TITUS
Johannes Chrysostomus, Commentary on St. John
Part No. 2
Previous part

Chapter: 1  
Page: I-5  
Line: 1  წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა
Line: 2 
იოანე ოქროპირისა კონსტანტინეპო\ლელ
Line: 3 
მთავარეპისკოპოსისაჲ თარგმა\ნებაჲ
Line: 4 
იოანეს სახარებისაჲ*
Line: 5  თავი

Line: 6 
წმიდისა იოვანესთჳს მახარებელისა და
Line: 7 
ღმრთისმეტყუელისა


Line: 8       მჴედართა ამის სოფლისათა რაჟამს იხილიან ახლად მოს\რული
Line: 9    
ვინმე უცხოჲსა ქუეყანისა მჴედარი, ახოვანი და სა\ხელგანთქმული,
Line: 10    
მეყსეულად ყოველნი შეკრბიან ხილვად
Line: 11    
ჴელოვნებისა მისისა და ბრძოლისა და წარმოადგინიან შორის
Line: 12    
მათსა, და ბევრეულნი სიმრავლენი ჰხედვიდიან მისთა საქ\მეთა
Line: 13    
და ყოველი გონებაჲ მათი მუნ არნ.

Line: 14       
და კუალად უკუეთუ მსახიობელი ვინმე საკჳრველი მივი\დის,
Line: 15    
ეგრეთვე მსგავსად ერნი შემოკრბიან და დაუტევიან
Line: 16    
ყოველი საქმჱ მათი და აღვიდიან ადგილსა მაღალსა ხილვად
Line: 17    
მისთა ჴელოვნებათა და სახიობათა.

Line: 18       
ეგრეთვე კუალად ფილოსოფოსთა შორის უკუეთუ ვინმე
Line: 19    
უცხოჲ ფილოსოფოსი სახელოვანი მოვიდის, ეგრეთვე იქმო\დიან;
Line: 20    
რამეთუ შემოკრბიან ყოველნი, და ხედვიდიან მას და
Line: 21    
ისმენდიან სიტყუათა სიბრძნისა მისისათა და გამოსცდიდიან
Line: 22    
მას მრავალითა სიტყჳთა, ხოლო უკუეთუ კაცთა ფილოსოფოს\თა
Line: 23    
სოფლისათა და მსახიობელთა და მებრძოლთა ზედა ესე\ვითარი
Line: 24    
საქმე იქმნების, და ესრეთ ისწრაფიან მრავალნი
Line: 25    
ხილვად და სმენად მათთა სიტყუათა ფრიადითა სურვილითა
Line: 26    
და გულსმოდგინებითა, რაოდენ უფროჲსად თქუენ თანა-გაც
Line: 27    
სმენად მრავლითა მოსწრაფებითა და სურვილითა სიტყუათა
Line: 28    
არა მსახიობელისა და ჴორციელისა ფილოსოფოსისათა,
Page: I-6   Line: 1    
არამედ კაცისა ზეცით მეტყუელისა, რომელი ღაღადებს და
Line: 2    
აღმოიტყჳს ჴმასა მზისა უბრწყინვალესსა; რამეთუ მისმან
Line: 3    
ჴმამან ყოველი სოფელი დაიპყრა და აღავსო და კიდეთა მის\თა
Line: 4    
მიიწია, არა თუ სიმაღლისაგან მისისა, არამედ რამეთუ
Line: 5    
საღმრთოჲთა მადლითა აღსძრავს ენასა თჳსსა; და საკჳრველი
Line: 6    
ესე არს, რომელ ესევითარსა მას სიმაღლესა ზედა მის ჴმისასა
Line: 7    
არა არს იგი საწყინო და უშუერ, არამედ უსაწადელეს არს
Line: 8    
და უტკბილეს უფროჲს ყოვლისა სიტკბოებისა და უმეტესად
Line: 9    
დაატკბობს სულსა და გონებასა, ვიდრეღა საეშმაკონი იგი
Line: 10    
ჴმანი მგოსანთა მათ ამის სოფლისათანი, რომელნი-იგი
Line: 11    
ეშმაკმან დასთესნა კაცთა შორის. ხოლო ესე ჴმაი ტკბილ
Line: 12    
არს და შუენიერ, და მის ზედა საშინელ არს და ყოვლადწმი\და,
Line: 13    
და ესოდენითა საიდუმლოჲთა სავსე არს და კეთილთა
Line: 14    
მომნიჭებელ, ვიდრეღა რომელნიცა მიიღებდენ მას სურვი\ლით
Line: 15    
და დაჰმარხვიდენ გულთა შინა მათთა, არღარა არიან
Line: 16    
იგინი კაც ქუეყნის, არამედ უზეშთაეს ყოველთა საქმეთა
Line: 17    
ამის სოფლისათა აღმაღლდებიან და შეიცვალებიან ანგელოზ\თა
Line: 18    
წესად; და ვითარცა ცათა შინა მკჳდრ იყვნეს, ესრეთ
Line: 19    
იყოფებიან ქუეყანასა ზედა.

Line: 20       
რამეთუ ძჱ იგი ქუხილისაჲ, საყუარელი ქრისტესი, სუე\ტი
Line: 21    
ყოვლისა სოფლისა ეკლესიათაჲ, რომელსა ჰქონან კლი\ტენი
Line: 22    
ცათანი, რომელმან სასუმელი ქრისტესი შესუა და
Line: 23    
ნათლის-ღებაჲ მისი ნათელ-იღო, რომელი მიეყრდნა მკერდსა
Line: 24    
მას მეუფისასა დიდითა კადნიერებითა, იგი მოვალს აწ ჩუენ
Line: 25    
შორის სიტყუად არა ესრეთ, ვითარცა მსახიობელნი სოფ\ლისანი
Line: 26    
შემკობილნი პირითა და დაბურვილნი თავითა, აღს\რულნი
Line: 27    
სამღერელსა მას ადგილსა, რომელნი იმღერდიან
Line: 28    
ფერჴითა, შემკულნი სამოსლითა ოქროჲსაჲთა; არამედ ესე
Line: 29    
ნეტარი შემოვალს ჩუენ შორის შემოსილი სამოსლითა, რომ\ლისა
Line: 30    
შუენიერებაჲ თუალთშეუდგამ არს, რამეთუ ქრისტე
Line: 31    
ჰმოსიეს და ფერჴნი შემოსილნი განმზადებულებითა სახა\რებისა
Line: 32    
მის მშჳდობისაჲთა და სარტყელი ჰმოსიეს არა ტყა\ვისა
Line: 33    
მეწამულისაჲ, ცურვებული ოქროჲთა, არამედ მოქსოვი\ლი
Page: I-7   Line: 1    
ჭეშმარიტებითა და მორტყმული წელთა მისთა
Line: 2    
სიწმინ/დითა.

Line: 3       
ესრეთ შემოვალს იგი ჩუენებად ჩუენდა თავსა თჳსსა არა
Line: 4    
ორგულებით, ანუ ზაკუვით, _ რამეთუ არარაჲ არს ამათგანი
Line: 5    
მის თანა, _ არამედ განცხადებულითა სახითა განცხადებულ\სა
Line: 6    
ჭეშმარიტებასა მოგჳთხრობს არა ესრეთ, რაჲთამცა სხუაჲ
Line: 7    
იყო და სხუად გუეჩუენებოდა სიტყჳთა და სახითა და ჴმითა,
Line: 8    
არცა ორღანოჲ უჴმს საგალობელად გალობისა მისისა, ათძა\ლი
Line: 9    
ანუ ორძალი, არამედ ყოველსავე ენითა იქმს, რომლისა
Line: 10    
ჴმაჲ უტკბილეს არს ყოველსა ათძალსა და ორძალსა.

Line: 11       
ხოლო არს ადგილი გალობისა მისისაჲ ცაჲ ყოველივე, და
Line: 12    
სახილველ _ სოფელი, და მხილველ და მსმენელ მისა _ ყო\ველნივე
Line: 13    
ანგელოზნი და კაცნი, რომელნიცა ანგელოზ არიან,
Line: 14    
ანუ ანგელოზ-ყოფად სურის. რამეთუ ესევითართა ოდენ
Line: 15    
ძალ-უც კეთილად სმენად მისა და საქმით ქმნაჲ; რამეთუ
Line: 16    
ესევითარი ჯერ-არს, რაჲთა იყოს მსმენელ მისა, რომელი
Line: 17    
იქმოდის სიტყუათა მათ საქმით, ხოლო რომელი საქმით არა
Line: 18    
იქმოდის, მან არა უწყის, რაჲ-ესე ესმის, არამედ ვითარცა
Line: 19    
ყრმათა ჩჩჳლთა ესმის და არა უწყიან, რაჲ-იგი ესმის;
Line: 20    
არამედ შუებასა და განცხრომასა სოფლისასა შექცეულ
Line: 21    
არიან, ვითარცა ყრმანი _ მღერასა, და ამათცა ესმიედ სიტ\ყუანი
Line: 22    
ესე, ხოლო ვერარას შემძლებელ არიან გულისხმის\ყოფად,
Line: 23    
ვინაჲთგან თიჴისა და ალიზისა ქმნასა დაუმონებიან
Line: 24    
თავნი, რომელ არს ცოდვაჲ. არამედ ამის მოციქულისა წინა\შე
Line: 25    
ზეცისა ძალნი დგანან განკჳრვებულნი შუენიერებისა
Line: 26    
მისთჳს სულისა მისისა და სიბრძნისა მის გონებისა მისისა და
Line: 27    
სათნოებათა მისთა სიკეთისა, რომლისა მიერ შეაყუარა მან
Line: 28    
თავი თჳსი ქრისტესა და მოიღო მადლი იგი სულისა წმიდისაჲ.

Line: 29       
რამეთუ ვითარცა ორძალი კეთილად მოზავებული, ოქრო\ვანი
Line: 30    
და ქვითა პატიოსნითა შემკული, ოქროვანთა ჴმათა აღ\მომტეობელი,
Line: 31    
ესრეთ მოჰმზადა სული თჳსი და მისცა იგი
Line: 32    
სულსა წმიდასა, რაჲთა იტყოდის იგი მის მიერ. და ამისთჳს
Line: 33    
არღარა მეთევზური იგი, არცა ძჱ ზებედესი სცემს ორძალსა
Line: 34    
ამას, არამედ სული წმიდაჲ, რომელმან იცნის ყოველნი სიღ\რმენი
Line: 35    
ღმრთისა საქმეთანი და ამისთჳს არღარაჲ კაცობრივი
Line: 36    
გუესმის. ამის მიერ, არამედ ყოველი, რომელსაცა იტყჳს,
Page: I-8   Line: 1    
საიდუმლოთაგან არს სულისა წმიდისათა და სიღმეთა მათ\გან
Line: 2    
საღმრთოთა საიდუმლოთა, რომელი ანგელოზთაცა არა
Line: 3    
იცოდეს ამისა პირველ, რამეთუ მათცა ჩუენ თანავე ცნეს
Line: 4    
სიტყუათა მიერ იოვანესთა ესე საიდუმლონი.

Line: 5       
და ამას მოასწავებს მოციქული პავლე, რომელი იტყჳს:
Line: 6    
"რაჲთა საცნაურ იქმნას აწ მთავრობათა და ჴელმწიფებათა
Line: 7    
ეკლესიისა მიერ მრავალსახჱ იგი ღმრთისა სიბრძნე". უკუე\თუ
Line: 8    
მთავრობათა და ჴელმწიფებათა და ქერობინთა და სერა\ბინთა
Line: 9    
ეკლესიისა მიერ ცნეს ესე ყოველი, საცნაურ არს, ვი\თარმედ
Line: 10    
იგინიცა სამე ფრიადითა მოსწრაფებითა ისმნენ
Line: 11    
ჴმასა იოვანესსა. რამეთუ ესეცა არამცირედი პატივი მოგუე\ცა,
Line: 12    
რომელ ჩუენ თანა ცნეს ანგელოზთა, რაჲ-იგი არა იცო\დეს,
Line: 13    
ხოლო რომელ არა ჩუენ თანა ოდენ, არამედ ჩუენ მიერ\ცა,
Line: 14    
ამისთჳს რაჲღა ვთქუა, რომელნი ესევითარნი ვიყვენით,
Line: 15    
რომელ არა ჯერ-არს აწ თქუმად, თუ ვინ ვიყვენით, ანუ ვი\თარნი
Line: 16    
და ესევითარსა პატივსა მივიწიენით. ამისთჳს უკუე მივ\ყოთ
Line: 17    
ყოველთა სასმენელი ჩუენი დუმილით ნუ დღეს ოდენ,
Line: 18    
არამედ ყოვლადვე, რამეთუ ყოვლადვე კეთილ არს ამათ სიტ\ყუათა
Line: 19    
სმენად. რამეთუ უკუეთუ მეფისა სიტყუათა მარადის
Line: 20    
სურვიელ ვართ სმენად, თუ რაჲ თქუა, ანუ რაჲ ქმნა, ანუ რასა
Line: 21    
განიზრახავს, რომელთაგან არარაჲ სარგებელ არიან ჩუენდა,
Line: 22    
არა უფროჲსად ვისწრაფოთა სმენად სიტყუათა მათ, რო\მელთა
Line: 23    
ღმერთი იტყჳს საწადელთა მათ და სასურველთა და
Line: 24    
ჩუენდა დიდად სარგებელთა? რამეთუ ყოველივე, რასაცა
Line: 25    
ღმერთი იტყჳს, ამან კეთილად გჳთხრა ჩუენ, რომელი-ესე
Line: 26    
მეგობარ არს მისი საყუარელი; და უფროჲსად თავადი იგი
Line: 27    
ღმერთი და მეუფჱ ყოველთაჲ აქუს თავსა შორის თჳსსა მეტ\ყუელად;
Line: 28    
და რაჲ-იგი მან მოიღო მამისაგან, ამას მოსცა საი\დუმლოჲ,
Line: 29    
რამეთუ თავადი იტყჳს, ვითარმედ: "თქუენ ხართ
Line: 30    
მეგობარნი ჩემნი, რამეთუ ყოველივე, რაჲ-იგი მესმა მამი\საგან,
Line: 31    
გითხარ თქუენ". ხოლო აწ, ვითარცა-იგი უკუეთუმცა
Line: 32    
ვიხილეთ ვინმე ზეცით გამოჩინებული ჰაერთა შინა ცათასა
Line: 33    
და გჳთხრობდამცა ყოველსა თჳთოეულად, რაჲ-იგი იქმნების
Line: 34    
ცათა შინა, ყოველნივემცა მივისწრაფდით სმენად მისა, ეს\რეთვე
Line: 35    
აწ ვყოთ, რამეთუ ესე მაღალი და დიდი კაცი ზეცით
Line: 36    
გუეტყჳს, რაოდენსაცა გუეტყოდის, რამეთუ არა ამის სოფ\ლისაგანი
Line: 37    
არს, ვითარცა უფალი იტყჳს, ვითარმედ: "თქუენ
Page: I-9   Line: 1    
არა ამის სოფლისაგანნი ხართ", არამედ აქუს ამას ნუგეში\ნისმცემელად
Line: 2    
იგი სული თავსა შორის თჳსსა მეტყუელად,
Line: 3    
რომელი-იგი ყოველსა ადგილსა მიიწევის, რომელმან ესრეთ
Line: 4    
იცნის საქმენი ღმრთისანი, ვითარცა სულმან კაცისამან საქ\მენი
Line: 5    
თჳსნი. სული იგი სიწმიდისაჲ, სული ჭეშმარიტებისაჲ,
Line: 6    
სული წრფელი, მთავარი აღმყვანებელი ზეცად, მიმცემელი
Line: 7    
სხუათა თუალთა სულიერთა და კეთილადმხედველთა, რომე\ლი
Line: 8    
უჩუენებს მომავალთა საქმეთა, ვითარცა ქმნულთა, რო\მელი
Line: 9    
ჴორცთა შინა მყოფთა კაცთა ზეცისა საქმეთა ხილვად
Line: 10    
ღირს-ჰყოფს.

Line: 11       
ამისთჳს უკუე ვქმნათ ფრიად მყუდროებაჲ; ნუმცა ვინ
Line: 12    
არს უდებ, ნუმცა ვინ არს მოძილ, ნუმცა ვინ არს შეგინებულ
Line: 13    
აქა შემომავალთაგანი, არამედ აღვამაღლნეთ თავნი ჩუენნი
Line: 14    
ზეცად, რამეთუ სიტყუათა ამათ ცათა შინა იტყჳს ესე მათდა
Line: 15    
მიმართ, რომელთა მოქალაქობაჲ ცათა შინა არს. უკუეთუ
Line: 16    
კულა ქუეყანასა ზედა დავადგრეთ გონებითა, არარაჲ სარგე\ბელ-გუეყოს
Line: 17    
ამათ სიტყუათაგან, რამეთუ სიტყუანი იოვანეს\ნი
Line: 18    
არა მათა მიმართ არიან ყოველთა, რომელთა-იგი არა
Line: 19    
ჰნებავს ბილწისა ცხორებისაგან გამოსლვად. რამეთუ ქუხილი
Line: 20    
შეაშინებს გულთა, ხოლო ამისი ჴმაჲ არცა ერთსა მორწმუ\ნეთაგანსა
Line: 21    
შეაშფოთებს, არამედ უფროჲსად დააცხრობს ყო\ველსავე
Line: 22    
ამბოხებასა და შფოთსა, ვინაჲცა მიიწიოს, არამედ
Line: 23    
ოდენ ეშმაკთა შეაძრწუნებს და რომელნიცა მათ ჰმონებდენ.

Line: 24       
ამისთჳს უკუე დაწყნარებით ვისმენდეთ, რაჲთა ესრეთ
Line: 25    
ვიხილოთ, თუ ვითარ შეაშინებს ეშმაკთა, დავაწყნაროთ ყო\ველივე
Line: 26    
სახე გარეგანი და უფროჲსად გონებისაჲ. რამეთუ
Line: 27    
რაჲ არს სარგებელი დუმილისაგან პირისა, რაჟამს სული
Line: 28    
ამბოხებასა და შფოთსა შინა იყოს? მე მას ვეძიებ, დაწყნა\რებასა
Line: 29    
გონებისა და სულისასა და მათ სასმენელთა ვითხოვ,
Line: 30    
რამეთუ ჩუენი ესე მგალობელი ესევითარი არს.

Line: 31       
ამისთჳს უკუე ერთიმცა იპოების სურვილი საფასეთაჲ,
Line: 32    
ანუ დიდებისა ცუდისაჲ, ანუ მძლავრებაჲ გულისწყრომი\საჲ,
Line: 33    
ანუ გულისთქუმათა ბოროტთაჲ, გინა სხუათა მათ ვნე\ბათა
Line: 34    
შფოთი, რამეთუ უკუეთუ არა განწმდენ სასმენელნი
Line: 35    
ამათ ყოველთა ბოროტთა ნივთთაგან, ვერ შეუძლონ სმენად
Line: 36    
სიტყუათა ამათ, ვითარცა ჯერ-არს, ანუ გულისხმის-ყოფად,
Page: I-10   Line: 1    
ვითარცა შეჰგავს საიდუმლოთა ამათ მიუწდომელთა. რამეთუ
Line: 2    
უკუეთუ წინწილასა და ფანდურსა ვერვინ დაისწავლის, უკუ\ეთუ
Line: 3    
არა ყოველი გონებაჲ თჳსი მუნ შემშჭუალოს, ვითარ
Line: 4    
შეუძლოთ საღმრთოთა ამათ საიდუმლოთა დაჴსნილობით
Line: 5    
სმენად? ამისთჳს ქრისტე უფალი იტყოდა: "ნუ მისცემთ
Line: 6    
სიწმიდესა ძაღლთა და ნუცა დაასხამთ მარგალიტსა წინაშე
Line: 7    
ღორთა". ხოლო მარგალიტად ამათ სიტყუათა
Line: 8    
სახელ-სდვა, რამეთუ ესენი ფრიად უპატიოსნეს არიან მარ\გალიტისა;
Line: 9    
არამედ ამისთჳს შეამსგავსნა ესენი მარგალიტსა,
Line: 10    
რამეთუ არარაჲ არს ჩუენ შორის მის ნივთისა უპატიოსნეს.
Line: 11    
ამისთჳსცა წერილი სიტკბოებასა სიტყუათა ღმრთისათა მრა\ვალგზის
Line: 12    
თაფლსა მიამსგავსებს. არა თუ სიტკბოებისა მათისა
Line: 13    
საზომი არს თაფლისა მსგვასებაჲ, არამედ თაფლისა უტკბი\ლესი
Line: 14    
არარაჲ არს ჩუენ შორის. უკუეთუ არა, ისმინე, რასა
Line: 15    
იტყჳს წინაჲსწარმეტყუელი და გამოაჩინებს გარდამატებუ\ლებასა
Line: 16    
სიკეთისა მათისასა, ვითარმედ: "გულისსათქუმელ
Line: 17    
არიან იგინი უფროჲს ოქროჲსა და ანთრაკისა პატიოსნისა
Line: 18    
მრავლისა, და უტკბილეს არიან უფროჲს თაფლისა გოლეუ\ლისა",
Line: 19    
არამედ მათთჳს არს ესე ესრეთ, რომელთა გონებაჲ
Line: 20    
წმიდად მხედველ არს. ამისთჳსცა შესძინა, ვითარმედ: "მონა\მან
Line: 21    
შენმან იცვნეს იგინი", და სხუასა ადგილსა თქუა, ვი\თარმედ:
Line: 22    
"ტკბილ არიან სასასა ჩემსა უფროჲს თაფლისა სიტ\ყუანი
Line: 23    
შენნი". და კუალად იტყჳს: "უფროჲს თაფლისა პირსა
Line: 24    
ჩემსა", რამეთუ მრთელ იყო გონებაჲ მისი. ამისთჳს უკუე
Line: 25    
ჩუენცა ნუმცა უძლურნი სულითა მოუჴდებით სიტყუათა
Line: 26    
ამათ, არამედ განვიკურნნეთ სულნი ჩუენნი და ესრეთ ვის\მენდეთ,
Line: 27    
რამეთუ ამისთჳს ვთქუენ მრავალნი ესე სიტყუანი
Line: 28    
და არღარა მითქუამს მისთანა სიტყუათაგანი, რაჲთა თითოეულ\მან
Line: 29    
ჩუენმან ყოველი სახე უძლურებისაჲ განსდევნოთ, და,
Line: 30    
ვითარცა ცად შემავალნი, ესრეთ შემოხჳდეთ წმიდად ყოვლი\საგან
Line: 31    
ვნებისა და ზრუნვისა.

Line: 32       
რამეთუ უკუეთუ არა ესრეთ კეთილად განიწმინდნეთ
Line: 33    
სულნი თქუენნი, ვერაჲ ირგოთ ამიერ. და ნუ ვინ იტყჳნ, თუ:
Page: I-11   Line: 1    
"ვითარ შეუძლო ქმნად ამის საქმისა მეყსა შინა?" რაჲ არს
Line: 2    
უბოროტეს ავაზაკობისა? არამედ იხილეთ, ავაზაკი იგი ვითარ
Line: 3    
სათნოებასა მიიწია მეყსა შინა და სამოთხისა მკჳდრად გა\მოჩნდა,
Line: 4    
რომელმან არა დღენი იჴმარნა, არცა თუ ნახევარი
Line: 5    
დღისაჲ, არამედ წამსა შინა თუალისასა, რამეთუ შესაძლებელ
Line: 6    
არს მყისსა შინა შეცვალებაჲ და თიჴისა წილ ოქროჲსად
Line: 7    
ქმნაჲ თავთა თჳსთაჲ, ვინაჲთგან საქმე ესე ნებასა ჩუენსა ზე\და
Line: 8    
არს: გინა თუ შეცვალებაჲ, გინა თუ დადგომაჲ ბოროტსა
Line: 9    
ზედა. წერილ არს, ვითარმედ: "უკუეთუ გინდეს და ისმინოთ
Line: 10    
ჩემი, კეთილი ქუეყანისაჲ შჭამოთ". ჰხედავა, ვითარ ნებაჲ
Line: 11    
ოდენ საჴმარ არს და მოსწრაფებაჲ სულისაჲ ნებასა თანა, და
Line: 12    
ნებაჲ ოდენ არა სარგებელ არს, უკუეთუ არა მოსწრაფებაჲცა
Line: 13    
იყოს.

Line: 14       
რამეთუ ყოველთა ჰნებავს აღსლვაჲ ზეცად, არამედ საქ\მეთა
Line: 15    
მიერ ჯერ-არს ნებისა გამოჩინებაჲ, ვითარცა-იგი ვა\ჭართა
Line: 16    
ჰნებავს განმდიდრებაჲ, გარნა არა ნებასა ზედა ოდენ
Line: 17    
დაადგრებიან, არამედ საქმეთაცა იქმან, და ნავსა მოიმზადე\ბენ,
Line: 18    
და ზღუათა განჰვლიან, და ოქროსა ივასხებენ, და უცხოსა
Line: 19    
ქუეყანასა მივლენ და მრავალთა ღელვათა თავს-იდებენ.
Line: 20    
ეგრეთ უკუე გჳჴმს ჩუენცა გამოჩინებად ნებისა ჩუენისა,
Line: 21    
რამეთუ ჩუენცა ვალთ ზღუასა შინა, არა ქუეყანით ქუეყანად
Line: 22    
მიმყვანებელსა, არამედ ქუეყანით ზეცად აღმყვანებელსა.
Line: 23    
ამისთჳს უკუე ვყოთ გონებაჲ ჩუენი კეთილად მენავეთმოძ\ღურად,
Line: 24    
და მივსცნეთ მას მენავენი მორჩილნი და მოვმზადოთ
Line: 25    
ნავი მტკიცე, რაჲთა არცა ზრუნვათაგან სოფლისათა დაითქ\მოდის,
Line: 26    
არცა ზუაობისა ქარითა მიმოიტაცებოდის, არამედ
Line: 27    
იყოს იგი წარუტაცებელად და სუბუქცა. და უკუეთუ ესევი\თარი
Line: 28    
იყოს ნავი ჩუენი და ესრეთ იყოს მენავეთმოძღუარი და
Line: 29    
მენავენი, კეთილად ვლოთ და ძჱ ღმრთისაჲ, ჭეშმარიტი იგი
Line: 30    
მენავეთმოძღუარი, მოვიყვანოთ ჩუენდა, რომელმან არა
Line: 31    
უტეოს ნავსა ჩუენსა დათქმად, არამედ დაღაცათუ ბევრე\ულნი
Line: 32    
ქარნი ქროდიან, შეჰრისხენ ქართაცა და ზღუასაცა,
Line: 33    
და ქმნას დაყუდება დიდ.

Line: 34       
ესრეთ უკუე მოჰმზადენით თავნი თქუენნი და ხვალისა
Line: 35    
დღე მოვედით ეკლესიად, და ესრეთ მიგითხრნეთ სიტყუანი
Line: 36    
დიდისა იოვანესნი, დავსთესნეთ იგინი თქუენ შორის, არამედ
Page: I-12   Line: 1    
ნუმცა გზა ხართ, ნუცა კლდე, ნუცა ეკლოვან, არამედ იყ\ვენით
Line: 2    
ქუეყანა კეთილ და ნაყოფიერ, რაჲთა ჩუენცა გულს\მოდგინებით
Line: 3    
ვსთესვიდეთ თესლთა, უკუეთუ ვიხილოთ ქუე\ყანაჲ
Line: 4    
იგი წმიდად. უკუეთუ კულა ქვიანი იყოს და ეკლოვან
Line: 5    
და ფიცხელ, შენდობა-ყავ, რამეთუ ვერ ძალ-მიც ამაოდ შრო\მაჲ,
Line: 6    
რამეთუ უგუნურება არს ქუეყანასა უქმსა თესვად
Line: 7    
თეს/ლისა.

Line: 8       
რომელიცა ამას ტაბლასა მოვიდეს, არა უჴმს მას საეშმა\კოთა
Line: 9    
ტაბლათა დაჯდომაჲ, რამეთუ რაჲ ზიარებაჲ არს სი\მართლისა
Line: 10    
და უშჯულოებისა? ანუ რომელი-ეგე ისმენ სიტ\ყუათა
Line: 11    
იოვანესთა და მის მიერ სულისა წმიდისათა, და კუა\ლად
Line: 12    
მისა შემდგომად წარხუალ სმენად სიტყუათა მეძავთა
Line: 13    
დედათასა და ზრახვად მათდა? ვითარ შეუძლო სიწმიდით
Line: 14    
სმენად ამათ სიტყუათა, რომელი-ეგე ინგორები ესევითარსა
Line: 15    
მწჳრესა შინა?

Line: 16       
აჰა, ესერა, წინაჲსწარ გეტყჳ ყოველთა: ნუ ვინ ამის ტაბ\ლისა
Line: 17    
მეპურისტეთაგანი განიხრწნის სულსა თჳსსა ბოროტთა
Line: 18    
ცოდვათა მიერ, რამეთუ იცით თქუენ, ნათელ-ღებულთა მა\გათ,
Line: 19    
რავდენნი აღთქუმანი აღგჳთქუენით ჩუენ, და არა ჩუენ,
Line: 20    
არამედ უფროჲსად ქრისტესა, რაჟამს-იგი ნათელ-გცემდა.
Line: 21    
არა იჯმენითა ეშმაკისაგან და ყოველთაგან საქმეთა მისთა?
Line: 22    
ამისთჳს შიშ არს, ნუუკუე დათრგუნოს ვინ აღთქუმაჲ იგი,
Line: 23    
და ესრეთ ღირს იქმნეს სატანჯველთა მრავალთა და განვარ\დეს
Line: 24    
მათ საიდუმლოთაგან.

Line: 25       
არა ხედავა ქუეყანისა მეფეთა, რამეთუ არა შეცოდებულ\თა,
Line: 26    
არამედ მეგობართა იზიარებენ საიდუმლოთა. აწ მოცი\ქული
Line: 27    
მოსრულ არს ზეცით, ღმრთის მიერ ჩუენდა მომართ, და
Line: 28    
თქუენ მის წილ საეშმაკოთა სიტყუათა ისმენთა? რავდენთა
Line: 29    
სატანჯველთა ღირს არს საქმე ესე? რამეთუ ვითარცა არა
Line: 30    
ჯერ-არს დაჯდომად ტაბლასა ეშმაკთასა, ეგრეთვე არცა სმენაჲ
Line: 31    
სიტყუათა საეშმაკოთაჲ ჯერ-არს, არცა შემოსლვად სამოსლი\თა
Line: 32    
ხენეშითა ბრწყინვალესა ამას ტაბლასა და ბევრეულითა
Line: 33    
კეთილითა სავსესა, რომელი თავადსა ღმერთსა დაუგიეს. რა\მეთუ
Line: 34    
ესეოდენ არს ძალი მისი, რომელ მყისსა შინა ზეცად
Line: 35    
აღგჳყვანებს, უკუეთუ ოდენ წმიდითა გონებითა ვისმენდეთ
Page: I-13   Line: 1    
მას, რამეთუ შეუძლებელ არს, რომელი ესრეთ ისმენდეს სიტ\ყუათა
Line: 2    
ღმრთისათა, რაჲთამცა სოფლისა ამის სიმდაბლესა ში\ნა
Line: 3    
ეგო, არამედ ფრთოვან იქმნების და ზეცისა სავანედ მიი\წევის
Line: 4    
და საუნჯეთა მათ კეთილთასა მიემთხუევის, რომელ\თაცა
Line: 5    
ღირსმცა ვართ ყოველნი მიმთხუევად მადლითა და
Line: 6    
კაცთმოყუარებითა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესითა, რომ\ლისა
Line: 7    
მიერ და რომლის თანა მამასა ჰშუენის დიდებაჲ სუ\ლით
Line: 8    
წმიდითურთ აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე,
Line: 9    
ამენ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Johannes Chrysostomus, Commentary on St. John.

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 18.8.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.