ შემომიდექით ყოველნი. "
Page of ed.: 41   Line of ed.: 1     
და რაჟამს შეუდგეს კაცნი იგი მის ქალაქისანი, წყალი იგი
Line of ed.: 2     
განველტინ ფერჴთა მის ნეტრეულისათა, ვიდრემდის მოიწეოდეს იგინი
Line of ed.: 3     
ადგილსა მას ავაზნისასა, სადა კაცები იგი დაწყჳდიან.

Line of ed.: 4        
და აღიხილნა ნეტარმან ადრეა ცად და ილოცვიდა წინაშე ყოვლისა
Line of ed.: 5     
მის ერისა. გენეღო ქუეყანაჲდა დანთქა წყალი იგი და დანთქნა კაცის.
Line of ed.: 6     
მკვლელნი იგი უფსკრულთა ბერითურთ.
Line of ed.: 7     
და ვითარცა იხილეს მოქალაქეთა მათ სამე იგი ანდრეაასი შეეშინა
Line of ed.: 8     
ფრიად, სიტყუად იწყეს და იტყოდეს: "ვაჲ ჩუენდა, რამეთუ კაცი ესე უფ\ლისაჲ
Line of ed.: 9     
არს; აწ ჩუენცა მოგჳწყვდნეს ჭირთა მათთჳს, რომელ-იგი უჩუე\ნეთ
Line of ed.: 10     
მას, რამეთუ აჰა, ესერა მკლველთა მათ და ბერსა ვითარცა უბრძანა
Line of ed.: 11     
ეგრეცა შეემთხჳა, აწ უბრძანოს და შეგუწუნეს ცეცხლმან. "
Line of ed.: 12     
Ms. page: D_287  ვითარცა ესმა ესე ანდრეას, ჰრქუას მათ: ნუ გეშინინ, შვილნო
Line of ed.: 13     
ჩემნო, იგინიცა არა დაუტევნე ჯოჯოხეთსა შიდა. იგინი მით წარვიდეს,
Line of ed.: 14     
რაჲთა თქუენ გრწმენეს. "

Line of ed.: 15        
მაშინ უბრძანა ნეტარმან ანდრეა მოკრებაჲ ყოვლისა მკუდრისაჲ
Line of ed.: 16     
რომელნი მომწყდარ იყვნეს წყლითა, და ვერ უძლებდეს, რამეთუ ფრიად
Line of ed.: 17     
მომწყდარ იყვნეს მამები და დედები, და ყრმები და საცხოვარი მათი. მა\შინ
Line of ed.: 18     
ილოცა ნეტარმან ანდრეა მათ ზედა და ყოველნივე განცოცხლდეს. ამი\სა
Line of ed.: 19     
შემდგომად გამოწერა სახე ჯუარისაჲ ქუეყანასა ზედა და უბრძანა
Line of ed.: 20     
აღშენებად ეკლესიაჲ და მისცა მათ მცნებაჲ შჯულისაჲ და ჰრქუა მათ:
Line of ed.: 21     
"დეგით მაგას ზედა, რაჲცამე გასწავო საიდუმლოჲ იგქი უფლისა ჩემისა
Line of ed.: 22     
იესუ ქრისტესი; ხოლო აწ ვერ გასწაო თქუენ. "
Line of ed.: 23     
მაშინ ევედრებოდესმას ყოველნი და ეტყოდეს: "გევედრებით შენ
Line of ed.: 24     
ყოველნი იყავ-ღა შენ ჩუენ თანა მცირედ ოდენ დღე რაჲთა განვძღეთ
Line of ed.: 25     
შენითა მაგით წყაროჲთა სწავლითა, -რამეთუ ჩუენ აწ ახალნერგ
Line of ed.: 26     
ვართ. "
Line of ed.: 27     
ესრეთ ევედრებოდეს და იგი არა ერჩდა მათ, არამედ ჰრქუა: მი\ვიდე
Line of ed.: 28     
პირველად მოწაფეთა ჩემთა თანა, შეუდგა მას უკუანა ყრმები. ტი\როდეს
Line of ed.: 29     
და ევედრებოდეს მამებითურთ მათით გარდაისხმიდეს ნაცარსა
Line of ed.: 30     
თავთა მათთა. და იგი არა ერჩდა მათ. Ms. page: D_288  ჰრქუა მათ: "პირველად
Line of ed.: 31     
მივიდე მოწაფეთა ჩემთა თანა და ამის შემდგომად მოვაქციო თქუენდა\ვე
Line of ed.: 32     
და ვიდოდა გზასა თჳსსა.

Line of ed.: 33        
გარდამოჴდა უფალი იესუ ქრისტე მსგავსად ყრმისა მცირისა, შე\ემთხჳა
Line of ed.: 34     
და ჰრქუა ანდრეას: "ანდრეა, რად წარხუალ და დაგიტევებიან იგი\ნი
Line of ed.: 35     
უნაყოფონი; და არა შეიწყალენი მცირენი იგი ყრმანი, რომელნი უკუანა
Page of ed.: 42   Line of ed.: 1     
შეგიდგეს შენ და გევედრებოდეს მამებითურთ მათით და გეტყოდეს: იყავ\ღა
Line of ed.: 2     
ჩუენ თანა მცირედ ოდენ დღე, რამეთუ ღაღადებაჲ და ტირილი მათი
Line of ed.: 3     
აღმოიწია ცად. ხოლო აწ მიიქეც და შევედ მასვე ქალაქსა და იყავ მუნ რავ\დენ
Line of ed.: 4     
დღე ოდენ, ვიდრემდის განამტკიცენ სარწმუნოებასა ზედა და მაშინ\ღა
Line of ed.: 5     
გამოხჳდე მათგან და მერმეცა მოხჳდე მაგას ქალაქსა; რაჟამს მოხჳდე
Line of ed.: 6     
მაგასვე ქალაქსა და აღმოიყვანნე იგი კაცნიცა უფსკრულთაგან. "

Line of ed.: 7        
მას ჟამსა მიიქცა ანდრეა მასვე ქალაქსა და თქუა: "გაკურთხევ შენ
Line of ed.: 8     
უფალო იესუ ქრისტე, რომელსა გნებავს ყოველთა კაცსა ცხორებაჲ, რა\მეთუ
Line of ed.: 9     
არა მიფლევ მე წარსვლად ამიერ ქალაქით გულის-წყრომითა ჩე\მითა. "
Line of ed.: 10     
და ვითარ შევიდა იგი ქალაქად, იხილეს და განიხარეს სიხარულითა
Line of ed.: 11     
დიდითა ფრიად. და დაყო მუნ შჳდი დღე, ასწავებდა და განამტკიცებდა
Line of ed.: 12     
მათ უფლისა მიერ იესუ ქრისტესა.

Line of ed.: 13        
და ვითარ აღესრულნეს შჳდნი დღენი, იყო გამოსვლაჲ ანდრეაჲსი და
Line of ed.: 14     
და იყვნეს ყრმით მოხუცებულამდე და წარჰგზავნიდეს მას და იტყოდეს:
Line of ed.: 15     
"ერთ არს ღმერთი ანდრეაჲსი, უფალი იესუ ქრისტე, რომლისაჲ არს დი\დებაჲ
Line of ed.: 16     
უკუნითი უკუნისამდე, ამენ. "Next partThis text is part of the TITUS edition of Apocryphal Texts pertaining to the Apostles.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 20.8.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.