TITUS
Iohannes Damascenus, Dialectica (Eprem Mcire)
Part No. 2
Previous part

Chapter: Prol.  
Paragraph: 1  
Line of edition: 24       ესე ერგასისნი თავნი რიცხუედნი მათ თანა ნართაულით თავებითურთ
Line of edition: 25    
გარეშეთა წიგნთა და საფილასოფოსოჲსა სწავლულებისაგან ნი არიან,
Line of edition: 26    
რომელთაჲ დაღაცათუ საჭირო იყო დატევნაჲ ენასა ჩუენისა,_ ვინაჲთგან სხუაჲ
Line of edition: 27    
არარაჲ ოდეს თარგმნილა საფილოსოფოსოთა წიგნთაგანი,_ არამედ მე დაჭ\რასა
Line of edition: 28    
და განბძარვასა წიგნისასა მცირედი ჭირი ვირჩიე და თქუენცა ამასვე
Line of edition: 29    
გევედრები, მკითხველთა და გარდამწერელთა, რაჲთა არა დაუტეოთ ამათი
Line of edition: 30    
დაწერაჲ რეცა სიღრმისათჳს უჴმარ საგონებელობისათჳს. ვაქებ წესსა საწი\ნაჲსწარმეტყუელოთა
Line of edition: 31    
წიგნთა მთარგმნელისასა, რომელთაგანი მცირედი რაჲ
Line of edition: 32    
გაიგონების უსწავლელთა, გინათუ ზოგს-რე სწავლულთა მიერ, გარნა სიტ\ყუაჲ
Line of edition: 33    
სიტყჳსა ნაცვალი შედარებულია ბერძულისა და ეგრეთვე მე დაღაცათუ
Line of edition: 34    
უმრავლესი ამათ თავთაგანი ჯერეთ ვერ გამიგონებია, არამედ წყალობითა
Line of edition: 35    
ღმრთისაჲთა და მომადლებითა საუფლოჲსა და ცხოველს-მყოფელისა საფლა\ვისაჲთა,
Line of edition: 36    
სიტყუაჲ შედარებული ბერძულისა და მართებით აკლს.

Page of edition: 67  
Paragraph: 2  
Line of edition: 1       
ხოლო ძალსა სიტყჳსასა გულისჴმის-ყოფაჲ ესე ზოგად ყოველთა ღმრთი\საგან
Line of edition: 2    
ვითხოოთ და შეუოგულებელმცა ვართ, რამეთუ მოვიღოთცა, უკუეთუ
Line of edition: 3    
ოდენ მოუწყინებლად ვრეკდეთ ზედაჲსზედა კითხვითა. და უეჭველად გან\გუეღოს
Line of edition: 4    
კარი გულისჴმის-ყოფისაჲ და დაღაცათუ ყოველივე ვერ გულისჴმა\ვყოთ,
Line of edition: 5    
გარნა ესე ხოლო სადმე უწყოდით, ვითარმედ ესევითარი არს საფილ[ა]\სოფოსოჲ
Line of edition: 6    
სწავლაჲ, რომელი-იგი აქაცა საჭიროდ საჴმარად შემოუღე\ბიეს
Line of edition: 7    
წმიდასა იოანე დამასკელსა , რაჲთა ამათ მიერ წინააღუდგებოდინ შვილ\ნი
Line of edition: 8    
ეკლესიისანი გარეშეთა მათ ფილოსოფოსთა და მათითავე ისრითა განჰგუ\მერდენ
Line of edition: 9    
მათ, რამეთუ თჳნიერ ამათ სიტყუათასა, სხუებრ შეუძლებელ არს სი\ტყჳს-გებაჲ
Line of edition: 10    
წინააღმდგომთაჲ, სიტყუა-გჳგებდენ რაჲ, გარეშენი იგი განუკუე\თელისათჳს
Line of edition: 11    
რომელ არს გუამი, და ბუნებისათჳს, რომლისათჳსცა ჯეროვნად
Line of edition: 12    
მოუხმან ესე წმიდასა იოანე დამასკელსა და ამათითა ეკლოვნებითა მოუზ\ღუდავს
Line of edition: 13    
ვენაჴისა ამის თჳსისა ნაყოფთა შუენიერებაჲ.

Paragraph: 3  
Line of edition: 14       
ხოლო უშინაგანეს რაჲ ვენაჴისა შევიდოდეთ და ტევნებისა მადლთაჲსა
Line of edition: 15    
განხილვაჲ გუწადოდის, ესე წინაჲსწარ გუეწყოს ზანდუკისა ამის მიერ, რაჲთა
Line of edition: 16    
რომლისაცა პირისათჳს გჳჴმდეს, მალიად მოვისთულოთ სიტკბოებაჲ.

Paragraph: 4  
Line of edition: 17       
აჰა ესერა გქონან ასნი თავნი საეკლესიონი ორმეოცდაათთა თავ\თა
Line of edition: 18    
მიერ საფილოსოფოსოთა გარე-შეზღუდულნი, და არცა ესენი სრულ არიან
Line of edition: 19    
უმათოდ, არცა იგინი უამათოდ. ვინაჲცა ვიკადრებ და ვიტყჳ, რომელსა
Line of edition: 20    
ძალი მისცეს ღმერთმან ამათდა გარდაწერად, ესე დაიმარხენ, რაჲთა უკუეთუ
Line of edition: 21    
მოკლე "წინამძღუარი" უნდეს, წმიდისა მამისა ეფთჳმეს მიერ თარგმანებული,
Line of edition: 22    
იგი შეიტკბოს, რამეთუ მას მადლითა სულისა წმიდისაჲთა ჴელ-ეწიფებოდა შე\მატებაჲცა
Line of edition: 23    
და დაკლებაჲცა. ხოლო უკეუთუ ახალი ესე სწადდეს გარდაწერად,
Line of edition: 24    
მას ამას თანა ნუ გაჰრევს, ნუცა ამას მას თანა, არამედ უკუეთუ ამას დაიწერ\დეს
Line of edition: 25    
ესე იღუაწენ, რაჲთა არარჲ დააკლოს, არა ხოლო ასორმოცდაათთა
Line of edition: 26    
ამათ თავთაგანი პირველით ებისტოლითურთ, არამედ არცაღა ჩუენი ესე კადრე\ბული
Line of edition: 27    
და მოზრახული.

Paragraph: 5  
Line of edition: 28       
არა ხოლო შესავალსა ამას ვიტყჳ, არამედ კიდესა წარწერილთა თარგ\მანთაცა,
Line of edition: 29    
რომელთაგანნი ზეპირით დაწერილნია და რომელნიმე _
Line of edition: 30    
დედისაგან. და ზეპირობისა მიზეზი ესე არს, ვინაჲთგან ყოველსა თარგმანსა
Line of edition: 31    
უჴმს შემატებაჲ სიტყჳსაჲ რეცა განმაცხადებელად ალისა. ხოლო მე ვითარცა
Line of edition: 32    
ყოველთა უნარჩევესსა, მიზეზი იგი და შემდგომად ღმრთისა მომცემელი იგი
Line of edition: 33    
ჩემდა თარგმანობისაჲ ბერი ჩუენი ამას მიბრძანებდის, რაჲთა წმიდისა სიტყუაჲ
Line of edition: 34    
მარტივად და შეუზავებელად და შეუხებელად ვსთარგმნო და უკუეთუ
Line of edition: 35    
რაჲმე ძალისა განმაცხადებელი უჴმდეს ჩუენსა ენასა, იგი კიდესა ზედა ადგილ-\ადგილ
Line of edition: 36    
და შესავალსა შინა თავსა წიგნისასა დავწერო.

Page of edition: 68  
Paragraph: 6  
Line of edition: 1       
ამისთჳსცა ყოვლად უჯერო არს ვისგანმე კიდესა წარწერილისა მის თარ\გმნისაჲ
Line of edition: 2    
შიგან გარევით დაწერაჲ, არამედ კიდესა წარწერაჲ, ვითარცა ვისწავეთ
Line of edition: 3    
ჩუენ ესე ოთხასოცთა მათგან წიგნთა თეოდორე პატრიაქისა მიერ სჳმეონ წმი\დას
Line of edition: 4    
შეწირულთა, რომელთა შინა არარაჲ ჰრთავს საგალობელი, თჳნიერ ყოველ\ნივე
Line of edition: 5    
საკითხავნი არიან _ გარეშენი და საეკლესიონი. და საჭიროჲსა სიტყჳსა
Line of edition: 6    
თარგმანი პატივთა ზედა წიგნისათა უწერია, ხოლო "შეისწავენი" და "განსა\ზღვრებაჲ"
Line of edition: 7    
"განჩინებითურთ" და სამეცნიეროჲ ესე არა ოდენ ამას წიგნსა,
Line of edition: 8    
არამედ ყოველთავე წიგნთა ბერძულთა უწერიან კიდესა, რაჲთა რაჟამს სამეც\ნიეროსა
Line of edition: 9    
რასმე სიტყუასა ეძიებდეს ვინმე, ადვილად პოვოს და არა უჴმდეს
Line of edition: 10    
მიმყოვრებული ჟამი ანუ ყოვლისავე გარდაკითხვაჲ.

Paragraph: 7  
Line of edition: 11       
ხოლო "განსაზღვრებასა" და "განჩინებასა" იგივე და ერთი ძალი აქუს
Line of edition: 12    
და "განსაზღვრებისა" თარგმანი თჳთ წინა გეპოების საფილოსოფოსოთა
Line of edition: 13    
თავთა შინა მეათექუსმეტედ თავად.

Paragraph: 8  
Line of edition: 14       
კუალად ესეცა საცნაურ იყავნ, ვითარმედ არა ჯერ-არს, რაჲთა სხჳსა
Line of edition: 15    
ვისგანმე შეკაზმულად ვჰგონებდეთ წიგნსა ამას, ვითარ-იგი გუასმიეს სჳმეონ
Line of edition: 16    
ლოღოთეტისა და სხუათა მეცნიერთა ბერძენთაგან კაზმვაჲ წიგნებისაჲ, გარნა
Line of edition: 17    
უწყითმცა, თუ რომელთა წიგნთა ეგების კაზმვაჲ, ანუ რომელთაჲ უღუნოჲ არს,
Line of edition: 18    
რამეთუ იპოოს თუ ცხორებაჲ, ანუ წამებაჲ, ანუ რაჲცა რაჲ ჰამბავი, გინა მოთხ\რობაჲ
Line of edition: 19    
სოფლურითა და უშუერითა სიტყჳთა აღწერილი, მას სიტყჳთ განაშუე\ნებენ,
Line of edition: 20    
გარდაჰკაზმავენ და "მეტაფრას" უწოდენ, რომელ არს "გარდაკაზმული".

Paragraph: 9  
Line of edition: 21       
და ამასაცა მაშინ ჰყოფენ, ოდეს აღმწერელი ჰამბვისაჲ მის ლიტონი კაცი
Line of edition: 22    
იყოს და არა წმიდათაგანი, ვითარ-იგი უმრავლესთა წმიდათა წამებანი თანა\დახდომილთა
Line of edition: 23    
მონათა ვიეთგანმე აღწერილ იყვნენ, მას შეჰკაზმვენ ესევითარი\თა
Line of edition: 24    
სიტყჳთა, რომელი მასვე პირსა იტყოდის და არა შეჰმატებდეს, არცა დააკ\ლებდეს
Line of edition: 25    
საქმეთა. ხოლო წმიდათა თქუმულსა და მართლმადიდებელთა მამათა
Line of edition: 26    
აღწერილსა ვერვინ იკადრებს შეხებად, ვითარცა წმიდა სახარებასა და ების\ტოლეთა
Line of edition: 27    
პავლე მოციქულისათა, რაოდენცა ლიტონითა სიტყჳთა აღწერილ
Line of edition: 28    
იყოს, ბრძენთა და მართლმადიდებელთაგან ვერვინ შეეხების, არათუ
Line of edition: 29    
ვინმე იყოს სულელ, უფროჲსღა მწვალებელ და განვრდომილ ეკლესიისაგან.

Paragraph: 10  
Line of edition: 30       
ამას ყოველსა თანა ესეცა საცნაურ იყავნ, ვითარმედ "წინამძღუარი"
Line of edition: 31    
სახელად წმიდისა ანასტასი სინელისა თქუმულთათჳს მინახავს ბერძულსა შინა,
Line of edition: 32    
ხოლო ამის წიგნისათჳს _ არასადა, თჳნიერ ქართულისა. ამისთჳსცა ესრეთ
Line of edition: 33    
ჯერ უჩნდინ სიწმიდესა თქუენსა, რაჲთა ვითარ-იგი ზედა-წარწერილსა ამისსა
Line of edition: 34    
შინა ითქუმის, "გარდაცემა" უწოდეთ წიგნსა ამას, რომელი-იგი ბერძულსა
Line of edition: 35    
შინა ესრეთვე წარწერილ არს და "წინამძღუარ" მასვე წმიდისა მამისა ეფთჳმეს
Line of edition: 36    
თარგმნილსა სახელ-ედებოდენ, რამეთუ თჳთ იგი ამისგანვე გამოკრებული არს.

Page of edition: 69  
Paragraph: 11  
Line of edition: 1       
ხოლო ესე არა უწყით, თუ თჳთ მამასა ეფთჳმეს გამოუკრებია, ანუ ბერ\ძულად
Line of edition: 2    
ესრეთ უპოვნია, რამეთუ სხუანი წიგნნი გამოკრებულნი, ვითარ-იგი არს
Line of edition: 3    
"მარგალიტი" და "ყუავილ-კრებული" და სხუანი მსგავსნი მათნი, ბერძულად
Line of edition: 4    
ეგრეთვე გამოკრებულნი არიან.

Paragraph: 12  
Line of edition: 5       
ამის ყოვლისა თანა მრავალ-ჟამ უგულებელს-ქმნილსაცა ბრძანებასა
Line of edition: 6    
აწღა აღსრულებისათჳს თავს-იდევით და მომიტევეთ მცირედ განგრძობაჲ სი\ტყჳსაჲ,
Line of edition: 7    
რამეთუ ვიდრეღა-იგი ჯერეთ ჩუენ თანა იყო ნეტარი იგი და
Line of edition: 8    
ყოვლად რჩეული მოღუაწეთა შორის ბერი იოანე ფარანკელი, მან მოწლედ
Line of edition: 9    
გამოიკითხა ჩემგან და მიბრძანა ამათ პირთათჳს:

Paragraph: 13  
Line of edition: 10       
ვინაჲთგან პირველთა მათ თარგმანთა არარაჲ ეღუაწა წერტილითა გა\კუეთისათჳს
Line of edition: 11    
საკითხავთაჲსა, ამისთჳსცა ზეპირით უჴმდა გაკუეთაჲ ყოველთა
Line of edition: 12    
სახელოვანთა მკითხველთა. ხოლო ბერძულად არა ესრეთ არს, არამედ ესოდენ
Line of edition: 13    
მისანდობელ არს წიგნები მათი მართლად გაკუეთილობისათჳს, ვითარ ჩუენი
Line of edition: 14    
საგალობელი, რაოდენი დიდისა მის მნათობისა გიორგი მთაწმიდელისაგან თარ/გმნილ
Line of edition: 15    
არს.

Paragraph: 14  
Line of edition: 16       
ამისთჳსცა მე ძალისაებრ ჩემისა არა უგულებელს-მიქმნიეს, არამედ
Line of edition: 17    
ყოველივე ჩემ მირ თარგმნილი წიგნი ერთ-წერტილად და ორ-წერტილად, სამ-\წერტილად
Line of edition: 18    
და ექუს-წერტილად გამიკუეთია: ერთ-წერტილი უკუე მცირედ სა\სუენად,
Line of edition: 19    
ორ-წერტილი _ გასაკუეთელად სირტჳსა და სამ-წერტილი _ დიდად
Line of edition: 20    
სასუენად და ექუს-წერტილი _ სრულიად დასაბოლოებლად და ახლად და/საწყებელად
Line of edition: 21    
სიტყჳსა.

Paragraph: 15  
Line of edition: 22       
არს ოდესმე იშჳთ, რომელ არა დასაბოლოებელად ზის ექუს-წერტი\ლი,
Line of edition: 23    
არამედ ჴმისა საქცეველად ოდენ, რომელი-ესე მეტაფრასთა შინა
Line of edition: 24    
უფრო იპოების, რაჟამს მოწამე მსაჯულისა მიმართ მეტყელებდეს და მყის
Line of edition: 25    
ღმრთისა მიმართ ცვალოს მეტყუელებაჲ, ესევითარსა მას ადგილსა ექუსი
Line of edition: 26    
წერტილი უზის, არა რაჲთა დააბოლოოს, არამედ რაჲთა ჴმაჲ იქციოს მკითხველმან.

Paragraph: 16  
Line of edition: 27       
აწ უკუე ადრე გამოკითხული კეთილისა მის გულისჴმის-მყოფელისა\გან
Line of edition: 28    
და ჩემ მიერ მისდა თხრობილსა აქა დაწერად ბრძანებული აწღა ვიიძულე
Line of edition: 29    
დაწერად, რამეთუ უფროჲს ყოვლისასა სარწმუნოებისა და ღმრთისმეტყუელე\ბისათჳს
Line of edition: 30    
თქუმულთა წიგნთა შინა საჴმარ არს კრძალვაჲ მკითხველისაგან და
Line of edition: 31    
მწერლისა და მსმენელისა.

Paragraph: 17  
Line of edition: 32       
გევედრები უკუე, რაჲთა წერტილი შეიკრძალოთ და მე ყოველივე
Line of edition: 33    
ცთომილებაჲ მომიტეოთ და ლოცვა-ჰყოთ პირველ-მოჴსენებულთა მათ მამათა:
Line of edition: 34    
ბერისა საბაჲსათჳს, რომელი იყო შემდგომად ღმრთისა მიზეზი და მომცემელი
Line of edition: 35    
ჩემდა თარგმნობისაჲ და მღდლისა გაბრიელისათჳს, რომლისა ბრძანებითა და
Line of edition: 36    
ლოცვითა მოსცა ღმერთმან წმიდაჲ ესე წიგნი ყოველსა ნათესავსა ჩუენსა; ამათ
Line of edition: 37    
ყოველთა თანა მე შემიწყალოთ უსასყიდლოთ და ითხოვეთ ღმრთისაგან მოტე\ვებაჲ
Page of edition: 70   Line of edition: 1    
ურიცხუთა ბოროტთა ჩემთა. და თქუენმცამცა გიპოვნიეს წყალობაჲ დღე\სა
Line of edition: 2    
მას სასჯელისასა მრავალ-მოწყალისა ღმრთისაგან, რომლისაჲ არს დიდებაჲ
Line of edition: 3    
და სიმტკიცე და ძალი აწ და ყოველთა საუკუნეთა უკუნისამდე, ამინ.Next partThis text is part of the TITUS edition of Iohannes Damascenus, Dialectica (Eprem Mcire).

Copyright TITUS Project, Frankfurt a/M, 12.5.2015. No parts of this document may be republished in any form without prior permission by the copyright holder.