TITUS
Apothegmata Patrum, Versio Theophili
Part No. 2
Previous part

Chapter: (Shes.)  
Apophthegm: _  
Page of edition: 73  
Line of edition: 1   პირველი სიტყუაჲ შესავალი წიგნისაჲ წმიდათა
Line of edition: 2  
და ნეტართა მამათა ჩუენთა ცხორებათათჳს და
Line of edition: 3  
მოქალაქობათა


Line of edition: 4   გუაკურთხენ, მამაო!


Line of edition: 5        რომელი-იგი არს პირველითგან ღმრთისა თანა -- ღმერთი სიტყუაჲ,
Line of edition: 6     
მრავალთათჳს სახიერებათა თჳსთა ყოველნივე დაბადებულნი არარაჲსაგან
Line of edition: 7     
არსებად მოიყვანნა და სიბრძნით დაჰბადნა და ხილულთა ამათ ყოველთა
Line of edition: 8     
ცაჲ ზედამხედველ-ყო და სართულ, და მნათობნი მის შორის, რაჲთა
Line of edition: 9     
ჰნათობდენ ყოველთა და კაცთა შეეწეოდინ საქმედ ჯეროვნისა. ამანვე უკუე
Line of edition: 10     
მხოლოდშობილმან ძემან და სიტყუამან ღმრთისა მამისამან უკუანაჲსკნელთა
Line of edition: 11     
ჟამთა განკაცებაჲ ჯერ-იჩინა ჩვენთჳს და ცხორებისათჳს ჩუენისა და
Line of edition: 12     
იშვა სულისა მიერ წმიდისა და მარიამისგან ქალწულისა და ყოვლითურთ
Line of edition: 13     
გუემსგავსა ჩუენ თჳნიერ ცოდვისა და იქმნა სრულ კაც.

Line of edition: 14        
ამან თავადმან მეუფემან დიდებისამან, სახიერმან აღმიშენა ჩუენ ფრიად
Line of edition: 15     
ხილულისა ამის უაღრესი და უდიდებულესი, რამეთუ ერთი ესე ხილული
Line of edition: 16     
არს და ხილულთა ოდენ თუალთა განუსუენებს, ხოლო მეორჱ იგი უხილავ
Line of edition: 17     
არს და უხილავსა მას გონებასა უხილავისა ღმრთისა აღიყვანებს. იგი უკუე
Line of edition: 18     
თავადი არს მიზეზი ყოველთა კეთილთაჲ და წინამძღუარი და მოძღუარი და
Line of edition: 19     
ყოველთავე მიმდგომთა მისთა სიტყჳერთა მათ და სულიერთა, ვარსკულავთა
Line of edition: 20     
ნათელსა მას შინა დაუღამებელსა შეიყვანებს და ძედ ღმრთისად გამოაჩინებს.
Line of edition: 21     
და რამეთუ საცნაურთა მათ და უხილავთა იგი მხოლოჲ არს ნათელ და სხუაჲ
Line of edition: 22     
არავინ. და ერთსა ამას ცასა Page of ms.: A_2v  ჰქონან ვარსკულავნი ცთომილნიცა და
Line of edition: 23     
უცთომელნი, ვითარცა იტყჳან ამას ესევითარისათჳს მოცალენი იგი. ხოლო
Line of edition: 24     
მეორესა მას ცასა ჰქონან ვარსკულავნი უცთომელნიცა, ყოლადვე მნათობნი
Line of edition: 25     
და მარადის გებადნი. და კუალად ერთი ესე წარიგრაგნების ვითარცა წიგნი
Line of edition: 26     
განჩინებისაებრ სამეუფოჲსა და მის შორის მყოფნი იგი ვარსკულავნი
Line of edition: 27     
შთამოცჳვიან, ვითარცა ფურცელნი დღესა მას უკუანაჲსკნელსა. ხოლო სხუაჲ
Line of edition: 28     
იგი მისთა მათ ვარსკულავთა უმეტესადღა მაშინ განაბრწყინვებს უფროჲს
Page of edition: 74   Line of edition: 1     
მზისთუალისა. ამის უკუე ბრწყინვალისა და ყოლად შუენიერისა სამყაროჲსა
Line of edition: 2     
ტრფიალებითა აღივსო საღმრთოჲთა ყოლად წმიდაჲ იგი და უბიწოჲ დასი
Line of edition: 3     
მოღუაწეთაჲ, რომელი-იგი აწ წინამდებარე არს ჩუენდა პირად სიტყჳსა,
Line of edition: 4     
რომელნი-იგი ნეტარნი ყოველსავე სახესა სათნოებათასა გულსმოდგინედ
Line of edition: 5     
მოუჴდეს და სურვილით და ზეშთა კაცობრივისა ბუნებისა და აწ მკჳდრ
Line of edition: 6     
არიან ნათელსა მას შინა დაუღამებელსა ზეცათა შინა და არა დასცხრებიან
Line of edition: 7     
ნათობად სამარადისოდ მყოფთაცა ქუეყანისათა სწავლათა მიერ მათთა და
Line of edition: 8     
მოძღურებათა და უბრალოჲსა მის მიერ მოქალაქობისა მათისა.

Line of edition: 9        
ამათი უკუე საქმჱ, ქცევაჲ და მოქალაქობაჲ და სულიერნი იგი მოძღურებანი
Line of edition: 10     
მნათობთა მათ სოფლისათა და წინამძღუართა ეკლესიისათა, წმიდათა
Line of edition: 11     
მღდელთმოძღუართა აღწერით დამიტევეს ჩუენ, პირველად სადიდებლად
Line of edition: 12     
ღმრთისა და მეორედ, სამოძღურებელად და საწურთელად ნათესავისა Page of ms.: A_3r 
Line of edition: 13     
კაცთაჲსა და სამოთხედ საღმრთოდ შეჰმზადეს ესე ყოველთავე მიერ ყუავილთა
Line of edition: 14     
სათნოებათაჲსა, განმაშუენებელად სულისა მორწმუნეთასა, რამეთუ
Line of edition: 15     
და რაჲმცა იყო კეთილთაგანი, რომელიმცა ჭეშმარიტისა მის მიერ ქრისტეს
Line of edition: 16     
ღმრთისა ჩუენისა არა* დანერგულ იყო საღმრთოსა ამას შინა სამოთხესა:
Line of edition: 17     
კანონი თუ სთქუა დაყუდებისაჲ, ანუ გამოწულილვაჲ მარხვისაჲ, ყოველსა
Line of edition: 18     
ზედა საქმესა სიწმიდისა მოღუაწებაჲ, ანუ თუ მაღალნი იგი ფრთენი
Line of edition: 19     
უპოვარებისანი, მოთმინებისა იგი სიმჴნენი და ახოვნებისა სახენი, ანუ თუ
Line of edition: 20     
ფარული იგი მცნებათა მოქმედებაჲ და მხოლოჲსა ოდენ ღმრთისა საცნაური,
Line of edition: 21     
ანუ თუ განუკითხველობაჲ იგი სხუათაჲ, მომატყუებელი ცხორებისაჲ, სან\თელი
Line of edition: 22     
იგი გულისჴმისყოფისაჲ, ანუ* ნათელი განკითხვისაჲ, სიფრთხილე
Line of edition: 23     
მღჳძარებისაჲ, ანუ მიმდემობაჲ ლოცვისაჲ და სიჴშოჲ, უცხოთმოყუარებისა სიდიდე,
Line of edition: 24     
ანუ თუ მორჩილებისა ქრისტეს მსგავსობაჲ, სიმაღლე იგი სიმდაბლისაჲ,
Line of edition: 25     
ანუ ღმრთისმსგავსი იგი სიყუარული, რომლითა ყოვლითა ამით სათნოებითა
Line of edition: 26     
განბრწყინდეს და განათლდეს სასწაულთა მოქმედნი იგი სასოებაშემოსილნი
Line of edition: 27     
წმიდანი მამანი.

Line of edition: 28        
ამათ უკუე ყოველთავე სათნოებათა ქრისტე არს ჭეშმარიტი იგი
Line of edition: 29     
ღმერთი ჩუენი სახეცა და კანონი და გზაჲ და წინამძღუარი და მოძღუარი
Line of edition: 30     
და მასწავლელი ყოველთა კეთილთაჲ, რამეთუ დაყუდებისა მოძღუარ იქმნა
Line of edition: 31     
მაშინ, ოდეს-იგი შემდგომად ნათლისღებისა Page of ms.: A_3v  უდაბნოს იყო და ორმეოც
Line of edition: 32     
დღე განიცადებოდა ეშმაკისაგან და არარაჲ ჭამა, არამედ იყო მჴეცთა
Line of edition: 33     
თანა. და კუალად ოდეს-იგი იხილა ერი და აღვიდა მთად და დაჯდა იგი და
Line of edition: 34     
მოუჴდეს მას მოწაფენი მისნი და აღაღო პირი თჳსი, ჰმოძღურიდა მათ და
Line of edition: 35     
ეტყოდა: "ნეტარ იყვნენ გლახაკნი სულითა, რამეთუ მათი არს სასუფეველი
Line of edition: 36     
ცათაჲ"*, და შემდგომი.

Line of edition: 37        
და კუალად, ოდეს-იგი განუტევა ერი და მოწაფენი მიუთუალნა ნავსა და

Page of edition: 75   Line of edition: 1     
აღვიდა მთასა თჳსაგან ლოცვად და შე-რაჲ-მწუხრდა, თავადი იყო მარტოჲ.
Line of edition: 2        
კუალად იგივე უფალი განვიდოდა უდაბნოდ და მხოლოჲ მარტოებით
Line of edition: 3     
ილოცვიდა. ესრეთვე ყრმაჲცა იოანე ნათლისმცემელი უდაბნოს იყოფებოდა,
Line of edition: 4     
ვიდრე გამოცხადებადმდე მისა ისრაელსა შორის.

Line of edition: 5        
და კუალად მოციქული იტყჳს: გლოცავ თქუენ, ყოვლისა პირველად
Line of edition: 6     
ჰყოფდით ვედრებასა, ლოცვასა, შევრდომასა მეფეთათჳს, მთავართა და
Line of edition: 7     
ყოველთავე ჴელმწიფებასა ქუეშე მყოფთა, რაჲთა უშფოთველი და მყუდროჲ
Line of edition: 8     
ცხორებაჲ გუაქუნდეს ყოვლითავე ღმრთისმსახურებითა და სიწმიდითა*.

Line of edition: 9        
და კუალად: "გლოცავ თქუენ, ძმანო, რაჲთა დაჰმატებდეთ ყოველსა ზედა
Line of edition: 10     
კეთილსა და ჰჴდებოდით ურთიერთარს და რაჲთა იყვნეთ დაყუდებით
Line of edition: 11     
და თჳსაგან შურებოდით და იქმოდით ჴელითა თქუენითა"*. და ვამცნებთ
Line of edition: 12     
ესევითართა მათ, რაჲთა მყუდროებით თავისა წინა თჳსსა პურსა ჭამდენ.
Line of edition: 13     
და ვითარმედ: "გამოვედით მიერ და განეშორენით მათგან" და ვითარმედ:
Line of edition: 14     
"ზეცისასა ზრახევდით* და ზეცისასა ეძიებდით და ნუ ქუეყანისასა". Page of ms.: A_4r  ეს\\რეთვე
Line of edition: 15     
კუალად მარხვისათჳს იტყჳს უფალი: "შევედით იწროჲსა მისგან ბჭისა"*
Line of edition: 16     
და თუ რაჲღა იწრო არს ბჭე და საჭირველ გზაჲ, რომელი მიიყვანებს
Line of edition: 17     
ცხორებად.

Line of edition: 18        
და ვითარმედ: არა აქუნდა ათორმეტთა მათ მოციქულთა უდაბნოს,
Line of edition: 19     
თჳნიერ ხუთი ოდენ პური და ორი თევზი. და კუალად, ვითარმედ არა აქუნდა
Line of edition: 20     
მოციქულთა, გარნა ხოლო ერთი პური ნავსა შინა და ვითარმედ: "მუსრვიდეს*
Line of edition: 21     
მოციქულნი თავსა ჴუვილისასა ჴელითა და ჭამდეს"*.

Line of edition: 22        
და კუალად მოციქული იტყჳს, ვითარმედ: "ყოველივე მოღუაწე ყოველსავე
Line of edition: 23     
იმარხავს" და ვითარმედ: "ვიდრე აქა ჟამადმდე და გუშიისცა და
Line of edition: 24     
გუწყურისცა და შიშუელ ვართ"*, და ვითარმედ: "ჭამადმან ჩუენ არა წარმადგინნეს
Line of edition: 25     
წინაშე ღმრთისა"*, და ვითარმედ: "ყოველივე ჯერ არს ჩემდა,
Line of edition: 26     
გარნა არა ყოველივე უმჯობეს არს, ყოველივე ჯერ არს ჩემდა, გარნა არა
Line of edition: 27     
ყოველივე აღაშენებს. არცა ვისსა ჴელმწიფებასა ქუეშე შევიდე მე, საზრდელი
Line of edition: 28     
მუცლისათჳს და მუცელი საზრდელისათჳს, ხოლო ღმერთმან ესეცა
Line of edition: 29     
და იგი განაქარვოს"*. ცხად არს, რამეთუ უწესოსა გულისთქუმასა
Line of edition: 30     
საანჯმნო-ჰყოფს ამით და უკუეთუ ჭამადი დააბრკოლებდეს ძმასა ჩემსა,
Line of edition: 31     
არა ვჭამო ჴორცი უკუნისამდე, რაჲთა არა ძმაჲ ჩემი დავაბრკოლო. და
Line of edition: 32     
ვიცი გარდამატებაჲცა და მოკლებაჲ და განძღომაჲცა და შიმშილი და
Line of edition: 33     
სინაკლულე და ყოველსავე დავითმენთ, რაჲთა არა დაბრკოლებაჲ რაჲმე
Line of edition: 34     
ვსცეთ სახარებასა მას ქრისტესსა. და ნუ ხოლო წყალსა სუამ, არამედ ღჳნოჲ
Line of edition: 35     
მცირედ იჴუმიე გუამისათჳს და ზედაჲსზედათათჳს შენთა სნეულებათა.

Page of ms.: A_4v 
Line of edition: 36        
ხოლო კუალად სიწმიდისათჳს თქუა უფალმან: "არიან საჭურისნი,
Line of edition: 37     
რომელთა გამოისაჭურისნეს თავნი თჳსნი სასუფეველისათჳს ცათაჲსა"*.
Line of edition: 38     
და კუალად, ვითარმედ: "მე გეტყჳ თქუენ: ყოველმან, რომელმან მიხედნეს
Page of edition: 76   Line of edition: 1     
დედაკაცსა გულისთქუმით მის, მუნვე იმრუშა მის თანა გულსა შინა თჳსსა"*.
Line of edition: 2     
ხოლო მეძავი იგი და ავაზაკი და მეზუერე, განცჳვეს რაჲ სიწმიდისაგან,
Line of edition: 3     
სინანულისა მიერ კუალადცა შეიწყნარნა.

Line of edition: 4        
და კუალად იტყჳს: "მოვედით ჩემდა ყოველნი მაშურალნი და
Line of edition: 5     
ტჳრთმძიმენი"*, -- ცხად არს, რამეთუ გემოთა მიერ და გულისთქუმათა
Line of edition: 6     
ცოდვისათა -- "და მე განგისუენო თქვენ. აღიღეთ უღელი ჩემი თქუენ ზედა
Line of edition: 7     
და ჰპოოთ განსუენებაჲ სულთა თქუენთაჲ".

Line of edition: 8        
და კუალად მოციქული იტყჳს: "ივლტოდეთ სიძვისაგან და მშჳდობასა
Line of edition: 9     
შეუდეგით და სიწმიდესა, რომლისა თჳნიერ ვერვინ იხილოს უფალი"*. და
Line of edition: 10     
"მოაკუდინენით ასონი თქუენნი ქუეყანასა ზედა: სიძვაჲ, არაწმიდებაჲ,
Line of edition: 11     
ვნებაჲ, გულისთქუმაჲ ბოროტი"*. და "არა უწყითა, ვითარმედ ტაძარნი ხართ
Line of edition: 12     
ღმრთისანი და სული ღმრთისაჲ მკჳდრ არს თქუენ შორის". და ნუმცა ვინ არს
Line of edition: 13     
მეძავ, ნუცა ბილწ, ვითარცა ესავ. და ნუ სცთებით, ძმანო, არცა მეძავთა, არცა
Line of edition: 14     
მემრუშეთა, არცა ჩუკენთა სასუფეველი ღმრთისაჲ ვერ დაიმკჳდრონ*. და
Line of edition: 15     
სიჭაბუკისა გულისთქუმათა ევლტოდე და ჭაბუკთა მათ ჰლოცევდ სიწმიდით
Line of edition: 16     
ყოფად. და ვითარმედ გამოჩნდა მადლი ღმრთისაჲ მაცხოვრად ყოველთა
Line of edition: 17     
კაცთა, რაჲთა უარ-ვყოთ ჩუენ უშჯულოებაჲ და გულისთქუმაჲ მსოფლიოჲ*
Line of edition: 18     
და სიწმიდით და სიმართლით და ღმრთისმსახურებით ვცხოვნდებოდით,
Line of edition: 19     
ხოლო სიძვაჲ კულა და ყოველივე არაწმიდებაჲ Page of ms.: A_5r  ნუცაღა სახელ-ედებინ
Line of edition: 20     
თქუენ შორის ვითარცა წმიდათა, არამედ კორინთელმან მანცა მეძავმან
Line of edition: 21     
შეინანა რაჲ შემდგომად სატანაჲს მიგდებისა, კუალადცა შეიწყნარა იგი
Line of edition: 22     
და მიუწერა მისთჳს დამტკიცებად სიყუარულსა, რაჲთა არა უმეტესითა
Line of edition: 23     
მწუხარებითა დაინთქასო იგი.

Line of edition: 24        
და კუალად: "მეშინის მე თქუენთჳს, ნუსადა მოვიდე რაჲ თქუენდა, ვერ
Line of edition: 25     
გპოვნე თქუენ ვითარ მენებოს და ვეგლოვდე მრავალთა პირველმცოდავთა,
Line of edition: 26     
რომელთა არა შეინანეს არაწმიდებასა ზედა და სიძვასა და ბილწებასა,
Line of edition: 27     
რომელ ქმნეს".

Line of edition: 28        
და კუალად: "შვილნო, რომელთათჳს კუალად მელმის, ვიდრემდე
Line of edition: 29     
გამოიხატოს ქრისტე თქუენ შორის"* და უკუეთუ მტერ რაჲ ვიყვენით,
Line of edition: 30     
დავეგენით ღმრთისა სიკუდილითა ძისა მისისაჲთა, რაოდენ უფროჲს აწ
Line of edition: 31     
რაჲ ვეგენით, ვცხოვნდეთ მაცხოვარებითა მისითა. "ამისათჳსცა ჴელნი
Line of edition: 32     
უძლურნი და მუჴლნი დაჴსნილნი განემართენით და სლვაჲ მართალი ყავთ
Line of edition: 33     
ფერჴთა თქუენთაჲ, რაჲთა არა მკელობელი იგი გარდაიქცეს, არამედ რაჲთა
Line of edition: 34     
უფროჲსღა განიკურნოს"*.

Page of edition: 77  
Line of edition: 1        
ხოლო უპოვარებისათჳს თქუა უფალმან: "ნუ ზრუნავთ* სულთა თქუენთათჳს,
Line of edition: 2     
თუ რაჲ შჭამოთ, ნუცა ჴორცთა თქუენთათჳს, თუ რაჲ შეიმოსოთ,
Line of edition: 3     
ხოლო ითხოვდით პირველ სასუფეველსა ღმრთისასა და ესე ყოველი
Line of edition: 4     
შეგეძინოს თქუენ"*. და ნუ მოიგებთ ოქროსა, ნუცა ვეცხლსა, ნუცა ორსა
Line of edition: 5     
სამოსელსა. და უკუეთუ გნებავს, რაჲთა სრულ იყო, განყიდე მონაგები
Line of edition: 6     
შენი და მიეც გლახაკთა და აღიღე ჯუარი და მოვედ და შემომიდეგ მე. და
Line of edition: 7     
კუალად: "მელთა ჴურელი უჩნს და Page of ms.: A_5v  მფრინველთა ცისათა საყოფელი,
Line of edition: 8     
ხოლო ძესა კაცისასა არა აქუს, სადა თავი მიიდრიკოს"*.

Line of edition: 9        
და კუალად, იოანეს ნათლისმცემელსა აქუნდა სამოსლად მისა თმისაგან
Line of edition: 10     
აქლემისა და სარტყელი ტყავისაჲ წელთა მისთა. და კუალად მოციქული
Line of edition: 11     
იტყჳს: "არცა რაჲ შემოვიღეთ სოფლად და ვერცა რას განღებად
Line of edition: 12     
შემძლებელ ვართ", ხოლო გუაქუნდეს თუ საზრდელი და საბურველი, ამას
Line of edition: 13     
კმა-ვიყოფდეთ. ხოლო რომელთა ენებოს განმდიდრების, შეცჳვიან მახესა.
Line of edition: 14     
და კუალად: "ვითარცა გლახაკნი და მრავალთა განვამდიდრებთ, ვითარცა
Line of edition: 15     
არარაჲ გუაქუს და ყოველივე გუაქუს".

Line of edition: 16        
ხოლო მოთმინებისათჳს და სიმჴნისა იტყჳს უფალი: იყვნედ წელნი
Line of edition: 17     
თქუენნი მორტყმულ და სანთელნი თქუენნი აღნთებულ და თქუენ ემსგავსენით
Line of edition: 18     
კაცთა, რომელნი მოელიედ უფალსა მათსა*. და ვითარმედ, მო\თმინებითა
Line of edition: 19     
თქუენითა მოიპოვნეთ სულნი თქუენნი და არავინ დასდვის
Line of edition: 20     
ჴელი თჳსი ერქუანსა, რამეთუ ხედავნ იგი მართლუკუნ და წარემართოს
Line of edition: 21     
იგი სასუფეველსა ცათასა. და თქუენ ხართ, რომელნი დაადგერით ჩემ თანა
Line of edition: 22     
განსაცდელთა შინა ჩემთა, და მე აღგითქუამ თქუენ აღთქუმასა, ვითარცა
Line of edition: 23     
აღმითქუა მე მამამან ჩემმან სასუფეველსა, რაჲთა სჭამდეთ და სუმიდეთ
Line of edition: 24     
ტაბლასა ჩემსა*. და მოციქული იტყჳს: "დეგით უკუე და მოირტყენით წელნი
Line of edition: 25     
თქუენნი ჭეშმარიტებითა და შეისხთ ფერჴთა თქუენთა განმზადებულებაჲ
Line of edition: 26     
იგი სახარებისაჲ, არა არს ბრძოლაჲ ჩუენი სისხლთა მიმართ და ჴორცთა,
Line of edition: 27     
არამედ მთავრობათა მიმართ და Page of ms.: A_6r  ჴელმწიფებათა. ამისთჳს აღიღეთ ყოლად
Line of edition: 28     
საჭურველი იგი სულისაჲ და მტკიცედ დეგით და შეუძრველად, რამეთუ აჰა
Line of edition: 29     
ესერა, აწ არს ჟამი შეწყნარებისაჲ! აჰა ესერა, აწ არს დღჱ ცხორებისაჲ!
Line of edition: 30     
და რამეთუ არა ღირს არიან ვნებანი ესე ამის ჟამისანი მერმისა მის თანა
Line of edition: 31     
დიდებისა, რომელი გამოცხადებად არს ჩუენდა. და ვინ განმაშორნეს ჩუენ
Line of edition: 32     
სიყუარულსა მას ქრისტესსა, ჭირმან ანუ იწროებამან*, და შემდგომი.

Line of edition: 33        
და რამეთუ რაოდენიცა პირველად დაიწერა*, სამოძღურებელად
Line of edition: 34     
ჩუენდა დაიწერა*, რაჲთა მოთმინებისა მიერ და ნუგეშინისცემისა წმიდათა
Line of edition: 35     
წერილთაჲსა სასოებაჲ მაქუნდეს. და არავინ მჴედრად განწესებული
Line of edition: 36     
შეეთხზვის მსოფლიოთა საქმეთა, რაჲთა მჴედართმფლობელსა მას სათნო
Page of edition: 78   Line of edition: 1     
ეყო. და არავინ გჳრგჳნოსან იქმნების, არა თუ შჯულიერად იღუაწოს. და
Line of edition: 2     
ვითარმედ ჭირი მოთმინებასა შეიქმს, ხოლო მოთმინებაჲ გამოცდილებასა,
Line of edition: 3     
ხოლო გამოცდილებაჲ სასოებასა, ხოლო სასოებამან არა არცხჳნის.
Line of edition: 4     
და ყოველსავე შინა მჴნე ყვენით თავნი თქუენნი, ვითარცა მსახურთა
Line of edition: 5     
ღმრთისათა, მოთმინებითა მრავალთა ჭირთა შინა და განსაცდელთა. და
Line of edition: 6     
ვითარმედ: რომელთათჳს მოხარულ ვარ უძლურებათა ზედა ჩემთა და
Line of edition: 7     
ჭირთა. რაჲთა არარას ვიქმოდით ყოლადვე საჩუენებელად კაცთა, თქუა
Line of edition: 8     
უფალმან: ეკრძალენით მოწყალებასა თქუენსა, რაჲთა არა ჰყოთ წინაშე
Line of edition: 9     
კაცთა სახილველად მათდა, არამედ ოდეს ჰყოფდე მოწყალებასა, ნუმცა
Line of edition: 10     
სცნობს მარცხენე შენი, რასა იქმოდის მარჯუენე შენი, და ოდეს ილოცვიდე,
Line of edition: 11     
Page of ms.: A_6v  შევედ საუნჯესა შენსა და დაჰჴაშ კარი შენი და ილოცე მამისა შენისა
Line of edition: 12     
მიმართ ფარულად და მამაჲ შენი, რომელი ხედავს დაფარულთა, მოგაგოს
Line of edition: 13     
შენ ცხადად*.

Line of edition: 14        
და კუალად, განჰკურნა რაჲ უფალმან განრღუეული იგი, მიეფარა,
Line of edition: 15     
რამეთუ ერი იყო ადგილსა მას. და კუალად, განკურნებულსა მას კეთროვანსა
Line of edition: 16     
ჰრქუა: "იხილე და ნუმცა ვინ უწყის"*.

Line of edition: 17        
და კუალად მოციქულთა ჰრქუა უფალმან: "ნუვის უთხრობთ ხილვასა
Line of edition: 18     
ამას, ვირემდის ძე კაცისაჲ მკუდრეთით აღდგეს და ვითარ ძალ-გიც თქუენ
Line of edition: 19     
რწმუნებაჲ ღმრთისაჲ, რამეთუ დიდებასა ურთიერთარს მიიღებთ"*.

Line of edition: 20        
და მოციქული იტყჳს: ნურარას იქმთ შურით და ჴდომით, ნუცა ამპარტავანებით
Line of edition: 21     
და უკუეთუ სულითა ვცხონდებოდით, სულითაცა ვდგათ*.
Line of edition: 22     
და ნუ ვიქმნებით ლაღ, რაჲთამცა შურითა არაკეთილითა ვჰჴდებოდეთ
Line of edition: 23     
ურთიერთარს. და რამეთუ შური სილაღისაგან არს. და რამეთუ რომელნი
Line of edition: 24     
საჩუენებელად კაცთა იქმან რასაცა, მუშაკნი არიან მზაკუვარნი და
Line of edition: 25     
მოციქულნი არიან სიცრუვისანი, რომელნი-იგი შეიცვალებიან მოციქულად
Line of edition: 26     
ქრისტესა და არა საკჳრველ არს.

Line of edition: 27        
ხოლო არა განკითხვისათჳს მოყუსისა უფალი იტყოდა: "ნუ განიკითხავთ,
Line of edition: 28     
რაჲთა არა განიკითხნეთ, რამეთუ რომლითა განკითხვითა განიკთხვიდეთ,
Line of edition: 29     
განიკითხნეთ, და რომლითა საწყაულითა მიუწყოთ, მოგეწყოს თქუენ. და ნუ
Line of edition: 30     
დასჯით და არა დაისაჯნეთ*. და უკუეთუ მიუტევნეთ თქუენ კაცთა ცთომანი
Line of edition: 31     
მათნი, მამამანცა თქუენმან ზეცათამან მოგიტევნეს თქუენ შეცოდებანი
Line of edition: 32     
თქუენნი"*. და "მამაო ჩუენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყავნ Page of ms.: A_7r 
Line of edition: 33     
სახელი შენი და მომიტევენ ჩუენ თანანადებნი ჩუენნი, ვითარცა ჩუენ
Line of edition: 34     
მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩუენთა"*. და "რაჲსა ხედავ წუელსა თუალსა
Line of edition: 35     
შინა ძმისა შენისასა, ხოლო დჳრესა თუალსა შინა შენსა არა განიცდი?
Line of edition: 36     
ორგულო, აღმოიღე პირველად დჳრე თუალისაგან შენისა და მერმე იხილო
Line of edition: 37     
აღმოღებად წუელი თუალისაგან ძმისა შენისა"*.

Page of edition: 79  
Line of edition: 1        
და მოციქული იტყჳს: რაჲსა განიკითხავ შენ ძმასა შენსა ანუ შენ რაჲსა
Line of edition: 2     
დასჯი ძმასა შენსა? ნუუკუე განვიკითხავთ ურთიერთარს და ვითარმედ კაცად\-კაცადსა
Line of edition: 3     
ჩუენსა თჳსი ტჳრთი ეკიდოს და თჳთოეულმან ჩუენმან თავისა
Line of edition: 4     
თჳსისათჳს თჳთ მისცეს სიტყუაჲ ღმერთსა და ბადეთა შინა თჳსთა ცოდვათასა
Line of edition: 5     
თჳთოეული წარიბლარდნოს*. და რამეთუ ჩემდა ნაკლულევანება
Line of edition: 6     
არს, უკუეთუ თქუენგან განვიკითხო ანუ თუ კაცობრივისაგან დღეკეთილობისა.
Line of edition: 7     
ხოლო განმკითხველი ჩემი უფალი არს, ამისთჳს ნუ წინაჲსწარ რას
Line of edition: 8     
განიკითხავთ, ვიდრემდის მოვიდეს უფალი.

Line of edition: 9        
ხოლო განკითხვისათჳს და საქმეთა ჯეროვნად განრჩევისა თქუა უფალმან:
Line of edition: 10     
"ეკრძალენით ცრუწინაწარმეტყუელთაგან და ცრუმოძღუართა, რომელნი\-იგი
Line of edition: 11     
მოვიდოდიან თქუენდა სამოსლითა ცხოვართაჲთა"* და შემდგომი.

Line of edition: 12        
"და არა ყოველმან, რომელმან მრქუას მე: უფალო, უფალო და შევიდეს
Line of edition: 13     
იგი სასუფეველსა ცათასა, არამედ რომელმან ყოს ნებაჲ მამისა ჩემისა
Line of edition: 14     
ზეცათაჲსაჲ"*. და "იყვენით თქუენ ვაჭარ გამოცდილ და იცნობდით
Line of edition: 15     
კეთილსა და ბოროტსა", და "არავის ძალ-უც მონებაჲ ორთა უფალთაჲ"*, და
Line of edition: 16     
შემდგომი. და "ნუ ჰმუშაკობთ საზრდელსა წარსაწყმედელსა, არამედ იქმოდეთ
Line of edition: 17     
საზრდელსა, რომელი Page of ms.: A_7v  ჰგიეს ცხორებად საუკუნოდ"*.

Line of edition: 18        
და მოციქული იტყჳს: "მე უკუე ესრეთ ვრბი, ვითარცა არა უცნაურად,
Line of edition: 19     
ესრეთ ვესრი, ვითარცა არა ჰაერსა ვსცემ, არამედ აღვიკრძალავ ჴორცთა
Line of edition: 20     
ჩემთა და დავიმონებ მათ". და ესრეთ რბიოდეთ, რაჲთა მიეწინეთ და შეიკრ\ძალეთ
Line of edition: 21     
მტკიცედ, თუ ვითარ ხუალთ.

Line of edition: 22        
ეკრძალენით ძაღლთაგან, ეკრძალენით ბოროტთა მათგან მუშაკთა. და
Line of edition: 23     
ვითარმედ, რომელი უღირსებით ჭამდეს და სუმიდეს ჴორცსა და სისხლსა
Line of edition: 24     
უფლისასა, დასასჯელად თავისა თჳსისა ჭამს და სუამს, რამეთუ არა
Line of edition: 25     
გამოიკითხნა ჴორცნი უფლისანი, რამეთუ უკუეთუმცა თავთა თჳსთა
Line of edition: 26     
განვიკითხევდით, არამცა განვიკითხენით. ხოლო გან-თუ-ვიკითხვით, უფლისა
Line of edition: 27     
მიერ განვისწავლებით, რაჲთა არა სოფლისა თანა დავისაჯნეთ, რამე\თუ
Line of edition: 28     
ღმრთისამიერი იგი მწუხარებაჲ სინანულსა შეიქმს, ხოლო მსოფლიოჲ
Line of edition: 29     
მწუხარებაჲ სიკუდილსა შეიქმს. და ჯერ არს ჩუენდა, რაჲთა ვიყვნეთ გამოცდილ,
Line of edition: 30     
თუ რაჲ არს ნებაჲ ღმრთისაჲ: კეთილიცა და სათნოჲ და სრული.
Line of edition: 31     
და ვითარმედ: დამართებით ვსდევ განსა მას ზეცისა ჩინებისასა.

Line of edition: 32        
და ვითარმედ: ასწავებდ ჟამად უჟამოდ და ეკრძალენით თავთა თქუენთა,
Line of edition: 33     
და ყოველსავე სამწყსოსა თქუენსა და ყოველივე გამოიცადეთ, ხოლო
Line of edition: 34     
უმჯობესი შეიკრძალეთ.

Line of edition: 35        
ხოლო რამეთუ ჯერ არს გულსმოდგინედ და ფრთხილად მიმდემი
Line of edition: 36     
ლოცვაჲ, იტყჳს უფალი: "ეკრძალენით თავთა თქუენთა, ნუსადა დამძიმდენ
Line of edition: 37     
გულნი თქუენნი შუებითა და მთრვალობითა და ზრუნვითა მსოფლიოჲთა,
Page of edition: 80   Line of edition: 1     
არამედ იღჳძებდით და ილოცევდით*, რაჲთა არა შეხჳდეთ განსაცდელსა. Page of ms.: A_8r 
Line of edition: 2     
და რომელსა ესე თქუენ გეტყჳ, ყოველთა ვეტყჳ: იღჳძებდით და მღჳძარე
Line of edition: 3     
იყვენით ყოველსა ჟამსა. და ითხოვდით და მოგეცეს თქუენ, ეძიებდით და
Line of edition: 4     
ჰპოოთ, ირეკდით და განგეღოს თქუენ, რამეთუ ყოველი, რომელი ითხოვდეს,
Line of edition: 5     
მიიღოს და რომელი ეძიებდეს, პოოს და რომელი ირეკდეს, განეღოს"*. და
Line of edition: 6     
იგავიცა შესძინა* უფალმან ამისთჳს, ვითარმედ ჯერ არს ყოლადვე თხოვაჲ
Line of edition: 7     
და არა მოწყინებაჲ, ვითარმედ: "იყო ვინმე მსაჯული სიცრუვისაჲ"*. და
Line of edition: 8     
იყვენით განმზადებულ, რამეთუ რომელსა ჟამსა არა ჰგონებდეთ, ძჱ კაცისაჲ
Line of edition: 9     
მოვიდეს. და მოციქული იტყჳს: "ყოლადვე გუაკურთხენ, მოუკლებელად
Line of edition: 10     
ილოცევდით ყოველსა შინა ჰმადლობდით და შიშით და ძრწოლით ცხორებასა
Line of edition: 11     
თქუენსა მუშაკობდით"*. და ვითარმედ: "სამარადისოდ ჴსენებასა თქუენსა
Line of edition: 12     
ვჰყოფ ლოცვათა შინა ჩემთა"*, ესრეთვე* ყოლადვე და მარადის ლოცვითა
Line of edition: 13     
და ვედრებითა ეცნობებოდენ ღმერთსა სათხოველი თქუენი.

Line of edition: 14        
და კუალად, შუვაღამეს ოდენ პავლე და შილა ადიდებდეს ღმერთსა და
Line of edition: 15     
უგალობდეს საპყრობილესა მას შინა. და ფრთხილ იყვენით და მღჳძარე,
Line of edition: 16     
რამეთუ წინამოსაჯული იგი თქუენი ეშმაკი, ვითარცა ლომი მყჳრალი
Line of edition: 17     
მიმოვალს და ეძიებს, ვინმცა შთანთქა.

Line of edition: 18        
ხოლო უცხოთმოყუარებისათჳს თქუა უფალმან: "რომელმან თქუენ
Line of edition: 19     
შეგიწყნარნეს, მე შემიწყნარებს, და რომელმან ასუას ერთსა მცირეთა ამათგანსა
Line of edition: 20     
სასუმელი ერთი წყალი გრილი, არა წარუწყმდეს სასყიდელი მისი"*. და
Line of edition: 21     
"მოვედით კურთხეულნო მამისა ჩემისანო და დაიმკჳდრეთ* განმზადებული
Line of edition: 22     
თქუენთჳს სასუფეველი Page of ms.: A_8v  პირველ სოფლის დაბადებისა"*. და ოდეს
Line of edition: 23     
ჰყოფდე სერსა ანუ სამხარსა, ნუ ხადი* მოყუარეთა და ნათესავთა შენთა,
Line of edition: 24     
არამედ მოუწოდე გლახაკთა, კოჭლთა და ბრმათა და ნეტარ იყო შენ. და
Line of edition: 25     
რომელსა აქუნდეს ორი სამოსელი მიეცინ, რომელსა არა აქუნდეს. და
Line of edition: 26     
რომელსა აქუნდეს საზრდელი, მსგავსადვე ყავნ. და ნეტარ არს მიცემაჲ
Line of edition: 27     
უფროჲს მოღებისა. ხოლო მოციქული იტყჳს: "უცხოთმოყუარებასა ნუ
Line of edition: 28     
დაივიწყებთ*, რამეთუ ესევითართა მიერ მსხუერპლთა მოიმადლების ღმერთი".
Line of edition: 29     
და რომელი მისცემდეს სიწრფოებით, და რომელი სწყალობდეს მხიარულებით
Line of edition: 30     
და შემდგომი. და რომელი სთესვიდეს რიდობით, რიდობითცა
Line of edition: 31     
მოიმკოს. და რომელი სთესვიდეს კურთხევით, კურთხევითცა მოიმკოს. და ნუ
Line of edition: 32     
მწუხარებით, ნუცა იძულებით, რამეთუ მხიარულებით მისაცემელი უყუარს
Line of edition: 33     
ღმერთსა. და რამეთუ გულსმოდგინებაჲ აქუს კაცად-კაცადსა მისთჳს,
Line of edition: 34     
რომელი აქუნდეს, არა რომელი არა აქუნდეს და რაჲთა არა უნებლიეთ იყოს
Line of edition: 35     
კეთილი თქუენი, არამედ ნეფსით.

Page of edition: 81  
Line of edition: 1        
ხოლო მორჩილებისათჳს თქუა უფალმან: "გარდამოვჴედ ზეცით არა
Line of edition: 2     
რაჲთა ვყო ნებაჲ ჩემი, არამედ ნებაჲ მომავლინებელისა ჩემისა მამისაჲ"*.
Line of edition: 3     
და "რომელსა უყუარდეს მამაჲ ანუ დედაჲ უფროჲს ჩემსა, არა არს იგი
Line of edition: 4     
ჩემდა ღირს"*. და "უკუეთუ გიყუარ მე, მცნებანი ჩემნი დაიმარხენით* და
Line of edition: 5     
ჰგიეთ სიყუარულსა ზედა ჩემსა, ვითარცა მე მცნებანი მამისა ჩემისანი
Line of edition: 6     
დამიმარხვან და ვჰგიე სიყუარულსა ზედა მისსა"*. და "რომელსა ჰნებავს
Line of edition: 7     
შემოდგომაჲ ჩემი Page of ms.: A_9r  და არა მოიძულოს მამაჲ თჳსი და დედაჲ და მერმე
Line of edition: 8     
კუალად სულიცა თჳსი, ვერ ძალ-უც მოწაფეყოფად ჩემდა"*.

Line of edition: 9        
და ჰრქუა უფალმან პეტრეს და ანდრეას და იაკობს და იოანეს*, მატთეოს
Line of edition: 10     
და ფილიპეს: "მოვედით და შემომიდექით მე". და მეყსეულად დაუტევეს
Line of edition: 11     
ყოველივე და შეუდგეს მას.

Line of edition: 12        
კუალად სხუამან მოწაფეთა მისთაგანმან ჰრქუა მას: "უფალო, მიბრძანე
Line of edition: 13     
მე პირველად წარსლვად და* დამარხვად მამისა ჩემისა. ჰრქუა მას უფალმან:
Line of edition: 14     
"უტევენ მკუდარნი დაფლვად თჳსთა მკუდართა"*, ხოლო მოციქული რაჲ
Line of edition: 15     
პავლე, მონაჲ იესუ ქრისტესი, წოდებული მოციქული: "და უკუეთუ ვახარებდე
Line of edition: 16     
არა არს ჩემდა სიქადულ, ხოლო ვაჲ არს ჩემდა, არა თუ ვახარებდე". და
Line of edition: 17     
ვითარმედ: "ესე ზრახვაჲ იზრახებოდენ თქუენ ყოველთა* შორის რომელიცაიგი
Line of edition: 18     
ქრისტე იესუჲს მიერ, რომელი-იგი ხატი ღმრთისაჲ იყო, არა ნატაცებად
Line of edition: 19     
შეირაცხა ყოფად* იგი სწორ ღმრთისა, არამედ თავი თჳსი წარმოსცალა
Line of edition: 20     
და ხატი მონებისაჲ მიიღო"* და შემდგომი. და რამეთუ "შენ შემოდგომილ
Line of edition: 21     
ხარ მოძღურებასა ჩემსა, ქცევასა ჩემსა, გულსმოდგინებასა ჩემსა". და
Line of edition: 22     
ვითარმედ: წარმოვსტყუენავთ ყოველსა სიმაღლესა მორჩილებად ქრისტესა
Line of edition: 23     
და მზა ვართ შურისგებად ყოველსავე ურჩებასა, ოდეს-იგი სრულ იქმნეს
Line of edition: 24     
თქუენ შორის მორჩილებაჲ.

Line of edition: 25        
ხოლო სიმდაბლისათჳს თქუა უფალმან: "ოდეს ჰყოთ ყოველივე თქუენდა
Line of edition: 26     
ბრძანებული, თქუთ, ვითარმედ: მონანი ვართ უჴმარნი"*. და ვითარმედ:
Line of edition: 27     
წინაშე კაცთა მაღალი, საძაგელ არს წინაშე ღმრთისა. და "ყოველმან,
Line of edition: 28     
რომელმან აღიმაღლოს თავი თჳსი, დამდაბლდეს"*. Page of ms.: A_9v  და "მე ვარ თქუენ
Line of edition: 29     
შორის ვითარცა მსახურ"* და რომელსა უნდეს თქუენ შორის დიდყოფაჲ,
Line of edition: 30     
იყავნ ყოველთა მსახური და ყოველთა მონა. "და ვითარცა იხილა სიმონპეტრე,
Line of edition: 31     
შეუვრდა მუჴლთა იესუჲსთა და ჰრქუა: "განვედ ჩემგან, რამეთუ
Line of edition: 32     
კაცი ცოდვილი ვარ მე, უფალო"*. ხოლო იოვანე ჰრქუა ფარისეველთა: "მე
Line of edition: 33     
ნათელ-გცემ თქუენ წყლითა, ხოლო მოვალს უძლიერესი ჩემსა, რომლისა
Line of edition: 34     
არა ვარ ღირს დადრეკად და განჴსნად საბელსა ფერჴთა მისთასა"*.

Page of edition: 82  
Line of edition: 1        
და კუალად თავადმან უფალმან სახჱ* სიმდაბლისაჲ მოგუცა ჩუენ, ოდესიგი
Line of edition: 2     
აღდგა სერობისაგან და დადვა სამოსელი თჳსი და მოიღო არდაგი და
Line of edition: 3     
მოირტყა იგი. და მერმე შთაასხა წყალი საბანელსა მას და იწყო დაბანად ფერჴთა
Line of edition: 4     
მოწაფეთასა და წარჰჴოცდა არდაგითა მით, რომელი მოერტყა.

Line of edition: 5        
და მოციქული იტყჳს: "მე ვარ უდარესი მოციქულთაჲ, რომელი არა
Line of edition: 6     
ვარ ღირს წოდებად მოციქულად, ამისთჳს რამეთუ ვსტყუენევდ ეკლესიათა
Line of edition: 7     
ქრისტესთა"*. და ვითარმედ: "იესუ ქრისტე მოვიდა სოფლად ცოდვილთა
Line of edition: 8     
ცხორებად, რომელთა პირველი მე ვარ. და გლოცავ თქუენ კრული ესე უფლისაჲ,
Line of edition: 9     
ღირსად ჩინებისა მის ვიდოდეთ, რომლითაცა იჩინენით ყოვლითავე
Line of edition: 10     
სიმდაბლითა და სიმშჳდითა და სულგრძელებითა. და არა რომელი თავსა
Line of edition: 11     
თჳსსა დაამტკიცებდეს, იგი არს გამოცდილ, არამედ რომელი-იგი უფალმან
Line of edition: 12     
დაამტკიცოს. და უკუეთუმცა წუთღა კაცთა სათნო-ვეყოფოდე, ქრისტეს
Line of edition: 13     
მონამცა არა ვიყავ"*.

Line of edition: 14        
ხოლო ძჳრუჴსენებლობისათჳს თქუა უფალმან: "გიყუარდედ* მტერნი
Line of edition: 15     
თქუენნი, Page of ms.: A_10r  კეთილსა უყოფდით მოძულეთა თქუენთა და ილოცევდით
Line of edition: 16     
მათთჳს, რომელნი გმძლავრობდენ თქუენ"*. "და რომელი გცემდეს მარჯუენესა
Line of edition: 17     
ყურიმალსა შენსა, მიუპყარ მას ერთკერძოჲცა. და რომელსა უნდეს
Line of edition: 18     
სასჯელად და მიღებად კუართი შენი, მიუტევე მას სამოსელიცა შენი"* და
Line of edition: 19     
"მამაო, მიუტევე მათ ცოდვაჲ ესე, რამეთუ არა იციან, რასა იქმან"*, არამედ
Line of edition: 20     
და ყურიცა იგი მონისაჲ მოკუეთილი განცემასა მას მიიღო და განჰკურნა.
Line of edition: 21     
და მოციქული იტყჳს: "მაგინებელთა ჩუენთა ვაკურთხევთ, ვიდევნებით და
Line of edition: 22     
თავს-ვიდებთ, მგმობართა ჩუენთა ულოცავთ"*. და აკურთხევდით მდევართა
Line of edition: 23     
თქუენთა, აკურთხევდით და ნუ სწყევთ. და უკუეთუ შესაძლებელ* არს
Line of edition: 24     
თქუენგან, ყოველთა თანა კაცთა მშჳდობასა ჰყოფდით. ნუ თავთა თჳსთა
Line of edition: 25     
უშჯით, ნუცა განიმართლებთ, ვითარცა-იგი და უფალიცა მაგინებელთა მათ
Line of edition: 26     
არა აგინებდა, ევნებოდა და არა უთქუმიდა, და* ესე ყოველი აქამდე.

Line of edition: 27        
ხოლო რომელი სასწაულშემოსილთა წმიდათა და ნეტართა მამათა ჩუენთა
Line of edition: 28     
ურწმუნო იყოს და მათ მიერ თქუმულსა და ქმნილსა არა შეიწყნარებდეს,
Line of edition: 29     
იგი უფროჲსღა ქრისტესა არს ურწმუნო და მისთა წმიდათა მოციქულთა.
Line of edition: 30     
და რამეთუ თავადმან უფალმან ჩემმან, იესუ ქრისტემან, თიჴისგან შეზილნა
Line of edition: 31     
თუალნი ბრმისანი, ეშმაკნი განასხნა კაცთაგან, მკუდარნი აღადგინნა, წყალი
Line of edition: 32     
ღჳნოდ გარააქცია და ხუთთაგან პურთა ხუთ ათასნი მაძღრივ განაძღნა და
Line of edition: 33     
შეკრულნი და მიუწდომელნი და Page of ms.: A_10v  აღუჰამრავნა* სასწაულნი აღასრულნა,
Line of edition: 34     
რომელთა არცა თუ სოფელსა ძალ-უც დატევნად.

Line of edition: 35        
ესრეთვე აჩრდილი წმიდათა მოციქულთაჲ და სუდარი ყოველსავე
Line of edition: 36     
სნეულებასა და ცისად-ცისად გუემულებასა განჰკურნებდა, ვითარცა-იგი
Page of edition: 83   Line of edition: 1     
სახედ თჳთ თავადმან ბრძანა ქრისტემან, ჭეშმარიტმან ღმერთმან ჩემმან:
Line of edition: 2     
"რომელსა ჰრწმენეს ჩემი, საქმეთა, რომელთა მე ვიქმ, მანცა ქმნეს
Line of edition: 3     
და უფროჲსღა ამისა* ქმნეს", რამეთუ სადა-იგი უაღრესი ბუნებათაჲ დაემკჳდროს
Line of edition: 4     
-- ღმერთი -- უაღრესცა და უზეშთაეს ბუნებისა აღასრულებს
Line of edition: 5     
საქმეთა. და რად საჴმარ არს მრავლისმეტყუელებაჲ, რამეთუ ყოველივე
Line of edition: 6     
საღმრთოჲ წერილი -- ძუელიცა და ახალი, ამათ ესევითართა სურნელთაცა
Line of edition: 7     
საცხოვრებელთა და ღმრთივაღმომდინარეთა აღმოდის წყაროთა. ხოლო
Line of edition: 8     
უფროჲსღა ყოვლისა სიყუარულისათჳს, რამეთუ ესე ყოველი სრულებით
Line of edition: 9     
აღმოიკითხეს წმიდათა მამათა და ნეტართა მოღუაწეთა და სიტყჳთ და საქმით
Line of edition: 10     
მაგალითსა მას საღმრთოსა გულსმოდგინედ ემსგავსებოდეს და საღმრთოსა
Line of edition: 11     
მას ზედა საფუძველსა ნაშენებსა მას კეთილსა რჩეულთა სათნოებათასა
Line of edition: 12     
აღაშენებდეს, რომლისა* თავ საკიდურთა არს უფალი ჩუენი და მაცხოვარი
Line of edition: 13     
იესუ ქრისტე. რაოდენიცა უკუე სულსა კაცისასა განმართებად* შემძლებელ
Line of edition: 14     
არს, რომლისათჳს არს ყოველი სიტყუაჲ და ყოველი საიდუმლოჲ, და სიღრმისაგან
Line of edition: 15     
ცოდვათაჲსა აღმოიყვანებს და ყოველთა ღმრთისა აღიყვანებს და
Line of edition: 16     
ხატსა Page of ms.: A_11r  მას პირველსა უვნებელობისასა კუალად-აგებს ბრძანებათაებრ
Line of edition: 17     
საღმრთოთა. ამას წმიდასა და სანატრელსა სამოთხესა შინა შეუძლოს პოვნად,
Line of edition: 18     
ვის ენებოს.

Line of edition: 19        
შეჰგავს უკუე ჩუენდა და სამართალ არს ტირილად და გლოვად და
Line of edition: 20     
მწარედ გოდებად ცოდვათა ზედა ჩუენთა*, და ესოდენ ფრიადსა ჩუენსა
Line of edition: 21     
უდებებასა. და უფროჲს-ღა დამდაბლებად თავთა ჩუენთა წინაშე შემოქმედისა
Line of edition: 22     
ჩუენისა ღმრთისა. და რამეთუ არს ამიერცა, ფრიადი სარგებელი
Line of edition: 23     
არს, ვითარცა თჳთ თავადმან უფალმან და მაცხოვარმან ჩუენმან გუაუწყა
Line of edition: 24     
წმიდასა შინა სახარებასა მეზუერისათჳს და ფარისეველისა და არა
Line of edition: 25     
დაბრკოლებად ულმობელობისაგან სულისა და თავჴედობისაგან გონებისა
Line of edition: 26     
წმიდათა ზედა კაცთა სათნოებასა წარსაწყმედელად თავისა და სულისა
Line of edition: 27     
თჳსისა. ესენი უკუე ესე არიან ჭეშმარიტად მარადის ჴსენებულნი წმიდანი
Line of edition: 28     
მამანი ჩუენნი, მაიძულებელნი* თჳსისა ბუნებისანი სასუფეველისათჳს ცა\თაჲსა,
Line of edition: 29     
რომელთა, ვითარცა თქუა უფალმან: "უაღრეს ბუნებათა იძულებითა
Line of edition: 30     
მიიტაცეს იგი". მოვედით უკუე აწ ყოველნი ძმანი და სულიერისა ამისგან
Line of edition: 31     
და სულთა განმანათლებელისა წყაროჲსა გულსმოდგინედ აღმოვივსოთ
Line of edition: 32     
და* კაცობრივთა სიჩქურთა საზრახავი ყოლადვე არად შევრაცხოთ, არცა
Line of edition: 33     
რად სილირბე უგლიმთაჲ მოვისმინოთ, არამედ ქრისტესა ძესა ღმრთისასა
Line of edition: 34     
დავემოწაფნეთ, ტკბილსა მას, Page of ms.: A_11v  მშჳდსა და სახიერსა მეუფესა და მისთა
Line of edition: 35     
მათ უწიგნოთა და მეთევზურთა მოწაფეთა შეუდგეთ და ყოლადქებულთა და
Line of edition: 36     
იწროსა მას და ძნელსა და საჭიროსა ვიდოდით გზასა. და სინანულისა მიერ
Line of edition: 37     
და აღსაარებისა და სიმდაბლისა და სიყუარულისა და სხუათა მათ ყოველთა
Page of edition: 84   Line of edition: 1     
რჩეულთა სათნოებათა სათნო-ვეყვნეთ უფალსა, რაჲთა ესრეთ სრულსა მას
Line of edition: 2     
და მტკიცესა და მოუკლებელსა მივიწინეთ სავანესა, სადაჲთ-იგი ივლტის
Line of edition: 3     
ყოველი ურვაჲ, მწუხარებაჲ და სულთქუმაჲ! სადა-იგი განსუენებულ არს
Line of edition: 4     
და შუებულ მკჳდრობაჲ ყოველთა საუკუნითგან მხიარულთაჲ! სადა-იგი არს
Line of edition: 5     
ჴმაჲ სიხარულისა და ზატიკობისაჲ, ჴმაჲ დღესასწაულისა და გალობისაჲ
Line of edition: 6     
თავადისა ქრისტეს მიერ იესუჲს უფლისა ჩუენისა, რომელსა შუენის ყოველივე
Line of edition: 7     
დიდებაჲ, პატივი, სიმტკიცე და სუფევაჲ თანადაუსაბამოჲთ მამით და ყოლად
Line of edition: 8     
წმიდით სახიერით და ცხოველსმყოფელით სულითურთ აწ და მარადის და
Line of edition: 9     
საუკუნეთა მათ დაუსრულებელთა უკუნითი უკუნისამდე, ამინ!
Page of ms.: A_12r 
Next partThis text is part of the TITUS edition of Apothegmata Patrum, Versio Theophili.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 17.10.2018. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.