TITUS
Keimena I
Part No. 3
Previous part

Text: III_Jul.Xab._Bapt.  
Page of edition: 10  
Line of edition: 20  [თუესა იანვარსა გ] თქოჳმოჳლი ივლიანჱ ეპისკოპოსისაჲ
Line of edition: 21 
ხაბია ქალაქისაჲ ნათლის-ღებისა-თჳს ქრისტჱს ძისა ღმრთისა
Line of edition: 22 
ოჳფლისა ჩოჳენისა იესოჳ ქრისტჱსა იოვანჱს მიერ:


Chapter: 1  
Line of edition: 23       1. ყოველთა დაბადებოჳლთა ოჳფალი წიაღთა-გან მამისათა მოვიდა ჩუენდა და გან\მდიდრდა
Line of edition: 24    
ყოველი დაბადებოჳლი მადლითა მისითა და გამოგჳჩნდა ჩუენ. დარჩენილთა.
Line of edition: 25    
მაცხოვრად და ყოვლისა ცოდვისა გმობაჲ განაქარვა: გამოგჳჩნდა ღმერთი რავდენცა
Line of edition: 26    
შემძლებელ ვიყვენით ხილვად მზისა: და კოჳალად მონებად გჳწოდა და მკჳდრად:
Line of edition: 27    
შეიწყნარა მდინარემან წყაროჲ იგი მოწყალებისაჲ და ყოველთა შემნდობელად გა\მოჩნდა
Line of edition: 28    
ცეცხლი იგი საიდოჳმლოჲ შეზავა წყალთა და შეჰზავნა შეოჳზავებელთა
Line of edition: 29    
სოჳლნი ჴორცთა თანა განბანნა: და ოჳფალმან მონისა-გან ნათელ იღო და ჩუენ ყოველთა
Page of edition: 11   Line of edition: 1    
ჭეშმარიტთა მათ ჴორცთა სიწმიდისა მისისათა: შეგინებოჳლნი და შებღალოჳლნი
Line of edition: 2    
განვიბანენით: და რომელნი მეფობისა-გან სიგლახაკესა შევრდომილ ვიყვენით მეფო\ბადვე
Line of edition: 3    
მოგჳყვანნა: რაჲთა მდიდარი იგი ჩოჳენ-თჳს დაგლახაკნა რაჲთა ჩუენ მისითა მით
Line of edition: 4    
სიგლახაკითა განვმდიდრდეთ: გამოგჳბრწყინდა ჩუენ მზჱ იგი სიმართლისაჲ: და
Line of edition: 5    
რომელთა იგი მწოჳხარებით გოჳეძინა განვიფრთხვეთ სიხაროჳლით: და რომელნი ბნე\ლსა
Line of edition: 6    
შინა ვიყვენით და აჩრდილთა სიკოჳდილისათა. ნათელი გამოგჳბრწყინ\და
Line of edition: 7    
ჩუენ:.

Chapter: 2  
Line of edition: 8       
2. განიბანა სოფელმან სიმრავლჱ იგი ცოდვათაჲ წყლითა მით ჭეშმარი\ტითა
Line of edition: 9    
განირცხა ბოჳნებაჲ კაცისაჲ ნათლის-ღებითა რომელი იგი გარდასლვითა მცნე\ბათაჲთა
Line of edition: 10    
შეგინებოჳლ იყო: აღიხილნეს გულთა გონებანი რომელ იგი დაბრმობილ
Line of edition: 11    
იყვნეს ცთომითა და მოეგო რომელთაჲ წარწყმედულ იყო: "აწ გიხაროდენ ოჳფლისა
Line of edition: 12    
მიერ მერმე გეტყჳ გიხაროდენ" ვითარცა თქუა მოციქულმან: რამეთუ კოჳალად ოჳქორწი\ნებელმან
Line of edition: 13    
მან სანათლომან მეორედ გოჳშვნა და ახლად შობილთა ამათ კერტი
Line of edition: 14    
იგი გონიერებისაჲ მოგოჳცა რომელ არს სული წმიდაჲ: და ჩუენ მარადის სიწმიდისასა
Line of edition: 15    
მას სძესა დაოჳწყოჳედელსა ტკბილსა ვსუამთ და ვიხარებთ ოჳფლისა მიერ.

Chapter: 3  
Line of edition: 16       
3. გიხაროდენ. იორდანემან სძლო ეშმაკსა რამეთუ ქრისტჱ მას შინა განიბანა და
Line of edition: 17    
ეშმაკნი განჰკრთეს და ივლტოდეს და ღმრთეებისამან სამჭადოჳრმან ვეშაპი იგი
Line of edition: 18    
შეიპყრა და მოსპო მოოჳჴდა იგი ძოვნად ჴორცთა მისთა და განეხოჳა ძალი იგი
Line of edition: 19    
დაფაროჳლი რომელი მან ვერ ცნა: რამეთუ კაცთა ბოჳნებრივითა ხატითა ხედვიდა მას და
Line of edition: 20    
ჰკადრა: არამედ ღმრთეებისაჲთა შეიწოჳა იგი: მას ეგონა ვითარმცა შთანთქა იგი ვითარცა
Line of edition: 21    
ერთი თანამდები არამედ ძალმან ღმრთეებისამან დასაჯა და დააშთო იგი ხედვიდა რაჲ
Line of edition: 22    
იოვანჱსსა ჴელისა დადებასა და ნათლის-ცემასა რომელსა არა უჴმდა ნათლის-ცემაჲ
Line of edition: 23    
და სიმდაბლესა მას მისსა ზედა შესცთა და თჳთ შეიტყოჳვა იგი ყოვლით ძალით
Line of edition: 24    
მისით-ოჳრთ მიუჴდა და დაინთქა: რამეთუ ესე ჩუენ სახარებამან გოჳაოჳწყა საკჳრველი
Line of edition: 25    
იგი დიდი ყოველთაჲ მეორედ-შობაჲ და მხოლოდ-შობილისაჲ იგი ჩუენ თანა ზიარებაჲ
Line of edition: 26    
ბანითა მით წყლისაჲთა თჳსითა სახიერებითა მოგუმადლა და არა თუ რაჲ ჩუენ
Line of edition: 27    
ძლით რამეთუ იტყჳს "მაშინ მოვიდა იესოჳ გალილეაჲთ იორდანედ იოვანჱსა რაჲთამცა
Line of edition: 28    
მანცა ნათელ-იღო მის-გან: "ოდეს აქოჳნდა ნელსაცხებელი სამსახოჳრებელი ნათ\ლის-ცემასა
Line of edition: 29    
მას: და რომელნი იგი მოვიდოდეს ნათლის-ღებად ზოგსა ნიჭსა მას მის\ცემდა
Line of edition: 30    
და თანა სინანულსა ამცნებდა და პირველთა მათ შეცოდებათა მცნებითა მით
Line of edition: 31    
სინანულისაჲთა ნოჳგეშინის სცემდა: რამეთუ მიცემოჳლ იყო წინამსრბოლებაჲ იგი
Line of edition: 32    
და დასასროჳლებაჲ წინაჲსწარმეტყოჳელთაჲ:

Chapter: 4  
Line of edition: 33       
4. და ვითარცა სანთელი წინა უძღოდა ნათელსა მას და დაღამებასა მას შჯოჳ\ლისასა
Line of edition: 34    
და ჭეშმარიტსა მას მზესა აღმოსლვად ნათლის-ცემასა მას ქადაგებდა და
Line of edition: 35    
მოსლვასა მას მეოჳფისასა წინა აუწყებდა: ქრისტჱ მეუფჱ საოჳკოჳნჱ და ღმერთი ჴელ\მწიფებისაჲ
Line of edition: 36    
და მთავარი მშჳდობისაჲ: მამაჲ მერმისა მის საოჳკოჳნოჲსაჲ: ზრახვით
Line of edition: 37    
აქოჳს ჩუენ თანა ძალი და ნეფსით ყო რაჲცა ოჳნდა ვითარცა გჳჩოჳენა და ვითარცა
Line of edition: 38    
გოჳასწავა იქმნა იგი: რომელ არა იყო იპოვა: ვინ თჳნიერ მისა ძედ: და არცა კოჳა\ლად
Page of edition: 12   Line of edition: 1    
ნეფსით: დამდაბლებით რიცხოჳსა მას სამებისასა მო-რაჲ-აკლდა და სოფლისა
Line of edition: 2    
გულთა შენდობით აღაშჱნებდა: და სულთა განჰკოჳრნებდა: განჰჴსნიდა კროჳლთა:
Line of edition: 3    
ჴმითა აღდგომისაჲთა ჴმისა ოჳმახჳლჱს საკჳრველი: რამეთუ სიტყჳთ იქმს შეოჳძ\რველსა
Line of edition: 4    
ბრძანებით სიკოჳდილსა დაჰჴსნის: ფესვითა განჰკოჳრნებს სალმობა\თა:
Line of edition: 5    
მოაქოჳს ნიჩაბი იგი ჴელმწიფებისაჲ: და განსწმედს კალოსა მორწმოჳნე\თა
Line of edition: 6    
იფქლთა-გან ჰოჳრიაებრსა ბზოვანსა სიბოროტისასა და განარჩევს იფქლი\სა-გან
Line of edition: 7    
ღოჳარძლსა მას: და დასდებს იფქლსა მას საუნჯესა სიხაროჳლისასა და
Line of edition: 8    
ღოჳარძლსა მას და ბზესა მისცემს ცეცხლსა დასაწოჳველად:

Chapter: 5  
Line of edition: 9       
5. აწ კოჳალად იტყჳს: მაშინ მოვიდა იესოჳ იოვანჱსა ნათლის-ღებად მის-\გან:
Line of edition: 10    
აწ შენ ამის სიტყჳსა-თჳს რომელ ვთქოჳთ დამდაბლებისა-თჳს ნოჳრაჲ ორ\გოჳლ
Line of edition: 11    
იქმნები ვითარმცა დიდებასა ღმრთეებისა მისისა მო-რაჲ-აკლდა: ნოჳცაღა ჴორცთ\შესხმისა
Line of edition: 12    
და აღზდისა მისისა-თჳს და ნოჳცა მოსლვისა მისისა-თჳს და იოვა\ნჱს-გან
Line of edition: 13    
ნათლის-ღებისა-თჳს რას ორგოჳლებ: რამეთუ მან ესე ყოველი ჴორციელებით შენ-\თჳს
Line of edition: 14    
თავს-იდვა: რაჲთამცა შენ წყალთა მათ შთაჰჴედ მონაჲ და აღმოჰჴედ ქრისტჱ-შე\მოსილი:
Line of edition: 15    
მაშინ მოვიდა იესოჳ იოვანჱსა ნათლის-ღებად მის-გან ზეცისაჲ ქუეყანად შე\მოქმედი
Line of edition: 16    
შექმნოჳლისა ღმერთი კაცისა ოჳფალი მონისა მეოჳფჱ საოჳკოჳნოჲ წინამორ\ბედისა:
Line of edition: 17    
არა თოჳ დიდებასა მისსა მო-რაჲ-აკლდა ნოჳ იყოფინ არამედ ჩუენისა ცხო\რებისა-თჳს
Line of edition: 18    
ამას ყოველსა თავს-იდებს ღმერთ არს და კაც და ჴორციელად შობითა მით
Line of edition: 19    
ყოველნი საქმენი დაკჳრველებანი მისნი რომელ ქმნნა ოჳრწმოჳნოთა მათ საცილო\ბელ
Line of edition: 20    
ექმნნეს: და ნათლის-ცემაჲ იგი შოჳენიერებით პირველი აჩოჳენა შემდგომად
Line of edition: 21    
რაჲთამცა ყოველი იჭჳ იგი განაქარვა:

Chapter: 6  
Line of edition: 22       
6. მაშინ მოვიდა იესოჳ იოვანჱსა ნათლის-ღებად მის-გან: ხოლო იოვანჱ
Line of edition: 23    
აყენებდა მას და ეტყოდა: მე შენ-გან მიჴმს ნათლის-ღებაჲ და შენ ჩემდა მოხოჳა\ლა:
Line of edition: 24    
დაღათოჳ შენ ოჳფალო თავი თჳსი დაიმდაბლე და სიგლახაკე შეიმოსჱ ვითარცა კაც\მან:
Line of edition: 25    
ხოლო მე სიმაღლისა შენისა ცნობასა ვერ განვეშორო: რამეთუ მე დავდნები და
Line of edition: 26    
ვძწი მეოჳფებისა-გან შენისა: მიხედვით გლახაკ ხარ ვითარცა ჩუენ: ხოლო მე ღაღად
Line of edition: 27    
ვყო ვითარცა ხარ: კრავად გიჩოჳენე შენ ოჳფალო ვნებისა-თჳს ხოლო ღმრთად აღგიარებ
Line of edition: 28    
რამეთუ ყოვლისა-მპყრობელ ხარ: ვიდრე მზისა ხილვადმდე გიცან შენ შემოქმედი და
Line of edition: 29    
მოჳცელსა შინა ვჰკრთებოდე შენსა მოსლვასა და ოჳწინარჱს მშობელთა ჩემთა:
Line of edition: 30    
მომეგონე: ოჳმრწემჱს ჩემსა შობით: და ოჳხოჳცჱს ხარ საოჳკოჳნეთა: მე შენ\გან
Line of edition: 31    
მიჴმს ნათლის-ღებაჲ და შენ ჩემდა მოხოჳალა: შენ მოხოჳედ მოტევებად
Line of edition: 32    
არა თოჳ შენდობისა მოღებად და აღშჱნებად დაჴსნილთა მათ: მე ქადაგებად
Line of edition: 33    
ყოვლისა ერისა მოვლინებოჳლ ვარ შენდობისა-თჳს არამედ არა განთავისოჳფლებოჳლ ვარ
Line of edition: 34    
მამოჳლისა-გან თანანადებისა. რამეთუ ჩუენ ყოველნივე პირველისა-გან შექმნოჳლისა შეცო\დებითა
Line of edition: 35    
თანამდებ ვიპოვენით გარნა შენ მხოლოჲსა ხოლო არა აქუს ბიწი ეშმაკსა:
Line of edition: 36    
რამეთუ ყოვლისა შემოქმედი ხარ და ჩუენ თანა არა ზიარ ხარ ცოდვასა მე შენ-გან მიჴმს
Line of edition: 37    
ნათლის-ღებაჲ და შენ ჩემდა მოხოჳალა: მეუფჱ ხარ მაღალი და დამსდაბლდი:
Page of edition: 13   Line of edition: 1    
მშჳდ ხარ და მდაბალ გოჳლითა: და ოჳკადრებელ ჴელმწიფებითა ჩემ თანა სდგა
Line of edition: 2    
და განოჳშორებელ ხარ არა მაქოჳს მე ენაჲ რასა მიბრძანებ მე ნათლის-ცემასა
Line of edition: 3    
შენსა: რამეთუ შენ სთქოჳ "იყავ ნათელი" არა მე: და ოჳწოდეს არაყოფილსა და
Line of edition: 4    
ყოველნი ვითარცა ყოფილნი მირბიოდეს რავდენნი რაჲ ჰქმნენ სათნო-გიჩნდა ხატად
Line of edition: 5    
შენდა და შეჰქმენ კაცი აღიღე იგი თიჴაჲ მკოჳდარი ოჳკოჳდავსა მას შეხჳე
Line of edition: 6    
იგი და ჰყავ ოჳტყჳ იგი მეტყოჳელად: და დაადგინე იგი მთავრად ყოველსა ზედა
Line of edition: 7    
სამოთხესა: შეიშოჳრვა მისი ეშმაკმან და განაშიშოჳლა იგი: და მისითა მით შე\ცოდებითა
Line of edition: 8    
ყოველი თანანადები ცოდვისაჲ მოვიდა ჩუენ ზედა:

Chapter: 7  
Line of edition: 9       
7. აწ შენი არს საქმჱ ჴელოვანო რამეთუ დაჰბადე განკოჳრნე ვითარცა გნებავს: მე
Line of edition: 10    
შენ-გან მიჴნს ნათლის-ღებაჲ და შენ ჩემდა მოხოჳალა: რად მიბრძანებ მე შეოჳძ\ლებელსა:
Line of edition: 11    
მე ქუეყანამან მშვა ხოლო შენ ღმერთმან ვითარცა იცი: მე ჴრწნილებამან ხოლო შენ
Line of edition: 12    
სიბრძნემან: მე მღდელმან ოჳრწმოჳნოებით ხოლო შენ გამოოჳთქოჳმელმან: მე
Line of edition: 13    
მოჳცელმან ბნელით ხოლო შენ ნათელმან საოჳკოჳნემან: მე ბერწმან მკოჳდარმან
Line of edition: 14    
ხოლო შენ ზეცისა ცხორებამან და ქუეყანასა ზედა ქალწოჳლმან: მე ნებით კაცო\ბრივისა-გან
Line of edition: 15    
ბოჳნებისა ვიშევ: ხოლო შენ წმიდათა-წმიდაჲ და შეოჳახლებელი და შენ
Line of edition: 16    
ჩემდა მოხოჳალა ნათლის-ღებად:

Chapter: 8  
Line of edition: 17       
8. ხოლო იესოჳ ჰრქუა მას: აცადე აწ და დადუმენ და მერმესა მას მოელოდე:
Line of edition: 18    
რაჲთა ჟამი ბრძოლისაჲ არს და მოღოჳაწებაჲ ცხოვრებისაჲ: რამეთუ ვეშაპი იგი რომელი
Line of edition: 19    
წყალთა შინა დამალოჳლ არს და თოჳ მე არა შთავჴდე და განვხეთქო ოჳკეთოჳ\რი
Line of edition: 20    
იგი წყლოჳლებაჲ იგი მის-მიერი ვერ განიკოჳრნოს: და ოჳკოჳეთოჳმე არა
Line of edition: 21    
ნათელ-ვიღო ნათესავი იგი ადამისი შეკროჳლი ვერ განიკოჳრნოს: "აცადე აწ რამეთუ ესრე
Line of edition: 22    
შოჳენის აღსროჳლებად ყოველი სიმართლჱ: "მაშინ მიოჳშოჳა მას იოანე: და ოდეს
Line of edition: 23    
ნათელ-იღო იესოჳ და აღმოჴდა წყლითა აპკურებდა იგი ცოჳარსა მას და განაშორებდა
Line of edition: 24    
ცოდვათა და იჴსნიდა წარწყმედოჳლთა და მოჳნქოჳესვე განეხოჳნეს მას ცანი: რომელნი
Line of edition: 25    
იგი მან დამოდრიკნა: განეხოჳნეს არა რაჲთამცა ნახა მშობელი: რამეთუ მისთა წიაღთა-\გან
Line of edition: 26    
განოჳშორებელ იყო: არამედ რაჲთამცა გამოოჳჩინა ჴელმწიფებაჲ იგი ყოველთა: რომელ
Line of edition: 27    
მას აქოჳს და საეჭოჳელი იგი რაჲთამცა გჳჩოჳენა პატიოსნად: განეხოჳნეს ცანი
Line of edition: 28    
რაჲთამცა ოჳჩოჳენეს გარდამოსროჳლი იგი და სოჳლი წმიდაჲ მსგავსად ვითარცა ტრედი
Line of edition: 29    
და არა ვითარცა კაცი გარდამოჴდა ზეცით: რაჲთა არღარა იკადრონ ესევითარითა მით
Line of edition: 30    
ხედვითა გმობად და ეყოს მათ მიზეზ რომელნი იგი ოჳრწმოჳნოებით იტყჳან ვითარმედ ზე\ცითვე
Line of edition: 31    
ჴორცითა გარდამოჴდაო: განეხოჳნეს ცანი და იხილა სული წმიდაჲ ვითარცა ტრე\დი
Line of edition: 32    
გარდამომავალი და დაადგრა მის ზედა: და იყო ჴმაჲ ზეცით რომელი იტყოდა ესე
Line of edition: 33    
არს ძჱ ჩემი საყოჳარელი რომელი მე სათნო ვიყავ": ესე არს ჩემ თანა დიდებოჳლ
Line of edition: 34    
და ძჱ რომელსა ხატითა მონებისაჲთა ჰხედავთ: და არა არს ჩემ თანა დაკლებოჳლ:
Line of edition: 35    
თანაშემოქმედ ყოვლისა და არა მოწაფჱ თქუენ თანა ჩას ვითარცა თქუენ და ჩემ-გან გა\ნოჳშორებელ
Line of edition: 36    
არს: გლახაკ კაცთა შორის და საშინელ ანგელოზთა-თჳს არს ცოდ\ვილთა
Line of edition: 37    
არამედ ჩემ-გან განოჳშორებელ:

Chapter: 9  
Line of edition: 38       
9. აწ ჩუენ ვიტყჳთ ვითრმედ ესე არს ძჱ ღმრთისაჲ: ესე არს ეკლესიათა სიბრძნე:
Line of edition: 39    
ესე არს ქადაგებაჲ მადიდებელთაჲ: არა თოჳ ორსა ძესა ვიტყჳთ დაღაცათოჳ ვინმე
Page of edition: 14   Line of edition: 1    
მწვალებელნი აცილობენ და გარდააქცევენ ჩუენსა მას დიდებოჳლსა და ჭეშმა\რიტსა
Line of edition: 2    
სარწმუნოებასა: ხოლო ჩუენ განოჳშორებელსა მას ერთობასა სამებისასა
Line of edition: 3    
ვიტყჳთ: და ჴორცთ-შესხმასა ძისა ღმრთისასა და ვნებასა: არა თოჳ გარდაქცევით
Line of edition: 4    
არცა გარდაცვალებით სიმდიდრისა მისისა-გან ერთისა მხოლოჲსასა აღვიარებთ
Line of edition: 5    
ვნებასა და სასწაოჳლთა რომელნი გოჳასწავლეს რომლითამე ივნო და რომლითამე აცხოვნა:
Line of edition: 6    
არა მისწავიეს განშორებაჲ და ორ პირად ყოფაჲ განოჳყოფელისაჲ მის: არამედ
Line of edition: 7    
კრძალოჳლად ვჰმარხავ და არა განვჰყოფ რამეთუ ღმრთეებაჲ ჴორცად არა გარდაიქცა: და
Line of edition: 8    
არცა ჴორცი ღმერთ იქმნა გარნა სიტყოჳამან ჴორცნი შეისხნა: და ჩემნი მის:
Line of edition: 9    
ყვნა: და მისი იგი არა განიშორა: აწ გჳთხარ ჩუენ ჭეშმარიტი სარწმოჳნოებისა
Line of edition: 10    
მბრძოლო და თჳსისა თავის დამშჯელო: ოჳკოჳეთოჳ ჩუენნი ჴორცნი არა შეისხნა
Line of edition: 11    
ქრიტემან ვითარ დედასა მისსა ერქოჳა ქალწული: ოჳკოჳეთო ესოდენსა მას საიდოჳმლოსა
Line of edition: 12    
არა იპოვა: რამეთუ ღმრთის მშობელად მრწამს და აღვიარებ რამეთუ ენმანოჳველ შვა ჴორციელად
Line of edition: 13    
ვითარცა მან შემოქმედმან და მხოლოდ-შობილმან იცის ძემან მისმან: და მე ამას ვი\წამებ
Line of edition: 14    
და დავსწერ მას წმიდათა თანა ღმრთის-მეტყოჳელთა კრებოჳლთა მამათა ნი\კიაჲსათა:
Line of edition: 15    
და ქალკედონისათა: რომელი იგი ერთითა გონებითა თქოჳეს და დაამტკი\ცეს
Line of edition: 16    
სარწმოჳნოებაჲ არა შევეპოები მეფეთა არცა პირთა-გან მთავართაჲსა მე\შინის:
Line of edition: 17    
არცა სათნოებისა-თჳს კაცთაჲსა ვიტყჳ ამას საშინელსა მას მერმესა წარდ\გომასა
Line of edition: 18    
მიმჴადენ მე შეტყუებულმან მან რამეთუ არა ვტყოჳვი:

Chapter: 10  
Line of edition: 19       
10. აწ თქუენცა გევედრები ნოჳ ვინ ცოჳდითა სიტყჳთა სცთებით რამეთუ კა\თოლიკჱ
Line of edition: 20    
ეკლესიაჲ ერთსა ქრისტესა ძესა ღმრთისა ცხოელისასა ქადაგებს ვითარცა პეტრე
Line of edition: 21    
ასწავა: არა თოჳ ვინ მას ძმაჲ აქოჳნდა არა თოჳ სხოჳაჲ სხოჳად: არა თოჳ ჭოჳრ\ჭრად
Line of edition: 22    
სიტყჳსა იყო მაცილობელთა-ებრ არა თოჳ წარმოჩინებით იქმნა ღმერთ არა თოჳ
Line of edition: 23    
მთავრობისა მოღებით სროჳლი ძჱ სროჳლისა მამისაჲ: ნათელი ნათლისა-გან
Line of edition: 24    
ცხორებაჲ ცხორებისა-გან წყაროჲ ოჳკოჳდავი ოჳკოჳდავისა წყაროჲსა-გან: გარნა
Line of edition: 25    
ჩუენისა ცხორებისა-თჳს ოჳჴორცოჲ მამისა-გან გარდამოჴდა და ჴორცნი შეიმოსნა
Line of edition: 26    
ქალწულისა-გან: და ნოჳ სცთებით: რამეთუ განჴრწნნიან გონებანი ტკბილნი ზრახვათა
Line of edition: 27    
ბოროტთა": ოჳკოჳეთუ ვინმე ამას სარწმოჳნოებასა რომელი გჳსწავიეს კათოლიკჱ
Line of edition: 28    
ეკლესიაჲსა-გან რომელ დადვეს წმიდათა მოციქულთა და მოძღოჳართა და წმიდათა მამათა და
Line of edition: 29    
შესძინებდეს რას სხოჳასა გარდაქცევით ანოჳ თოჳ ზაკოჳვით და რასმე აკლებდეს
Line of edition: 30    
შ-მცა-ჩოჳენებოჳლ არს იგი მარანათა:

Chapter: 11  
Line of edition: 31       
11. აწ შევსძინო თქოჳმოჳლთაცა და მნებავს თქუენი განკრძალვაჲ: რამეთუ ჟა\მად-ჟამად
Line of edition: 32    
შეკროჳლ იყვნეს განსაცდელთა-თჳს მანკიერებაჲ იგი ძირით-ოჳრთ აღ\მოჰფხოჳრეს:
Line of edition: 33    
და აწ ეკლესიაჲ ღმრთისაჲ მოციქულთა და მამათა დადებოჳლსა კანონსა ვითარცა
Line of edition: 34    
მოეცა ეგრეცა ჰრწამს და ვითარცა ჰრწამს ეგრეცა ქადაგებს: არა ლიქნისა სიტყჳთა
Line of edition: 35    
აცთოჳნებს რას: რამეთუ რომელნი შორს არიან მოოჳწესს და განყოფილთა შეაერთებს:
Line of edition: 36    
და რომელნი მორბიედ მისა სიყოჳაროჳლით შეიტყობს მდგომარეთა განამტკიცებს და
Line of edition: 37    
რომელნი ირყევიან დაამყარებს: დაცემოჳლთა აღჰმართებს: ურწმოჳნოთა მოაქცევს:
Page of edition: 15   Line of edition: 1    
მაცილობელთა წყალობით ასწავებს: კეთილად-მორწმოჳნეთა ადიდებს: და გჳრ\გჳნოსან-ჰყოფს
Line of edition: 2    
და განამდიდრებს და ღაღადებს და იტყჳს რომელი მიიღეთ და
Line of edition: 3    
გესმა და ისწავეთ და იხილეთ ჩემ-გან ამას იქმოდეთ და ღმერთი მშჳდობისაჲ იყავნ
Line of edition: 4    
თქუენ თანა რამეთუ მისი არს დიდებაჲ ოჳკოჳნითი აწ და მარადის და ოჳკოჳნითი ოჳკოჳნისამდე ამენ:
Next partThis text is part of the TITUS edition of Keimena I.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 22.9.2017. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.