TITUS
Johannes Chrysostomus, Commentary on St. John
Part No. 3
Previous part

Chapter: 2  
Line: 10  თავი

Part: T  
Line: 11 
სიტყუაჲ ესე: პირველითგან იყო სიტყუაჲ


Line: 12       უკუეთუმცა იოვანეს ეგულებოდა ჩუენდა მომართ სიტ\ყუად
Line: 13    
და თჳსთა თქუმულთა თხრობად, ჩუენდა კეთილ იყო,
Line: 14    
რაჲთამცა ნათესავიცა მისი და აღზრდილობაჲ და მამული
Line: 15    
ვთქუთ. ვინაჲთგან უკუე არა იგი, არამედ ღმერთი მისითა პი\რითა
Line: 16    
იტყჳს ბუნებასა კაცთასა, აწ არა საჴმარ არს თქუმად
Line: 17    
ამისათჳს, და უფროჲსად ესრეთცა არავე უჴმარ არს, არამედ
Line: 18    
ფრიადცა საჴმარ. რამეთუ რაჟამს სცნა, თუ ვინ იყო, და
Line: 19    
ვინაჲ, ანუ ვითარი, და მერმე გესმეს ჴმაჲ მისი, და იხილო
Line: 20    
ესევითარი იგი სიბრძნე, მაშინ სცნა კეთილად, ვითარმედ
Line: 21    
არა მისნი არიან სიტყუანი ესე, არამედ საღმრთოჲსა მის ძა\ლისა,
Line: 22    
რომელმან აღძრა სული მისი.

Line: 23       
ვიხილოთ უკუე, ვინაჲ არს, რამეთუ არს იგი დაბისა
Line: 24    
ფრიად მცირისაჲ და ქუეყანისა უნდოჲსაჲ, რომელი არარას
Line: 25    
კეთილსა გამოიღებდა, რამეთუ გალილეას შეასმენდეს
Line: 26    
მწიგნობარნი და იტყოდეს: "იხილეთ, რამეთუ გალილიაჲთ წინა\ჲსწარმეტყუელი
Line: 27    
არა აღდგომილ არს". და იტყოდა ჭეშმა\რიტი
Line: 28    
იგიცა ისრაიტელი, ვითარმედ: "ნაზარეთით შესაძლე\ბელ
Line: 29    
არსა კეთილისა რაჲსამე ყოფად?" და ამის ესევითა\რისა
Line: 30    
ქუეყანისაჲ იყო ნეტარი ესე, ხოლო მამისა გლახაკისა
Line: 31    
მეთევზურისაჲ ტბასა შინა მცირესა იქცეოდეს და კერვი\დეს
Line: 32    
ბადეთა, რომელ ესეცა სიგლახაკისა სასწაული არს; და
Page: I-14   Line: 1    
ესრეთ მიუწოდა მას ქრისტემან ძმასა მისსა თანა. ხოლო
Line: 2    
სწავლისათჳს რადღა საჴმარ თქუმად? რამეთუ თჳთ ამას
Line: 3    
ჴელოვნებასა მეთევზურობისასა ფრიადი უსწავლელობაჲ
Line: 4    
შეუდგს, რამეთუ რომელი-იგი მარადის მეთევზურობასა შინა
Line: 5    
იყო, ოდესმცა ესწავა წერილისაჲ რაჲმე? და ესრეთ ამან მე\თევზურმან,
Line: 6    
რომელი ტბათა შინა იქცეოდა და თევზთა თანა
Line: 7    
ბედსაიდაჲთ გალილეაჲსა მოსრულ იყო მამისა გლახაკისა ძჱ.
Line: 8    
და გლახაკი ფრიად და უსწავლელი სრულიად, რომელსა არცა
Line: 9    
პირველ ესწავა წერილისაჲ, არცა უკუანაჲსკნელ ისწავა, ვი\ნაჲთგან
Line: 10    
შეუდგა ქრისტესა.

Line: 11       
ვიხილოთ, თუ რასა იტყჳს, ანუ რომელთა საქმეთათჳს,
Line: 12    
ნუუკუე უნდოსა რასმე იტყჳსა და მეთევზურობისათჳს და
Line: 13    
საქმეთა სოფლისათა, რამეთუ ესე არიან სიტყუანი მეთევზურ\თანი,
Line: 14    
გარნა ამან არცა ერთი თქუა ამათგანი, არცა გუესმა
Line: 15    
ესევითარი რაჲმე მისგან, არამედ გუესმნეს მის მიერ სიტ\ყუანი
Line: 16    
ზეცისანი, რომელნი არავინ სადა ცნნა უწინარჱს მისა,
Line: 17    
რამეთუ ესევითართა სწავლათა მაღალთა მოსრულ არს აწ
Line: 18    
თქუმად ჩუენდა, ვითარცა ჭეშმარიტად საუნჯეთაგან სულისა
Line: 19    
წმიდისათა, ვითარმცა აწ ოდენ მოსრულ იყო ზეცით და
Line: 20    
უფროჲსად ცათა შინა მყოფთაცა ყოველთავე არა უწყოდეს
Line: 21    
ესე, ვითარცა ზემო ვთქუთ.

Line: 22       
აწ უკუე ესე არიან სიტყუანი მეთევზისანი? ანუ მრავ\ლისმეტყუელთა
Line: 23    
მათ რიტორთა თქუეს სადა ესევითარი
Line: 24    
რაჲმე, ანუ ფილოსოფოსთა და სიბრძნისგამომეტყუელთა?
Line: 25    
ნუ იყოფინ! რამეთუ ესე საქმე არა კაცობრივისა ბუნებისაჲ
Line: 26    
არს უხრწნელისა მისთჳს და ნეტარისა ბუნებისა ესრეთ სიბ\რძნისმეტყუელებაჲ
Line: 27    
და ძალთა მათთჳს და გარემო მისა
Line: 28    
მდგომარეთა უკუდავებისათჳს და ცხორებისა საუკუნოჲსა,
Line: 29    
ბუნებისათჳს ჴორცთაჲსა მოკუდავთა და უკუანაჲსკნელ
Line: 30    
უკუდავ-ყოფადთა, სატანჯველისათჳს და საუკუნოჲსა სამშ\ჯავროჲსა
Line: 31    
და საშჯელთა მათთჳს ყოფადთა, სიტყუათათჳს და
Line: 32    
საქმეთა და გულისზრახვათა, და თუ რაჲ არს კაცი, ანუ რაჲ
Line: 33    
არს სოფელი, ანუ თუ რაჲ არს ჭეშმარიტად კაცი და, რაჲ
Line: 34    
არს, რომელსა ეგონოს, ვითარმედ კაცი არს და იგი არა იყოს,
Line: 35    
ანუ თუ რაჲ არს უკეთურება და რაჲ არს სათნოებაჲ.

Line: 36       
რამეთუ ამათგანი რომელიმე გამოიძიეს პლატონ და პი\თაღორა
Page: I-15   Line: 1    
ფილოსოფოსთა, რამეთუ სხუათა მათ არცა ვაჴ\სენებ
Line: 2    
ფილოსოფოსთა, არამედ, ვინაჲთგან თავნი ესე მათნი ეს\რეთ
Line: 3    
გამოჩნდეს, სხუათათჳს რაჲ სთქუა? რამეთუ იქმნნეს
Line: 4    
ესენი საცინელ და საკიცხელ, ვითარცა ყრმანი მცირენი, რო\მელთა
Line: 5    
ინებეს აღწერად სიტყუათა სწავლისათა და ყოველი
Line: 6    
საძაგელებაჲ მათ წინა დააწესეს, ხოლო სულისათჳს თქუეს, _
Line: 7    
გარნა ვითარ მიგითხრა მათი იგი ამაოებაჲ, რაოდენნი გმო\ბანი
Line: 8    
წარმოთქუნეს? _ რამეთუ მუმლად და ბუზუად და
Line: 9    
ძეძუად უწოდდეს სულსა კაცისასა ყოფად და ღმერთსა
Line: 10    
ჰგმობდეს. და არა ესე ოდენ არს მათი საცინელ, არამედ
Line: 11    
ესეცა, რომელ, ვითარცა ზღუასა შინა მღელვარენი, ვეროდეს
Line: 12    
დგანან ერთსა სიტყუასა ზედა, არამედ სხუად და სხუად იქ\ცევიან
Line: 13    
ცთომილთა გონებათაგან. გარნა მეთევზური ესე არა
Line: 14    
ესრეთ არს, არამედ ყოველსავე მტკიცედ იტყჳს, და, ვითარ\ცა
Line: 15    
კლდესა ზედა დამყარებული, არასადაჲთ შეირყევის, რა\მეთუ
Line: 16    
უხილავთა მხილველ იქმნა და ყოველთა მეუფჱ აქუნ\და
Line: 17    
თავსა შორის თჳსსა მეტყუელად. და ამისთჳს არა კაცობ\რივი
Line: 18    
იყო მის თანა, არამედ ყოველივე საღმრთოჲ.

Line: 19       
ხოლო იგინი, ვითარცა კაცი, რომელი არაოდეს წინაშე
Line: 20    
მეფისა მისრულ არნ, არამედ გარე სოფლებსა შინა იქცევინ
Line: 21    
და ინების თქუმად საქმეთათჳს პალატისათა, ესრეთვე იგინი
Line: 22    
შესცთეს, ვინაჲთგან უხილავთათჳს ინებეს თქუმად და ცთო\მასა
Line: 23    
მაშ შინა ურთიერთას წინააღუდგებიან, და არა ურთი\ერთას
Line: 24    
ოდენ, არამედ თავთა თჳსთაცა.

Line: 25       
ხოლო ამან უსწავლელმან მადლითა მაღლისაჲთა თქუა
Line: 26    
ყოველი ჭეშმარიტებაჲ, რამეთუ დაღაცათუ ბევრეულგზის
Line: 27    
გუეცინოდიან წარმართნი უსწავლელობისათჳს, არავე
Line: 28    
მრცხუენის თქუმად, ვითარმედ უსწავლელი იყო, და რაო\დენცა
Line: 29    
მისი უსწავლელობაჲ გამოჩნდეს, ეგოდენად ჩუენნი
Line: 30    
საქმენი განბრწყინდებიან. რაჟამს ბარბაროზი იგი და უსწავ\ლელი
Line: 31    
ესევითართა სიტყუათა იტყოდის, რომელნი ვერვინ
Line: 32    
სადა კაცთაგანმან გულისხმა-ყვნა, და არა ოდენ იტყჳს, არა\მედ
Line: 33    
ყოველთავე დაარწმუნებს, რომელთა ესმოდიან სიტყუა\ნი
Line: 34    
მისნი, რომელ-ესე სასწაული არს საღმრთოჲსა მადლისაჲ.
Line: 35    
ვის არა უკჳრდეს ძალი იგი მის თანა დამკჳდრებული, რამეთუ
Line: 36    
ამან ნეტარმან სახარებისა მიერ ყოველი სოფელი დაიპყრა,
Page: I-16   Line: 1    
ხოლო ჴორცითა იყოფოდა ასიას შინა, რომელსა შინა პირ\ველ
Line: 2    
იყო საწარმართოჲ იგი საფილოსოფოსოჲ, და მუნ მყოფ\მან
Line: 3    
ამან ნეტარმან შეაძრწუნნა ეშმაკნი, და ბნელი მათი გა\ნაქარვა,
Line: 4    
და თავნი მათთა ქალაქთანი დააქცინა და სულით
Line: 5    
მივიდა სოფელსა მას, სადა ჯერ-არს და მისი და მსგავსთა მისთა
Line: 6    
დამკჳდრებაჲ, რამეთუ წარმართთაჲ ყოველივე დაიჴსნა და
Line: 7    
წარჴდა, ხოლო ამისი ყოველივე ბრწყინავს; რამეთუ ვინაჲთ\გან
Line: 8    
ესე და სხუანი იგი მეთევზურნი და მოციქულნი გამოჩ\ნდეს,
Line: 9    
მიერითგან პლატონისი და პითაღორაჲსი ყოველივე
Line: 10    
წარჴდა და არცა სახელი მათი იციან მრავალთა, რომელნი
Line: 11    
მძლავრნიცა იყვნეს და მდიდარნი იგი და გრძნებით მოქმედნი
Line: 12    
ყოვლისანივე, რომელთა არარაჲ კეთილი ასწავეს კაცთა, არა\მედ
Line: 13    
ყოველივე ბოროტი. ამისთჳს დაშრტა მათი საჴსენებელი
Line: 14    
და წარჴდა სრულიად სამართლად და ჯეროვნად, ხოლო ამის\ნი
Line: 15    
ბრწყინვენ და საცნაურ არიან მეგჳპტელთა შორის და
Line: 16    
ჰინდოთა და სპარსთა და ეთიოპელთა და ბარბაროზთა, და
Line: 17    
სხუათა მრავალთა ენათა უთარგმნნიან სიტყუანი მისნი
Line: 18    
თჳსსა ენასა და უსწავლელისა მის მიერ ისწავეს კაცთა ბარ\ბაროზთა
Line: 19    
უგუნურთა სიბრძნე ფრიადი.

Line: 20       
ამისთჳსცა კეთილად სამე ვიტყოდე, ვითარმედ სახილ\ველ
Line: 21    
მისა იქმნა ყოველი სოფელი, რამეთუ არა სიტყუათა შემ\კობისათჳს
Line: 22    
იყო სწრაფაჲ მისი, არამედ ამისთჳს, რაჲთამცა
Line: 23    
ოდენ ასწავა კაცთა სათნოებაჲ და სარწმუნოებაჲ მართალი და
Line: 24    
აღამაღლნამცა ქუეყანით ზეცად. ამისთჳსცა არა ბნელსა შინა
Line: 25    
დაფარა ძალი სიტყუათა თჳსთაჲ, ვითარცა მათ ქმნეს, რამეთუ
Line: 26    
ბოროტ იყვნეს სიტყუანი მათნი, ამისთჳს ენება დამალვაჲ მათი
Line: 27    
სიძნელითა მით სიტყუათაჲთა, არამედ ამისნი სწავლანი
Line: 28    
უფროჲს მზისა ბრწყინვენ. ამისთჳსცა ყოველსა ქუეყანასა
Line: 29    
განჴდა ჴმაჲ მისი და კიდეთა სოფლისათა სიტყუანი მისნი,
Line: 30    
რამეთუ არა ქმნა ამან საეშმაკონი საქმენი მათნი, არამედ
Line: 31    
ესრეთ ადვილ-ყო სიტყუაჲ თჳსი, ვიდრეღა ყრმათაცა მცირე\თა
Line: 32    
მიერ საცნაურ არიან, რამეთუ ჭეშმარიტ არიან და საჴმარ
Line: 33    
ყოველთათჳს, და საქმენი მოწამე არიან, და ყოველი სოფელი
Line: 34    
მოიზიდა მისა მიმართ, და განგუათავისუფლნა ყოველთა ბო\როტთაგან
Line: 35    
სიტყჳთა თჳსითა. ამისთჳსცა უადვილჱსად გუაქუს
Line: 36    
სიკუდილი, ვიდრეღა სწავლათა მისთაგან განშორებაჲ. და
Page: I-17   Line: 1    
ამის ყოვლისა მიერ საცნაურ არს, ვითარმედ არარაჲ არს მის
Line: 2    
თანა კაცობრივი, არამედ ყოველივე ღმრთისამიერი, მისისა
Line: 3    
მის წმიდისა სულისა მიერ ჩუენდა მოსრული, არამედ არა არს
Line: 4    
აქა ამაოჲ სიტყუათა სიმრავლჱ და შეწყობილებაჲ უსარგებ\ლოჲ,
Line: 5    
არამედ ძალი უძლეველი სარწმუნოებისა მართლისაჲ
Line: 6    
და საუნჯჱ ურიცხუთა კეთილთაჲ.

Line: 7       
ხოლო ამაოთა მათ ფილოსოფოსთა თქუმულნი, ვითარცა
Line: 8    
სამარენი, არიან გარეთ შემკულნი და შინაგან სიმყრალითა
Line: 9    
სავსენი. უკუეთუ სიტყუათა შეწყობილებაჲ აღიღო, იხილო
Line: 10    
მუნ ფრიადი სიმყრალჱ საქმეთაჲ და საძაგელებაჲ ურიცხჳ
Line: 11    
და უფროჲსად, რაჟამს სულისათჳს იტყოდიან და უზომოდ
Line: 12    
პატივ-სცემენ მას და მერმე მოიქცევიან და ჰგმობენ მას, რა\მეთუ
Line: 13    
ესრეთ არს ეშმაკისა საბრჴჱ, რომელ არასაღა უტეობს
Line: 14    
საზომსა ზედა დადგომად, არამედ ანუ უზეშთაეს ზომისა
Line: 15    
აღამაღლებს, ანუ უზეშთაეს ზომისა დაამდაბლებს მორჩილთა
Line: 16    
მისთა. არამედ ჩუენ დაუტევნეთ მათთა საქმეთა ბილწებანი,
Line: 17    
რამეთუ ესეცა, რომელ ვთქუთ, მათთჳს უჴმარვე იყო, გარნა
Line: 18    
რაჲთა სცნათ მათი იგი ბილწებაჲ, არამედ აწ ჩუენთა ამათ
Line: 19    
სიტყუათა ვიწყოთ თქუმად, რომელნი ზეცით მოივლინნეს
Line: 20    
ჩუენდა და არარაჲ არს მათ შორის კაცობრივი, ხოლო აწ მო\ვედით
Line: 21    
და სიტყუანი იგი შორის შემოვიხუნეთ, რომლისათჳს
Line: 22    
პირველცა გევედრე და აწცა გევედრები, რაჲთა კეთილად
Line: 23    
ისმინოთ, რაჲ არს უკუე დაწყებაჲ სიტყუათა ამათ
Line: 24    
მახარებე/ლისათაჲ.

Part: s  
Line: 25       
სახარებაჲ: "პირველითგან იყო სიტყუაჲ, და სიტყუაჲ
Line: 26    
იგი იყო ღმრთისა თანა, და ღმერთი იყო სიტყუაჲ იგი" (1,1) Link to adisnt Link to cinant Link to giornt .
Part: t  
Line: 27    
თარგმანი: იხილეა კადნიერებაჲ ესე და ჴელმწიფებაჲ დი\დი?
Line: 28    
ვითარ არცა იჭუეულად, არცა ორგულებით, არამედ გან\ჩინებით
Line: 29    
ქადაგა ჭეშმარიტებაჲ? რამეთუ ესე არს საქმე მოძ\ღუარისა
Line: 30    
კეთილისაჲ, რაჲთა არა უძლურებით იყოს სიტყუასა
Line: 31    
ზედა თჳსსა და იჭუეულად.

Line: 32       
უკუეთუ კულა, რომელი-იგი სხუათა ასწავებდეს და მას
Line: 33    
სხჳსა მიერ უჴმდეს განმტკიცებაჲ, იგი არა მოძღუარი არს,
Line: 34    
არამედ მოწაფჱ. უკუეთუ კულა იტყოდის ვინმე: "რაჲსათჳს
Line: 35    
პირველი იგი მიზეზი დაუტევაო და მეყსეულად მეორისა მი\ზეზისათჳს
Page: I-18   Line: 1    
იწყო სიტყუად"? ხოლო ჩუენ პირველისა და
Line: 2    
მეორისა თქუმაჲ დაუტეოთ, რამეთუ არა ჩუენი არს ესე
Line: 3    
საქმჱ, რამეთუ ღმერთი რიცხჳსა უზეშთაეს არს და ჟამთა ბუ\ნებისა.
Line: 4    
ამისთჳს ესეცა დაუტეოთ, და ჩუენ აღვიარებთ მამასა
Line: 5    
უშობელსა და ძესა მამისაგან შობილსა.

Line: 6       
ხოლო უკუეთუ გუეტყოდის მეტყუელი იგი, ვითარმედ:
Line: 7    
"ჰე, ესრეთ არს, გარნა რაჲსათჳს მამაჲ დაუტევა და ძისათჳს
Line: 8    
იტყჳს?" ვიტყჳთ, ვითარმედ ამისთჳს, რამეთუ მამაჲ ყოველთა
Line: 9    
მიერ საცნაურ იყო, დაღაცათუ არა ვითარცა მამაჲ, არამედ
Line: 10    
ვითარცა ღმერთი, ხოლო მხოლოდშობილი ძჱ ჯერეთ უმე\ცარ
Line: 11    
იყო სოფელსა შინა და ამისთჳს სამართლად იწყო და\საბამსავე
Line: 12    
სიტყჳსასა, რაჲთამცა მეცნიერებაჲ ძისაჲ ასწავა
Line: 13    
უსწავლელთა მათ.

Line: 14       
და კუალად ესეცა გულისხმა-ყავ, რამეთუ მამაჲცა არავე
Line: 15    
დაიდუმა სიტყუათა ამათ შინა და იხილე შეწყობილებაჲ ესე
Line: 16    
სულიერი, რამეთუ იხილნა კაცნი, ვითარმედ უწინარეს ყოვ\ლისა
Line: 17    
ღმერთსა პატივ-სცემდეს და უპირატჱს ყოველთა აქუნ\და
Line: 18    
იგი. ამისთჳს ესრეთ ყო დასაბამი სიტყჳსა თჳსისაჲ და
Line: 19    
წინარე ღმერთად იტყჳს მას, ამისთჳს სიტყუად უწესს მას,
Line: 20    
რამეთუ ვინაჲთგან ეგულებოდა სწავლად ჩუენდა, ვითარმედ
Line: 21    
ესე სიტყუაჲ მხოლოდშობილი არს ძჱ ღმრთისაჲ, რაჲთა
Line: 22    
არავინ ვნებული შობაჲ გულისხმა-ყოს, ამისთჳს წინაჲთვე
Line: 23    
სახელითა ამით სიტყჳსაჲთა დაჰჴსნა ბოროტი იგი იჭჳ, რამე\თუ
Line: 24    
მოასწავა მამისაგან შობაჲ ძისაჲ და უვნებელობაჲცა.

Line: 25       
ჰხედავა, რამეთუ ვითარცა ვთქუ, არცა მამაჲ დაიდუმა
Line: 26    
ძისათჳს თქუმულთა ამათ სიტყუათა შინა? უკუეთუ კულა
Line: 27    
არცა კმა არიან ესე სახენი ყოვლისავე გამოცხადებულად
Line: 28    
თქუმად, ნუვე გიკჳრს, რამეთუ ღმრთისათჳს არს სიტყუაჲ
Line: 29    
ჩუენი, რომლისათჳს არცა თქუმად, ვერცა გულისხმის-ყოფად
Line: 30    
ვინ შემძლებელ არს ჯერისაებრ. ამისთჳს ესეცა ესრეთ არ\სებისა
Line: 31    
სახელსა არასადა აჴსენებს, რამეთუ არცა შესაძლებელ
Line: 32    
არს თქუმად, თუ რაჲ არს არსებაჲ ღმრთისაჲ, არამედ ყო\ველსა
Line: 33    
ადგილსა საქმეთა მიერ მისთა გჳჩუენებს მას, რამეთუ
Line: 34    
რომელი-ესე აქ სიტყუად თქუა, შემდგომად მცირედისა
Line: 35    
იხილო, ვითარ იტყოდის ნათლად, და ნათელსა მას
Line: 36    
კუალად უწოდს ცხორება. ხოლო არა ესრეთ ამის მი\ზეზისათჳს
Page: I-19   Line: 1    
ოდენ სახელ-სდვა ესრეთ, არამედ ამისთჳსცა, რა\მეთუ
Line: 2    
ვინაჲთგან ეგულებოდა მამისათჳს სიტყუად ჩუენდა
Line: 3    
მომართ, ვითარცა იტყჳს ვითარმედ: "ყოველი, რაოდენი მეს\მა
Line: 4    
მამისგან, გითხარ თქუენ".

Line: 5       
ხოლო უწესს მას ნათლად და ცხოვრებად,
Line: 6    
რომელმან-იგი გულისხმის-ყოფისა ნათელი მოგუანიჭა
Line: 7    
ჩუენ და მისმიერი ცხორებაჲ. და ყოვლით არა კმა არს ერთი
Line: 8    
სახელი, რაჲთამცა გუასწავა ღმრთისათჳს, არცა ორი და სამი,
Line: 9    
არამედ კეთილ არს, უკუეთუ მრავალთა მიერ სახელთა ვის\წაოთ
Line: 10    
მცირედი რაჲმე მისთჳს.

Line: 11       
სიტყუად უკუე უწოდა მას, რაჲთა უვნებელი იგი
Line: 12    
შობაჲ მოასწაოს. ჰხედავა, რამეთუ არა ამაოდ ვიტყოდე,
Line: 13    
ვითარმედ ზეცით გუეტყჳს ჩუენ ესე მახარებელი. ჰხედავა,
Line: 14    
დაწყებასავე სადა აღიყვანა სული და გონებაჲ მსმენელთაჲ?
Line: 15    
რამეთუ უზეშთაეს ყოველთა ხილულთასა აღიყვანა იგი
Line: 16    
და უპირატჱს მოაქცია ქუეყანისა და ზღჳსა და ცისა, უზეშთაჱს
Line: 17    
აღიყვანა ანგელოზთასა, უზეშთაჱს ქერობინთა და სერაბინ\თასა,
Line: 18    
უზეშთაჱს საყდართა და მთავრობათა და ჴელმწიფება\თასა,
Line: 19    
და უზეშთაჱს ყო ყოვლისა დაბადებულისა?

Line: 20       
ხოლო რაჟამს ესევითარსა სიმაღლესა აღიყვანა, ნუუკუე
Line: 21    
შემძლებელ იქმნა მუნ დასრულებად ამაღლებასა მას? ნუ
Line: 22    
იყოფინ! არამედ ვითარცა ვინმე აღიღის კაცი მდგომარჱ კი\დესა
Line: 23    
ზღჳსასა, რომელი ჰხედავნ ქალაქთა და ჭალაკთა და
Line: 24    
ნავთსაყუდელთა, და შეიყვანის გულსა ზღჳსასა ჩუენებად
Line: 25    
უზეშთაესთა საქმეთა, და სიმყრალისა მისგან განიყვანის და
Line: 26    
აღამაღლის ფრიად, ხოლო დასასრული ზღჳსა მის ხილვათაჲ
Line: 27    
ვერ პოვის, არამედ შთავარდის გონებაჲ კაცისაჲ მის დაუს\რულებელთა
Line: 28    
ხილვათა შინა. ეგრეთვე ყო მახარებელმან ამან,
Line: 29    
რამეთუ უზეშთაჱს ყოველთა დაბადებულთასა აღგუამაღლნა,
Line: 30    
და საუკუნეთა მათ მიმართ უზეშთაჱსთასა მიგჳყვანნა, და
Line: 31    
დაუტევა სახედველი ჩვენი აღპყრობილად, და არარაჲ მო\გუცა
Line: 32    
დასასრული სიმაღლისა მის, რამეთუ არცა არს დასას\რული.
Line: 33    
რამეთუ აღვალს გონებაჲ პირველითგანისა მის მი\მართ,
Line: 34    
და მერმე ეძიებს, თუ რომელი პირველი არს, და მერმე
Page: I-20   Line: 1    
ჰპოებს სიტყუასა მას, ვითარმედ "იყო", და ესე სადაცა წარ\ვიდეს,
Line: 2    
გონებაჲ წინაუსწრობს მას და ვერსადა დადგების გუ\ლისსიტყუაჲ,
Line: 3    
არამედ ჰხედავს აღპყრობილად და ვერასადა
Line: 4    
ჰპოებს დადგომასა, მერმე დაშურების და აქავე მოიქცევის,
Line: 5    
რამეთუ სიტყუაჲ ესე, ვითარმედ: "პირველითგან იყო", სხუაჲ
Line: 6    
არარაჲ არს, არამედ სამარადისოჲსა მის ყოფისა მომასწავე\ბელი
Line: 7    
არს.

Line: 8       
იხილეა სიბრძნისმეტყუელებაჲ ჭეშმარიტი და სიტყუანი
Line: 9    
საღმრთონი? რამეთუ გჳჩუენებს ჩუენ ჭეშმარიტსა მას ღმერ\თსა,
Line: 10    
რომლისა უპირატჱს არავინ არს, რამეთუ იგი არს
Line: 11    
მეუფჱ, შემოქმედი ყოველთაჲ, და ყოველნი შემდგომად მისა
Line: 12    
არიან, და იგი მხოლოჲ არს პირველ ყოველთა საუკუნეთა.
Part: S1  
Line: 13  სწავლაჲ

Line: 14 
კრძალულებისათჳს ეკლესიასა შინა


Line: 15       
მენება სხუათა მრავალთა სიტყუათა თქუმად, გარნა ნუუკუე
Line: 16    
დამაშურალ იყოს გონებაჲ თქუენი, ამისთჳს უკუე მნებავს,
Line: 17    
რაჲთა მცირედ რაჲმე გასწაო სარგებელი თქუენი და ესრეთ
Line: 18    
დავიდუმო, რამეთუ ვიცნი მრავალნი ესრეთ სულმოკლექმ\ნილნი
Line: 19    
სიმრავლისათჳს სიტყუათა ამათ საღმრთოთაჲსა, არა\მედ
Line: 20    
ესე იქმნების, რაჟამს სული დამძიმებულ იყოს მრავალ\თა
Line: 21    
ტჳრთთაგან სოფლისათა. ვითარცა თუალი, რაჟამს წმიდა
Line: 22    
იყოს, კეთილად ჰხედავს და არა მოუძლურდების ადრე განც\დად
Line: 23    
წულილთა ნივთთა, უკუეთუ კულა სენი რაჲმე თავისაგან
Line: 24    
მოიწიოს მათ ზედა და სისხლისსახე სიბნელე მოეფინოს გუ\გასა
Line: 25    
ზედა, ზრქელთაცა გუამთა ვერ ძალ-უც ადვილად ხედვად.
Line: 26    
ეგრეთვე არს სული, რაჟამს წმიდა იყოს და უვნებელ, კეთი\ლად
Line: 27    
ჰხედავს, ვინაჲცა ენებოს, ხოლო, რაჟამს მრავალთა ვნე\ბათაგან
Line: 28    
შეიმრღჳოს და წარწყმიდოს სათნოებაჲ თჳსი, მერმე
Line: 29    
ვერცა ერთისა მაღლისა საქმისა მიმართ ძალ-უც ხედვად,
Line: 30    
არამედ ადრე დაშურების და დაეცემის, და დაუტეობს სათ\ნოებასა
Page: I-21   Line: 1    
და არღარა ჴელ-ჰყოფს მისდა სურვილით.

Line: 2       
ხოლო თქუენ ნუმცა ესრეთ ხართ, არამედ განიფრთხვე\ნით
Line: 3    
გონებანი თქუენნი, რაჲთა არა ესრეთ გესმეს, ვითარცა
Line: 4    
ურწმუნოთა ჰურიათა პავლეს მიერ, რამეთუ მათდა მიმართ
Line: 5    
თქუა, ვითარმედ: "მრავალ არს სიტყუა და ძნიად სათარგმა\ნებელ".
Line: 6    
არა თუ იგი სიტყუაჲ ესრეთ იყო, არამედ იგინი
Line: 7    
დაჴსნილ იყვნეს სმენად, რამეთუ უდებსა და დაჴსნილსა ადრე
Line: 8    
მოეწყინების და მცირედი დიდად უჩნს და ადვილი _ ძნე\ლად.
Line: 9    
გარნა ნუმცა ვინ არს აქა ესევითარი, არამედ ყოველივე
Line: 10    
ზრუნვაჲ განაგდეთ სოფლისაჲ და ესრეთ განკრძალულად ის\მენდით
Line: 11    
ამათ სიტყუათა.

Line: 12       
რამეთუ რაჟამს გულისთქუმაჲ ვნებათაჲ იყოს კაცისა
Line: 13    
თანა, ვერღარა ძალ-უც გულისთქუმისა საღმრთოჲსა სიტყუა\თაჲსა
Line: 14    
პოვნად, რამეთუ არცა კმა არს ერთი სული მრავალთა
Line: 15    
გულისთქუმათა მოგებად, არამედ ერთი მეორესა ავნებს და
Line: 16    
განჰლევს მას. რამეთუ რაჟამს ძჱ ერთი უვინ კაცსა, ყოველი
Line: 17    
სიყუარული მისი მისა მიმართ არნ, უკუეთუ კულად სხუაჲცა
Line: 18    
ესჳს, მოუძლურდის ერთისა მის მიმართ სიყუარული და გა\ნიყვის
Line: 19    
მეორისა მის მიმართ. ხოლო უკუეთუ სადაღა ესე
Line: 20    
ბუნებითი მძლავრებაჲ არს და საყუარელნი იგი თჳსნი არიან
Line: 21    
ორნივე, და ესრეთ არს აქა, რაჲღა ვთქუათ გულისთქუმა\თათჳს
Line: 22    
ნებსითთა და უფროჲსად, რაჟამს გულისთქუმანი იგი
Line: 23    
ურთიერთას წინააღმდგომ იყვნენ, ვითარ-ესე სულიერი გუ\ლისთქუმაჲ
Line: 24    
და ვნებაჲ ურთიერთას წინააღმდგომ არიან?

Line: 25       
არა უწყითა, ძმანო, რაჟამს აქა შემოვიდოდით, ცად შე\ვალთ?
Line: 26    
არა ადგილთა ვიტყჳ, არამედ ძალითა და გონებითა,
Line: 27    
რამეთუ შესაძლებელ არს ქუეყანასა ყოფითა ცათა შინა ყო\ფაჲ
Line: 28    
და მათ სიკეთეთა განცდაჲ. აწ უკუე ცათა შინა ქუეყა\ნისასა
Line: 29    
ნუ ვინ შემოიღებს, ნუმცა ვინ აქა მდგომარეთაგანი
Line: 30    
სოფლისასა ზრუნავს და სახლსა თჳსსა, რამეთუ მუნ რაჟამს
Line: 31    
მიხჳდეთ, თანა-გაც, რაჲთა აქაჲთ მიღებულსა სარგებელსა იტ\ყოდით
Line: 32    
და არა, რაჲთა მუნ ქმნილთა საქმეთა აქა იჴსენებდეთ.
Line: 33    
რამეთუ ამისთჳს შემოვალთ წმიდასა ამას ადგილსა, რაჲთა
Line: 34    
განვიბანნეთ ბიწნი ცოდვათანი, უკუეთუ კულა აქა შინა მასვე
Page: I-22   Line: 1    
ბილწებასა შინა ვართ, უმჯობეს არს ყოლადვე არა შემოსლ\ვაჲ
Line: 2    
აქა. ნუმცა ვინ უკუე ეკლესიასა შინა სოფლისასა ზრუ\ნავს,
Line: 3    
არამედ უფროჲსად სოფელსა შინა ეკლესიისასა იჴსე\ნებდით.
Line: 4    
უფროჲს ყოვლისა ესე იყავნ პატიოსან, რამეთუ ესე
Line: 5    
სულისაჲ არს, ხოლო იგი ჴორცთაჲ, და უფროჲსად აქა
Line: 6    
თქუმულნი სიტყუანი საღმრთონი სულსაცა და ჴორცთაცა სარ\გებელ
Line: 7    
არიან.

Line: 8       
ამისთჳს ჯერ-არს, რაჲთა ესე იყოს საქმედ ჩუენდა შინა\განადცა,
Line: 9    
ხოლო სხუაჲ იგი ყოველი გარეწარად. რამეთუ ესე
Line: 10    
ამასცა ცხორებასა სარგებელ არს და მერმესაცა, ხოლო ვნე\ბანი
Line: 11    
აქაცა მავნებელ არიან და მუნცა, რამეთუ სახლი ესე
Line: 12    
სამკურნალოჲ არს, რომელი არა თუ საუკუნესა ოდენ გუას\წავებს,
Line: 13    
არამედ საწუთროჲსასაცა, თუ ვითარ ვიყოფოდით, და,
Line: 14    
რაჲცა გარე წყლულებაჲ მოგუეახლოს, აქა განვიკურნებდეთ.
Line: 15    
უკუეთუ კულა სულის წმიდისა სიტყუათა არა ვისმენდეთ, არა
Line: 16    
თუ ოდენ ვერ განვიკურნნეთ წყლულებათა ჩუენთაგან, და
Line: 17    
სხუაჲცა მოვიღოთ. არამედ ვისმენდეთ სიტყუასა წიგნთასა
Line: 18    
მოსწრაფებით, რომელი მადლითა ღმრთისაჲთა ყოველსავე
Line: 19    
გამოგჳცხადებს, და ძალ-გჳც, უკუეთუ გუენებოს, მცირედი\თა
Line: 20    
შრომითა ცნობად ძალსა მათსა, რაჲთა სხუათაცა ვასწავ\ლიდეთ,
Line: 21    
რამეთუ დიდ არს მოციქული ესე, რომლისა სიტყუა\თა
Line: 22    
აღმოვიკითხავთ, და მაღალთა და დიდთა საქმეთა მეტყუე\ლი
Line: 23    
უფროჲს სხუათასა.

Line: 24       
ნუმცა უკუე გარეწარად ვისმენთ, რამეთუ ამისთჳს მცი\რედ-მცირედ
Line: 25    
გითხრობ თქუენ, რაჲთა შეუძლოთ ადვილად
Line: 26    
სწავლად ყოველსავე და არა დაგავიწყდებოდის. გუეშინოდენ
Line: 27    
უკუე, ნუმცა ვიქმნებით თანამდებ ჴმისაჲ მის, რომელი იტყჳს:
Line: 28    
"უკუეთუმცა არა მოვედ და ვეტყოდე მათ, ცოდვამცა არა
Line: 29    
აქუნდა". რამეთუ რაჲ არს სარგებელი სმენისაჲ, უკუეთუ
Line: 30    
წარხჳდეთ, და ვითარმცა არა გასმიოდა, ესრეთ არარაჲ
Line: 31    
იცოდით?

Line: 32       
მოგუეცით უკუე ქუეყანაჲ კეთილი სათესავად, რაჲთა
Line: 33    
ჩუენ გულსმოდგინე ვიქმნნეთ თესვად, და რომელსა ეკალნი
Line: 34    
ჰქონან, აღატყინენ მათ შორის ცეცხლი იგი სულისაჲ, რომ\ლისა
Page: I-23   Line: 1    
გული ფიცხელ და წინააღმდგომ იყოს, განასუქენ იგი
Line: 2    
და ლბილ-ყავ მითვე ცეცხლითა. რომელი გზასა ზედა არს,
Line: 3    
და ყოველთა მიერ ვნებათა დაითრგუნვის, უშინაგანესსა ად\გილსა
Line: 4    
შევედინ და ნუ არს ყოველთა მიერ წარსატაცებელ,
Line: 5    
რაჲთა ყანანი თქუენნი შუებულ იყვნენ. და უკუეთუ ესრეთ
Line: 6    
ვისწრაფდეთ, დაღაცათუ მეყსა შინა არა, არამედ მცირედ\მცირედ
Line: 7    
ყოველთა ვნებათაგან განვთავისუფლდეთ.

Line: 8       
ვეკრძალნეთ უკუე, რაჲთა არა ჩუენთჳსცა ითქუას, ვი\თარმედ:
Line: 9    
"ასპიტისა ყრუჲსანი არიან ყურნი მათნი", და ვი\თარმედ
Line: 10    
არა უარჱს არს მჴეცთა და პირუტყუათასა, რომელი
Line: 11    
სიტყუათა ღმრთისათა არა ისმენდეს? და უკუეთუ კაცი იგი
Line: 12    
არს, რომელი სათნო-ეყოფოდის ღმერთსა, რომელი ყოლადვე
Line: 13    
სათნო-ყოფისა მისისა სიტყუათა არა ისმენდეს, იგი რაჲთა
Line: 14    
განყოფილ არს მჴეცთაგან?

Line: 15       
იხილე უკუე, ვითარ ბოროტ არს, რომელ ქრისტეს ჰნე\ბავს,
Line: 16    
რაჲთამცა კაცთაგან ანგელოზად შეგუცვალნა და ჩუენ
Line: 17    
კაცთაგან მჴეცად შევიცვალენით, რამეთუ მუცლისა მონებაჲ
Line: 18    
და ვეცხლისმოყუარებისა მიერ უფლებაჲ და მრისხანებაჲ
Line: 19    
და სიძულილი _ ესე ყოველი არა კაცისაჲ არს, არამედ მჴე\ცისაჲ,
Line: 20    
და უარესიცა არს მჴეცთაჲ, რამეთუ მათ აქუს თითო\ეულსა
Line: 21    
სხუაჲ და სხუაჲ ვნებაჲ, და იგიცა ბუნებით.

Line: 22       
ხოლო რაჟამს გონებაჲ თჳსი წარწყმიდოს და მოქალაქო\ბისაგან
Line: 23    
საღმრთოჲსა განვარდეს, არღარა ერთსა, არამედ
Line: 24    
ყოველთა ვნებათა ერევის, და არა ერთსა მჴეცსა მიემსგავსე\ბის,
Line: 25    
არამედ ყოველთა უბოროტჱს იქმნების და არღარა აქუს
Line: 26    
წყალობაჲ, რამეთუ ნებსით შევიდა ბოროტსა, გარნა ამასმცა
Line: 27    
ერთსა ზედა ნუ რაჲ სმენილ არს ესევითარი, რამეთუ გურწამს
Line: 28    
თქუენთჳს უმჯობჱსი და ამისთჳს უმეტჱსად განგაკრძალებთ,
Line: 29    
რაჲთა ყოველნი მივიწინეთ თავსა სათნოებათასა და მივემთხჳ\ნეთ
Line: 30    
კეთილთა მათ საუკუნეთა, რომელთა ღირსმცა ვართ ყო\ველნი
Line: 31    
მიმთხუევად მადლითა და კაცთმოყუარებითა უფლისა
Line: 32    
ჩუენისა იესუ ქრისტჱსითა, რომლისა მიერ და რომლისა თანა
Line: 33    
მამასა შუენის დიდებაჲ სულით წმიდითურთ აწ და მარადის
Line: 34    
და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ.


Page: I-24  
Next partThis text is part of the TITUS edition of Johannes Chrysostomus, Commentary on St. John.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 18.8.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.