TITUS
Mikael Modrekili, Hymnography
Part No. 2
Previous part

Part: II  
Type: ugal.  
         ოჳ̃გალობდითსა -:- ესოპინლო

Line of ed.: 4    
.:. Ⴑასწაულითა : იჴსნა ერი უფალმან : და ზღუაჲ მღელვარეჲ სიტყჳთ განაჴმო პირველ
Line of ed.: 5    
და დღეს უხრწნელად : იშვა ქალწულისაგან : და წარმიძღუა ჩუენ ზეცად : ბუნებით
Line of ed.: 6    
სწორი მამისა თანა : რომელსა უგალობდეთ -:- ვერ შემძლებელ ვართ : ქებად შენდა ღი\რსებით
აპისტონ
Line of ed.: 7    
ღმრთისა დედაო რამეთუ უზეშთაეს : ცნობათა ჩუენთა : აღმატებულ .... -:-
Line of ed.: 8    
ვე : ხოლო არაჲ დავდუმნეთ : დიდებად შენდა მსგავსად ძალისა : რაჲთა შემწედ მიგიგოთ -:-

Line of ed.: 9    
.:. Ⴋონებისა მისგან მწარისა : ჴსნილმან ისრაელმან განვლო ქუეყანაჲ : დაუთრგუნველად და იხი\ლნა :
Line of ed.: 10    
მტერნი მისნი დანთქმულნი : და გალობით : უგალობდა ღმერთსა : საკჳრველთ მოქმედსა
Line of ed.: 11    
რამეთუ [იგი] დიდებულ არს -:- დაუტევნელი დაიტიე : რომელი იწოდე ცათა უვრცელეს : და
Line of ed.: 12    
ქერობინთა უმაღლესად : გამოშჩნდი შენ ქალწულო : ღმ[რ]თის მშობელო : ამისთჳს ყოველ\ნი :
Line of ed.: 13    
ნათესავნი გნატრიან ვითარცა იტყოდე -:- ს...პინ

Line of ed.: 14    
.:. Ⴋარჯუენე შენი უძლეველი ღმრთივ შუენიერი ღირსად საგალობელ არს : რომლითა შენ
Line of ed.: 15    
უკუდავო ძლიერებით აოტენ მტერნი იგი : და ი̃ჱლთათჳს : განჰმზადე გზაჲ ზღუასა მეწამულსა
Line of ed.: 16    
გიხაროდენ წყაროო სიხარულისაო გიხაროდენ ბჭეო ცათაო : გიხაროდენ სასანთლეო და
Line of ed.: 17    
ტაკუკო ოქროჲსა წმიდისაო : რომელმან იტჳრთე : ქრისტე ცხოვრების მომცემელი -:-
აპინოტე
Line of ed.: 18    
.:. Ⴋხილველი ღმრთისაჲ მოსეჲ ისრაელთა პირველად ადიდებდა ღმერთსა : და მარიამ უპი\რატობდა...
Line of ed.: 19    
ბრძენთა მათ დედათა და ეტყოდა : მჴსნელსა ჩუენსა ღმერთსა : უგალობდეთ დღეს

Line of ed.: 20    
Ⴖრუბელსა სულ მცირესა : მიემსგავსე მარიამ ეგჳპტეს შესლვითა : რაჲჟამს გ.... შემო\ქმედი
Line of ed.: 21    
შენი მკლავთა ზედა ქალწულო : მზისთუალი სიმართლისაჲ : შენ დაგეფარა :

პაჯიოთეს
Line of ed.: 22    
.:. Ⴁუნებაჲ იგი : მდინარეთაჲ მათ : შეჰყინდა და იჴსნა ერი : ზღუასა განმავალი : და რაჲჟამს
Line of ed.: 23    
კუალად ეგო : საღმრთოჲთა მით ბრძანებითა დაანთქა სიღრმესა მძლავრი : მდევარი
Line of ed.: 24    
ერთურთ ამისთჳს : უგალობთ ღმერთსა ჩუენსა : მხოლოსა რამეთუ დიდებულ არს -:-

Line of ed.: 25    
Ⴃაბადებულთა : ცხოვრებისათჳს : გამოშჩნდი უსძლოო დედად : ცათა მეუფისად : ამისთჳს
Line of ed.: 26    
აღგიარებთ : ჭეშმარიტად ღმრთის მშობელად : და მსგავსად უძლურებისა : ჩუენისა ქე\ბასა
Line of ed.: 27    
შეგასხამთ : ნუ დასცხრები ვედრებად : ღმრთისა ჩუენ მოსავთა შენთათჳს -:-

სომენპატ
Line of ed.: 28    
Ⴍჳგალობდეთ ყოველნი : რომელმან მწარისაგან : ფარავოჲს მონებისა იჴსნა ისრაელი : და სი\ღრმესა
Line of ed.: 29    
ზღჳსასა დაულტოლველად : წიაღ იყვანნა : გალობითა ახლითა რამეთუ დიდებულ არს -:-

Line of ed.: 30    
Ⴍჳგალობდეთ ყოველნი : მორწმუნენი ქალწულსა : უბიწოსა რომელმან უზეშთაესად გჳშვა
Line of ed.: 31    
დამბადებელი : დაბადებულთაჲ : და აღმავსნა ჩუენ : ცხოვრებისა ნათლითა რამეთუ დი -:-

ო..ლოჳსის
Line of ed.: 32    
* Ⴆღჳსა ღელვანი განვლნა ისრაელმან : ძალითა ზეჲ გარდამოჲთა : ფერჴითა დაულტოლ\ველად -:-
Line of ed.: 33    
მეოხ გუეყავ ღმრთის მშობელო ქალწულო : ღმრთისა რომელი გჳშ\ევ
Line of ed.: 34    
ჩუენ : რაჲთა აცხოვნნეს სულნი ჩუენნი -:-

Type: ucx.  
         
ოჳცხონი -:- მონებისა მის განმწ -:-

Line of ed.: 35    
Ⴀზღუდნეს წყალნი სიღრმეთანი : და დაინთქა ფარავო მჴედრებითურთ : ხოლო ისრაელი

Page of ed.: 5  
Line of ed.: 1    
Ⴑძალო წმიდაო ვედრებად ნუ დასცხრები : რომლისა იქმენ დედა უბიწოვებით რა\თა
Line of ed.: 2    
განვერნეთ ღელვათა ცოდვისათა : რამეთუ შენ ხარ მყუდროჲ ნავთ საყუ\დელი :
Line of ed.: 3    
მოსავთა შენთაჲ ღმრთის მშობელო ქალწულო -:-

Line of ed.: 4    
.:. Ⴎირველ იონა : შთანთქმული მჴეცისაგან : განმხრწნელი წარმოიგდო უხრწნელად
Line of ed.: 5    
და ქალწულისა : მუცელსა სიტყუაჲ ღმრთისაჲ განჴორციელდა : და მშობელი თჳსი და\იცვა
Line of ed.: 6    
უხრწნელად : ხოლო : ბუნებანი შეცვალნა : ვითარცა ინება : და მაცხოვნნა ჩუენ -:-

Line of ed.: 7    
Ⴍრთა მუცელთა : ბუნებანი შეცვალნეს : ვეშაპისა და ქალწულისამან დღეს რამეთუ
Line of ed.: 8    
პირველ : უხრწნელად დაჰმარხა მუცელმან ნაყოფი : ხოლო აქა დღეს მუცელი და\იცვა
Line of ed.: 9    
ნაყოფმან : იგი : სახჱ იყო ამისა : რამეთუ ქალწულად : ჰგიეს ქალწული -:-

Line of ed.: 10    
.:. Ⴋომიცვნა ჩუენ სიღრმემან ღელვათამან : და არაჲ ვინ არს მჴსნელი ჩუენდა : და
Line of ed.: 11    
ვიქმნენით ჩუენ ვითარცა ცხოვარნი კლვადნი : არამედ იჴსენ ერი შნი უფა\ლო
Line of ed.: 12    
შენ ხარ სასოჲ : და ნუგეშინის მცემელი განწირულთაჲ -:-

Line of ed.: 13    
Ⴘენდა მომართ იხარებენ ღმრთის მშობელო : მამა დედანი კაცთანი : რამეთუ უკუმო\იღეს
Line of ed.: 14    
ედემი შენ მიერ : რომელი წარეწყმიდა ურჩებითა -:- შენ ხარ ქალწულ : პირ\ველ
Line of ed.: 15    
შობადმდე და შემდგომად შობისა -:-

Line of ed.: 16    
.:. Ⴐომელმან თავსიდვა : ჭირი იგი ზღჳსაჲ მის : სივლტოლისა მისსა ურჩებით : შეპყრობილ იქ\მნა
Line of ed.: 17    
იგი : მუცელსა შინა : ვეშაპისასა : იონა და ღაღად-ყო : აღმოვედინ განხრწნისაგან ცხოვრებაჲ ჩემი -:-

Line of ed.: 18    
Ⴘენ რომელმან მოსპე : ყუედრებაჲ დედისაჲ მის : ევაჲსი ქალწულო : და აღჴოცე
Line of ed.: 19    
ჴელით წერილი : იგი ცოდვისაჲ : მუცლად ღებითა : კარავისა მის ღმრთისაჲთა : რომე\ლი
Line of ed.: 20    
დაიკლა ჩუენთჳს ჯუარსა ზედა -:- [ნ]...

Line of ed.: 21    
Ⴚუდ იქმნა სიმჴურვალეჲ იგი განმხრწნელი მუცლისაჲ : სიღრმეთა მათ ვეშაპისათა
Line of ed.: 22    
და სახედ გამოჩნდა : აღდგომისათჳს შენისა : იონა ჴსნილი : დანთქმისა მისგან და ღა\ღად-ყო
Line of ed.: 23    
ჴმითა : საგალობელითა : შევსწირავთ შენდა მსხუერპლსა : ქებისასა უფალო :

Line of ed.: 24    
Ⴚეცხლმან ღმრთეებისამან არაჲ შეწუა საშოჲ შენი : უქორწინებელო : დედაო ძისა ღმ\რთისაო :
Line of ed.: 25    
არამედ იონაჲს სახედ : ეგე უხრწნელად : და უვნებელად ყოლად უბიწოო
Line of ed.: 26    
ხოლო ჩუენ მოსავნი : შენნი ქებასა შენდა : შევსწირავთ ღმრთის მშობელო -:-

Line of ed.: 27    
.:. Ⴜინაწარმეტყუელი იჴსენ ვეშაპისაგან მოწყალე : მეცა ცოდვათაგან მიჴსენ აწ :
Line of ed.: 28    
კაცთ მოყუარე უფალო : მამასა ღმერთსა უგალობთ : და ძესა ღმერთსა ვა\დიდებთ :
Line of ed.: 29    
და სულსა წმიდასა თავყუანის ვსცემთ : ერთობით მორწმუნენი -:-

Line of ed.: 30    
.:. Ⴑიღრმით გამო : ღაღადყო მწუხარებითა იონა : იჴსენ ცხოვრებაჲ ჩემი განხრწნისა\გან
Line of ed.: 31    
უფალო : ვითარცა მოწყალე ხარ -:- დაიტიე : ქალწულო სიტყუაჲ ღმრთისაჲ
Line of ed.: 32    
უცხოდ სახედ : და გჳშევ ჩუენ დამბადებელი ჩუენი : მისა მეოხ გუეყავ ჩუენ :

Line of ed.: 33    
+ .:. Ⴈონაჲს სახედ გიღაღადებთ უფალო ჴმითა : ქებისაჲთა ვედრებით : აღმოიყვანე გან\ხრწნისაგან :
Line of ed.: 34    
ცხოვრებაჲ ესე ჩუენი -:- ღმრთის მშობლად აღგიარებთ მორწმუნენი
Line of ed.: 35    
ღირსად : დედაო იესესაო : ნუ შეურაცხ ჰყოფ ქალწულო : მადიდებელთა შენთა -:-


Next partThis text is part of the TITUS edition of Mikael Modrekili, Hymnography.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 19.11.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.